Latest News

Sunday, February 4, 2018

ျပည္ေထာင္စုေန႔အႀကိဳဂုဏ္ျပဳ - ​ေဆာင္းပါး

ျပည္ေထာင္စုေန႔အႀကိဳဂုဏ္ျပဳ - ​ေဆာင္းပါး
 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံးသည္  ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အေျခခံကာ    စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္   ေအးအတူပူအမွ်  အတူတကြေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္၍၊ ဥမကြဲ သုိက္မပ်က္ ေနထုိင္လာခဲ့ၾကၿပီး  အေရးႀကီးက ေသြးနီးၾကၿမဲျဖစ္၏။
တည္ေနရာႏွင့္အက်ယ္အဝန္း
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ၁၃၅ မ်ဳိးတုိ႔ မီွတင္းေနထုိင္ရာ  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။   တေကာင္း၊  သေရေခတၱရာ၊  ပုဂံ၊  ပင္းယ၊  စစ္ကုိင္း၊  အင္းဝ၊  ေတာင္ငူ၊  ေညာင္ရမ္း၊  ကုန္းေဘာင္စသည့္  ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္  ကိုယ့္ထီး  ကုိယ့္နန္း  ကုိယ့္ၾကငွန္းႏွင့္   ခန္႔ညားထည္ဝါစြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။  ဗိႆႏုိး၊  သေရေခတၱရာ၊ ဟန္လင္း၊  သုဝၰဘူမိ၊  မုိင္းေမာ၊  တေကာင္း၊  ပုဂံ၊  အင္းဝ၊  ဟံသာဝတီစသည့္  ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီးမ်ားမွာ   ျမန္မာတုိ႔၏  ႀကီးျမတ္မႈသာဓက  ပင္ျဖစ္၏။  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္   အာရွတုိက္ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ   အေရွ႕ေတာင္အာရွ   ကြၽန္းဆြယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္   အပါအဝင္ျဖစ္သည္။  အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္  တ႐ုတ္ျပည္နယ္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယတုိက္ငယ္၊  အေရွ႕ေတာင္ဘက္   တြင္ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားကြၽန္းဆြယ္  ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တည္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  ေျမာက္လတၱီတြဒ္  ၉  ဒီဂရီ ၃ဝ မိနစ္မွ  ၂၈  ဒီဂရီ  ၃ဝ  မိနစ္အတြင္း တည္ရွိၿပီး  အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္  ၉၂  ဒီဂရီ  ၁ဝ  မိနစ္ႏွင့္  ၁ဝ၁  ဒီဂရီ  ၁၁  မိနစ္အၾကား၌  တည္ရွိသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ဖ်ားမွ  ေျမာက္ဖ်ားအထိ  မုိင္ေပါင္း ၁၃ဝဝ  ေက်ာ္  ရွည္လ်ားၿပီး   အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္မွာ  အက်ယ္ဆုံးေနရာတြင္  မုိင္ ၆ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။  ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း ၂၆၁ ဒသမ ၂၂၈ စတုရန္းမုိင္ရွိသည္။
ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္  သက္တမ္းအရင့္ဆုံး
ျမန္မာဦးလူတုိ႔၏  သမုိင္းကုိေလ့လာၾကည့္လွ်င္  လြန္ခဲ့ေသာ  ႏွစ္သန္းေပါင္း  ၄ဝ  ေက်ာ္  ကမၻာ့ေရွးအက်ဆုံးလူသားမ်ဳိးႏြယ္ဟုေခၚဆုိရမည့္  လူတူပ႐ုိင္းမိတ္ (ေခၚ) အဆင့္ျမင့္ပ႐ုိင္းမိတ္ကုိ  ျမန္မာႏုိင္ငံ  ပုံေတာင္ပုံညာေဒသတြင္  ေတြ႕ရွိရ  သည္။  ပုံေတာင္ဂ်ီးယား  ပ႐ိုင္းမိတ္႐ုပ္ၾကြင္းကုိ  ၁၉၁၄  ခုႏွစ္တြင္  ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္  ဖန္ကင္းရြာအနီး၌  စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။    ၄င္းေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားသည္  အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ  ဖာယြန္ေဒသတြင္  ေတြ႕ရွိရသည့္  ပ႐ုိင္းမိတ္ထက္ ႏွစ္ခုနစ္သန္းခန္႔  ေရွးက်ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  ေတြ႕ရွိရသည့္ အဆင့္ျမင့္ပ႐ုိင္းမိတ္သည္  ကၻာ  ေပၚတြင္  အေစာဆုံးျဖစ္သည္ဟု  မွတ္ခ်က္ျပဳလက္ခံလာၾကသည္။  ပုံေတာင္ပုံညာ  ေဒသသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း  အေနာက္ေျမာက္ယြန္းယြန္းတြင္  တည္ရွိၿပီး   ပုံေတာင္ပုံညာ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္  မင္းကင္း၊  ကနီ၊  ပုလဲ၊  ၿမိဳင္ႏွင့္ေပါက္၊  အေနာက္ ဘက္တြင္   ကေလး၊  ထီးလင္း၊  ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိသည္။  လြန္ခဲ့ေသာ  ႏွစ္သန္း  ေပါင္း ၄ဝ ခန္႔မွအစျပဳ၍  အဆင့္နိမ့္ ပ႐ုိစီမီယံ  ပ႐ုိင္းမိတ္မ်ားမွ   အဆင့္ျမင့္   လူတူပ႐ုိင္းမိတ္အျဖစ္    အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။  အီဂ်စ္တြင္ ေတြ႕ရွိသည့္ ပ႐ုိင္းမိတ္ထက္ ႏွစ္ခုနစ္သန္းခန္႔ ပုိ၍  ေရွးက်ေသာေၾကာင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံ  ပုံေတာင္   ေဒသမွ  ပ႐ုိင္းမိတ္မ်ားသည္  ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္  သက္တမ္းအရင့္ဆုံးျဖစ္သည့္  အတြက္  ''လူသားမ်ဳိးႏြယ္အစ  အာရွမွ'' ဟု ယူႏုိင္သည့္အျပင္၊  လူသားမ်ဳိးႏြယ္  အစ ျမန္မာကဟုပင္  ေခၚဆုိႏုိင္သည္။
ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား အထင္အရွားတည္ရွိခဲ့
ဘီစီ ၆ဝဝ ခန္႔မွစ၍ ၿမိဳ႕ျပတည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာမင္းမ်ား စတင္ေပၚထြန္း ေသာ  ေဒသသည္ တေကာင္းဟုဆိုသည္။ အဘိရာဇာမင္းသည္ မၲေလးမွ ဧရာဝတီ ျမစ္ကို ဆန္တက္ေသာ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျမျပန္႔ေဒသတြင္   တေကာင္းျပည္ ႀကီးကို စတင္တည္ခဲ့သည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး   သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရွးေခတ္က ေစတီေဟာင္း၊ ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္းမ်ားကို ယခုထက္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ တေကာင္းျပည္ကို သင္းတဲြျပည္ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဗိႆႏိုး၊ သေရေခတၱရာ (ပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္) ဟန္လင္း၊ ေဝသာလီ၊ သု၀ဏၰဘုမၼိ စသည့္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွပင္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထင္အရွားတည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစသည္။
ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္တြင္ ပုဂံေနျပည္ကို    ဗဟိုျပဳ၍   တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္တြင္ ေတာင္ငူႏွင့္ ဟံသာ ဝတီကို ဗဟိုျပဳသည့္ ဒုတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို လည္းေကာင္း၊ အေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္ေဇယ်လက္ထက္၌  ေရႊဘိုကို  ဗဟိုျပဳသည့္  တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ကို လည္းေကာင္း တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္   စုစည္းတည္ေထာင္ ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကုိ မၿဖိဳခြင္းႏုိင္ခဲ့
(၁၉)ရာစုတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က က်ဴးေက်ာ္စစ္ သံုးႀကိမ္ဆင္ႏႊဲကာ  ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္  လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ   တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို တု႔ိသည္ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ အာသံမဏိပူရအေရးတြင္ မဟာဗႏၶဳလသည္   ရဲစြမ္းသတၱိျပည့္ဝစြာျဖင့္   ရြပ္ရြပ္ ခြၽံခြၽံ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ထိုစစ္ပဲြတြင္   အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ႏုိင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္  ဘႀကီးေတာ္မင္းတရားက  အားရေတာ္မူလြန္းသျဖင့္ ဆုလာဘ္မ်ားစြာ ေပးသနား ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ပဲြသည္ မဟာဗႏၶဳလ၏ အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုးေအာင္ပဲြပင္ျဖစ္သည္။    အဂၢမဟာေသနာပတိဝန္ႀကီး   သတိုးသုဓမၼ စစ္သူႀကီး  မဟာဗႏၶဳလ၏  ဦးေဆာင္မႈျဖင့္  ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပဲြမ်ားတြင္ ပန္းဝါတိုက္ပဲြႏွင့္ ဝက္ထီးကန္တိုက္ပဲြမ်ားမွာ  ထင္ရွားသည္။ ထိုတုိက္ပဲြမ်ားသည္  ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ႏွင့္အတူ   တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုတို႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္း ျဖင့္  ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ  ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ပဲြခံခဲ့သည့္ ကၻာ့သမိုင္း ဝင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပဲြမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာသည္ရွိေသာ္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းျဖင့္   စုေပါင္းကာကြယ္တြန္းလွန္ခဲ့ ၾကသည့္   ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အေျခခံေသာ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ထိုစဥ္ အခ်ိန္ကတည္းကပင္  ရွိေနခဲ့သည္။   ဓႏုျဖဴစစ္ပဲြတြင္ မဟာဗႏၶဳလက်ဆံုးသည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔   လက္နက္အင္အား  မည္မွ်ပင္သာလြန္ေသာ္လည္း ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသက္မ်ားကိုသာလွ်င္ ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ၿပီး  ျမန္မာတိုင္းရင္းသား တို႔၏  ''ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္'' ကိုမူ မၿဖိဳခြင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။
အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပဲြသည္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာခဲ့သည္။
၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ျမန္မာနယ္ေျမမ်ားကို ထိပါး တိုက္ခိုက္ ၾကျပန္သျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔   ရွစ္လၾကာမွ် ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ျဖစ္ရျပန္ သည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ပင္ ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ကာ ေတာ္လွန္ ခဲ့ၾကသည္။
ၿဗိိတိသွ်တို႔အား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄ဝ ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးမင္းျဖစ္သည့္ သီေပါမင္းလက္ထက္တြင္ ဘံုေဘဘားမား သစ္ကုမၸဏီကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍  အဂၤလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲ  ျဖစ္ပြားခဲ့ရ သည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္   ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်င္နရယ္ ပရင္ဒါဂတ္ဦးေဆာင္  သည့္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက  မၲေလးသို႔ စစ္အခမ္းအနားျဖင့္ ခ်ီတက္လာကာ သီေပါမင္းႏွင့္ စုဖုရားလတ္တို႔ကို  ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ၿပီး အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္လိုက္ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာအတြင္း  သြတ္သြင္းကြၽန္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း     အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ''ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင္'' က ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မ ဝိတိုရိယ၏ကိုယ္စား ေၾကညာခဲ့သည္။  ထိုသို႔    သိမ္းပိုက္ခံရၿပီးေနာက္   တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္  အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္  ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊   မြန္၊ ရခုိင္၊  ရွမ္း  တိုင္းရင္းသားတို႔သည္   ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ကာ   ၿဗိတိသွ်တို႔အား  ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း ၁၈၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၌   ဗုဒၶကလ်ာဏမိတၱအသင္း၊မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္  ဗုဒၶဘာသာသာသနာ့ ႏုဂၢဟအသင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ရွိ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ သာသနာ့ ဓရ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝ အသင္း(ဝုိင္အမ္ဘီေအ)ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္   ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။   ၁၉၁၁  ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္းခ်ဳပ္   (ဝိုင္အမ္ဘီေအ)ဟူ၍   ေပၚေပါက္လာခဲ့ သည္။ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ  လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ စစ္ေရးအရ  တုိက္ခုိက္ေသာ နည္းမွ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲနည္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
ေတာင္သူလယ္သမား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး
၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္ၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဖရင့္ႀကီး တြင္ ယခင္(ဝုိင္အမ္ဘီေအ)အမည္အစား (ဂ်ီစီဘီေအ)  ျမန္မာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး ဟု အမည္ေျပာင္းကာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးခ်စ္လႈိင္ကုိ  ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္အတူ ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္  ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ သာယာဝတီနယ္မွ ဆရာစံဦးေဆာင္သည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ ထင္ရွားခဲ့သည္။
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပး
၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္တုိ႔က ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(ဘီအုိင္ေအ) ကုိ ယုိးဒယားႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ  လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲအတြက္ ဂ်ပန္၏ အကူအညီရယူခဲ့သည္။ ဘီအုိင္ေအႏွင့္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ တုိ႔ပူးေပါင္းကာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိ  တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ဘီအုိင္ေအႏွင့္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္တုိ႔က သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့သည္။   နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔ အက်အဆုံးမ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးၾကရသည္။
ပင္လံုညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့
၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္အတြင္း နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲ၊  ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားတြင္   တုိင္းရင္းသားအားလုံး    တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္  တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔ျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။   တုိင္းရင္း သားစည္းလံုးညီညြတ္မႈသည္  ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ရွိခဲ့သည္။    တုိင္းရင္း သား စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ပင္  အင္အားႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးမ်ားကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။  ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္   တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ၏ ျပယုဂ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးရေတာ့မည့္  အခ်ိန္မွာပင္    နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔က တုိင္းရင္းသားေတာင္တန္းေဒသမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားရန္ ႀကံစည္ခဲ့ သည္။  မသမာေသာ  နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မကို ေသြးခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္   ၿဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ကိစၥ  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လြတ္လပ္ေရးေပးမည္ဆိုလွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအဝင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကိုပါ လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က တင္ျပေတာင္းဆိုသည္။    ထိုကိစၥအတြက္     ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္ပါ
ေတာင္တန္းေဒသ၏   သေဘာထားကုိ   ေမးျမန္းရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္   ပင္လံုညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွစ၍ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား က  လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕အလိုက္   အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းကာ   ပဏာမေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၈  ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ ပင္လံုသုိ႔   ေရာက္ရွိလာသည္။  ပင္လံုညီလာခံသုိ႔   တက္ေရာက္ၾကသည့္   ကုိယ္စား လွယ္မ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ဇံေဝႏွင့္   ဦးတင္ထြဋ္၊  ဖဆပလ  ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္     ဦးေဖခင္ ႏွင့္ သခင္ဝတင္  အပါအဝင္   စေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္၊ ဗိုလ္မင္း လြင္၊ ဗိုလ္ထြန္းလွ   စေသာ   ျပည္သႉရဲေဘာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊    သတင္းေထာက္ အသင္းမွ    ဦးကုိကုိေလး၊      ေက်ာင္းသားထုကုိယ္စားလွယ္    ကိုစိန္ျမေမာင္၊  ကုိသန္းၾ<ြကယ္တုိ႔ႏွင့္   သတင္းစာတုိက္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား   တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၊ ရွမ္းျပည္လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား အသီးသီးတို႔၏  ကုိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရကုိယ္စား ''ဒိုမီနီယံ''၊ အတြင္းဝန္ကေလးေဘာ္တြမ္ေလႏွင့္  ေတာင္တန္းေဒသဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ် အရာရွိ အခ်ဳိ႕လည္း ေလ့လာသူအျဖစ္  တက္ေရာက္ၾကသည္။
ပင္လုံသမုိင္းဝင္စာခ်ဳပ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္း သားကုိယ္စားလွယ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္တန္းႏွင့္ ေျမျပန္႔တစ္ေပါင္းတည္း လြတ္လပ္ေရးရယူမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့သည္။   ပင္လံု စာခ်ဳပ္ သည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ ျပသသည့္ သမုိင္းဝင္စာခ်ဳပ္ႀကီးပင္  ျဖစ္ သည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အက်ဳိးစီးပြား သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္
နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တုိ႔က မသမာေသာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးကာ ေသြးခြဲခဲ့သည့္ ၾကားမွပင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္  ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႀကီးကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၁၂  ရက္ေန႔ကို အစြဲျပဳ၍ ထိုေန႔ကို ''ျပည္ေထာင္စုေန႔'' ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္း အမွတ္အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရရွိရွိျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကႀကီးမွဴး၍ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့သည္။ အေရးႀကီးက ေသြးနီးၾကၿမဲျဖစ္သည့္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ အႏၱရာယ္ရန္စြယ္ဟူသမွ်တို႔ကို အတူ တကြ   တြန္းလွန္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္   တုိင္းရင္းသား  စည္းလံုးညီညြတ္မႈအင္အားကို  ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ စည္းလံုးျခင္းသည္ ခြန္အားကိုျဖစ္ေစသည္ႏွင့္အညီ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ စုစည္း တည္ေထာင္ထားသည့္  အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ေသြးခ်င္းသားခ်င္း တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအခ်င္းခ်င္း ကူညီ ႐ိုင္းပင္းကာ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြေနထုိင္ၾကရင္း   မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္၊    တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊     ဝံသာႏုရကၡိတစိတ္ဓာတ္တို႔ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အက်ဳိးစီးပြား ကိုပိုမို¶ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ဆတက္တိုး၍ သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေစေၾကာင္း   ဆႏၵျပဳလ်က္  ''(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔'' ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳပါသည္။
ေအာင္ျမင့္စိုး(ေရစႀကိဳ)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment