Latest News

Tuesday, February 6, 2018

သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ မၾကာမီလာ ေတာ့မည့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ

သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ မၾကာမီလာ
ေတာ့မည့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ

ေခတ္ႏွင့္အၿပိဳင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေနာက္ခ်န္ေနရစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမ ႀကီးမ်ား၊ ေခတ္ေဟာင္းေခတ္သစ္အနိမ့္အျမင့္ မညီညာေသာ   တိုက္တာ အေဆာက္အအုံမ်ား၊    သူ႕ေျမငါ့ေျမ  အၿပိဳင္လုရင္း အျငင္းပြားေနေသာ တရား႐ုံးထက္မွ စကားသံမ်ား၊  ၿမိဳ႕ပတ္လည္ရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲအိမ္မ်ားက   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကို အက်ဥ္းတန္အ႐ုပ္ဆိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသလိုပင္။

ၿမိဳ႕အလွကို ႐ုပ္ဆိုးေစေသာပံုရိပ္မ်ား
စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ျဖစ္လဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအထူထပ္ဆုံး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို အျခားအ႐ုပ္ဆိုးေစေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားက လည္း ဒုႏွင့္ေဒးရွိေသးသည္။ ေခြၽးတဒီးဒီးက်ေအာင္  တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ အားကုန္တြန္းေနရေသာ ေရသန္႔တြန္းလွည္းမ်ား၊ လမ္းေဘး ဓာတ္တိုင္ႏွင့္ နံရံမ်ားတြင္ ကပ္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ား၊ ဥပေဒ ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ စီးခ်င္တိုင္းစီးေနေသာေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ညေန ၆ နာရီ ေက်ာ္သည္ႏွင့္ လမ္းမေပၚတက္ပိုင္ခြင့္ကို အမိအရေစာင့္ ေနေသာ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကား  မရွိမျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕အလွကို ႐ုပ္ဆိုးေစေသာ ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့
ေခတ္မီၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တက္လွမ္းရန္ လိုအပ္ေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႀကီးတြင္  ထိုထိုသမွ်ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျပႆနာေပါင္းစုံကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ တိက်ေသာ ဥပေဒတစ္ခုက လိုအပ္လာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အုပ္စိုးသူ အစိုးရတို႔က   ယင္းျပႆနာမ်ားကို    ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္     သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒၾကမ္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲ     တင္သြင္းရျခင္းအေၾကာင္းကို   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေအာက္ပါအတိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းျပသည္-
''ကြၽန္ေတာ္တို႔  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့  ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနက္ လြန္စြာ ထူးျခားတဲ့ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ ထူးျခားတဲ့ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ားအနက္မွ ဥပမာတင္ျပရရင္ လူဦးေရဆိုင္ရာကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရန္ကုႏ္ုတိုင္း ေဒသႀကီးရဲ႕ လူဦးေရဟာ   ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွာရွိတဲ့ လူဦးေရရဲ႕  ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာပါဝင္တဲ့ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕    ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ေျခာက္သန္းခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီးေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂ဝ၄ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ လူဦးေရဟာ ၁ဝ သန္းေက်ာ္ရွိလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟာ မီဂါစီးတီးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းဟာလည္း စတုရန္းမိုင္ ၃ဝဝ ေက်ာ္သာရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အက်ယ္အဝန္းျဖစ္တဲ့ စတုရန္းမိုင္ ၂၆၁ဝဝဝ ေက်ာ္ရဲ႕ ၈၅ဝ ပုံ တစ္ပုံသာရွိၿပီးေတာ့ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈဟာ အဆမတန္မ်ားျပားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေျမေနရာေတြ လိုအပ္လာပါတယ္၊ ေသာက္သုံးေရေတြ လိုအပ္လာပါ တယ္၊ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈေတြလည္း လိုအပ္လာသလို ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈစတဲ့ လိုအပ္မႈ ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိလာပါတယ္။
လူဦးေရထူထပ္သိပ္သည္းမႈနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ လိုအပ္မႈမ်ားစြာကေန က်ဴးေက်ာ္မႈျပႆနာေတြ၊ ေသာက္သုံးေရရွားပါးမႈ ျပႆနာေတြ၊   တရားမဝင္ ေရခိုးသုံးမႈျပႆနာေတြ၊ ယာဥ္ အၲရာယ္ျပႆနာေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ခိုးယူသုံးစြဲမႈျပႆနာေတြ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မႈျပႆနာ ေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈစတဲ့ ျပႆနာေပါင္းစုံကိုလည္းဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါတယ္၊ ယင္းကေနတစ္ဆင့္ ဆက္ႏႊယ္ ေနတာကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ လူမႈေရးစတဲ့ နယ္ပယ္မ်ားအထိ ေအာင္  မေကာင္းတဲ့ရလဒ္ေတြကို  ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစပါေတာ့တယ္၊ ဒီရလဒ္ေတြဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ရရွိေစမယ့္ အစား လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ၿမိဳ႕ျပျပႆနာေတြကို ထြက္ေပါက္မရွိေအာင္  ပိတ္ဆို႔ၿပီး အဆိုးသံသရာနယ္မွာဝဲလည္ေန သလို လည္ေနပါတယ္၊ ဒီအဆိုးသံသရာထဲက လြတ္ေျမာက္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အစိုးရသစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ကာလအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံòန္းနဲ႔ ညီညြတ္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမ္ိဳ႕ေတာ္သားေတြရဲ႕  ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးေတြကို   ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ အျပည့္အဝရယူခံစားႏိုင္ေစဖို႔နဲ႔    လူေနမႈဘဝျမင့္မားတိုးတက္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို  အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဌာနအျဖစ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ဌာနႀကီးသုံးခု၊ Authority  ခုနစ္ဖြဲ႕နဲ႔ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းႏိုင္မယ့္                                                                                              ယခုဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။''
တစ္ဆက္တည္းမွာပင္  ဥပေဒၾကမ္း႐ုပ္လုံးေပၚလာႏိုင္ေရးအတြက္  အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ယခုလို ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

''ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝး   အမွတ္စဥ္ (၁၃/၂ဝ၁၇) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ ၄၉ အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ၿပီးအဖြဲ႕ဝင္ ၂၃ ဦးပါဝင္ေသာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ ၅ဝ အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္ဥကၠ႒အျဖစ္   ဦးစီးၿပီး  အဖြဲ႕ဝင္ ၃၄ ဦးပါဝင္ေသာ 1922 Act ကို   အေျချပဳ၍ ဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီတို႔ကို  ဖြဲ႕စည္းၿပီး   ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ   ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ (၄)၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္၍ ၁၅-၈-၂ဝ၁၇ မွ ၈-၁ဝ-၂ဝ၁၇ ရက္အထိ ရွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကိုေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္၊ ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီလက္ေအာက္ရွိဌာနမ်ားကို ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ေရးေကာ္မတီမွ အခန္း ၃၂ ခန္းပါဝင္တဲ့ ဒုတိယဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကိုထပ္မံေရးဆြဲခဲ့ၿပီး  တိုင္းေဒသ ႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ  ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အဆိုပါ ဥပေဒ ဒုတိယမူၾကမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒစိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဆက္လက္တင္ျပခဲ့ပါတယ္၊ ဥပေဒ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁၇ မွ ၄-၁၂-၂ဝ၁၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္႐ုံး၊   ပုလဲခန္းမမွာ အစည္းအေဝး ၂၃ ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ တင္ျပပါဥပေဒၾကမ္းကို စိစစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္စြက္ၿပီး  ေကာ္မတီကို   ျပန္လည္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး    ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္၊ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ရယူၿပီး အခန္း ၃၂ ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း ၃၉၈ ခုပါဝင္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ထပ္မံ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး ယခုက်င္းပတဲ့   လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု တက္ေရာက္လာေသာ   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ    ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔    ကိုယ္စားျပဳေသာ   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား ရွင္းျပခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္
ကမၻာ့အဆင့္မီ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို တက္လွမ္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္မွာ အေျခခိုင္ ေသာ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ တိက်ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနသည္ မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဥပေဒအတိုင္း ေလးစားလိုက္နာရန္အတြက္လည္း ရန္ကုန္ သူ  ရန္ကုန္သားတို႔တြင္  တာဝန္ရွိလွေပသည္။  ယခင္ကကဲ့သို႔  ဥပေဒကို အလိုရွိသလို မကစားရန္ အတြက္လည္း တာဝန္ရွိသူတို႔က တာဝန္ခံရန္လိုအပ္ေပသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားတို႔အေနျဖင့္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာက်င့္သုံးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ သို႔ ပခုံးထမ္းတင္ပို႔ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း။  
ထင္ေပၚဝင္း(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment