Latest News

Thursday, May 17, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနသနည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနသနည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ ထိပ္ပိုင္းအလႊာႏွင့္ ေအာက္ဆံုးအလႊာကို ခိ်တ္ဆက္ေပးရန္ အေတြ႕အႀကံဳရိွၿပီး စြမ္းရည္ျပည့္၀သည့္ အလယ္အလတ္အဆင့္အလႊာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မႈရပ္တန္႔ေနရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ အခက္ခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း အားတက္စရာ အေျခအေနအခ်ဳိ႕ႏွင့္ သတင္းေကာင္းအခ်ဳိ႕ရိွေနေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က သံုးသပ္သည္။

နိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးပမ္းေနရတုန္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မႈ ရပ္တန္႔ေနသည္ ဟုပင္ သံုးသပ္ ၾကသည္။

အေနာက္အုပ္စုသတင္းဌာနမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း မေကာင္းသတင္းမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ ဘဂၤါလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာ)လူနည္းစုေတြ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသည္။ ယင္းသို႔ ညႇဥ္းပန္းနိွပ္စက္ခံရမႈေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ဖိႏိွပ္ခံေနရသည္ဆိုေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကိုသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ မီဒီယာမ်ားက ဆက္လက္ၿပီးေဖာ္ျပေနၾကသည္။

အစိုးရအေပၚ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေခတ္မီ၊ တည္ၿငိမ္တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီတရပ္ဖန္တီးရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုလုပ္ဆာင္ဖို႔ ယံုၾကည္ခ်က္မရိွျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ေသာျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား မွားယြင္းေနသည္မွာ ေသခ်ာလုနီးျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ဖူးဘ႐ိုက္ပညာရွင္အျဖစ္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ အခိ်န္ေလးလၾကာသင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ဥပေဒစာသင္ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခံရ သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္သည္ စာၾကည့္တိုက္သို႔ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္တဦးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။ စာၾကည့္တိုက္သည္ ႏံုခ်ာလွၿပီး မီးေရာင္မ်ားကို ခပ္မိွန္မိွန္ထြန္းထားသည္။ ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးေနၿပီး စာသင္ေနခိ်န္အတြင္း၌ပင္ ညစ္ပတ္ေပေရေနေသာ စာသင္ခန္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ ငွက္မ်ားပံ်ေနၾကသည္။ ဥပမာ မဟာဌာန၏အလယ္အလတ္အလႊာ တခုလံုးနီးပါးေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။

အေတြ႕အႀကံဳရိွ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးႀကီး ဥပေဒပါေမာကၡအခ်ဳိ႕ ရိွၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ စစ္တပ္မွအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အသက္ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အနာဂတ္တြင္ ေအးေဆးသက္သာေနထိုင္လိုသည့္စိတ္ရိွသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ခ်င္ကိုင္ ခ်င္စိတ္မရိွၾကေတာ့ေပ။ ဥပေဒဘာသာရပ္ျဖင့္ ပီအိတ္ခ်္ဒီဘဲြ႕ရ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရိွၾက ပါသည္။ သူတို႔သည္ ပညာထူးခြ်န္ၿပီး သိခ်င္တတ္ခ်င္စိတ္ရိွၾကေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳမရိွၾကေပ။ ဥပေဒမဟာဌာနတြင္ ယင္းအုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား မ်ဳိးဆက္တခုေပ်ာက္ဆံုးေနပါသည္။ အဆိုပါ မ်ဳိးဆက္သည္ တကၠသိုလ္မ်ားပိတ္ထားခိ်န္အႏၲရာယ္ရိွသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္ခံထားရခိ်န္တြင္ အရြယ္ေရာက္ႀကီး ျပင္းခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ဥပေဒမဟာဌာနတြင္ အလယ္အလတ္အလႊာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မရိွမူက ဥပေဒစာသင္ေက်ာင္းမွ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္အတူ ရရိွလာေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္ သတၱိမ်ားေပ်ာက္ ဆံုးေနသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းမရိွသလို ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာစြမ္းပကားမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အခိ်န္ယူရမည္။ ယင္းတို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမႈ၊ လြတ္ လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ၊ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳလုပ္လိုသည့္ ျပင္းျပ ေသာစိတ္ဓာတ္၊ ႐ိုးသားသည့္အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသလို ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီတရပ္ႏွင့္ ခဲြျခား၍မရႏိုင္ေပ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳရိွ အေနာက္အုပ္စုေလ့လာသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလားတူျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယင္းမွာ အစိုးရယႏၲရားအတြင္း အရည္အခ်င္း အစြမ္းအစရိွသည့္ အလယ္အလတ္အလႊာတခု ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ အားေပ်ာ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတရပ္လက္ေအာက္၌ပင္လွ်င္ အေတြ႕အႀကံဳရိွၿပီး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ အလားအလာရိွသူမ်ားေပၚ ထြက္လာဖို႔ အေျခအေနမရိွဟု စာေရးသူက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေရြ႕လ်ားသြားႏိုင္ရန္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည္။ ခိုင္မာေသာ အေျခခံပညာတရပ္ရရိွမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား တြင္ တက္ေရာက္ရမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာစာနယ္ဇင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈရမႈ၊ ဒီမိုကေရစီအသိုင္းအ၀န္းတခုတြင္ ေနထိုင္ရမႈတို႔မွ ေပၚထြက္လာေသာဥာဏ္ပညာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သတၱိတို႔ျမန္မာ့လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သတင္းေကာင္းအခ်ဳိ႕ ရိွေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ကိစၥသည္ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး တည္ရိွေနသည္။

အရာရာတိုင္းကို စိတ္၀င္စားမႈ၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈရိွၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရိွ ဂ်က္ဖာဆင္ စင္တာႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အေမရိကန္စင္တာတို႔တြင္ ပံုမွန္ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ သူတို႔သည္ အဆိုပါစင္တာမ်ားတြင္ ေဟာေျပာပဲြမ်ားကို တက္ေရာက္နားေထာင္ၾကသည္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳၾကသည္။ အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသေဘာထားရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကသည္။ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

စာေရးသူစာသင္သည့္အတန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္သူ႕ဘ၀တြင္ လူ႕က်င့္၀တ္၏အေရးပါ မႈကိုေလ့လာၾကသည္။ ကမၻာတ၀န္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဒီမိုကေရစီ၏အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ့လာၾကသည္။ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္းမ်ားေရး ၾကသည္။ အစိုးရ ပညာေရးဌာနႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုတိုက္ဖ်က္ ရန္ ဥပေဒကိုမည္သို႔မည္ပံု အသံုးျပဳရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာသင္ခန္းတြင္းတင္ဆက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ၏ေကာင္းကြက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး၀ါဒ၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဥပေဒမဟာဌာနမွ ငယ္ရြယ္ေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဥပေဒစာသင္ေက်ာင္း၏ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ကြန္ဖရင့္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အစုရွင္ကုစားျခင္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အဆင့္အတန္း၊ ကေလးအခြင့္အေရး စသည့္အေရးႀကီးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

စာေရးသူသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဒါဇင္ခန္႔ကို သင္တန္းသံုးႀကိမ္ေပးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားစီရင္ေရးအမီွခိုကင္းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္ သြယ္မႈဥပေဒတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသင္တန္းကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴက ကမကထျပဳဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဘာသာျပန္ေပးသူမွတဆင့္ ကြ်နု္ပ္၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္ၾကသည္။ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆလိုက္မ်ားကို အေလးအနက္ ေလ့လာမွတ္သားၾကသည္။ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း ၾကသည္။

စာေရးသူတင္ျပေနသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖဲြ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားကို တနည္းတဖံုျဖည့္ ဆည္းေနသည္။ အထက္လႊာႏွင့္ ေအာက္ဆံုးလႊာကို ေကာင္းစြာခိ်တ္ဆက္ေပးမည့္အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စြမ္းရည္ ျပည့္၀ေသာ အလယ္အလတ္လႊာတခုတျဖည္း ျဖည္းခ်င္းျဖစ္ထြန္းေနေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိေရာက္မႈရိွသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တခု တည္ေဆာက္ေရးသည္ အခိ်န္ယူရသည္။ အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးေသာအတိတ္ကာလက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းေနခိ်န္တြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးသည္ပိုၿပီးအခိ်န္ယူရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီး ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနဖို႔၊ အနာဂတ္အတြက္ ၎တို႔၏ အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေနဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

အဆိုပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ သဘာ၀က်ပါသည္။ ေစ်းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ပရိ၀ုဏ္မ်ားႏွင့္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ၿပံဳးေပ်ာ္ေနေသာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေလ့လာသူတဦးတေယာက္အေနႏွင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ အာဏာရွင္စနစ္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သူတို႔သိၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ အထီးက်န္ေနရျခင္းထက္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနျခင္းကို ပိုမိုသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကပါသည္။

အနည္းဆံုးေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ လူတိုင္းတြင္ ဆယ္လူလာဖုန္းတလံုးႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္တခုရိွ ေနၾကၿပီျဖစ္ ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားသည္ အမ်ားစုအတြက္ ေစ်းႀကီးလြန္းေသာ္လည္း အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဖုန္းေျပာေနၾကသူမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္တစီးကို မၾကာခဏဆိုသလို ႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္သို႔မဟုတ္ ေလးေယာက္ထိ စီးေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ သူတို႔ေပ်ာ္ ရႊင္ေနၾကေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ ယခုလို အေျခအေနမ်ဳိးေရာက္ေအာင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္း ငယ္အတြင္း ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀းလွမ္းခဲ့ရသည္ကို သူတို႔သိရိွနားလည္ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ အတိတ္ကို ျပန္မသြားလိုၾကဘဲ အနာဂတ္ကိုသာ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဥံဳဖြဟု မန္းမႈတ္ကာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္သလို နည္းလမ္းလည္းမရိွေသးေပ။ ထိေရာက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အေကာင္းဆံုးအခိ်န္မ်ား၌ပင္ ေႏွးေကြးေနတတ္သည္။ တခိ်န္တည္းတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာဖလွယ္မႈမ်ား၊ သံတမန္ေရးရာ အေထာက္အကူျပဳမႈတို႔ကို တိုးျမႇင့္ၿပီးအေရးပါေသာ ေပါင္းကူးတံတားမ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခိုင္မာေသာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈတရပ္ေပၚ ထြန္းလာေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

News Watch

S.M

Ref: (Why is Democracy Stalled in Myanmar by Vincent R.Johnson, Express News)

 

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post