Latest News

Thursday, May 3, 2018

သို႔ ေဒါက္တာေဒၚစိုးစိုးအုန္း (စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ) အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း


သို႔
ေဒါက္တာေဒၚစိုးစိုးအုန္း (စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ)
အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း
ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
ရုံးအမွတ္ (၁၄) ေနျပည္ေတာ္

ေမလ(၃) ရက္ တြင္ က်မ နံမည္ျဖင့္ေရးသား ေသာ စာကို ဖတ္ရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္…
သို႕ေသာ္ က်မအေနနွင့္ရွင္းလင္းလိုသည္မွာ …
(၁) ဆိုလာ ကိစၥေဆြးေႏြးစဥ္က ေဒၚစိုးစိုးအုန္း တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါပဲ ဂ်ပန္ထုတ္၊ ဂ်ာမဏီထုတ္ ဆိုတာ မေျပာခဲ့ဘူးလို႔ ဟု ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ပါသည္။ ေျပာဆိုျခင္း ရွိမရွိဆိုသည္ကို ေလ့လာ၊ စံုစမ္းၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်မ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အတြင္း ရွိ လူထုဖြံ ႔ျဖိဳးေရး ကို လိုလားသူ တဦးျဖစ္သည့္အတိုင္း အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့ျပီး အားလံုးထည့္၀င္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တာပါ။ လက္ေတြ႔မွာ အေျပာနဲ႔ အလုပ္ မညီခဲ့တဲ့ အတြက္ က်မ နယ္ေျမအတြင္းက ျပည္သူေတြကို ျပန္လည္ရွင္းျပဖို႔ တာ၀န္ ရွိတယ္ဆိုတာေတာ့ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။
(၂)သတ္မွတ္ထားတဲ့ Standard and Specification အရ ေစ်းအနဲဆံုး ေပးႏိုင္တဲ့ ကုမၼဏီ ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ လဲ ပါ၀င္ပါတယ္။
NEP စံနစ္နဲ႕ ဆိုလာမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါ ျပည္သူက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ ထည့္၀င္ရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိသည္ကိိုသိရွိထားႀကပါတယ္။
ျပည္သူေတြဆီက တသိန္းခဲြ(၁၅၀၀၀၀) ေကာက္ခံတယ္ဆိုရင္ ဆိုလာ ေစ်းဟာ ၇သိန္းခဲြ တန္ေၾကး ျမင့္တက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေစ်း ႏွင့္ ဒီပစၥည္းဟာ က်မ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းက လူထု ေတြကႏွစ္သက္ျပီး တတ္ႏိုင္တဲ့ ေစ်းႏႈန္း မဟုတ္ပါဘူး။
ျပည္သူလူထု ရဲ႔ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစဥ္ ဦးထိပ္ထားျပီး တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ ေနစဥ္ ျပည္သူ အတြက္ အတူတကြ မွန္မွန္ကန္ကန္ နဲ႔ မည္သူနဲ႔ မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လိုတဲ့ ဆႏၵ အတိုင္း က်မ နယ္ေျမ အတြင္းက လူထု အေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ မည္သည့္ ကိစၥမဆို လိုလားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လဲ က်မ အေနနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔ အစိုးရ အေပၚ အထင္လဲြေစမည့္ မည့္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးမွ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါဘူး။
မွန္ကန္ရဲ ႔လား???
တိက်ရဲ႔လား???
ထိေရာက္ရဲ႔လား ???ဆိုတာကို လူထု ၾကားထဲ ဆင္းခဲ့ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ လူထု အသံေတြ နားေထာင္ေစခ်င္ပါတယ္။

ေဒၚနီနီမိုး
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး
ေညာင္တုန္းျမိဳ ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၁)
......................
သို႔ ေဒၚနီနီမိုး
တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေညာင္တုန္းျမိဳ႔နယ္ (၁)
ေမလ ၃ရက္ေန႔တြင္ အထက္ပါ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုး အသုံးျပဳေသာ Ni Ni Moe လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ အမ်ိဴးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပက္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးထားပါသည္။
အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (မဟာဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ) သည္ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖံြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ႏွစ္အလိုက္ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္သူ႔ထည့္၀င္ေငြတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (မဟာဓာတ္အားလုိင္းျပင္ပ) မွ တပ္ဆင္ေပးမည့္ တစ္အိမ္သံုးဆုိလာစနစ္ အတႊက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းတႊင္ ျပည္တႊင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ယွဉ္ျပုိင္ နုိင္ေသာ International Competitive Bidding စနစ္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။
အဆုိျပဳလႊွာတင္သႊင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဆုိလာ ပစၥည္းမ်ားအား ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲႊ့နွင့္ အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း အဖဲႊ့မွ International Consultant မ်ားဦးစီးျပီး အရည္အေသြး စိစစ္အကဲျဖတ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရာတႊင္လည္း ဆုိလာစနစ္မ်ားအတႊက္ စံခ်ိန္စံညႊွန္း သက္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ IEC/ISO စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္ ကုိက္ညီျပီး ေစ်းနွုန္းအနည္းဆံုးတင္သႊင္းနုိင္သည့္ ကုမၸဏီကုိသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ့အျပင္ အဆုိျပုလႊွာ တင္သႊင္းေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ စီမံကိန္းမွ သက္မွတ္ ထားေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားနွင့္ ခုိင္မာမွုရိွေသာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေျကာင္းကုိ အေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပေစခဲ့ျပီး အေထာက္အထားမ်ားမွန္ကန္ေျကာင္း စိစစ္အကဲျဖတ္ျပီးမွသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚနီနီမိုး၏ ကိုယ္ပိုင္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့သကဲ့သို႔ ေညာင္တုန္းျမိဳ႔နယ္ ေက်းလက္ဦးစီးမွဴးက “အသံုးျပဳသူ ျပည္သူမ်ားသုိ့ ဂ်ာမဏီနွင့္ ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ေျကာင္း” ေျပာျကားထားခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကြဲျပားစြာ လက္ခံရရွိျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလိုပါသည္။
တစ္အိမ္သုံးဆိုလာမ်ားအတြက္ ေစ်းနွုန္းအနည္းဆံုး တင္သႊင္းသည့္ ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ္လည္း သက္မွတ္ထားသည့္ Standard and Specification မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ တင္သႊင္းလာျခင္းေျကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္မရွိပဲ ကြက္ေပ်ာက္ျဖစ္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားမဟုတ္ပဲ၊ အာမခံသက္တမ္းအျဖစ္ ဘက္ထရီသည္ ၃ ႏွစ္သက္တမ္း၊ solar panel မွာ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ပစၥည္းမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားအထိ လိုက္လံမတပ္ဆင္မီတြင္ ပစၥည္းအရည္အေသြးအာမခံခ်က္ရွိမရွိ ေရွ႔ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီးအေသးစိတ္ စစ္ေဆးျပီးမွသာ တပ္ဆင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္သႊင္းလာသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ားတႊင္ တပ္ဆင္ရာတႊင္လည္း မွန္ကုန္စႊာ တပ္ဆင္မွု ရိွမရိွကုိ Management Information System (MIS) စနစ္အသံုးျပု၍ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမွုမ်ားေဆာင္ရႊက္လ်က္ရိွပါသည္။
ထို႔ျပင္ ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ျပီးပါက လုပ္ငန္းမ်ားမွန္ကန္မႈရွိမရွိကို ေက်းလက္ဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ မဟုတ္သည့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ Inspection and Verification Agent မွထပ္မံစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ေတြ႔ရွိပါက ပစၥည္းသစ္မ်ား ျပန္လည္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ေစပါသည္။
ဆက္လက္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ေနျပည္ေတာ္ရွိ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနရုံးခ်ဳပ္သို႔ ဆက္လက္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
ေဒါက္တာေဒၚစိုးစိုးအုန္း (စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ)
အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း
ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
ရုံးအမွတ္ (၁၄) ေနျပည္ေတာ္
၀၆၇- ၃၄၀၉၅၂၉ ၊ ၀၆၇၃၄၀၉၂၁၂

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post