Latest News

Saturday, April 21, 2018

ၿမိဳ႕နယ္ သံုးၿမိဳ႕နယ္၌ ပိုမိုလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေရေဘးကာကြယ္မႈဧရိယာ မၾကာမီရရွိလာေတာ့မည္

ၿမိဳ႕နယ္ သံုးၿမိဳ႕နယ္၌   ပိုမိုလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ
ေရေဘးကာကြယ္မႈဧရိယာ   မၾကာမီရရွိလာေတာ့မည္

ပုသိမ္-မုံရြာလမ္းမႀကီး ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕အဝင္ ငဝန္ ျမစ္ကူးတံတားေပၚမွ ၿမိဳ႕အတြင္းပိုင္းရွိ ငဝန္ျမစ္အေရွ႕ ဘက္ကမ္းေရကာတာ႐ိုးေပၚသို႔ လွမ္း၍ၾကည့္မိလွ်င္ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေျမမႈန္ ဖုန္စမ်ား၊ တာ တံတိုင္းအုတ္႐ိုး သစ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေရကာတာျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းခြင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္တာကာလ မိုးရာသီငဝန္ျမစ္ ေရႀကီးျမင့္စဥ္အခါက ဤေနရာေဒသတြင္ ေရကာတာ ႀကံ့ခိုင္မႈေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူ မ်ား၊ ဝိုင္းဝန္းကူညီသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစုေပါင္း အားျဖင့္ ေန႔ညမျပတ္ေရကာတာေရယိုစိမ့္ေပါက္မ်ားကို ရွာေဖြ၊ ဖာေထး၊ ေစာင့္ၾကည့္ျပဳျပင္ခဲ့ၾကရေပသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီကာလ ငဝန္ျမစ္ ေရလွ်ံတက္မႈအား ကာကြယ္တားဆီးခဲ့ေသာ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေျမသားတာတမံတို႔အား ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာအေျခအေနရရွိေစရန္ တာတမံအႀကီးစား ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ငဝန္ေရကာတာ၏သမိုင္းအစ

၁၈၅၂ - ၁၈၅၃ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာဒုတိယစစ္ပြဲ အၿပီး ေအာက္ျမန္မာျပည္အား အဂၤလိပ္တို႔သိမ္းယူခဲ့ၾက သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလအထိ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသအတြင္း တာတမံမ်ားမရွိေသးဘဲ လယ္သမားမ်ား က စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ စုေပါင္းကာရံတည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ လယ္သမားတာအခ်ိဳ႕သာ ရွိခဲ့ေပသည္။ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္  အေရာက္တြင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ၿဗိတိသွ် အစိုးရက    ဗိုလ္မွဴးႀကီးေရွာ့ခ္(Colonel Short)ဆိုသူအား တာတမံမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ၊ မရွိ စူးစမ္းေလ့လာေစခိုင္းသည္မွစ၍ တာတမံသမိုင္း စတင္ခဲ့ေလသည္။

၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕အနီးတြင္ အလ်ား တစ္မိုင္ရွိေသာ တာတမံတစ္ခုကိုစတင္စမ္းသပ္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၈၆၄-၁၈၆၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အလ်ား ေျခာက္မိုင္ရွိေသာႀကံခင္းတာႏွင့္ အလ်ား ၄၄ ဒသမ ၅ မိုင္ရွိေသာျမန္ေအာင္တာမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ သည္။ ၁၈၇၁-၁၈၇၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕ အထက္ဘက္ ေပါက္ေတာေက်းရြာမွစတင္၍ ငဝန္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အလ်ား ၇၅ မိုင္ ၄ ဖာလုံ ရွိေသာ ဧရာဝတီဟသၤာတတစ္ဖက္ကမ္းတာကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။  ထိုသို႔ဟသၤာတလြင္ျပင္အား ျမင္းခြာသဏၭာန္ ငဝန္တာႏွင့္ ဧရာဝတီဟသၤာတ တစ္ဖက္ကမ္းတာတို႔ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ လယ္ေျမဧကေပါင္း ရွစ္သိန္းေက်ာ္ကို ေရလႊမ္းမိုးမႈမွ ကာကြယ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုေရကာတာတို႔အနက္မွ ငဝန္ေရကာတာသည္ ဧကႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကာကြယ္ပါ သည္။

ေရကာတာမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

ဟသၤာတခ႐ိုင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္က်ဳိးေက်းရြာ အနီး ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးမွခြဲထြက္လာေသာ ငဝန္ျမစ္သည္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုျဖတ္သန္းၿပီး ပင္လယ္အတြင္းသို႔ စီးဝင္သည္။      ဧရာဝတီျမစ္ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် ငဝန္ျမစ္ေရသည္လည္း တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာၿပီး ျမစ္၏အေရွ႕ဘက္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ငဝန္ျမစ္ေရ ကာတာအား အႏၲရာယ္ေပးခဲ့သည့္အခ်ိန္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

ေရကာတာမ်ားက်ဳိးေပါက္ပါက လူ၊ တိရစၧာန္မ်ား ေသေက်ပ်က္စီးႏိုင္ၿပီး သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား၊ လူေနအိမ္ေျခ တိုက္တာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ားေရနစ္ ျမဳပ္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေရကာတာမ်ားအား ဆည္ ေျမာင္းႏွင့္   ေရအသုံးခ်မႈ   စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက လုပ္သားမ်ား၊ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေရေဘးအႏၲရာယ္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရရွိေစေရး အတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိရာ တာတမံမ်ားျဖင့္ျမစ္ေရႀကီးမႈ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေခ်ာင္းေကာ၊ ေျမာင္းေကာမ်ား ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ တာတမံမ်ားျဖင့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ပို၍အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငဝန္ျမစ္ေရကာတာ သည္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ႏွင့္ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ႏွစ္ခု၌ ငဝန္ျမစ္႐ိုး အေရွ႕ဘက္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လိပ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအနီး မွခြဲထြက္ၿပီး တာမိုင္အမွတ္(၂/ဝ)မွစ၍ ဟသၤာတ၊ ေလးမ်က္ႏွာႏွင့္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကိုျဖတ္သန္း၍ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္အဆုံး တာမိုင္အမွတ္(၇၅/၇)အထိ အလ်ား ၇၃ မိုင္ ၇ ဖာလုံ ရွည္လ်ားသည္။  ေရၾကည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ငဝန္ေရကာတာသည္ ဘုတ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ တာမိုင္(၃၉/ဝ)မွ ေျမရဲကြင္းေက်းရြာ တာမိုင္ (၆၁/ဝ)အထိ အလ်ား ၂၂ မိုင္ ရွည္လ်ားၿပီး ေရေဘး ကာကြယ္မႈဧရိယာအတြင္း၌ ေရၾကည္၊ က်ဳံေပ်ာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းကုန္း   ၿမိဳ႕နယ္သံုးခု စုစုေပါင္းဧရိယာဧက ၂ဝဝ၂၇၄ ဧက ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ငဝန္ျမစ္ေရ သည္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထူးျခားစြာျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း၊ ေျမသားတာတမံအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိျခင္း၊ ျမစ္ေရအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တိုက္စားမႈဒဏ္၊ လူ၊ ကြၽဲ၊ ႏြားတိရစၧာန္မ်ားေၾကာင့္ တာထိပ္နိမ့္က်ျခင္း၊     ျမစ္ဘက္ျခမ္းတာေစာင္းမ်ား ႀကံ့ခိုင္မႈယိုယြင္းလာျခင္း၊ သတ္မွတ္တာထိမ္အျမင့္မ်ား မျပည့္မီျခင္းအျပင္ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီျမစ္ေရႀကီးျမင့္ခ်ိန္ ၌ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေန႔/ညအဆက္မျပတ္ေရကာတာႀကံ့ခံမႈ စစ္ေဆးျပဳျပင္ရျခင္း၊ ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊  ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား   အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္းႏွင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရျခင္း တို႔ေၾကာင့္  တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၌  ငဝန္ေရကာတာ   ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္၊ သက္ဆိုင္ရာ ဆည္၊ ေရပညာရွင္မ်ား၏ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာတြက္ခ်က္ မႈမ်ားႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရၾကည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္းငဝန္ေရကာ တာႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္
ငဝန္ေရကာတာ  စုစုေပါင္းမိုင္ အရွည္အလ်ား ၁၆ မိုင္ကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိ ခဲ့သည္။

ပိုမိုလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာအေျခအေနသို႔

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလပထမပတ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ပတ္မ်ားအတြင္း ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာန   ႐ုံးခန္းမ၌  ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္  ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္     ေဒါက္တာစံေရႊဝင္း၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ဆည္/ေရဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူ မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အတြင္းငဝန္ေရကာတာအနီးရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အတြင္း ငဝန္ေရကာတာျပဳျပင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။

၂ဝ၁၈   ခုႏွစ္   ႏွစ္ဦးပိုင္းမွစတင္၍  ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငဝန္ေရကာတာျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕အျပင္ပိုင္းေရကာတာ တာမိုင္ (၃၉/ဝ မွ ၄၆/၆)ႏွင့္(၄၈/ဝ မွ ၅၅/ဝ)အတြင္း စုစု ေပါင္းတာမိုင္အရွည္ ၁၅ မိုင္ခြဲတြင္ ေျမသားတာေျခကန္ တာျမႇင့္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ပါသည္။

ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕အတြင္း      ငဝန္ေရကာတာ တာမိုင္(၄၆/၆ မွ ၄၇/၃+၅ဝဝ)ေပ စုစုေပါင္းတာ အရွည္ေပ ၅၁၅ဝ တြင္ ေရကာတာအနီးရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ေျခမ်ားႏွင့္အမ်ားပိုင္အေဆာက္ အအံုမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ အေျခအေနအနည္းဆုံး ႏွင့္ ေရကာတာႀကံ့ခိုင္မႈအေျခအေန အေကာင္းဆုံးရရွိ ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဆည္/ေရ(ဒီဇိုင္းဌာန)ပညာရွင္ မ်ားမွ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ စိစစ္တြက္ခ်က္ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္၍ ကုန္းဘက္ျခမ္းတာေျခတြင္ ကြန္ကရစ္ေျမထိန္းနံရံ၊ ျမစ္ဘက္ျခမ္းတာေျခတြင္ အုတ္စီေျမထိန္းနံရံတာေပါင္ ေျမသားျဖည့္ျခင္းစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၿမိဳ႕တြင္းေရကာတာ ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္း ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါေရကာတာျပဳျပင္မြမ္းမံမႈလုပ္ငန္းအားလုံး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီမတိုင္မီ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဆည္/ေရဦးစီးဌာန၏အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အင္တိုက္အား တိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ငဝန္ေရကာတာ၏ ေရေဘးကာကြယ္မႈဧရိယာဧကအတြင္းရွိ ေရၾကည္၊ က်ဳံေပ်ာ္၊ ေက်ာင္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုရွိ စုစုေပါင္းဧရိယာ ဧက ၂ဝဝ၂၇၄ ဧက၌ ပိုမိုလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာေရေဘး ကာကြယ္မႈဧရိယာကို မၾကာမီရရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူလူထုအားလုံးကို အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္  ေရကာတာေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ ၿမဲေကာင္းမြန္ေနေစေရးႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ အျခားလိုအပ္ေသာ ေရထုတ္ေျမာင္း မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေကာေျမာင္းေကာမ်ားတူးေဖာ္ ျခင္းအစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္း ႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးဝင္းေမာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ငဝန္ေရကာတာျဖတ္သန္းတည္ရွိရာ ငဝန္ျမစ္အေရွ႕ ဘက္ကမ္း ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ပတ္ဝန္း က်င္၌ ေရကာတာ၏ေရေဘးကာကြယ္မႈဧရိယာအတြင္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ၁၁ စု၊ ေရကာတာေရေဘး ကာကြယ္မႈဧရိယာျပင္ပ ရပ္/ေက်း ၂၇ အုပ္စု စုစု ေပါင္း  ၃၈ အုပ္စု ေရကာတည္ရွိၿပီး ေရေဘးကာကြယ္မႈ ဧရိယာအတြင္း    ပိုမိုလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ   အေျခအေန ႏွစ္စဥ္ရရွိလာေစရန္ တာတမံဥပေဒမ်ားအားေလးစား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေရကာတာသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေရရွည္ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔အစဥ္မျပတ္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားျဖင့္  ပိုမိုလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေရေဘးကာကြယ္မႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေရရွည္ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။  ။

စိုးမင္းဦး(ျပန္/ဆက္)
ကိုးကား -  ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းႏွင့္
ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန

No comments:

Post a Comment