Latest News

Sunday, April 22, 2018

လပြတၱာၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ ေရငန္တားတာမ်ားႏွင့္ ေရတံခါးမ်ား တည္ေဆာက္

လပြတၱာၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ ေရငန္တားတာမ်ားႏွင့္ ေရတံခါးမ်ား တည္ေဆာက္

လပြတၱာ ဧၿပီ  ၂၂

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လပြတၱာခ႐ိုင္ ေရြးျမစ္ႏွင့္ ျပာမေလာ့ျမစ္အၾကားရွိ ကြၽန္းမ်ားအား    ေရငန္ ဝင္ေရာက္မႈမွ  ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္  မိုးစပါး သာမက ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ ေရငန္တားတာ မ်ားႏွင့္  ေရတံခါးမ်ား  တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ကြၽန္းအပိုင္း ၂  (က) မွာ  လုပ္ငန္း ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ လယ္ေျမဧက  ၇၅ဝဝ ခန္႔ ေရငန္ဝင္ေရာက္မႈမွ တားဆီးေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဆည္        ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရး (၉) မွ သိရသည္။

ေရြးျမစ္ႏွင့္ ျပာမေလာ့ျမစ္ၾကား ေရငန္တား တာဖို႔ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ကြၽန္းအပိုင္းငါးပိုင္းရွိၿပီး   စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ကြၽန္းအပိုင္း ၁ တြင္ ၁(က)၊၁ (ခ)၊ ၁(ဂ)၊ ၁(ဃ)  ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ကြၽန္းအပိုင္း ၂   တြင္  ၂(က)ႏွင့္ ၂(ခ) ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အပိုင္း ၃/၄/၅ ဟူ၍လည္း ေကာင္း အပိုင္း ၁ မွ ၅ အထိ အပိုင္း ငါးပိုင္းခြဲကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရငန္တားတာ မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို  ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္  စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။        
       
''ကြၽန္းအပိုင္း ၅ ပိုင္းမွာ ၂(က)က ေတာ့ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ မွာ တာေပါင္ဖို႔တာ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လယ္ေျမဧက ၇၅ဝဝ ကို ေရငန္ကာကြယ္ ၿပီးေတာ့ လယ္စပါးစိုက္ဧကေတြ တိုးခ်ဲ႕ ၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္၊ ရန္ပုံေငြ ရရွိတဲ့အေပၚမွာ  မူတည္ၿပီး  က်န္တဲ့ ကြၽန္းပိုင္းေတြကို အပိုင္းလိုက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္''  ဟု ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန  ဦးစီးအရာရွိ ဦးတင္မိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္  ကြၽန္းအပိုင္း ၂ (က)ေပၚတြင္ ေရတံခါး စုစုေပါင္းငါးခုေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ရာ  ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အထိ ေရတံခါး   အားလုံးေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေႏြစပါးလယ္ေျမဧက ၂၅ဝဝ ခန္႔ကို ေရခ်ဳိသြင္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ကန္ဘက္အုပ္စု ေရႊမိတ္ေက်းရြာမွ လယ္သမား ကိုလင္း လင္းက ''ေရႊမိတ္ေရတံခါးမပိတ္ခင္က စပါးစိုက္ရင္ ပိုးလည္းသိပ္က်တာ၊ ေရငန္ အၿမဲထိုးေတာ့ေလ မိုးတစ္သီးပဲ စိုက္ခဲ့ တာ၊  အခု မိုးစပါး၊ေႏြစပါးႏွစ္သီးစိုက္ တယ္၊ အခုဆိုပိုးလည္းမက်ေတာ့ဘူး၊ စီးပြားေရးအဆင္ေျပပါတယ္'' ဟု  ေျပာ သည္။  အဆိုပါ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္  ေရြးျမစ္နဲ႔ ျပာမေလာ့ ျမစ္ၾကားတြင္  တည္ေဆာက္ ေနသည့္ ေရငန္တားတာမ်ား  တည္ ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက  စီမံကိန္း၏  ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္   လယ္ေျမဧက ၄၅ဝဝဝ ကို ေရငန္ကာကြယ္ၿပီး ေရခ်ဳိရရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ လယ္ေျမဧရိယာ မ်ား  တိုးတက္မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံ ခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ  လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း   ေရငန္တားတာမ်ား  တည္ ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္  ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုသြားလာေရး၊  ဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္လာၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရငန္ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္  ေႏြစပါးစိုက္ ႏိုင္ၿပီး တျခားသီးႏွံမ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕စိုက္ ပ်ဳိးလာႏိုင္သည့္အတြက္ လူေနမႈဘဝမ်ား လည္း အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ သည္။  တည္ေဆာက္ေရး (၉) မွ  ဦးစီး အရာရွိ ဦးတင္မိုးေက်ာ္က  ''ေဒသခံ ေတာင္သူေတြက ႏွစ္သီးကေန သုံးသီး စိုက္လာႏိုင္ရင္ ေဒသမွာစက္မႈလယ္ယာ လည္းျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ဒီေဒသရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈက ျမန္ဆန္လာမယ္၊ ဆည္ေျမာင္းဌာန ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ  အားလုံးသည္  သဘာဝ တရားကို အံတုၿပီးလုပ္ရတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဂဟစနစ္ေတြ မပ်က္စီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္တယ္၊  ျပည္သူလူထု ပိုက္ဆံနဲ႔ ေဆာက္တဲ့စီမံ ကိန္းေတြဟာ ျပည္သူေတြကို အက်ဳိးျပဳ တယ္လို႔ ျပန္ၾကားရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဌာနအေနနဲ႔  ဝမ္းသာမိပါတယ္''  ဟု ေျပာသည္။            

မင္းသစ္(MNA)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post