Latest News

Sunday, April 15, 2018

ေရလုပ္သားေတြကို ကူညီမႈေပးပါ - ​ေဆာင္​းပါး

ေရလုပ္သားေတြကို ကူညီမႈေပးပါ - ​ေဆာင္​းပါး

ေရလုပ္သားပုိင္ပုိင္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံကမ္းေဝးပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရလုပ္သားတစ္ဦး အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ႔အတြက္ ပင္လယ္ႀကီးသည္သာ အနာဂတ္အတြက္ အိပ္မက္တ႔ုိ ရွာေဖြရာ ကမာၻ။ ေန႔စဥ္ ပင္လယ္ဆားေရတ႔ုိကို ေငးၾကည့္ရင္း အိမ္ကို သတိရသည့္ စိတ္တို႔ကို မိသားစုအတြက္ဟု သတ္မွတ္ကာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွေန ရသူ။ ''ေနရတာ ပင္ပန္းဆင္းရဲတယ္ဆုိတာထက္ ပုိပါတယ္။ ေျပာရရင္ ဥပေဒမ့ဲစြာ ခုိင္းခံခ့ဲရတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ၁၆ နာရီမက ကြၽန္ေတာ္တ႔ုိ အလုပ္လုပ္ရတယ္''ဟု ပိုင္ပိုင္က သူ႔အေတြ႕အၾကံဳကို ေျပာသည္။

အလုပ္လုပ္ခ်င္ေဇာအားႀကီးသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ရြာသ႔ုိမၾကာခဏ လူဆြယ္ရန္ ေရာက္ေနသည့္ ပြဲစားမ်ားက စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းၾကသည္။ သူတို႔ကိုသာမက မိသားစုမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကပင္ ပဲြစားမ်ားကုိ ယုံၾကည္မိၾက သည္။ အခ်ိဳ႕ ပဲြစားမ်ားသည္ ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားရွိ သေဘၤာပိုင္ရွင္ မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေပး ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ဆင့္ခံ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ေႂကြးအခ်ိဳ႕ျဖင့္ ျမန္မာလူငယ္အခ်ိဳ႕ ထိုင္းႏုိင္ငံသ႔ုိ  ႏုိင္ငံျဖတ္ ေက်ာ္သြားရသည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ အတုမ်ားျဖစ္ေနသည္ ဆုိျခင္းကုိ သိရွိသည့္ ေရလုပ္သားက နည္းပါးလြန္းသည္။ ဤသည္မွာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္က ျဖစ္သည္။

ယေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အလြန္တို႔တြင္ တရားမဝင္ငါးဖမ္းေနၾကသည့္ စက္ေလွမ်ားစြာ က်န္ရိွေနႏိုင္ေသးသည္ဟု ကမာၻ႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ စက္ေလွ သံုး၊ ေလးစင္း သ႔ုိမဟုတ္ အနည္းငယ္ကုိ တရားဝင္ အခြန္အခမ်ားျဖင့္ လုိင္စင္ေပးေဆာင္ၿပီး က်န္စက္ေလွမ်ားသည္ ပင္လယ္ထဲ တြင္သာ အၿပီးထားရွိၿပီး တရားမဝင္ ဆက္လက္ ငါးဖမ္းေနၾကေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစ္ဆာရာသည္ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး မ်ား ဆံုး႐ံႈးေနၾကရသည့္ လုပ္သားမ်ား အား ကူညီေပးသည့္အဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစ္ဆာရာမွ  ထိုင္းႏိုင္ငံ၏  ကမ္းလြန္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္  လူကုန္ကူး ခံရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ  လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းသို႔  ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာႏိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၅ ဦးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး သူတို႔၏ အေျခအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ စုေဆာင္း ကာ သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္ခ့ဲရာ လုပ္ခလစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွည့္ျဖားျခင္း၊ အလုပ္ေနရာ၊ မိသားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရွိႏိုင္သည့္ အေျခ အေနကို လွည့္ျဖားျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ပြဲစားႏွင့္ ေလွသူႀကီးတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေႂကြးၿမီမ်ားျဖင့္ ခ်ီေႏွာင္ျခင္း၊ အဂတိ လိုက္စားေသာ ရဲမ်ားက လူကုန္ကူး သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ေျခာက္လွန္ ျခင္းမ်ားကို ခံစားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။

''၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထိုင္းက တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို တရားဝင္ေလွေတြနဲ႔ ငါးဖမ္းရမယ္ဆုိၿပီး သတ္မွတ္တယ္။ ဥပမာ ကမ္းကထြက္ရင္ လူစစ္တယ္။ လူဦးေရ၊ တကယ့္ ေရလုပ္သား ဟုတ္ မဟုတ္ စစ္တယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ ခ်င္းေတြရိွေသးတယ္။ သူတ႔ုိကုိ ပင္လယ္ျပင္မွာ ထားခ့ဲတယ္။ ေႂကြးမေက်ေသးဘူး ဆိုၿပီး ေနၾကရတယ္။
တရားမဝင္တဲ့အတြက္ သူတို႔ေလွက ကမ္းကိုကပ္မယ္ဆိုရင္ အျခားေလွေတြန႔ဲ ကြၽန္းေတြေပၚမွာ သြားဝွက္ထားတယ္။ ဒီလုိန႔ဲ ပင္လယ္ျပင္မွာတင္ လနဲ႔ခ်ီ ေနၾကရတာ။ နည္းနည္းအဖမ္းအဆီး အရွာအေဖြ ေလ်ာ့ခ်ိန္က်မွ ကမ္းကို ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ျပန္ဝင္ရတာလည္း ရွိတယ္'' ဟု ပိုင္ပိုင္က ေျပာျပသည္။

အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္းကပ္စဥ္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ထြက္ေျပးရန္ စဥ္းစားမိေသာ္လည္း သေဘၤာႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမွေဝးရာ ထြက္ေျပးရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ''ေလွသမား ေတြဟာ ကမ္းကပ္လွ်င္ ပိတ္ေလွာင္ခံရတာပါပဲ'' ဟု ပိုင္ပိုင္က ဆိုသည္။ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အႏုိင္ထက္ ျပဳက်င့္မႈကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခ့ဲၿပီးေနာက္ အစ္ဆာရာ၏ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ရရိွကာ ေရလုပ္သား တစ္ဦးက ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူႏွင့္အတူ အျခားသူမ်ားအား ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေျပာဆုိခ့ဲေသာ္လည္း ျပန္လည္ဖမ္းဆီးျခင္းခံရ မည္ကို စိုးသျဖင့္ မထြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘန္ဂ်ီးနားျဖစ္စဥ္တြင္လည္း The Asso-ciated  Press  သတင္းဌာန၏  စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္   သတင္းေရးသားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ လူေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အား မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ ခဲ့သည့္ သာဓက မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။

▄ လြတ္လပ္ေသာ္လည္း အခြင့္အေရးမရခဲ့ ▄

ငါးႏွစ္စာဝန္းက်င္ လုပ္အားခမ်ားကုိ လအနည္းငယ္အတြင္း ရရိွမည္ဟုဆုိ ကာ ျပန္လာခ့ဲၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကြၽန္းေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ေသာင္တင္ေနခ့ဲၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ အကယ္ခံရၿပီး ေဂဟာမ်ား တြင္ ႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီကာ ဒုတိယအႀကိမ္ ဒုကၡခံစားရသူမ်ားလည္းရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။

''ဒုကၡေရာက္လ႔ုိ ကယ္ဆယ္ခံရတယ္။ အမႈျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ေဂဟာေတြမွာ ထားတယ္။ အဲဒီကလည္း ဒုတိယအႀကိမ္ လူကုန္ကူးခံေနရတာ။ ကြၽန္ေတာ္ဆိုရင္ ေဂဟာမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတယ္။ ေဂဟာက စည္းကမ္းရိွရတယ္။ လူႀကီးေတြလာရင္လည္း ေျပလည္ေအာင္ေျပာရ တယ္။ အမႈရင္ဆုိင္ေနတ့ဲအခ်ိန္ဆုိေတာ့ စိတ္ကို ခ်ဳပ္တီးထားရတယ္။ တရား႐ံုးတက္ရတ့ဲအခါမွာေရာ၊ လူေတြက လာစစ္ၾကရင္ေရာ ဘာသာျပန္ ကို အားကိုးရတယ္။ ျမန္မာအစိုးရက တာဝန္ရွိသူေတြလာတဲ့ အခါ သိပ္ေပ်ာ္တာပဲ။ အမႈရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့အခါ အခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့ အမႈရင္မဆိုင္ခ်င္ၾကဘူး၊ တရားခံကုိ တိတိက်က် အေရးမယူႏုိင္တာမ်ား တယ္။ သူတ႔ုိကုိ ေထာင္ လည္းမခ်ႏိုင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လစာလည္း ဘတ္တစ္သန္းေက်ာ္တယ္။ မရေသးဘူး။ တရား႐ုံးကေတာ့ ဆက္သြားေန တယ္။ ပ့ံပုိးမႈအားနည္းတယ္။ ဒါကေတာ့ ထိုင္းျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေနတာေတြေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ျပန္ေရာက္ တာပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္''ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရလုပ္သားအျဖစ္ သြားေရာက အလုပ္လုပ္ကုိင္ရင္း မတရားမႈအတြက္ ေဂဟာတြင္ေစာင့္ဆိုင္းကာ အမႈရင္ဆုိင္ခ့ဲရ ဖူးသူ ကိုမ်ိဳးက ေျပာသည္။

▄ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ စံႏႈန္းေတြရွိတယ္ ▄

ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ေရလုပ္သားမ်ားအတြက္ တရား ဥပေဒအရ တစ္ရက္တြင္ ဆယ္နာရီအနားယူခြင့္ရွိၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ခုနစ္နာရီခန္႔ အနားယူခြင့္ရၾကသည္။ လုပ္သားမ်ားအား အကာ အကြယ္ေပးေရး အက္ဥပေဒ အားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အလုပ္ၾကာခ်ိန္၊ ပံုမွန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ အားခမ်ား၊ လစာျဖတ္ေတာက္ခြင့္ မ်ားကုိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မသိရိွၾကသည္ က မ်ားသည္။

▄ ဘာေၾကာင့္အခုလိုခံစားေနရတာလဲ ▄

အလုပ္သမားမ်ား၏ အသိပညာအားနည္းမႈေၾကာင့္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားေနၾက ရၿပီး  ထုိင္းဥပေဒမ်ား၊  အလုပ္သမား၊  အလုပ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို မသိရွိၾကျခင္း၊ တရားဝင္သြားေရာက္မႈ အားနည္းျခင္း မ်ားႏွင့္ အယုံလြယ္ျခင္းတ႔ုိေၾကာင့္ ယခုက့ဲသ႔ုိ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစ္ဆာရာ အင္စတီက်ဳမွ သိရွိရသည္။ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာ ပါကလည္း ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အစြမ္းအစ အားနည္းေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရၿပီး စတင္ သြားေရာက္အလုပ္မလုပ္ကိုင္မီကတည္းက ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ သင့္သည့္ ေနရာမ်ားအား ဆက္သြယ္စံုစမ္းျခင္း၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ ေရလည္ေအာင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ထားၾကသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမရွိဘဲ သြားေရာက္ေနျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

''ကြၽန္မတို႔က အလုပ္သမားေတြ အမ်ားဆံုးခံစားရတဲ့ ေခါင္းပံုျဖတ္တာ၊ လုပ္အားအျမတ္ထုတ္တာ၊  လူကုန္ကူးတာနဲ႔  အျခားေသာ  အလုပ္သမားေရးရာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးပါတယ္။ လက္ရွိ  ႏိုင္ငံတကာမွာ  လုပ္သားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကုိ အေရးယူတာ၊ တာဝန္ခံခုိင္းတာေတြ ရိွပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုဟာ ကုန္စည္အရည္အေသြး တစ္ခုတည္းကုိပဲ တုိင္းတာလ႔ုိ မရေတာ့ပါ ဘူး။ အဲဒီကုန္စည္ရဲ႕ ကုန္ၾကမ္းကုိ ဘယ္လို ရသလဲဆိုတာေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သားေတြ အဆင့္ဆင့္ကို ဘယ္လိုထားရွိတယ္ ဆိုတာေတြအေပၚမွာလည္း စစ္ေဆးတာေတြ ရွိလာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေရလုပ္သားေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားစက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကို္င္သူေတြအေနနဲ မိမိတ႔ုိ ထုတ္ေပးလိုက္ရတ့ဲ ကုန္ၾကမ္း ဒါမွမဟုတ္ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕ ပုိင္ရွင္ ေတြအထိပါ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ သက္သာတုိင္း သူတ႔ုိယူလ႔ုိ မရပါဘူး။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးျပည့္ဝစြာန႔ဲ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ကုန္စည္ေတြကသာ အမွန္တကယ္ သုံးစြဲ သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ိဳးကို အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးေနၾကပါၿပီ''ဟု အစ္ဆာရာျမန္မာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ တာဝန္ခံ ေဒၚဥမၼာအိအိေခ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဧၿပီ ၃ ရက္က အစ္ဆာရာ အင္စတီက်ဳႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား သိရွိနားလည္၍ ကာကြယ္တားဆီးေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပဲြကုိ က်င္းပခ့ဲၿပီး သုေတသန စာတမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ ေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား တင္ျပျခင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း က ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေရလုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲၾကသည္ျဖစ္ရာ မၾကာမီ ျမန္မာေရလုပ္သားမ်ား၏ ဘဝကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါေၾကာင္း။           ။

ခင္ရတနာ(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post