Latest News

Monday, May 7, 2018

ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔ႏွင့္ လျခမ္းနီေန႔

ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔ႏွင့္ လျခမ္းနီေန႔

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၈ ရက္သည္ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီႏွင့္လျခမ္း နီေန႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (International Committee of The Red Cross,ICRC) ကို တည္ေထာင္သူႏွင့္ ပထမဦးဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏို ဘယ္ ဆုရရွိသူ က႐ုဏာရွင္ႀကီး ဟင္နရီ ဒူးနန္႔ (Jean Henry Dunant) ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအား ျဖင့္ သူ၏ေမြးေန႔(၁၈၂၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔)ကို ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီေန႔အျဖစ္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီလုပ္ငန္းသည္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေသာ က႐ုဏာ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ၿပီး ေစတနာ ရွင္ လုပ္အားေပးမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စုစု ေပါင္း လူ ၉၇ သန္းခန္႔ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ ဂုဏ္ျပဳဖြယ္ရာ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေပသည္။

▲▲ အျဖဴေရာင္ လက္ေမာင္းပတ္ ▲▲

ဆြစ္လူမ်ဳိး ကုန္သည္ကေလး ဟင္နရီဒူးနန္႔သည္ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ ခရီးသြားလာရင္း အီတလီႏိုင္ငံ ဆိုဖာရီႏိုတိုက္ပြဲ (Battle of Solferino)ျဖစ္ေန ခ်ိန္၌ ၎စစ္ေျမျပင္သို႔ ခရီးသြားဟန္လႊဲ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။ထိုစစ္ေျမျပင္မွ ကူရာမဲ့ ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ ေသလုေျမာပါး လူနာမ်ား၊ လူေသမ်ား စသည့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အနိ႒ာ႐ုံ အဖုံဖုံကို သူ၏ ''ဆိုဖာရီႏိုသတိရဖြယ္ ၁၈၆၂ (A Memory of Solferino 1862)''တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္ ဇြန္၂၄ ရက္ေန႔ တစ္ေန႔တည္းတြင္ ႏွစ္ဖက္စစ္သား ေလးေသာင္းခန္႔သည္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ေဆးအကူအညီ လုံးဝ မရရွိၾကသည္ကို ဒူးနန္႔ေတြ႕ရေသာ အခါ ေသြးပ်က္ ထိတ္လန္႔ခဲ့ရသည္။ သူ၏ မူလသြားမည့္ ခရီးကို ဆက္ မသြားေတာ့ဘဲ ထိုဒဏ္ရာရစစ္သားမ်ားအား ျပဳစုကုသ ျခင္း၊ ကူညီျခင္းမ်ား ကို ေဒသခံရြာသားမ်ား အကူအညီ ျဖင့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ဂ်ီနီဗာသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ထိုစာအုပ္ကို မိမိ ေငြျဖင့္ အကုန္အက်ခံ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဥေရာပတစ္လႊား ရွိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စစ္ေရး အထက္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနႏွင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို ကူညီရန္၊ သူ႔အား အကူအညီ ေပးလိမ့္မည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ဘက္မလိုက္ဘဲ သူနာ ျပဳရေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေျမျပင္ေဆး႐ုံမ်ား ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ အႏၲရာယ္မျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း အစီအမံမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ ဤသို႔ ကူရာမဲ့ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို (လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္) ကူညီရန္၊ ၾကက္ေျခနီ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၾကက္ေျခနီလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ အေျခခံမူမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ သည္။ သို႔ႏွင့္ ထိုစာအုပ္ ထြက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ အၾကာ(၁၈၆၃ ခုႏွစ္)တြင္၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (International Committe of The Red Cross, ICRC) ကို ဖြဲ႕စည္း လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၈၆၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါ အေျခခံမူမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ (၁) အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဒဏ္ရာရစစ္သား မ်ားအား ကူညီျပဳစုကုသေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး၊ (၂) ဒဏ္ရာရ သူမ်ားကို ၾကားေနဝါဒျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေရး၊ (၃) ေဒသခံမ်ားကို ေစတနာလုပ္အားေပး မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေျမျပင္လူနာမ်ား ျပဳစုကူညီရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး၊ (၄)ၾကက္ေျခနီ အေျခခံမူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ညီလာခံမ်ား ထပ္မံစည္း႐ုံးေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ ေရး၊ (၅) ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ဝင္ကို စစ္ေျမျပင္တြင္ ႏွစ္ဖက္ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မေရာေထြးေစရန္၊ အကာအကြယ္ ျဖစ္ေစရန္ သေကၤတအျဖစ္ ၾကက္ေျခနီသေကၤတပါေသာ အျဖဴေရာင္ လက္ေမာင္းပတ္ကို ဝတ္ဆင္ရန္တို႔ျဖစ္ သည္။

ေနာက္တစ္ႏွစ္ၾကာေသာအခါ ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရ သည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား သာမက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဘရာဇီးႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားသည္။

သို႔ႏွင့္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စား လွယ္ေပါင္း ၂၆ ဦးပါဝင္ေသာ ညီလာခံမွ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဂ်ီနီဗာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (Geneva Convention) ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္ ေျမျပင္တြင္ ဒဏ္ရာရစစ္သားမ်ားကို သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ (Amelioration of The Conditions of The Wounded in Armies in The Field) အတြက္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ အခ်က္(၁ဝ)ခ်က္ပါဝင္ၿပီး ဒဏ္ရာရ စစ္သားမ်ား၊ စစ္ေျမျပင္ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ခြဲျခားမႈမရွိျခင္း၊ ၾကားေနျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဓိကထားရွိသည္။သို႔မွသာ စစ္ေျမ ျပင္တြင္ ၾကက္ေျခနီမ်ားအေနျဖင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ကူညီျပဳစုရာတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

▲▲ ႏိုင္ငံအလိုက္ ၾကက္ေျခနီအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း ▲▲

ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ဘယ္လ္ ဂ်ီယံ၊ ဒိန္းမတ္ ၊ျပင္သစ္၊ အိုဒင္ဘာဂ္်၊ပရပ္ရွား၊ စပိန္ႏွင့္ ဝူတင္ဘာဂ္် (Wurttemberg) ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာ့ပထမ ဦးဆုံး ၾကက္ေျခနီအသင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒပ္ခ္်စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ႀကီးလူးဝစ္အက္ပ္ ပီးယား (Louris Appia)ႏွင့္ ခ်ားလ္ဗန္ဒီဗဲဒီ (Charles Vande Velde)တို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ၊ ၾကားေနေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကက္ေျခနီ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေျမျပင္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားေရွးဦး သူနာျပဳ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ (International Conference of National Aid Societies for The Nursing of The War Wounded) ကိုက်င္း ပႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဥေရာပရွိႏိုင္ငံ တိုင္းတြင္ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ကိုInternational Committee of The Red Cross, ICRC အျဖစ္ တရားဝင္ ေခၚေဝၚသတ္မွတ္ခဲ့ရာ ယေန႔ တိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလုံးနီးပါး ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းကို လက္မွတ္ေရး ထိုးလာၾကသည္။ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာက ေလးစား ရေသာ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္လာၿပီး ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္း အျဖစ္ ထင္ရွားလာခဲ့ေပသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီသည္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၌ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအားကူညီျခင္း၊ ကမၻာတစ္ဝန္းပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားမႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္ ေလး ခ်က္ကို မူဝါဒအျဖစ္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားၾကက္ေျခနီအသင္းမ်ား အတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္ရာ၌ ေဖာ္ျပပါ အေျခခံမူေလးခ်က္ကို ထည့္သြင္းခဲ့ သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဂ်ီနီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ ယင္းမူဝါဒ မ်ားကို ပုဒ္မ ၄၄/၁ ႏွင့္ ၆၃/၄ တို႔တြင္ေဖာ္ျပ ထားရွိ သည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်င္ပစ္ေတးဆိုသူက ေနာက္ ထပ္အခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ အေျခခံမူမ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္သည့္အခါ ယခုလက္ရွိက်င့္သုံး ေနေသာ ၾကက္ေျခနီအေျခခံမူ ခုနစ္ခ်က္အျဖစ္ ေပၚ ထြက္လာခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) လူမႈက႐ုဏာႏွင့္ စာနာေထာက္ထားျခင္း (Humanity)၊ (၂) ခြဲျခားမႈမရွိ ျခင္း(Impartiality)၊ (၃) ၾကားေနျခင္း (Neutrality)၊ (၄) လြတ္လပ္ျခင္း(Independence)၊ (၅) ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အက်ိဳးေဆာင္ျခင္း (Voluntary Service)၊ (၆) စည္းလုံး ညီၫြတ္ျခင္း (Unity)၊ (၇) ကမၻာတစ္လႊား ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း (Universality) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအေျခခံမူ(၇)ခ်က္ကို ၁၉၆၅ခုႏွစ္ ဗီယင္နာၿမိဳ႕ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အႀကိမ္(၂ဝ)ေျမာက္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီညီလာခံတြင္ ၾကက္ေျခနီႏွင့္လျခမ္းနီ လႈပ္ရွားမႈ၏ အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ (၂၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီညီလာခံတြင္ အဆိုပါ မူဝါဒမ်ားကို ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီလႈပ္ရွားမႈနည္း ဥပေဒ၏ နိဒါန္းတြင္ထည့္သြင္းၿပီး အမ်ဳိးသားၾကက္ေျခနီ ႏွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ားအေနႏွင့္ ေလးစား လိုက္နာရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အမ်ားသိရွိေအာင္ အသိ ပညာေပးရန္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

▲▲ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ၾကက္ေျခနီ ▲▲

ဒုကၡေရာက္သူကို ကူညီျခင္း၊ ဆင္းရဲသူမ်ားအား ေပးကမ္းလွဴဒါန္း ဒါနျပဳျခင္း၊ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆးလွဴျခင္းႏွင့္ ေဆးကု လုပ္အားဒါန အလွဴ လုပ္အားေပးျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာတို႔ျပဳေနက် လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၾကက္ေျခနီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာတို႔ မစိမ္းဟု ဆိုရေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ ေျခနီအသင္းကို ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းကာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။

▲▲ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ ▲▲

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ နည္းပါးသက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ ေပရာ ေဒသအလိုက္က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ရန္၊ ေရာဂါ တားဆီးေရးႏွင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္သူမ်ားအား ကူညီေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ျပည္နယ္ျပည္မ၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔၊ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ လူမ်ဳိးဘာသာ၊ အသားအေရာင္မခြဲျခားဘဲ ႀကီးၾကပ္ မႈေကာ္မတီအဆင့္ ဆင့္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေပသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ မ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္သိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမက်န္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ႔ဖြဲ႕စည္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီ အျမင့္ဆုံးဟင္နရီဒူးနန္႔ဆုကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ စိုင္းေအာင္လႈိင္ျမင့္က ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ထိပ္တန္းေအာင္ျမင္မႈ သမိုင္းမွတ္တိုင္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္သိန္းခြဲနီးပါး ေသေက်ေပ်ာက္ ဆုံးခဲ့ရသည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ကမၻာ့ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအဖြဲ႕၊ ကမၻာအႏွံ႔အျပားမွ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမွာလည္း ျမန္မာ့ၾကက္ေျခနီအသင္း ၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္ႀကီး တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ''႐ိုင္းပင္းကူညီ ၾကက္ေျခနီ'' ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီေန႔တြင္ လူသားတိုင္းသည္ လူအခ်င္း ခ်င္း ေမတၱာ ေစတနာထားၾက၍ ကမၻာ့ေနရာမေရြး၊ လူမ်ဳိး မေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ခရီးအနီး အေဝးမေရြးဘဲ ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္၍ အကူအညီလိုအပ္ပါ က အခ်ိန္မေရြးေပးႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္သန္၍ ကမၻာ့ ၾကက္ေျခနီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ျခင္း၊ ကူညီ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း တိုက္ တြန္းေရးသား လိုက္ရ ပါသည္။ ။

ေဒါက္တာေဇာ္ထြန္းလင္း(ေဆးပညာမဟာသိပၸံ)

No comments:

Post a Comment