Latest News

Wednesday, May 30, 2018

အမွန္တရားအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္ခ်ိန္ ျမန္မာအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ႐ႈျမင္ပံုေျပာင္းလဲရန္ ေမွ်ာ္လင့္

အမွန္တရားအခ်ဳိ႕    ေပၚေပါက္ခ်ိန္   ျမန္မာအေပၚ
ႏုိင္ငံတကာ    ႐ႈျမင္ပံုေျပာင္းလဲရန္      ေမွ်ာ္လင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္    အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကိုARSAအၾကမ္းဖက္သမား မ်ားက  လူသားခ်င္းစာနာမႈမရွိ ရက္ရက္ စက္စက္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္  သတ္ျဖတ္ခဲ့ သည္ဟူေသာ     အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို     ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕   (Amnesty International) က ယခုလ ၂၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အတြင္းပါရွိသည့္   ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္ ဆိုသည္မွာမူ   ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေတာ့ ေနာက္က်ၿပီးမွ  အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ အမွန္တရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ယူဆခ်က္မ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၏ တစ္ေက်ာ့ ျပန္ ပဋိပကၡမ်ား  စတင္ခဲ့မႈသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ လံုၿခံဳေရးကင္းစခန္း  ၃ဝ  ကို ဗြၽွဗ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက   တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း အလစ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။       ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း    ရခိုင္ျပည္နယ္ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာအနီး   ARSA  အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိး သမီး၊  ကေလးငယ္မ်ား၏  ႐ုပ္အေလာင္း မ်ား  ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာက လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍  ေအးစက္စြာ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္း မီဒီယာႀကီးမ်ားကလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ ေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားသည္ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား ကို ARSA အဖြဲ႕က ရက္ရက္စက္စက္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္     သတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို  ပံုသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သက္ေသျပခ်က္အမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္   ယံုၾကည္မႈ အားနည္းခဲ့သည့္အတြက္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ ခ့ဲသည္။ARSA  အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏   ရက္ရက္စက္စက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ားကို   ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရသည္မွာ   ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားသာမက  ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္၊  သက္ႏွင့္ မရမာႀကီးစသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားလည္း ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း လူနည္းစုဘဝသို႔      က်ေရာက္ေနသည့္  တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ခံစားၾကရသည့္   ဒုကၡဆင္းရဲအေပါင္းတို႔မွာမူ  အမွန္တရား အျဖစ္  က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေပၚထြက္ လာခြင့္မရခဲ့။

ႏုိင္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္ရန္လိုအပ္

ယခု ႏိုင္ငံတကာ  လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕က  ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာကမူ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား အတြင္းARSA     အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၉၉ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ  မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊  အသက္ မေသဘဲ လြတ္ေျမာက္လာၾကသည့္   ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္မ်ား၊    အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသူမ်ား၏ ေသမႈ ေသခင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအေပၚ စနစ္တက်ေမးျမန္းစံုစမ္းကာ  ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ား ကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက  ေထာက္ျပထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္  ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ယခုဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအျပင္   အျခားလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ     ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္  လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွ စိန္ေခၚမႈမ်ား

''ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔ဆိုတာ အားလံုးဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာမွသာ   ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဘယ္လိုအေနအထားမ်ဳိးမွာမဆို တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လူသားခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ ေျဖရွင္း ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚကို ခိုင္မာ မွ်တတဲ့  အမွန္တရားေတြ ေပၚထြက္လာၿပီး ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၾကဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္၊  ဒါကလည္း မီဒီယာေရာ၊ အစိုးရေရာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြေရာ၊  ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊    အျခားႏိုင္ငံေတြ အားလံုးကေရာ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာေပးဖို႔၊ ကူညီ ေပးဖို႔လည္း   လိုအပ္တယ္''ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႐ုရွားႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ  အန္ေအလီစတိုပါေဒါဗ့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ သံအမတ္ႀကီးက ျမန္မာအစိုးရက ေနရပ္ျပန္လာလိုသူမ်ားကို    လက္ခံေဆာင္ ရြက္ေပးေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္   ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း    နားလည္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

အားအင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့

စိန္ေခၚမႈေတြ ႀကီးႀကီးမားမား ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္တိုင္   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး  ဆက္လက္ အားေပးကူညီဖို႔အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ား အျပား၏ ကတိကဝတ္မ်ား  ရွင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း  ကမၻာ့အသိုင္း အဝိုင္းအတြင္း  တာဝန္သိ   ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ရပ္တည္ဖို႔ လိုအပ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ  အသိုင္းအဝိုင္း၏သေဘာထားအျမင္မ်ားကို      အေလးထား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ကလည္း   အစိုးရ၏  ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာ   ျဖတ္သန္းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားစဥ္က ေျဖၾကားထားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္    ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက   ေဝဖန္ျပစ္ တင္ျခင္း၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ အမုန္းတရားပြားေစမည့္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားထက္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္   ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔AI အဖြဲ႕အစည္း၏ အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားက     ကမၻာတစ္ဝန္းမွ စာဖတ္သူမ်ားထံ   ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၾကျခင္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အားအင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း     ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္  အက်ပ္ အတည္းကို    ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ေျမျပင္တြင္   လက္ေတြ႕တိုးတက္မႈ ကို ျပသႏိုင္ေရး     ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သာမက ႏိုင္ငံ၏  စိန္ေခၚမႈႏွင့္  အကန္႔ အသတ္မ်ား၊   သိမ္ေမြ႕နက္နဲမႈမ်ားကို    နားလည္မႈရွိသည့္  ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊  ျပည္တြင္း  တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

အေကာင္းဘက္သို႔      ျပန္လည္ေျပာင္းလဲ

တစ္ဖက္တြင္     လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္  လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း   အားတက္ သေရာ   ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိၿပီး ရခိုင္ ျပည္နယ္အျပင္   ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ စသည့္   ေဒသမ်ားတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူသား ခ်င္း   စာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ မႈမ်ား၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈမ်ား ကို       မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို၊ မည္သည့္             အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္း  လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကိုမဆို    ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ   အမွန္တရားအခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ေပၚထြက္လာျခင္းမွ အစျပဳ ၍ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္   ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႐ႈျမင္ပံု၊ ေဝဖန္ပံုႏွင့္    ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား အေကာင္းဘက္ သို႔      ျပန္လည္ေျပာင္းလဲ ေရာက္ရွိလာမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း။    

ခင္ရတနာ(​ေၾကးမႈံ)

No comments:

Post a Comment