Latest News

Wednesday, February 7, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ဘက္ေပါင္းစုံက ကူညီေထာက္ပံ့သြားမယ့္ မူဝါဒကို ကိုင္စြဲထား

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ဘက္ေပါင္းစုံက ကူညီေထာက္ပံ့သြားမယ့္ မူဝါဒကို ကိုင္စြဲထား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပး Mr.Kentraro SONOURA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္-

ေမး။ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ ခ်စ္ၾကည္
ရင္းႏွီးလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္တြယ္ခိုင္မာေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ေတြမွာ ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဘက္ေပါင္းစုံကေန အကူအညီေပး ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္ခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူမႈဘဝအေျပာင္းအလဲေတြ လက္ေတြ႕ ခံစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ စတဲ့က႑သုံးခုကို အထူးအေလး ထားၿပီး ေထာက္ပံ့ကူညီတဲ့မူဝါဒကို ခ်မွတ္ထားပါတယ္။
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရင္း ႏိုင္ငံတြင္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဟာ အလြန္အေရးပါတဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံး ရန္ကုန္ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈျမန္ဆန္ေရး ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္းျပဳျပင္ေရးကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အျပင္ ၿမိဳ႕တြင္းရထားလမ္းသစ္ ေဖာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ေဆာင္မႈေတြကို တိုးျမႇင့္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္-မၲေလး ရထား လမ္းျပဳျပင္ေရးနဲ႔ ရန္ကုန္-မၲေလးအၾကား ေရေၾကာင္း သြားလာမႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ မဲေခါင္ ေဒသတစ္ခုလုံးရဲ႕ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစေရးအတြက္ အီလက္ထရြန္နစ္အေကာက္ခြန္စနစ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ ေပါင္းစည္းႏိုင္မယ့္ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ (East-West Economic Corridor) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း မ်ားကို ေထာက္ပံ့လာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းမႈရဲ႕ သေကၤတျဖစ္တဲ့ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဟာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီး ေပးျခင္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကို ကၻာ့စီးပြား ေရးအသိုက္အဝန္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈရဲ႕ ကနဦးလမ္းစအျဖစ္နဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္း က႑ကေနပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။
ေနာက္က႑တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ မႈေဖာ္ေဆာင္ေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေဒသတစ္ခုလုံးရဲ႕ ေအးခ်မ္း သာယာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Yohei SASAKAWA နဲ႔ အတူ သက္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြကို ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရွိထားတဲ့ေဒသေတြရဲ႕ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေထာက္ပံ့မႈကေနတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားေပးကူညီ လ်က္ရွိပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္တြယ္ခိုင္မာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ဟာအေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑က ပါဝင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ကိုးကားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေခၚယူျခင္း၊ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဆိုင္ရာ ကူညီမႈနဲ႔ သဘာဝေဘးအၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကူညီ ကယ္ဆယ္မႈမ်ားအတြက္ တုံ႔ျပန္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားေပးျခင္း စတဲ့ တပ္မေတာ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါတယ္။
ဒီတစ္ေခါက္ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွာဆိုရင္ ဒီေန႔မွာပဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ ေရးတပ္ဖြဲ႕တို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ က်င္းပမယ့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာကူညီမႈနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (HA/DR Se-minar) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ခုလုံးနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ယခုအခ်ိန္အထိ တရားဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ (ODA) ေတြ ကိုအသုံးျပဳၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ ေရးအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြကူညီလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံအပါအဝင္ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသဟာ လူဦးေရ ထူထပ္ကာ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းႏိုင္စြမ္း မ်ားစြာရွိၿပီး ကမၻာ့ ပင္မအခ်က္အခ်ာအက်ဆုံးေနရာလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုအေျခခံတဲ့ လြတ္လပ္ ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသကို ေဒသတစ္ခုလုံးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပး မယ့္ “''ႏိုင္ငံတကာပိုင္ဓန''အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္အတြက္“''လြတ္လပ္ၿပီးပြင့္လင္းတဲ့ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္မဟာ ဗ်ဴဟာ''ကို အားထည့္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္ တိတိက်က်ေျပာရမယ္ဆိုရင္ (၁) ေရေၾကာင္း ခရီးကိုလြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာသြားလာႏိုင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရးနဲ႔ အေျခခံခိုင္မာေရး၊ (၂) ႏိုင္ငံ တကာစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ''အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား''ကို ေဆာက္လုပ္ျခင္းကတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားၿပီး စီးပြား ေရးဆိုင္ရာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားရရွိေစေရး၊ (၃) ပင္လယ္ျပင္ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေရးနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးက႑ေတြမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ ေရး အကူအညီမ်ားေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး စတဲ့ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသ ႏိုင္ငံအသီးသီးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၿပီး ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းေတြ၊ ရထားလမ္းေတြ၊ ကားလမ္းေတြ စတာေတြရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားအျပင္ လူလူခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တိုးတက္လာေစမယ့္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ကနဦး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကတစ္ဆင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ နဲ႔ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး စီမံကိန္းပုံစံခ်ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေရးနဲ႔ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ေရး၊ လႉအဖြဲ႕အစည္း နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေသခ်ာခိုင္မာစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ကာ စီမံကိန္းက တစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေတြနဲ႔ စြမ္းရည္ပ်ဳိးေထာင္မႈေတြကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ စီမံကိန္းလက္ခံ တဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးဟန္ခ်က္ညီမွ်ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ညီညြတ္မွ်တေရးအျပင္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳခြင့္ရွိရ မယ့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ “အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား” တိုးပြားလာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ေစာေစာကေျပာသြားတဲ့ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ အေရွ႕ အေနာက္စီးပြားေရးစႀကၤံ တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းေတြဟာ အဲဒီ့အက်ဳိးရလဒ္ေတြကို ခံစားႏိုင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြျဖစ္မယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ပင္လယ္ရပ္ျခား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစၿပီး တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုအေျခခံတဲ့ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းကာ ပင္လယ္ျပင္ ဥပေဒအာဏာ သက္ေရာက္ေရးနဲ႔၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာကူညီမႈနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားအတြက္ (HA/DR) စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ ''လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္မဟာ
ဗ်ဴဟာ''အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကဘယ္လိုအေနအထားက ပါဝင္မွာပါလဲ။
ေျဖ။ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သမိုင္းစဥ္ဆက္
ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ေလာက္မွာ သမိုင္းဝင္အေျပာင္းအလဲကို ႀကံဳေတြ႕ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ကို ဘက္ေပါင္းစုံက ကူညီေထာက္ပံ့သြားမယ့္ မူဝါဒကို ကိုင္စြဲ ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အျမစ္တြယ္ ခိုင္မာၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ျခင္းဟာ မဲေခါင္ေဒသနဲ႔ အာဆီယံေဒသကို အစျပဳလို႔ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ခုလုံးရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆ မိပါတယ္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ ေတာင္အာရွေဒသရဲ႕ ေပါင္းဆုံ ရာေနရာမွာတည္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ''လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္း တဲ့ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္မဟာဗ်ဴဟာ'' ေပၚေပါက္လာဖို႔ အဓိက ေသာ့ခ်က္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အထူး အေလးထားလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီမဟာဗ်ဴဟာက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အျပည့္အဝအက်ဳိးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေစာေစာကတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္သုံးခ်က္အတိုင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့ဒီလို လုပ္ေဆာင္သြားရင္း အေနာက္ဘက္မွာ အိႏၵိယ၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း၊ အာဖရိက၊ ေနာက္ၿပီး အေရွ႕ဘက္မွာ မဲေခါင္ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိုျဖတ္ၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို ဆက္စပ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ လူ၊ ကုန္ပစၥည္းသြားလာစီးဆင္းမႈကို ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ေစၿပီး ေဒသတစ္ခုလုံးရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလြန္ျမင့္မားေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔အတူတကြ တိုးတက္သြားႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိပါတယ္။
သတင္းအဖြဲ႕ျပန္​ၾကား​ေရး

No comments:

Post a Comment