Latest News

Wednesday, April 4, 2018

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ (သို႔မဟုတ္) ေတာ္လွန္ေရးမုန္တိုင္းအတြင္းမွ သစ္တပင္


(မန္းရွာလားဖန္း၏ေဆာင္းပါး)

၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ (၁၈) ရက္ န၀တစစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး လူငယ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္ လူျပည္သူမ်ား တေသာင္းနီးပါး ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ အေျခခံေဒသအတြင္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၾကသည့္အ ခါျမန္မာျပည္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေ႐ြ႕လ်ားမႈသည္ ေနာက္ထပ္မွတ္တိုင္တခုသို႔ ေရာက္႐ွိလာသည္။

ဤႏိုင္ငံေရးစစ္တမ္းကိုဤအေျခအေနတြင္ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ ဤႏိုင္ငံေရးဆက္ဆံမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၁၉၈၈ ခု ႏိုင္ငံေရးစစ္တမ္း တေစာင္ကိုေရးခဲ့ၿပီး ‘စက္တင္ဘာ ႏိုင္ငံေရးစစ္တမ္း’ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခဲ့သည္။ KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမ၊ ဒု-ဥကၠ႒ ပဒိုေစာသန္းေအာင္ႏွင့္ မဒတ အတြင္းေရးမႉး ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္တို႔ကို ေပးအပ္ ေလ့လာေစခဲ့ပါသည္။ ပဒိုေစာသန္းေအာင္က “မင္းကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျပဖို႔လည္း လိုအပ္ တယ္” ဟုေျပာၿပီး သူ၏ စီစဥ္မႈေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ၏ ညတညတြင္ ဤစစ္တမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး ဒု-ဥကၠ႒ေစာသန္းေအာင္လည္း အေလးအနက္ ပါ၀င္နားေထာင္ ေ၀ ဖန္သုံးသပ္မႈျပဳခဲ့ပါသည္။

ဤစစ္တမ္းတြင္ တည္ရွိေနသည့္ လူမ်ဳိးစုေတာ္လွန္ေရး စစ္မ်က္ႏွာအျပင္ ေနာက္ထပ္ဒီမုိကေရစီတိုက္ပဲြ စစ္ မ်က္ႏွာအသစ္ေပၚထြန္းလာၿပီး ဤတိုက္ပဲြစစ္မ်က္ႏွာသစ္သည္ ယခင္ကာလမ်ားကကဲ့သို႔ စစ္အုပ္စုက လြယ္ ကူစြာ ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီးသည္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြႏွင့္ လူထု တိုက္ပဲြကုိ ဆက္စပ္ေပါင္းကူးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီးအၿပီးတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အမ်ဳိးသား အင္အားစုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအၾကား ခဲြျခားထားသည့္ တံတိုင္းႀကီး ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး ဤအင္အားစုႀကီး ႏွစ္ရပ္ ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းသြားေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္အတြင္း စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစိုးမႈ ျဖစ္တည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စတင္က်ဆင္းလာသည့္ လကၡဏာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိကာ လ၏ အဓိကတာ၀န္သည္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစိုးမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ အင္အားစုအားလံုးကိုစုစည္း၍ တုိက္ပြဲကို ျမႇင့္တင္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမသည္ ဤသံုးသပ္ခ်က္ကို သေဘာတူခဲ့ၿပီး ျပည္လုံးဆိုင္ရာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစိုးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးညီ လာခံႀကီးတခုကို NDF ၏ ဦးစီးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေလသည္။ ၁၉၈၈ ႏို၀င္ဘာ (၁၅) ရက္ စစ္အုပ္ စုဆန္႔က်င္ေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ညီလာခံကို ဘားအံခ႐ုိင္ မယ္သီရိတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမကို DAB ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒု-ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ဥကၠ႒ ဘရန္ဆိုင္း၊ ဥကၠ႒ ႏိုင္ေ႐ႊက်င္၊ ဥကၠ႒ ဦး သြင္တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။ ဦးတင္ေမာင္၀င္းကိုလည္း အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တညီတၫြတ္တည္း ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမက သူ၏ ႀကီးေလးသည့္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အနီးကပ္ ကူညီရန္ က်ေနာ့္ကို ေတာင္းခံ၍ KNU ဒု-ဥကၠ႒ ပဒိုေစာသန္းေအာင္က ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူ ညီခ်က္ျဖင့္ က်ေနာ့္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ ကိုယ္ေရးအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ခန္႔အပ္ရာ က် ေနာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမသည္ တ႐ုံးတည္း စားပဲြတလုံးတည္းတြင္ ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၅ အထိ ခက္ခဲႀကီးမားသည့္ တာ ၀န္မ်ားကို နီးနီးကပ္ကပ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကရ႐ုံမက ၁၉၉၅ ခု KNU ၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ မကြယ္လြန္မီကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ တသက္တာတြင္ သူ၏ အဓိကအက်ဳိးျပဳမႈမ်ားသည္ အဘယ္အရာနည္းဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို က်ေနာ္စူးစမ္းရွာေဖြေနခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိး မ်ဳိးေျပာဆိုမႈမ်ားကို က်ေနာ္ မ်ားစြာၾကားေနခဲ့ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ေနာ္ ဘာမွ်အေထြအထူး ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈကိုသာ အဓိကအားျဖင့္ နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၆ ခု ဇန္န၀ါရီ (၂၀) ရက္ သူ၏ ေမြးေန႔တြင္မူ က်ေနာ့္ကို စကားေျပာရန္ ေမြးေန႔စီစဥ္သူမ်ားက စီစဥ္ထားသည့္အတြက္ ဤေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမအေနျဖင့္ မည္သည့္အေရးပါသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမွန္ တကယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသနည္းဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ရပါသည္။ဤအခမ္းအနားတြင္ က်ေနာ္ေတြ႕ရွိ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္မွာ ပထမအေနျဖင့္ ၁၉၆၃ မွ ၁၉၇၄ အ ထိ ႏွစ္ျခမ္းကဲြေနသည့္ ကရင့္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ျပန္လည္ဆက္စပ္ ေပါင္းစည္းေပးရာတြင္ ဥကၠ႒ ႀကီး မန္းဘဇန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းျမေမာင္၊ ဖူးစေကာလယ္ေတာတို႔ႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမအေနျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္အ ခန္းမွပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဤစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မႉး၊ တပ္သားမ်ား၊ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ျပန္လည္၍ အားတက္ခဲ့ၾက၊ ျပန္လည္၍ တက္ႂကြလန္းဆန္းလာခဲ့ၾက၊ ယံုၾကည္စိတ္ ပိုမို ခိုင္မာလာခဲ့ၾကသည္။ဒုတိယအေနျဖင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ အလြန္ႀကီးမား ရက္စက္ျပင္းထန္သည့္ ရန္သူ၏ထိုးစစ္ႀကီးမ်ားကို တပြဲ ၿပီးတပြဲ အဆက္မျပတ္ တိုက္ဖ်က္ခဲ့ရသည့္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမကိုယ္တိုင္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ဦးစီးၫႊန္ၾကား ၿပီး၊ဤတိုက္ပြဲႀကီးေျမာက္ျမားစြာမွ အေျမာက္သံမ်ားသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးေနေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္သူမ်ား မတရားအၾကမ္းဖက္ စစ္ဆင္သတ္ျဖတ္ခံေနရေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပႏွစ္ရပ္စလံုးအား ၾကားသိေစခဲ့႐ံုမက ျပည္တြင္းျပည္ပ၏ စာနာမႈကိုလည္း တိုးတက္ရရွိႏုိင္ခဲ့ပါ သည္။တတိယအခ်က္ေနျဖင့္ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံအၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲႏွင့္ လူထုတိုက္ပြဲဆက္စပ္ေရး၊ အမ်ဳိး သား အင္အားစုႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းႀကီးကို အုတ္ျမစ္ခ်ထူေထာင္ရာ တြင္ ႀကီးမားသည့္အခန္းမွ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သူ၏ေမြးေန႔ တြင္ က်ေနာ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ဤေမြးေန႔သည္ သူ၏ ေနာက္ဆံုး (၇၉) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ျဖစ္ၿပီး ထိုကာလတြင္ သူ၏ က်န္းမာေရးသည္လည္း အလြန္ဆိုး၀ါးေနၿပီျဖစ္သည္။စင္စစ္အားျဖင့္ သူ၏ အျခားအေရးႀကီးသည့္ ပါ၀င္စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ၎မွာ ၁၉၇၆ ခု လူမ်ဳိးစု ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စုစည္းၿပီး မဒတကို ထူေထာင္ခဲ့စဥ္က ဥကၠ႒ႀကီး မန္းဘဇန္၊ ဥကၠ႔ေစာေမာ္ ရယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မန္းေအာင္သန္းေလးတို႔ႏွင့္အတူ အျခားလူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္း၍ တက္တက္ ႂကြႂကြ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့႐ံုမက မဒတ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၉၇၆ မွ ၁၉၈၆ အထိ (၁၁) ႏွစ္တိုင္တိုင္ တာ၀န္ယူခဲ့၊ မဒတ၏ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။တဆက္တည္းတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏ အ ေျခခံမူႀကီးေလးခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခဲ့ၾကရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါေသာ ေန ရာတြင္ ရွိေနခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ရွည္လ်ားသည့္ကာလအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရာတြင္ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ အမွတ္ရစရာ အျဖစ္အ ပ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ က်ေနာ္မၾကာခဏ သတိရေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္ အခ်ဳိ႕ရွိပါသည္။

၁၉၉၂ ခု KNU ဌာနခ်ဳပ္ကို မတ္လ (၂၇) ရက္မတိုင္မီ စစ္အုပ္စုက အၿပီးသိမ္းယူမည့္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ျဖစ္ သည္။ မတ္လ၏ ရက္တရက္တြင္ ေခြးအိပ္ေတာင္ကို တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ဗံုးႀကဲပစ္ခတ္ေနသည့္ နအဖစစ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဒံုးက်ည္မ်ား၊ စက္အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနသည့္ေနရာသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ထုိပစ္ ခတ္မႈကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမကိုယ္တိုင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို႔သည္ ထုိေနရာသို႔ ကားျဖင့္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမသည္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ စစ္သားတ ဦးႏွင့္မျခား ၿငိမ္သက္စြာေနၿပီး ပစ္ခတ္မႈကို ၫႊန္ၾကားေနခဲ့သည္။ ထုိကုန္းသို႔ ဥကၠ႒ ဘရန္ဆိုင္း အပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားေရာက္ရွိၿပီး ေခြးအိပ္ေတာင္တိုက္ပြဲႏွင့္ ရန္သူ၏ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈကို တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။ရက္မ်ားမၾကာမီ ေနာ္တေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးၿပီး တပ္မႉးမ်ားကို အားေပးစကားေျပာ ရာတြင္ သာမန္တပ္သားတဦးသဖြယ္ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေျမႀကီးေပၚတြင္ထိုင္၍ ေန႔လည္စာကို စားခဲ့ၾက သည္။ ၎ေနာက္ ထုိရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ သူကိုယ္တိုင္စားပင္တပင္တြင္ ငွက္ (၆၈) ေကာင္ပစ္ၿပီး က်ေနာ့္ ကို သူ႔အိမ္တြင္ေခၚ၍ သူႏွင့္ ညစာစားခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမႏွင့္ ရွည္ၾကာစြာ အနီးကပ္ ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရင္း သူမၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ စကားအမ်ားအျပားကိုလည္း ၾကားေနခဲ့ရပါသည္။ ဤစကားမ်ားစြာအနက္ စကားအခ်ဳိ႕ကို လည္း ထူးထူးျခားျခား က်ေနာ္သတိျပဳမိသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။၎မွာ - “ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ရန္သူဟာ ဗမာအမ်ဳိးသားေတြ မဟုတ္ဘူး။ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေတြသာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ရန္သူအစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္” ဟူေသာ စကားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ မၾကာခဏ ေျပာခဲ့ပါသည္။

ဤစကားကို သတင္းဌာနမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံေရး ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ABSDF ႏွင့္ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာခဲ့ ႐ုံမက စစ္အာဏာရွင္ထိပ္သီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ ကိုယ္တိုင္ကိုပင္လွ်င္ ၂၀၀၄ ခု ဇန္န၀ါရီက မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ေနာက္စကားတခုမွာ “ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ လက္နက္ခ် အညံ့မခံဘူး၊ အ႐ံႈးမေပးဘူးဆိုရင္ ဘယ္ ေတာ့မွ မ႐ံႈးႏိုင္ဘူး” ဆိုေသာ စကားပင္ျဖစ္သည္။ ဤစကားသည္ ကရင္တမ်ဳိးသားလုံး ရန္ကုန္ဆင္းၿပီး လက္နက္ခ်အညံ့ခံျခင္း မျပဳသေ႐ြ႕ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ဘယ္ေသာအခါမွ မ႐ံႈးႏိုင္ဟူေသာ ေစာဘဦးႀကီး၏ ၾသ၀ါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ျပန္လည္၍ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ေနာက္ထပ္စကားတခုမွာ “ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ပဲြရတဲ့အထိ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ျဖစ္ တယ္။ မလုပ္တတ္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္နဲ႔ ကိုယ့္လူမ်ဳိး တရားခံဘ၀ကို ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါ ကို အထူးသတိျပဳၾကရမယ္” ဆိုေသာ စကားပင္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြဥႏအစည္းအမ်ားအျပား၊ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားသည္ မြန္ျမတ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးကိုလုပ္ရင္းႏွင့္ လမ္းေပၚမွေန၍ လမ္းေပ်ာက္ခဲ့ၾကၿပီး တရားခံမ်ားဘ၀ျဖင့္ ဇာတ္သိမ္းခဲ့ၾကရ၊ မိမိအမ်ဳိးသား၊ မိမိျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား မ်ားစြာထိခိုက္ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး မ်ားစြာရွိေနခဲ့၊ ရိွေနျခင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ ေကာင္းေကာင္းသိရွိသျဖင့္ ဤသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမကိုယ္တိုင္ ေနာက္ဆုံးေျပာခဲ့သည့္စကားမွာ ၂၀၀၆ ခု ဇူလိုင္ (၁၃) ရက္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေန႔က နအဖက ဆရာ၀န္အခ်ဳိ႕ကိုလႊတ္ၿပီး သူ႔ကို ရန္ကုန္သို႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး ေဆးကုသေပးရန္ ေခၚယူေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ေနာ္တို႔ကို ေခၚယူရွင္းျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေန႔က KNU ဥကၠ႒ ပဒိုေစာဘသင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာ ကစယ္ဒို၊ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉး ေစာထူးထူးေလး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာေနစိုး၊ ပဒိုေသာသီဘဲြႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ကုိ သူ႔ ထံသုိ႔ သူေခၚယူ၍ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေန႔က သူစကားမ်ားမ်ား ေျပာႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သူက -“နအဖက ငါ့ကိုေဆးကုဖို႔ ရန္ကုန္ကို ေခၚတယ္။ ကရင္ျပည္မေပးရင္ ငါမသြားႏိုင္ဘူး။ သူတို႔က ဒို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားေတြကို စစ္ဆင္ေနတယ္၊ သတ္ျဖတ္ေနတယ္၊ သစၥာကတိမတည္ဘူး၊ ႐ုိးသားမႈမရွိ ဘူး၊ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးဟာ လက္နက္ခ်ဖို႔မေျပာနဲ႔ လက္နက္ခ်စကားေတာင္ မေျပာရဘူး” ဟု ေလး နက္စြာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမသည္ ေခတ္မီတကၠသိုလ္တခုခုတြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့သူ မဟုတ္ေခ်။ စစ္တကၠသိုလ္တခုခုတြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သူလည္း မ ဟုတ္ေခ်။ သူသည္ ေသးငယ္သည့္ အညတရ ေတာင္ေပၚကရင္႐ြာေလးတ႐ြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေက်းလက္မွာ ပင္ ပညာသင္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။သူ႔ဘ၀သည္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္သည္ဘ၀မွ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူတဦးျဖစ္၍ ႐ုိး႐ိုးရွင္းရွင္းသာ ေျပာဆိုေနထိုင္တတ္၊ ႐ုိး႐ိုးရွင္းရွင္းသာ ဆက္ဆံတတ္သူျဖစ္သည္။

သူ၏ ႐ုိးစင္းပုံတခုကို ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေခတ္ၿပိင္သတင္းစာ ထူေထာင္ခါစတြင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္ၿပိင္သတင္းစာကို ဦးစီးထုတ္ေ၀ေနေသာ ဦးတင္ ေမာင္၀င္းက မာနယ္ပေလာသို႔ ေရာက္လာၿပီး ေခတ္ၿပိင္အေျခအေနကို ရွင္းျပပါသည္။ဦးတင္ေမာင္၀င္းက “ဥကၠ႒ႀကီးေရ ေခတ္ၿပိင္ကေတာ့ ဂူတလုံးတည္းမွာ ျခေသၤ့ (၂) ေကာင္ ၀င္ေအာင္းသလို ျဖစ္ေနၿပီ၊ က်ေနာ့္ဆရာႀကီး (၂) ဦးက ဘယ္လိုမွ ေပါင္းစပ္ေပးလို႔မရေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဥကၠ႒ႀကီး ဘယ္လို အၾကံေပးမလဲ၊ က်ေနာ့္ကို ကူပါဦး” ဟု ေျပာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမက “လြယ္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ ေနရင္ တေကာင္ကို အထီးလုပ္ခိုင္းၿပီး က်န္တေကာင္ကို အမလုပ္ခိုင္းလိုက္႐ံုပဲေပါ့ဗ်ာ” ဟု ျပန္ေျပာလိုက္ သည့္အခါ ဤစကား၀ိုင္းေလးတြင္ ပြဲက်ခဲ့ရဖူးပါသည္။ထိုကိစၥကို က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ ကာယကံရွင္ႀကီးကို ေျပာျပရာ ထိုပုဂၢိဳလ္က “ေဟ့ .. ငါ့မ်က္ႏွာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္၊ ျခေသၤ့မေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ႏုိင္ဘူးကြ” ဟု ျပန္ေျပာသျဖင့္ ပြဲက်ခဲ့ရျပန္ေလသည္။ရန္သူမ်ားက သူ႔ကို “ေသာင္းက်န္းသူ ငျမ” ဟု ထပ္ခါတလဲလဲ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ေခၚဆိုေရးသားျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားက သူ႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမဟုလည္းေကာင္း၊ ဥကၠ႒ႀကီးဟုလည္းေကာင္း၊ အဖိုး ဟုလည္းေကာင္း၊ ေလးေလးစားစားေခၚခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမသည္ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မိုးမေျပာႏွင့္ တႏွစ္တာ ေလာက္ကိုပင္ အသက္ကိုေပး၍ ခက္ခဲစြာဆင္ႏႊဲၾကရသည့္ ေတာ္လွန္ေရးအလုပ္မ်ဳိးကို သူသည္ (၅၇) ႏွစ္ တိုင္တိုင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

သူသည္ တပ္သားဘ၀မွေန၍ စစ္ဦးႀကီးခ်ဳပ္၊ KNU ဥကၠ႒၊ NDF ဥကၠ႒၊ DAB ဥကၠ႒၊ NCUB ဥကၠ႒ စသည့္ တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိး အဆင့္ဆင့္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား၊ သူ႔အမ်ဳိးသားမ်ား၊ သူ႔ျပည္သူမ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ အနားယူသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သူ၏ တသက္တာသည္ သူ႔ထက္ အဆမတန္အင္အားႀကီးမားသည့္ ရန္သူ႔တပ္၊ ရန္သူ၏ ထိုးစစ္ႀကီးမ်ားကို အႏိုင္မခံအ႐ံႈးမေပးဘဲ ရာစုႏွစ္၀က္ ေက်ာ္ ဦးစီးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးတသက္တာပင္ျဖစ္သည္။သူကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားသည္ သူ၏ တသက္တာအတြင္းမွ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမဆိုေသာ သစ္ပင္၏ ပင္စည္အတြင္းမွ သူ၏အျမစ္၊ သူ၏အႏွစ္၊ သူ၏အကာ၊ သူ၏အကိုင္း၊ သူ၏အခက္၊ သူ၏အရြက္၊ သူ၏အပြင့္၊ သူ၏အသီး၊ သူ၏အဆင္း၊ သူ၏ရနံ႔မ်ားကို ခြဲျခမ္းရွာေဖြၾကည့္ပါက၊ ရွာေဖြတတ္ပါက ဤသစ္ပင္ သည္ မည္သို႔ေသာ သစ္ပင္နည္းဟူေသာ အသိႏွင့္အတူ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ အ သိခြန္အားမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။
#မန္းရွာလားဖန္း

No comments:

Post a Comment