Latest News

Tuesday, May 8, 2018

မေလးရွား ေရြးေကာက္ပဲြ တေစ့တေစာင္း

မေလးရွား ေရြးေကာက္ပဲြ တေစ့တေစာင္း

ယေန႔ ေမလ ၉ ရက္ ေန႔ တြင္ ၁၅ သန္းမ် ေသာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသည့္ မေလးရွား ျပည္သူ
မ်ား မဲရုံ အသီးသီးကုိ ခ်ီတက္လ်က္ ရွိေနၾကျပီ
ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္
၂၂၂ ေနရာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသား ပါလီမာန္ နဲ့ ျပည္
နယ္ ၁၃ ခုထဲက ၁၂ ျပည္နယ္ ရွိ လႊတ္ေတာ္
အသီးသီးမွာ ၎တုိ႔ အေရး ကုိ ကုိယ္စားျပဳ
ႏူိင္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ေစ
လႊတ္ၾကေတာ့မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိအထဲမွာ ၆၅% ေသာ ေနရာမ်ားမွာ အၾကိတ္
အနယ္ ေရြးခ်ယ္ေပးရဖုိ႔ ရွိေနတယ္လုိ႔ ေလ့လာ
သူေတြက သုံးသပ္ေနၾကပါတယ္။ ယခင္ ၂၀၁၃ က ၅၀% ေလာက္ပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္
လည္း လက္ရွိ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္အဖုိ႔ အေတာ္ကုိ
အၾကပ္အတည္း နဲ့ ရင္ဆုိင္ရဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

သူ အဓိက ရင္ဆုိင္ရဖုိ႔ ရွိေနတဲ့ ေၾကာက္စရာ
အေကာင္းဆုံး ျပဳိင္ဖက္ကေတာ့ အသက္ ၉၂
ႏွစ္ရွိ ယခင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ
မုိဟာမက္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မဟာသီယာက အခု Parkatan Hamatan (PH) ဆုိတဲ့ အတုိက္အခံ ညႊန္ေပါင္း အဖဲြံ႔ၾကီး
ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး လက္ရွိ နာဂ်စ္ ဦးေဆာင္ေနတဲ့
Barasan Nasional (BN) အာဏာရ ညြန္ေပါင္း
ပါတီ နဲ့ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပဳိင္ေတာ့မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

နာဂ်စ္ အေနနဲ့ အႏူိင္ရဖုိ႔ က လက္ရွိမွာ အစုိးရ
အား ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေနတာကုိ ေျပာင္းလဲ
ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ လုိေနပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္
ေလာက္မွာ BN အဖုိ႔ လူမ်ားစု ပါတီ ျဖစ္ဖုိ႔
လုိအပ္တဲ့ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ အရည္အတြက္ စတင္
ဆုံးရႈံးခဲ့ရျပီး ၂၀၁၃ မွာ ေပၚျပဴ လာ မဲ အရည္
အတြက္မွာ ရႈံးနိမ့္သြားခဲ့ရပါတယ္။

အခု ေရြးေကာက္ပဲြ ရလာဒ္အေပၚ အဓိက လႊမ္း
မုိးလာေနတာကေတာ့ လူမ်ဳိးေရး ျဖစ္ေနပါတယ္
လက္ရွိ တုိင္းျပည္လူဦးေရ ရဲ့ ၆၉% က မေလး
မ်ားနဲ့ အျခား ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ့ ဖဲြ႕
စည္းထားခဲ့ ပါတယ္။ ဒီ ၆၉% ကုိ စုေပါင္းျပီး
ျဗဴ မိပူၾထာ လုိ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္
ထပ္ ၂၄% ကေတာ့ တရုတ္ ႏြယ္ဖြားမ်ား ျဖစ္
ၾကျပီး အိႏၵိယ ႏြယ္ဖြားေတြက ၇% ခန္႔ ရွိေနပါ
တယ္။

BN ထဲမွာ ပါေနတဲ့ နာ်ဂ်စ္ရဲ့ UMNO ကုိ
ျဗဴမိပူၾထာေတြက ေထာက္ခံၾကလိမ့္မယ္လုိ႔
ေမ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ၁၉၇၀ ေက်ာ္ ပါတီကုိ
တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္ကစျပီး ၎တုိ႔ ကုိ ဦးစားေပး
တဲ့ မူ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးလာခဲ့လုိ႔ လည္း ျဖစ္ပါ
တယ္။ ႏူိင္ငံတြင္း အေတာ္ေလး ကုိ ေနာက္
တန္းေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
ပညာသင္ဆုမ်ား နဲ့ အျခား ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေပး
တာ ခံခဲ့ရတဲ့ လူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ
အတြက္လည္း ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မေလး
၆၄% က UMNO ကုိ  မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
တရုတ္ ႏြယ္ဖြား ၈၀% က အတုိက္အခံ ကုိ မဲ
ေပးခဲ့ပါတယ္။

မေလး အေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ ၎တုိ႔ လက္ရွိ
ရေနတဲ့ အခြင့္အေရး ေတြ ဆက္လက္ရေနဖုိ႔ပဲ
စိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္
ပဲြ ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏူိင္ငံဖြံ႕ျဖဳိးေရး ရံပုံေငြမွ ေဒၚလာ ၄.၅ ဘီလီယံ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျပီး သန္း
၇၀၀ ခန္႔က နာဂ်စ္ရဲ့ ဘဏ္ေငြစာရင္းထဲ ေရာက္
ရွိေနတာကုိ သတင္းစာသမားေတြက ေဖၚထုတ္
ႏူိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

နာဂ်စ္က ဒီကိစၥသည္ ေသြးရုိးသားရုိးမ်သာ ျဖစ္
ျပီး အမည္မေဖၚျပေသာ ေဆာ္ဒီ မင္းသားတပါး
ရဲ့ လက္ေဆာင္ဟု ေျပာခဲ့ျပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ျပန္
ေပးလုိက္ျပီ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အတုိက္
အခံေတြက ဒီအရႈပ္ေတာ္ပုံၾကီး အေၾကာင္း
မေက်မနပ္နဲ့ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆုိ
ေနၾကေပမယ့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ၎တုိ႔နဲ့
သက္ဆုိင္ေနတဲ့ ေနတဒူ၀ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ား
့ျဖစ္တဲ့ အိမ္အသုံးစရိတ္မ်ား ၾကီးျမင့္လာျခင္း၊
ဓါတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းနဲ့ ေငြ
ေၾကးေဖါင္းပြမႈႏႈန္း တေျဖးေျဖး ျမင့္မားလာေန
ျခင္းမ်ားနဲ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပီးကထဲက
၎တုိ႔အေပၚ GST ၆% တုိးျမွင့္ေကာက္ခံလာခဲ့
ျခင္းမ်ား အေပၚ ပုိ၍ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနခဲ့ၾက
ပါတယ္။

အခု ေရြးေကာက္ပဲြ မွာ PH နဲ့ BN ဘယ္အဖဲြ႔
က အႏူိင္ရမယ္ဆုိတာ ခန္႔မွန္းရ ခက္ေနၾကပါ
တယ္။ UMNO ကေတာ့ ၎တုိ႔ ကာလၾကာ
ျမင့္စြာ ျပစ္ပါယ္ထားတဲ့ အစၥလာမ္မစ္ ပါတီကုိ
မ်က္ႏွာခ်ဳိ ေသြးလာပါတယ္။ ၎တုိ႔ ကုိယ္စား
လွယ္ေတြ အသာရေစဖုိ႔ မဲဆႏၵ နယ္ေျမရဲ့ နယ္
နမိတ္ေတြကုိ ျပန္လည္ ေရးဆဲြခဲ့ၾကျပီး ၾကဳိးနီ
စနစ္ သုံုးျပီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ခြင့္
ကုိ ဟန္႔တားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ေတြ
ေၾကာင့္ PH အဖုိ႔ မလုိအပ္တဲ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိုးေတြ
ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူ ၈၀% မဲ
လာေပးခဲ့ၾကျပီး ယခုအခါ ဒီထက္မ်ားတဲ့ အေရ
အတြက္ ထြက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေဒါက္တာ မဟာသီယာ က ေမ်ာ္လင့္ေနျပီး ဒီလို ျဖစ္လာ
ခဲ့ရင္ ၎တုိ႔ အတုိက္အခံေတြဖက္ အေလးသာ
လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေနပါတယ္။

တဖက္မွာလည္း မေလးရွား ရာဇ၀င္မွာ "အညစ္
ပါတ္ဆုံး" ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္လာလိမ့္မလား
လုိ႔ လည္း ရင္မေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သူ႔အဖုိ႔ စုိးရိမ္စရာကလည္း ျဖစ္ေနရပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပဲြ ပုိစတာေတြမွာ သူ႔ရဲ့ ဓါတ္ပုံကုိ
ပုံႏွိပ္ေဖၚျပခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျပီး ပါတီအေနနဲ့
လည္း ဖ်က္သိမ္း မခံရေရး အမူ ရင္ဆုိင္ေနရ
ပါတယ္။

မဟာသီယာ ကုိ ေထာက္ခံသူေတြ အမ်ားၾကီး
ရွိေနတာေၾကာင့္ အာဏာရ ပါတီ အဖုိ႔ ပြတ္
ကာသီကာ ေလာက္ပဲ အႏူိင္ရဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

လွစိုး​ေ၀

ကုိးကား။ ။ The Economist, Nikkei Asia Review

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post