Latest News

Thursday, May 17, 2018

အရွိန္ျမင့္လာေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွင့္ တရုတ္၏ အခန္းက႑

အရွိန္ျမင့္လာေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွင့္
တရုတ္၏ အခန္းက႑


တရုတ္ သည္ ျမန္မာ၏ အရွိနိျမင့္လာေနေသာ
ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကျငာခ်က္
သည္ ေလးနက္သည့္ အသြင္ ေဆာင္ေနေသာ္
လည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားအေပၚ
၎၏ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈ ႏွင့္ လက္နက္မ်ား စီးယုိ
ေနမႈ အေပၚ Asia Times တြင္ "China is conflicted in Myanmar's wars" ေခါင္းစဥ္
ုျဖင့္ ဘာတန္ လစ္တနာက ေအာက္ပါအတုိင္း သုံးသပ္ျပထားပါတယ္။

-----

အစုိးရ မွ ေနာက္တၾကိမ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး
ပဲြ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္
ၾကီးက စစ္မ်က္ႏွာ တုိင္းတြင္ အရွိနိျမင့္လာေန
ျပန္ျပီ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္မွ မၾကာေသးမီက ေကအုိင္ေအ အား ျပင္းထန္လွေသာ ထုိးစစ္ၾကီးတခု စတင္
ဆင္ႏႊဲလာခဲ့၏။ အလားတူ တရုတ္ ႏြယ္ဖြားမ်ား
ေနထုိင္ရာ ကုိးကန္႔ ေဒသ အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္
ေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း အလားတူ စစ္ေရး အရွိန္
ကုိ ျမွင့္တင္လာခဲ့ျပန္ေပသည္။

အဆုိပါေဒသမ်ားရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္
ကုိင္မ်ား အေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ ၾသဇာ လႊမ္း
မုိးႏူိင္ေသာ တခုတည္းေသာႏူိင္ငံ ျဖစ္သည့့္
တရုတ္ မွ ထုိသုိ႔ စစ္ေရး အရွိန္ ျမင့္တက္လာ
ေနမႈမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းမည့္ အရိပ္အ
ေယာင္ ေတာ့ မေတြ႕ရေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္
တနဂၤေႏြေန႔က ၎တုိ႔၏ ပုိင္နက္မ်ားထဲသုိ႔
စစ္ေျပးေရွာင္သူမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာ
သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရမႈအေပၚ ရႉတ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းမ်ား က ဆုိလာေပသည္။

ရန္ကုန္ရွိ တရုတ္ သံရုံးမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ
ေၾကျငာခ်က္တြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ခ်ဳပ္တည္းၾကရန္
အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ အေကာင္အထည္
ေဖၚၾကရန္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ထပ္မံ ဆုိး၀ါး
မလာေအာင္ ကာကြယ္ရန္ တုိက္တြန္းထား
သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဤ ေၾကျငာခ်က္သည္
တရုတ္အစုိးရ၏ အေလးအနက္ ကုိယ္စားျပဳ
ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လည္း ေဖၚျပထားျပန္
ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ၏ လူမ်ဳိးစု ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္
ပါတ္သက္၍ ၾကား၀င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္
ေဆာင္ရြကိေပးေနေသာ တရုတ္၏ အက်ဳိး
ေဆာင္မႈသည္ မည္သည့္ အခါမ်ေျဖာင့္တန္း
ျခင္း မရွိပဲ အေလးအနက္လည္း မထားသည္
ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ေက်က္ျဖဴ မွတဆင့္
အိႏၵိယ သမုဒၵရာသုိ႔ ထြက္ေပါက္ရရွိႏူိင္ေရးဟူ
သည့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္သည့္ မဟာဗ်ဳဟာ ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ား ရရွိေရး အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားအား သုံး၍ ဖိအားေပးႏူိင္ရန္ေလာက္
သာ ပါ၀င္ ပါတ္သက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဘီဂ်င္း
ရွိ ယုံၾကည္ရေသာ သတင္းစုံရပ္ကြက္မွ အသံ
မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

"ျမန္မာစၾကံန္လမ္း" ဟု ၎တုိ႔ အမည္ေပး
ထားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ
အထိ ဒုိးယုိေပါက္ ဆက္သြယ္ႏူိင္ခြင့္ ရရွိရန္
တရုတ္မွ ကာလၾကာျမင့္ကတည္းက ၾကဳိးပမ္း
လာေနခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္က
လည္း သမၼတ စီရွင္ပင္၏ ေဒၚလာ ၾတီလီယံ
ေပါင္းမ်ားစြာ တန္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္
အအုံမ်ား ေဒသအတြင္း အဆင့္ျမင့္တုိးခ်ဲ႕ေရး
ဟူသည့္ Belt and Road စီမံခ်က္အတြက္
လြန္စြာ အေရးပါစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏူိင္မည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

တရုတ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ တည္တံ့ခုိင္
ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အလကားမတ္
တင္းေတာ့ ၀င္ေရာက္ ကူညီလုိဟန္မရွိပဲ ၎တုိ႔ အတြက္ ေရရွည္ အာမခံခ်က္ေပးႏူိင္
မည့္ အက်ဳိးရွိရာ ရွိေၾကာင္း တခုခု ျပန္လုိခ်င္
ေနပုံ ရွိ၏။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ေခ်ာ့ျခည္တလွည့္
ေျမွာက္ျခည္ တလွည့္ ျဖင့္ ျပသာနာကုိ ခ်ည္း
ကပ္ကုိင္တြယ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။ ရလာဒ္အ
ျဖစ္ တရုတ္ လက္နက္မ်ားက ၀ တပ္မေတာ္ထံ
သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာလ်က္ ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၀ မ်ားသည္ အဖဲြ႔ ခုႏွစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ
ဖက္ဒရယ္ ႏူိငိငံေရး ေဆြးေႏြး အတုိင္ပင္ခံ
ေကာ္မီတီ (FPNCC) * တြင္ ၾသဇာၾကီးမား
ေသာ အဖဲြ႔လည္း ျဖစ္သည္။

ေကအုိင္ေအ တုိ႔ အေနျဖင့္ ၀ မ်ား ထံမွ လက္
နက္မ်ား သိသိသာသာ တဆင့္ ျပန္လည္
လက္ခံရပုံ မေပၚေသာ္လည္း FPNCC ၏ အျခား အဖဲြ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ေသာ ကုိး
ကန္႔။ TNLA၊ SSA (ေျမာက္) ႏွင့္ ရခုိင္ရွိ AA
အဖဲြ႔မ်ားကမူ ရရွိေနၾကသည္။

အျခား အဖဲြ႔၀င္ျဖစ္ေသာ မုိင္းလားေဒသရွိ ရွမ္း
ႏွင့္ အာခါ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေရာယွက္ေနၾကေသာ
အဖဲြ႔ကမူ တရုတ္ ထံမွ လက္နက္မ်ားကုိ တုိက္
ရုိက္ လက္ခံရရွိေနၾကသည္။ ၀ မ်ားက မည္မ်
အတုိင္းအတာ အထိ အျခား လူမ်ဳိးစုမ်ားထံ
လႊဲေျပာင္းေပးခြင့္ ျပဳထားသည္ကုိမူ အတိအက်
သိႏူိင္ခြင့္ မရွိပဲ မွန္းဆ၍သာ ေျပာႏူိင္စြမ္း ရွိေန
ရေပသည္။

တရုတ္တုိ႔ က ၀ မ်ား ကုိလည္း ခ်မ္းသာမေပးခဲ့
ျပန္ေပ။ ၀ အဖဲြ႔႔ အတြင္း အကဲြကဲြ အျပားျပား
ျဖစ္ေနေစရန္ မဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေန
ျပီး သုိ႔မွသာ ၾသဇာလႊမ္းႏူိင္ခြင့္ကုိ အစဥ္အ
ဆက္ ထိမ္း ထားႏူိင္မည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မၾကာေသးမီကမွ ၀ အဖဲြ႕အတြင္း အကဲြအျပဲမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ
ထြက္ေပၚလာခဲ့ရသည္။ ဤသည္ကား ၀ တုိ႔၏
ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေပါင္ ယူရွန္ႏွင့္ ညီအကုိမ်ား
က တဖက္ ၀ တုိ႔၏ ဘ႑ာေငြတုိက္ ျဖည့္တင္း
ေရး တာ၀န္ယူထားရသည့္ တရုတ္ႏြယ္ဖြား စီးပြားေရး သမားမ်ား ျဖစ္သည့္ ေ၀ ရႈက်န္ (Wei Xuegang) ႏွင့္ ညီအကုိမ်ားက တဖက္ အား
ျပဳိင္မူမ်ား ရွိလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အမည္ စိန္၀င္းဟု ေပးထားေသာ ေ၀
ရႈက်န္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္
စိမ္းတြင္းမ်ား အပါအ၀င္ ႏူိင္ငံအႏွံ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏ်ွံ
မႈမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔
အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ စစ္တပ္၏
အထက္တန္ုး အရာရွိၾကီး မ်ားစြာႏွင့္ လြန္စြာ နီး
ကပ္မႈ ရွိေနခဲ့သူ ျဖစ္လာရေပသည္။

ထုိမ်သာ မကေသး တရုတ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္လည္း
လြန္စြာမွ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသူ လည္း
ျဖစ္လာျပန္သည္။ သူကုိယ္တုိင္ တရုတ္
လူမ်ဳိး ျဖစ္ေန
ျပန္သျဖင့္ တရုတ္တုိ႔ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ေရးဖက္ ပုိ၍ ယိမ္းယုိင္သူ လည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက ေပါင္၊ ေ၀ ႏွင့္
၎တုိ႔၏ ညီအကုိမ်ားအား အေမရိကန္တရားရုံး
မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမႈ ျဖင့္ မ်က္ကြယ္တြင္
အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေပါင္ သည္
အဆုိပါ တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၾကြယ္၀ခ်မ္း
သာလာသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း တဖက္တြင္ ၎၏
အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ၾကီးအား လည္း ထိမ္း
ခ်ဳပ္ထားရျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရး လုပ္
ရည္ကုိင္ရည္ တြင္မူ ေ၀ ေလာက္ အျမင္
က်ယ္က်ယ္ စြမ္းေဆာင္ႏူ္ိင္စြမ္း မရွိျပန္ေပ။

၀ အဖဲြ႔ အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေနေသာ အကဲြအ
ျပဲမ်ားက ၁၉၉၆ တြင္ ခြန္ဆာ လက္နက္ခ်ေစ
သည့္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရမႈ မ်ားႏွင့္ အလားသ႑န္
တူလာေနေပသည္။ ခြန္ဆာ၏ ေမာင္ထုိင္းတပ္
တြင္ တုိက္ခုိက္ေရးဖက္ တာ၀န္ယူထားရေသာ
ရွမ္းလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဟီရုိအင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္
ကုိင္ေပးေနေသာ တရုတ္ မ်ားဟူ၍ ကဲြျပားလ်က္
ရွိေနခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က စစ္အစုိးရႏွင့္ လ်ဳိ႕၀ွက္စြာ အေပးအယူ
လုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားက တရုတ္ ၾကီးစုိးေသာ စီးပြား
ေရး အဖဲြ႔ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ ရွမ္းမ်ားကမူ ျမန္မာ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ ၁၉၉၆
ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း ၎တုိ႔ဌာနခ်ဳပ္ေရွ႕သုိ႔
ဆင္းသက္လာမွသာ အေျခအေန အစစ္အမွန္
ကုိ သိရွိခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနုာက္ ခြန္ဆာမွ ၎၏ တပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း
ကာ ရန္ကုန္တြင္ သြားေရာက္ အနားယူေနခဲ့ျပီ
၂၀၀၇ တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ၎၏ မူးယစ္
ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း ပါတနာမ်ားကေတာ့ ျမန္မာ
ျပည္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္
ေျခကုပ္ယူလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတြက္ လက္
ခ်ည္း ဗလာသာ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရွာေသာ ရွမ္းအမ်ဳိး
သားမ်ားက ေနုာက္ပုိင္းတြင္ Restorarion Council for Shan State ဆုိကာ လက္နက္
ကုိင္ အဖဲြ႔ ကုိ ဖဲြ႔စည္းလာခဲ့ၾကသည္။

၀ အဖဲြ႔ အတြင္း အလားတူ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္
လာႏူိင္ဖြယ္ ရွိမရွိက ေျပာရန္ ေစာလြန္းေနေပ
ေသးသည္။ တရုတ္တုိ႔က ၾကားခံအျဖစ္ အစုိးရ
ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရေရး ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိ
ေပးႏူိင္ခဲ့လ်င္ အကဲြအျပဲမ်ားက အနည္းငယ္
ေျပရာေျပေၾကာင္း ျဖစ္လာႏူိင္စရာ ရွိသည္။

ထုိအခါ က်လ်င္ FPNCC ၏ စည္းလုံးညီညြတ္
ေသာ တပ္ဦး ၏ ပုံသ႑န္ လမ္းလဲြသြားႏူိင္ျပီး
တရုတ္ထံမွ လက္နက္မ်ားကုိ အဖဲြ႔၀င္မ်ားထံ
ေပးပုိ႔ ႏူိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ေပါင္ ညီအကုိ
မ်ား အဖဲြ႔ အေနႏွင့္လည္း ေ၀ အဖဲြ႕ႏွင့္ ၎တုိ႔၏
ပါတ္သက္ရာ ပါတ္သက္ေၾကာင္း တရုတ္ လုံ
ျခဳံေရး အသုိက္အ၀န္း၏ ဆႏၵကုိ လြန္ဆန္ႏူိင္
စြမ္း ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

တရုတ္ ျပည္မွ ရရွိေသာ အတြင္းသတင္းမ်ား
အဆုိအရ ေပါင္ ႏွင့္ အျခား အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္
မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃-၁၅ တြင္ ကူမင္းတြင္
တၾကိမ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၃-၄ တြင္ ယူနန္ေတာင္
ပုိင္းရွိ ဂ်င္ေဟာင္း (Jinghong) တြင္ တၾကိမ္
ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကျပီး တရုတ္တုိ႔မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္
ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ ၎တို႕၏ သေဘာထား
အျမင္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရ
သည္။

မည္သုိ႔ ေျပာသည္ ဆုိသည္ကုိမူ အတိအက် မသိရေသာ္လည္း ေသခ်ာသည္က ေျမာက္ပုိင္း
တြင္ အသစ္တဖန္ ျဖစ္ေပၚလာေနေသာ တုိက္
ပဲြမ်ားတြင္ ၀ မ်ားကုိ ပါ၀င္ ပါတ္သက္ျခင္း မရွိရန္
လုိလားမႈ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳ်ိ႔ေသာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား အဆုိအရ
တရုတ္တုိ႔မွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား
FPNCC ဖဲြ႔ကာ တစုတေ၀းတည္း ရွိေနျခင္း
ေၾကာင့္ ကုိင္တြယ္ရ ခက္ေနသျဖင့္ ၎တုိ႔၏
အမုိးအကာ ေအာက္တြင္ပင္ တကဲြတျပားစီ
ျဖစ္ေစလုိပုံ ရွိေနသည္။ သုိ႔မွသာ တဖဲြ႔ခ်င္းအား
လုိသလုိ ကုိင္တြယ္၍ လြယ္ကူေပမည္ဟု ယူ
ဆေနေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

လွစိုး​ေ၀


*FPNCC - Federal Politics and Negoatiation Consultative Committee

No comments:

Post a Comment