Latest News

Wednesday, June 13, 2018

ကမၻာေက်ာ္ေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ား

ကမၻာေက်ာ္ေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ား

ကမၻာေပၚရွိ လူသားတိုင္းသည္ ေခါင္းေလာင္းဟုဆို လွ်င္ အခ်က္ျပေသာအရာမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းအျဖစ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲခဲ့သည္။          တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝဝဝ ေလာက္ကပင္ ေခါင္း
ေလာင္းမ်ား စတင္ေပၚေပါက္သည္ဟု အဆုိရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားကား မရွိ
ေပ။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ေရာမလူမ်ဳိးတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ တိုင္းျပည္မ်ား၌ ခရစ္ယာန္အယူဝါဒကို အတည္
တက် ကိုးကြယ္ၾကေသာ ငါးရာစုႏွစ္၊ ေျခာက္ရာစုႏွစ္
ေလာက္တြင္ အစျပဳ၍ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကို ထားရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ပထမတြင္ ေသးငယ္ေသာ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကိုသာ ျပဳ
လုပ္ၾက၍ ေနာင္ေသာ္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးေသာေခါင္း
ေလာင္းမ်ားကို လုပ္လာႏိုင္ၾကသည္။ ထိုေခါင္းေလာင္း
မ်ားကို ၿမိဳ႕တြင္းမွ အားလုံးၾကားႏိုင္ေစေသာငွာ ေမွ်ာ္စင္
မ်ားေပၚ၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ရွိၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္မ်ားကို ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ထားေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာ
မ်ားတြင္ သီးျခားအေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ ထားတတ္ၾက ေလသည္။

ေခါင္းေလာင္းကို လူတို႔သည္ သာသနာေရးႏွင့္ ဆက္
စပ္၍   အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း  ျမန္မာႏွင့္
တကြ ဗုဒၶအယူဝါဒႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းေလာင္း
ႀကီးငယ္မ်ားကို ေစတီပုထိုး၊ သိမ္၊ ေက်ာင္းစသည္ မ်ား၌ ထားရွိၿပီးလွ်င္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ တစ္ခုခုျပဳၿပီး
ေသာအခါ ေခါင္းေလာင္းထိုး၍ အမွ်အတန္းေပးေဝ ေလ့ရွိၾကသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၌လည္း
အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ   ေခါင္းေလာင္းအေျမာက္
အျမားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ေစတီေတာ္၏ထီးတစ္ဝိုက္၌ ၿခံရံခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ေရႊဆည္းလည္း၊ ေငြဆည္းလည္း၊ ေၾကးဆည္းလည္းတို႔သည္လည္း    ေခါင္းေလာင္း
အေသးစားမ်ားပင္  ျဖစ္ၾကရာ   ေလတိုက္ခတ္
ေသာအခါမ်ား၌ ၾကားရေသာ အသံတို႔သည္ သာယာ နာေပ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

ကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္

ေခါင္းေလာင္းကို ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ ကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိး
အတြက္ အသံုးျပဳၾကေလသည္။ သာသနာေရးကိစၥမ်ား မွအပ နန္းတက္ပြဲ၊ လက္ထပ္ပြဲစေသာ မဂၤလာအခမ္း အနားမ်ား၌လည္း ေခါင္းေလာင္းကို ထိုးတတ္ၾကသည္။ စစ္ႀကီးၿပီးဆံုးသည့္အခါ၊ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည့္ အခါမ်ား၌လည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ အထိမ္းအမွတ္
အျဖစ္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကို ထိုးေလ့ရွိၾကသည္။ ဘုရင္
နတ္ရြာစံသည့္ အခါမ်ား၌လည္း ဝမ္းနည္းေသာ အထိမ္း
အမွတ္ျဖင့္ ေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ထိုးတတ္ၾကသည္။ ထိုမွတစ္ပါး အစည္းအေဝးေခၚသည့္ ေခါင္းေလာင္း၊ ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၌ ထိုးေသာ ေခါင္း
ေလာင္းမ်ားအျပင္၊ ႏႈိးစက္ပါေသာနာရီ၌ တပ္ဆင္ထား
သည့္ေခါင္းေလာင္း၊ စကားေျပာေၾကးနန္း(တယ္လီဖုန္း)၌ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေခါင္းေလာင္း၊ အိမ္၊ ႐ုံး၊ ဟိုတယ္
စသည္တို႔၌  တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္  လူေခၚေခါင္း ေလာင္းမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

ေခါင္းေလာင္းတြင္ လက္ျဖင့္ထိုးရေသာ ေခါင္း
ေလာင္း၊ ႀကိဳးျဖင့္ဆြဲရေသာေခါင္းေလာင္း၊ စက္တပ္
ထားေသာ ေခါင္းေလာင္းဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ သံစံု
ထိုးႏိုင္ေအာင္ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ေသာ ေခါင္းေလာင္း အမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားလည္းရွိသည္။ အဂၤလန္ျပည္ ဗဲလဖတ္ၿမိဳ႕ရွိ ထင္ရွားေသာ စိန္႔ပက္
ထရစ္ ေခါင္းေလာင္းသည္ ေျခာက္ရာစုႏွစ္ေလာက္က
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ    ေခါင္းေလာင္းျဖစ္ေပသည္။    ထို ေရွးေခါင္းေလာင္းသည္     ေထာင့္မွန္စတုဂံပံုျဖစ္၍ သတၱဳျပားမ်ားကို စို႔မ်ားျဖင့္ေတ့ဆက္ကာ ျပဳလုပ္ထား
သည္။ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သတၱဳကိုအရည္က်ဳိ၍ ပံုသြန္း
သည့္အတတ္ ထြန္းကားလာသည့္အတိုင္း ယခုအခ်ိန္
တြင္ ကမၻာအရပ္ရပ္၌ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကို သြန္း
လုပ္ယူလာၾကသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ ေခါင္းေလာင္း
ႀကီးမ်ားအနက္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ ကရင္မလင္ နန္းေတာ္ရွိ ဇာကိုလိုေကာ အမည္ရွိ ေခါင္းေလာင္း
ႀကီးမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ တန္ခ်ိန္
၂ဝဝေက်ာ္စီး၍ အျမင့္ ၁၉ေပ ၃လက္မ၊ အဝန္း
၉ဝ ေပ ၉ လက္မ၊ အထူ ႏွစ္ေပရွိသည္။ ထိုေခါင္းေလာင္း
ႀကီးကို ၁၈၃၃ ခုႏွစ္တြင္ သြန္းလုပ္ခဲ့ရာ ေခါင္းေလာင္း
တစ္ေနရာတြင္ ပဲ့သြားသည္။ ထိုပဲ့သြားသည့္ အစပင္
လွ်င္ ခုနစ္ေပ ျမင့္ကာ ရွစ္ေပ က်ယ္ၿပီးလွ်င္ အေလးခ်ိန္ ၁၁
တန္စီးသည္ဟု သိရသည္။ ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီးကို လက္မႈပညာရွင္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  ကမၻာတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ေခါင္းေလာင္း
သည္လည္း ေမာ္စကိုၿမိဳ႕မွာပင္ျဖစ္၍ ထိုေခါင္းေလာင္း
၏ တန္ခ်ိန္မွာ ၁၂၈ တန္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌    ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ မင္းကြန္းေစတီေတာ္ႀကီးအနီး၌ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္း ႀကီးကို သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီးကို သတၱဳ
ျပားဖံုးထားေသာ သံုးေခ်ာင္းပူးရက္မႀကီး၌ ဆြဲထား
သည္။ ထိုရက္မႀကီးသည္ ကြၽန္းတိုင္ႀကီးမ်ားကိုငံု၍
ေဆာက္ထားေသာ အုတ္တိုင္ႏွစ္ခုေပၚတြင္ တင္ထားရွိ
သည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ မလႊဲႏိုင္ေခ်။ ေခါင္း
ေလာင္းႀကီးကို ေထာက္ထားသည့္ တိုင္ႀကီးမ်ားသည္ ေျမငလ်င္၏ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနၾကသျဖင့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ေအာက္သို႔ျပဳတ္မက်ေစရန္ သစ္သား
တံုးႀကီးမ်ားျဖင့္ ေထာက္ေပးထားရသည္။ ထိုေခါင္းေလာင္း
ႀကီးကို ေၾကးညိဳႏွင့္ သြန္းလုပ္သည္။ ေရႊစေငြစမ်ား
ကို ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ေၾကးသားထဲတြင္ျမႇဳပ္ထားသည္။

ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ အျပင္ဘက္အျခမ္းသည္ ႏႈတ္ခမ္းဝ၌ ၁၆ ေပႏွင့္ သံုးလက္မရွိသည္။ အတြင္း
ဘက္ႏႈတ္ခမ္းဝအထက္ ေလးေပႏွင့္ ရွစ္လက္မေနရာ
၌ အျမင့္သည္ ၁၁ ေပရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ အတြင္းဘက္အျခမ္းအျမင့္သည္ ၁၁ ေပႏွင့္ ေျခာက္
လက္မရွိ၍ အျပင္ဘက္အျမင့္သည္ ၁၂ ေပရွိသည္။
အတြင္းထိပ္ပိုင္း၏အခ်င္းသည္ ရွစ္ေပႏွင့္ ေျခာက္
လက္မရွိ၍ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏အထူသည္ ေျခာက္
လက္မမွ ၁၂ လက္မအထိရွိ၍ အေလးခ်ိန္မွာ အၾကမ္း
အားျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၈ဝ ခန္႔ရွိမည္ဟု အဂၤလိပ္တို႔က ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေလးခ်ိန္အရ မင္းကြန္းေခါင္း
ေလာင္းႀကီးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယအႀကီးဆံုး ေခါင္းေလာင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဘိုးေတာ္ဘုရားသြန္းလုပ္

ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္းကို ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီးတြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္
သကၠရာဇ္ ၁၁၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၅ ရက္ေန႔
တြင္ သြန္းလုပ္သည္ဟု ပါရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီး
၏အတိုင္းအတာကိုလည္း အဝအခ်င္း ၃၁ ေတာင္ ၄
သစ္ (၁၆ ေပ ၈†လက္မ)၊ လံုးပတ္ ၃၃ေတာင္ ၁ မိုက္ ၄
သစ္ (၅ဝေပ †လက္မ)၊ ေဇာက္ ၁၃ ေတာင္ ၁ မိုက္ ၄ သစ္ (၂ဝေပ ၃လက္မ) ရွိသည္။ အေလးခ်ိန္မွာ ေၾကးအခ်ိန္
၅၅၅၅၅ ပိႆာ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ထိုပိႆာခ်ိန္ကို တန္ခ်ိန္ဖြဲ႕လွ်င္ ၉ဝ ဒသမ ၅၂ တန္ရ
သည္။

တ႐ုတ္ျပည္အေရွ႕ပိုင္း ရွန္ေဒါင္းျပည္နယ္ ဂ်ီနန္း ၿမိဳ႕အေရာက္တြင္   မင္မင္းဆက္ (၁၃၆၈-၁၆၄၄)လက္ထက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝဝ ခန္႔က သြန္း
လုပ္ခဲ့ေသာ ယံုလီ အမည္ရွိ ေၾကးသြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုေၾကးသြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးမွာ ၄၅ တန္ အေလးခ်ိန္ရွိ၍ ၆ ဒသမ ၇၅ မီတာ အျမင့္
ရွိသည္။ ၃ ဒသမ ၃ မီတာ အခ်င္းရွိ၍ သုည ဒသမ
၂၂ မီတာထူသည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ အတြင္းအျပင္ မ်က္ႏွာစာအျပည့္တြင္ တ႐ုတ္အကၡရာ ၂၂၇ဝဝဝ ျဖင့္ ထြင္းေဖာ္ထားေသာ ဗုဒၶက်မ္းဂန္လာ သုတၱန္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။

က်ဳိတိုၿမိဳ႕ ခ်ီယြန္အင္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ တည္ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးမွာ ၁၆၃၃ ခုႏွစ္တြင္သြန္းလုပ္၍ ၇၄ တန္အေလးခ်ိန္ရွိသည္။ ဂ်ပန္တြင္ အေလးခ်ိန္ အမ်ားဆံုး ေခါင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္း ေလာင္းႀကီးကို ထိုးခတ္ရန္ ရဟန္း ၁၇ ပါး လိုအပ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီး

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သမိုင္း
ေၾကာင္းအရ ေျပာဆိုလို႔သာရၿပီး သက္ေသျပႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းလွေသာ ေခါင္းေလာင္းတစ္လံုးမွာ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ တန္
ခ်ိန္  ၃ဝဝ ခန္႔ရွိေသာ ဓမၼေစတီမင္း၏ မဟာေခါင္းေလာင္း
ႀကီးသည္ ေရးမွတ္ခဲ့သမွ် သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေခါင္းေလာင္းႀကီးအျဖစ္ တည္ရွိလာ ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ဓမၼေစတီမင္းက ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၈၄ တြင္ သြန္းလုပ္ခဲ့ေသာ ထိုေခါင္းေလာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးတြင္ တည္ရွိခဲ့ပါသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ အျမင့္ ၁၂ေတာင္
(၆ ဒသမ ၂၆ မီတာ) အဝအခ်င္း ရွစ္ေတာင္ (၄ ဒသမ
၁၈၄ မီတာ)ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္ တည္ရွိခဲ့စဥ္က   ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ပံုသဏၭာန္ကို ခန္႔မွန္းေရးဆြဲသည့္ပံုကို (http://www. blagovestbells.com/Internet/ing/shwedagon1.jpg)တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၆ဝ၂ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ အေလးခ်ိန္အမ်ားဆံုး ေခါင္းေလာင္းႀကီးအျဖစ္ ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ
တည္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုႏွစ္ ၁၆ဝ၂ တြင္ ေပၚတူဂီတပ္သား ႏွင့္ ကုန္သည္ျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ဒီဘရစ္တို ဆိုသူက ထို
ေခါင္းေလာင္းကို ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ¤င္း၏ေျခကုပ္စခန္းျဖစ္
ေသာ သန္လ်င္သို႔ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း အထူးျပဳ လုပ္ထားေသာေဖာင္ျဖင့္ သယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေခါင္းေလာင္းသယ္ယူခဲ့ေသာ သေဘၤာသည္
ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္ဆံုေနရာတြင္ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္။
ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ထိုနစ္ျမဳပ္ရာ ေနရာ၌
ပင္ ယေန႔ထိတိုင္ ျမဳပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမစ္ၾကမ္းျပင္ ၂၅ ေပ
(၇ ဒသမ ၆ မီတာ) ေအာက္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာရွိေနႏိုင္ပါ သည္။ ေခါင္းေလာင္းတည္ရွိရာေနရာ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေျမာက္အျမား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုထိပင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိ ေသးေခ်။

ထိုဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ျပန္လည္ဆယ္ယူ
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးမီ  ျပည့္စံုသည့္  အခ်က္
အလက္မရွိေသးေသာ္လည္း ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ႀကီးသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးေခါင္းေလာင္းႀကီး အစစ္
အမွန္ျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ေဇာက္ ၁၂ ေတာင္ရွိ၍
ေၾကးပိႆာခ်ိန္ ၁၈ဝဝဝဝ ရွိသည္။ ¤င္းကိုတန္ဖြဲ႕ပါ
က တန္ ၂၉ဝ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္း
ႀကီးသည္ ဇာကိုလိုေကာ ေခါင္းေလာင္းထက္ မင္းကြန္း ေခါင္းေလာင္းတစ္လံုးစာ ပို၍ႀကီးမားေနသည္ကို အ့ံၾသ
ဖြယ္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေရွးလူမ်ား စတင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေခါင္းေလာင္းမ်ား မွာ ေလးေထာင့္ပံု ေခါင္းေလာင္းကေလးမ်ားသာ ျဖစ္
ၾက၍ အခ်ဳိ႕မွာ အလံုပိတ္ျဖစ္ေသာ ခေလာက္ကေလး မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ဟီျဗဴဘုန္းႀကီးအခ်ဳိ႕၏ ဝတ္႐ုံမ်ား၌လည္း ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ခ်ဴကေလးမ်ားကို တပ္ဆင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေႏွာင္းပိုင္းေခတ္မ်ားတြင္မွ သြန္းလုပ္လာခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ကမၻာေက်ာ္ေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ားအျဖစ္
ျမင္ေတြ႕ေနၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။     ။

မာန္သစ္ၿငိမ္း (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ကိုးကား
- ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ-၂
- ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးတကယ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္
ကမၻာေက်ာ္ေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ား -
အရွင္ပ႑ိတာနႏၵ (တေကာင္း)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post