Latest News

Tuesday, May 8, 2018

စုေပါင္းအင္အားကို ဤသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါစို႔

စုေပါင္းအင္အားကို ဤသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါစို႔

ျပည္သူအမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္မွာ  ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္၊  သံုးႏွစ္ အတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပါ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ားအားလံုးကိုလည္း မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕၏  ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသီးသီးရွင္းလင္းအသိေပးတင္ျပၿပီးျဖစ္ၾကပါသည္။ မဂၤလာႏွစ္သစ္ကူး အႀကိဳ၌ မဂၤလာရွိေသာစကားမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္ေျပာၾကားသြားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ မဂၤလာရွိလွပါသည္။ အားလည္းအားရ၊ ဝမ္းသာရပါသည္။ မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္မဟုတ္ အမ်ားအတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီးစြာ ဝမ္းသာရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါ သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က '' ယခုလာမည့္ ျမန္မာ့ သကၠရာဇ္ ၁၃၈ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ကြၽန္မတို႔အစိုးရ အေနျဖင့္ စုေပါင္း အင္အားကို အေလးထားၿပီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်လိုက္ပါတယ္'' ဟု လည္း ေကာင္း၊ '' ကြၽန္မ တို႔လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အိပ္မက္၊ ကြၽန္မတို႔ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တိုးတက္၊ သာယာတဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့  ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို မေႏွးအျမန္ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ၾကပါေစ'' ဟုလည္းေကာင္း ၁-၄-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔၌ မိန္႔ၾကား သြားခဲ့ပါသည္။
လက္ေတြ႕က်က် တည္ေဆာက္ရမည္
ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၌ ႀကံဳေတြ႕ရစၿမဲျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ နယ္ပယ္ အစံုမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ ပေယာဂမ်ဳိးစံုႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥကဲ့သို႔ ထူးျခား ေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕လ်က္ ရွိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္ လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူတို႔၏ ညီၫြတ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ စုေပါင္းအင္အားတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါ သည္။ လူတစ္စု၊ တပ္ဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ အင္အား ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းၿခံဳေသာ အမ်ဳိး သားေရးစြမ္းအားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ခံယူ ၿပီး အမ်ဳိးသားညီၫြတ္မႈ၊ အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္မႈ၊ အမ်ဳိးသား စြမ္းအားတို႔ကို ရရွိရန္လက္ေတြ႕က်က် တည္ေဆာက္ရမည္  ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ၌
'' ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ အဘက္ဘက္မွလိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆဲျဖစ္ေနသည့္အတြက္ က႑အသီးသီးမွ အမ်ားႀကီး ဆက္လက္႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု
ရွင္းလင္းမိန႔္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏  လူမႈစီးပြားေရးဘဝ တိုးတက္ ျမင့္မားေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေဖာ္ထုတ္သြား ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ လ်က္ရွိသည့္အျပင္ က႑အလိုက္ အားထည့္လုပ္ကိုင္ပံု နည္း စနစ္မ်ားကလည္း အခ်ိန္အခါႏွင့္အညီ မွန္ကန္ရန္လိုအပ္ ပါသည္။
အားရွိရွိလုပ္ကိုင္ၾကရန္
ထပ္မံရွင္းလင္းတင္ျပရပါလွ်င္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူအပိုင္းႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အပိုင္း မွန္ကန္ရန္လိုအပ္သကဲ့ သို႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အရည္ အေသြးတို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ က႑အလိုက္ ဦးစီး တာဝန္ခံမ်ားက လုပ္ငန္းသေဘာနားလည္ရန္ႏွင့္ လက္ ေအာက္ရွိ အဆင့္ဆင့္အင္အားစုမ်ားကလည္း ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စည္းကမ္းရွိမႈတို႔ျဖင့္ တာဝန္သိသိ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ၿခံဳလိုက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို  တည္ေဆာက္မည့္အဖြဲ႕ အစည္း အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိလူပုဂိၢဳလ္အားလံုး သည္တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ေယာက္ေကာင္း၊ လူစြမ္းေကာင္းဝါဒမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေရွာင္ ရွား၍ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အားလံုး ညိႇႏႈိင္းပူးေပါင္းၿပီး အံုႏွင့္က်င္းျဖင့္ အားရွိရွိ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသို႔  လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌  ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေျခခံၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဝိုင္းရံေထာက္ခံမႈကို ရယူရမွာ ျဖစ္ပါသည္။
'' ျပည္သူနဲ႔အတူဆိုရာမွာ ျပည္သူ႔ရဲ႕အသံကို နားေထာင္႐ံု သာမက ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵသဘာထားေတြကို အေလးအနက္ထား ၿပီး စုေပါင္းအင္အားကို တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္း၌ပါရွိ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ကလည္း '' ဘယ္လို စီမံ ကိန္းေတြပဲ ခ်မွတ္ခ်မွတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကသာ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္း တရား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။အစုအဖြဲ႕၊ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္ေတြကို ဖယ္ရွား ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို သယ္ပိုးရာမွာ မည္သူကိုမွ် လက္ညိႇဳး မထိုး - ဘယ္လိုႀကီးမား ခက္ခဲတဲ့စိန္ေခၚမႈပဲျဖစ္ပါေစ၊  ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မယ္လို႔ ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ပါတယ္'' ဟု ေဖာ္ထုတ္ေထာက္ ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလ
ဤေနရာတြင္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းကိစၥတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္မႈကာလ၌ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္သတိရစြာ တင္ျပလို ပါသည္။ ေနာင္၌ ဖဆပလျဖစ္လာမည့္ ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း စတင္တည္ေထာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍
'' အဲဒီလို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး မဖြဲ႕ခင္ကေတာ့၊ ဟိုတစ္စုဒီတစ္စု က်ဳပ္တို႔ခ်ည္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္ေတြခ်ည္း၊ ျပည္သူ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕က ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ခ်ည္း
သက္သက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကလို႔ ၊ က်ဳပ္ကစတင္ၿပီး အႀကံေပးတဲ့ အတုိင္း အားလံုးစည္း႐ံုးၿပီး တုိက္ၾကရေအာင္လုိ႔ ႏိႈးေဆာ္လို႔ ဒီ အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္''ဟု  တုိင္းျပည္၌  တကြဲတျပား စီျဖစ္ေနေသာ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစုႏွင့္ ေတာ္လွန္ ေရး အင္အားစုတုိ႔ကို စည္းလံုးျဖစ္ေပၚရသည့္ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႕ အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက
''ဗမာျပည္ရဲ႕  အေရးဟာ၊  ဗမာျပည္သူျပည္သားေတြ၊ ညီညြတ္စြာနဲ႔ လုပ္တတ္မယ္။ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေအးေအးေဆးေဆး နဲ႔    ၿပီးေျမာက္ခ်င္မယ္လို႔   ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္ ေျပာေနတာဟာ၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  ဥကၠ႒အေနနဲ႔လည္း ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ေသနာပတိအေနနဲ႔ လည္း ျဖစ္တယ္။ ဒီအဖဲြ႕ႀကီး ႀကီးပြားတည္တံ့ႏုိင္ေအာင္ ယခု ၾ<ြကလာတဲ့ လူႀကီးမ်ားက အစျပဳၿပီးတုိင္းျပည္ရဲ႕လက္ထဲကို အပ္ လိုက္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားရွင္းလင္းလ်က္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား စသည္တုိ႔ကိုဖတပလ အဖြဲ႕အတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဖိတ္ေခၚခ့ဲသည္ကို လည္းေကာင္း၊
''ဖတပလအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္ပါတီ၏ မူပိုင္အဖြဲ႕မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးကို အဓိကထား၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ေၾကာင္း၊  ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းသို႔  ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး         ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးႏွင့္   ျမန္မာျပည္သူလူထုေကာင္း စားေရးကို  ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း''
၂၉-၈-၁၉၄၅  ရက္ေန႔  ေနသူရိန္ညီလာခံ၌  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ကို လည္းေကာင္း၊ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့
ဤသို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖတပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကို အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္စသည္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားတပ္ ေပါင္းစုႀကီးအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။  ပါတီ ေပါင္းစံုုစုေဝးရာ  ညီညြတ္ေရးတပ္ဦးႀကီး  ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္  ဇန္နဝါရီလအတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလ ညီလာခံ၌ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ (ဖဆပလ)ဟု တရားဝင္အမည္ခံခ့ဲပါသည္။ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေရးတပ္ဦးအဖဲြ႕အစည္း ႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးဆုိသည့္ သမုိင္း ေပးတာဝန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ ထိုလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္မတူ ကြဲျပား ျခားနားေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတုိ႔အတြက္ ထုိစဥ္ ထုိကာလရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေျမာ္အျမင္ရိွရိွ          စုေပါင္းအားထုတ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ကာလ မ်ား၌ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ တုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆုိ  သည့္ သိမ္ေမြ႕႐ႈပ္ေထြးေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူတုိ႔၏စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လက္ရိွတာဝန္ရိွၾက ေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခု တပ္လွန္႔ႏိႈးေဆာ္လာ ၿပီျဖစ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီ  အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေပါင္း ၉၅ ပါတီခန္႔ ဖဲြ႕စည္းလႈပ္ရွားလ်က္ရိွၾကပါသည္။ ေနာက္ ထပ္တုိးမည့္ ပါတီမ်ားလည္းရိွေနသည္ဟု သိရိွရသျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီ ေပါင္းရာဂဏန္းျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ပါတီမ်ား ကိုၾကည့္မည္ဆုိပါက ဒီမုိကေရစီေရး ၊ တုိင္းရင္းသားေရး၊ ေစ်း ကြက္စီးပြားေရးတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား အသီးသီး ရိွၾကသည့္ ပါတီမ်ားခ်ည္းျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရိွရသည္ျဖစ္ရာ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တကြဲတျပားစီ ေဆာင္ ရြက္မေနဘဲ တူူတူညီညီစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္  ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ဦးစီးဦးေဆာင္နည္းလမ္းရွာ၍ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္
ပါတီဟုဆုိသည့္ေနရာ၌ ပါတီႀကီးႏွင့္ ပါတီငယ္၊ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးကုိ လႊမ္းၿခံဳေသာပါတီႏွင့္ ေဒသအလုိက္ပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးပါတီမ်ားဟူ၍ ရိွၾကသည္ျဖစ္ရာ၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏အေရးအရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ပါတီတစ္ခုတည္း အင္အားျဖင့္သာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည့္ ခံယူခ်က္မ်ဳိးထက္ အမ်ဳိးသားတပ္ဦးပံုသၭာန္မ်ဳိး ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ ပါတီႀကီး၊ ပါတီငယ္အျပင္  ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ေပါင္းစံုစုစည္းၿပီး စုေပါင္းအင္အားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မွသာ ျပည္သူ၏အင္အားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ စည္း႐ံုးရယူႏုိင္မည္ဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး သို႔မဟုတ္ ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကိုလည္း ထိေရာက္က်ယ္ျပန္႔ စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟုလည္း စဥ္းစား မိပါသည္။
ဤသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဖာ္òန္း သည့္ ''စုေပါင္းအင္အား'' ကို  လက္ေတြ႕က်က်အေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဖဲြ႕စည္းမႈပံုသၭာန္တစ္ခုကို ဝုိင္းဝန္းစဥ္းစားပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္ ႐ိုးသားစြာ  ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။      ။

ေဇာ္ျမင့္ေဖ(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment