Latest News

Wednesday, May 16, 2018

တပ္မေတာ္သား တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦး အစားထုိးေျပာင္းလဲ

တပ္မေတာ္သား တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦး အစားထုိးေျပာင္းလဲ


ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၆၃/၂ဝ၁၈) ၁၃၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၁ ရက္ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္) တပ္မေတာ္သား တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦး အစားထုိး ေျပာင္းလဲျခင္း

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ တပ္မေတာ္သား တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦးကို အမည္စာရင္း ေျပာင္းလဲလုိေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ ႏွင့္အညီ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က စိစစ္ၿပီး

၁၈.၁.၂ဝ၁၆ ရက္စြဲပါ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၃/၂ဝ၁၆)၊ ၁၄.၁၁.၂ဝ၁၆ ရက္စြဲပါ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၂၈/၂ဝ၁၆)၊ ၁၆.၅.၂ဝ၁၇ ရက္စြဲပါ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁ဝ/၂ဝ၁၇)ႏွင့္ ၃ဝ.၁ဝ.၂ဝ၁၇ ရက္စြဲပါ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၂၆/၂ဝ၁၇)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တပ္မေတာ္သား တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦးတို႔အား ယွဥ္တြဲပါအတုိင္း အစားထုိး ေျပာင္းလဲလုိက္သည္

MWD

No comments:

Post a Comment