Latest News

Friday, May 4, 2018

မြန္ျမတ္သည့္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္မ်ား

မြန္ျမတ္သည့္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္မ်ား

လူသားတို႔ သက္ရွင္ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္အတြက္ ''မီး'' သည္မရွိမျဖစ္ေသာ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမီးသည္ ''သုံးတတ္လွ်င္မိတ္ေဆြ၊ မသုံးတတ္လွ်င္ ရန္သူ'' ၊ ''လူခိုးလွ်င္အစုတ္က်န္၊ မီးခိုးလွ်င္ အျပဳတ္ႏွံ'' ဆိုေသာစကားမ်ားကလည္း မီးေဘးအႏၲရာယ္ကိုႀကိဳတင္ သတိေပးေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုမီး သည္ သုံးတတ္လွ်င္ မ်ားစြာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစမည္ျဖစ္သလို မသုံးတတ္လွ်င္ေတာ့ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ လူ႔ အသက္မ်ား အပါအဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလုံးကို ဝါးမ်ဳိခံ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

▄ စတင္ဖြဲ႕စည္း ▄

မီးေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးရလ်က္ရွိသည္။ ထိုမီးေဘးအႏၲရာယ္ကိုကာကြယ္ရန္၊ မီးေဘး အႏၲရာယ္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ သက္ရွိလူသားမ်ားကို အေရးေပၚကယ္တင္ရန္၊ မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ အခ်ိန္မီ ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အေရးေပၚ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိၾကသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေမ ၅ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း မီးသတ္အစည္းအ႐ုံး ညီလာခံႀကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ကေလး ဇိနတ္အစၥလာမ္အမ်ဳိး သမီးေက်ာင္း၌ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သခင္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ၾသဝါဒ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ေမ ၅ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမ ၅ ရက္သည္ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။

▄ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး ▄

မ်က္ေမွာက္ကမၻာႀကီးတြင္ အစြန္းေရာက္ရာသီဥတုေၾကာင့္ လူသားတို႔သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရသည္။ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ လူသား တို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာလ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ မိုးႀကီးျခင္း၊ ေရႀကီး ေရလွ်ံ ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေျမငလ်င္ လႈတ္ခတ္ျခင္း၊ ဆူနာမီလႈိင္းႀကီးမ်ား ႐ိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးေခါင္ ေရရွားျခင္းစသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအျပင္ လူသားတို႔၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားကိုပါႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာေဝးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲကာလျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျပားေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ထို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္ မီးေဘး အႏၲရာယ္ သည္ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနသည္။ ထိုမီးေဘး အႏၲရာယ္ႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ထိေရာက္ စြာႀကိဳတင္တားဆီး ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဥပေဒကို႐ုပ္သိမ္း၍ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ ဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲလ်က္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။

▄ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏တာဝန္ ▄

မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသည့္ မီးေလာင္မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႕ရ သည္။ အထူး သျဖင့္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာေႏြရာသီတြင္ ျပည္သူတိုင္း ''မီးအသိ၊ မီးသတိ''ရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။ ႐ုံး၊ ဌာန၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား၊ ေရ၊ သဲ၊ မီးခ်ိတ္၊ မီးကပ္စသည့္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရး အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို လုံေလာက္စြာ ထားရွိသင့္သည္။

မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေဆးျဖည့္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ဝန္ထမ္းအားလုံးကိုလည္း မီးသတ္ေဆး ဘူး ကိုင္တြယ္နည္း သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ထားသင့္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ႐ုံး၊ ဌာမ်ားသည္ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားကို ဟန္ျပ သက္သက္ေလာက္သာ ထားရွိၾကသျဖင့္ မီးေဘး အႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္အသုံးမျပဳႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ စိစစ္ၾကပ္မတ္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း အိမ္တိုင္း ေရအိတ္၊ သဲအိတ္၊ မီးခ်ိတ္၊ မီးကတ္၊ ေလွကားစသည့္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရး အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို လုံေလာက္စြာထားသင့္သည္။ တတ္ႏိုင္ပါက ရပ္ကြက္ လမ္းဆုံမ်ားတြင္ အရန္ေရကန္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ေရအျပည့္ ျဖည့္ထားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္တိုင္းတြင္ သဲမ်ား စုပုံထားသင့္သည္။ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ နီးေသာ ႐ုံးမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္လူေနအိမ္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ မီးတားလမ္းမ်ား ႀကိဳတင္ ရွင္းလင္းေဖာ္လုပ္ထားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ထမင္း၊ ဟင္းခ်က္ရန္အတြက္ မီးက်င္းမ်ားကို ခပ္နက္နက္ တူးထားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထမင္း၊ ဟင္းကို သတ္မွတ္အခ်ိန္တြင္သာ ခ်က္ျပဳတ္ေစၿပီး မီးႂကြင္းမီးက်န္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် စစ္ေဆးသင့္သည္။

မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ခ်ိန္မွသာ ျဖစ္သလို မီးၿငႇိမ္းသတ္သည္ထက္ မီးၿငႇိမ္းသတ္နည္းမ်ားကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအလိုက္ ႀကိဳတင္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ထားသင့္သည္။ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ မီးသတ္ကားမ်ား ဝင္၊ ထြက္ႏိုင္ေအာင္လမ္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရာဂါသည္မ်ား၊ သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ဦးစားေပး ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ စနစ္တက်ဇာတ္တိုက္ ထားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအလိုက္ လည္း အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားသင့္သည္။ ရပ္ကြက္မီးကင္းတဲမ်ားသည္ မီးေဘး အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာတြင္ အေရးပါေသာအခန္း က႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ရပ္ကြက္လုံၿခံဳေရး ကိုလည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေနပါသည္။

▄ အတုယူသင့္ ▄

စင္စစ္အားျဖင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ရန္အတြက္ ဝါသနာ၊ ေစတနာႏွင့္ အနစ္နာခံလိုစိတ္ရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ရဲရင့္ျပတ္သားရန္ လိုအပ္သည္။ လြန္စြာပူျပင္းလွသည့္ တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနေသာ မီးေတာက္ထဲ သို႔ေျပးဝင္၍ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္ရြက္ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မီးေတာက္ထဲတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ အသက္ကိုပင္ ေပးဆပ္သြားၾကရသည္။ မြန္ျမတ္ေသာႏွလုံးသားပိုင္ရွင္ မ်ား၏ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား အနစ္နာခံမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးကို အတုယူသင့္ ေပသည္။

▄ အထင္အျမင္လြဲမွားေနဆဲ ▄

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အခ်ဳိ႕ေသာျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေစတနာအေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွားေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ သာဓက အေနျဖင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ မီးေလာင္ရာတြင္ ေန႔၊ ည အပင္ပန္းခံကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အနစ္ နာခံမႈအေပၚကိုပင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္မွစ၍ မီးခိုးမ်ား ၾကားတြင္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေနၾကရသည္။ ေမ ၂ ရက္အထိ ဆိုလွ်င္ ၁၂ ရက္ပင္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ မည္သူမွ် ထိုသို႔ အနစ္နာခံႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။

အထူးသျဖင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မီးေလာင္ေနေသာ အေဆာက္ အအံုမ်ား အနီးရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို မီးကူးစက္မႈ မရွိေအာင္ ေရပက္ဖ်န္းၾကရသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္သည္ကိုပင္ အျပစ္ျမင္ၾကသူမ်ား ရွိေနၾကသည္။ လူတိုင္းသည္ မိမိ၏အိမ္ကိုသာလွ်င္ ဦးစားေပး၍ ေရဖ်န္းေပးေစလိုၾကသည္။ လူ႔သဘာဝ ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ လမ္းမ်ားသည္ လြန္စြာက်ဥ္းေျမာင္းေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္ရာေနရာသို႔ မီးသတ္ကားမ်ား အခ်ိန္မီဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလုံးျပာက်သြားခ်ိန္တြင္ မီးသတ္ကားမ်ား ေရာက္လာၿပီဟု ဆိုၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။

▄ သင့္ေလးသင့္ႏွင့္ စြမ္းရည္ေလးရပ္ ▄

ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မီးေလာင္မႈကို အျမန္ဆုံး သိရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာသို႔ အျမန္ဆုံးေရာက္ ရွိေအာင္ သြားေရာက္ကာ မီးကိုအျမန္ဆုံး ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရသည္။ ထိုသို႔ အခ်ိန္မီ သိရွိ၍ ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ''လူ၊ ယာဥ္၊ စက္သုံးဆီႏွင့္ ေရ'' တို႔ကို အသင့္ ျပင္ဆင္ ထားၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္း လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ စြမ္းရည္ေလးရပ္ျဖစ္သည့္ မီးသတ္စြမ္းရည္၊ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး စြမ္းရည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရး စြမ္းရည္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပး လ်က္ရွိသည္။

▄ ေထာက္ပံ့ကူညီသင့္▄

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားတို႔၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ႏွစ္စဥ္ မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုးသည္ လြန္စြာပင္ မ်ားျပားလ်က္ ရွိသည္။ လူမ်ားေသေက်၊ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဘဝပ်က္ သြားေသာ မိသားစုမ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ အသက္စြန္႔လႊတ္ ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လစာ၊ စရိတ္ ခံစားခြင့္မ်ား နည္းပါးေသာ္လည္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို အသက္ကိုပင္ ေပးဆပ္ကာ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ မီးေဘးအႏၲရာယ္အျပင္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ အသက္စြန္႔လႊတ္ သြားရသည့္ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ထိုက္တန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းအျပင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ မိသားစုဝင္ မ်ား၊ သား၊ သမီးမ်ားကိုလည္း လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ပါသည္။

▄ မြန္ျမတ္သည့္ႏွလုံးသာပိုင္ရွင္မ်ား ▄

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေရး အေရာင္အေသြးမရွိဘဲ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကိုသာ သယ္ပိုးေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြမရွိဘဲ ေဘးဒုကၡ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသူတိုင္းကို အသက္၊ ခႏၶာ ေပးဆပ္ကာ ကယ္တင္ေပးလိုသည့္ျဖဴစင္ေသာ ေစတနာစစ္စစ္သာ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ မိမိအသက္ကို ပဓာန မထားဘဲ အႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသူကိုသာ ကယ္တင္လိုေသာဆႏၵရွိေနသည့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို မြန္ျမတ္သည့္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္မ်ားဟုပင္ ဆိုခ်င္ ပါသည္။

ၿခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ ေမ ၅ ရက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ေန႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေမ ၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၅ ရက္တြင္ (၇၂)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ရွည္လ်ားလွေသာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အသက္ေပးလ်က္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရး တာဝန္မ်ားအျပင္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔လည္း ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္ကာ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝါသနာ၊ ေစတနာႏွင့္ အနစ္နာခံလိုစိတ္ ျပည့္ဝေသာ မြန္ျမတ္သည့္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလုံး တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေဘးဘယာ ေဝးကြာၿပီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ။

ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post