Latest News

Tuesday, May 15, 2018

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း သီးႏွံအာမခံ စတင္စမ္းသပ္လုပ္ကို္င္မည္

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း သီးႏွံအာမခံ စတင္စမ္းသပ္လုပ္ကို္င္မည္

ပုသိမ္  ေမ   ၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံျဖစ္ၿပီး   စပါးက်ီေဒသဟု တင္စားေခၚေဝၚသည့္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အာမခံအမ်ဳိးအစား  သစ္ျဖစ္သည့္ သီးႏွံအာမခံကို စတင္ စမ္းသပ္   လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအာမခံအသင္းမွ   သိရ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္    ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ   အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ အေျခ အေနေၾကာင့္     ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးသူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစဘဲ    အက်ဳိးရွိ ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သီးႏွံအာမခံ စနစ္တစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္  ဂလိုဘယ္ေဝါ(လ္)အာမခံကုမၸဏီက အာမခံအမ်ဳိးအစား သစ္ကို    စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ အာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္   တိုင္း ေဒသႀကီး ေလးခုျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီ၊ မေကြး၊ မႏၲေလးႏွင့္  ရန္ကုန္တို႔တြင္ စမ္းသပ္သုေတသနလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီးႏွံအာမခံစမ္းသပ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သီးႏွံမ်ဳိးစုံရွိသည့္အနက္ စပါး တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ  ေရြးခ်ယ္ၿပီး  အနီးဆုံး  စိုက္ပ်ဳိးရာသီမွ စတင္ၿပီး လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သီးႏွံသတ္မွတ္ အထြက္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းကို ေပးေလ်ာ္သြားမည့္ပုံစံျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ Pilot  Area၏ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္သည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ သီးႏွံအာမခံစမ္းသပ္ လုပ္ကိုင္ မည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအနက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား ကို ျပဳလုပ္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိကာ အဆိုပါ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ သီးႏွံအာမခံ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အထူးစိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သီးႏွံအာမခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမ ၈ ရက္က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌   အစည္းအေဝး  က်င္းပခဲ့ရာ  တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ သယံဇာတဝန္ႀကီး ဦးတင္ေအာင္ဝင္း၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ဦးစိုးဝင္းႏွင့္  တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္ ဂလိုဘယ္ေဝါ(လ္)အာမခံကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာဦးစိုးဝင္းသန္႔ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား  တက္ေရာက္ကာ  အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အဆိုပါအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

သီးႏွံအာမခံအမ်ဳိးအစားသစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေတာင္သူအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ အထူးအေရးပါေန သည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အျမန္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီး  ယခုသီးႏွံအာမခံ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္မည့္ကိစၥကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အက်ဳိး စီးပြားဟုမျမင္ဘဲ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဟု ခံယူကာ အစိုးရအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကလည္း ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ကူညီၾကရမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ရင္း ကိုင္ရင္း အခက္အခဲမ်ားကို စုေပါင္းအေျဖရွာ ေျဖရွင္းသြားၾကရန္ႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း Pilot  Area အျဖစ္ ဟသၤာတခ႐ိုင္အတြင္း အဆင္ေျပ မည့္ ေနရာကိုေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ရန္၊ ေတာင္သူမ်ား သီးႏွံအာမခံႏွင့္ပတ္သက္ ၍  လြယ္ကူစြာ  နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္  အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ပညာေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေစလိုေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

သီးႏွံအာမခံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂလိုဘယ္ေဝါ(လ္)အာမခံကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးဝင္းသန္႔က သီးႏွံအာမခံဒီဇိုင္းတစ္ခုကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက စတင္ေရးဆြဲအဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ေတာင္သူ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ တြင္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္အာမခံ၊ ေျမြအႏၲရာယ္အာမခံႏွင့္ သီးႏွံ အာမခံ စေသာ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိလာ ေၾကာင္း မေကြးမဲဆႏၵနယ္ေျမမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွဆန္း က ေျပာသည္။  

​ေၾကးမႈံ
                             

       

No comments:

Post a Comment