Latest News

Monday, January 15, 2018

ႀကိဳတင္ခန့္မွန္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈႀကီးမားသည့္ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေသာ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ျခင္း

ႀကိဳတင္ခန့္မွန္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈႀကီးမားသည့္ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေသာ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ျခင္း

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘး၊ ဆူနာမီေဘး၊ ေျမၿပိဳေဘး စသည့္  သဘာဝေဘး မ်ဳိးစုံျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအနက္မွ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္သည္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း၍မရဘဲ ႀကိဳတင္သိရွိရျခင္းလည္းမရွိသျဖင့္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

၂။ အင္အားျပင္းငလ်င္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားတတ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ငယ္မ်ား   (Aftershocks)လႈပ္ျခင္း၊ ေရကာတာႀကီးမ်ားက်ဳိးပ်က္၍ ေရလႊမ္းျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ဆူနာမီေရလႈိင္း မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ားပူးသြားျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးပြားမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီ၊   ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္မ်ား  ပ်က္စီးရာမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္ကြၽမ္းျခင္း စသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ သည္။

၃။ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီးေနာက္ ငလ်င္လတ္ႏွင့္ ငလ်င္ငယ္မ်ားသည္  နာရီပိုင္း၊ ရက္ပိုင္း၊ သီတင္းပတ္ပိုင္းမွသည္ လပိုင္းအထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ကြဲအက္ခ်ည့္နဲ႔သြားေသာ တိုက္တာအေဆာက္အဦမ်ား၊ လမ္း၊ တံတားမ်ား သည္ ေနာက္ဆက္တြဲေျမငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံပ်က္စီး၊ ၿပိဳက်တတ္ပါသည္။အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ အုတ္က်ဳိး အုတ္ပဲ့မ်ားၿပိဳက်မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္က်မႈႏွင့္ အျခားေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အင္အားအနည္းငယ္ႏွင့္ အသင့္အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္မ်ား အႀကိမ္(၇ဝ)ခန္႔ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ယခုဇန္နဝါရီလတို႔တြင္ မၾကာခဏ လႈပ္ခတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္-

- မိမိအိမ္တြင္ ၿပိဳက်၊ ျပဳတ္က်၊ ကြဲရွႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ တြဲေလာင္း က်ေနေသာအရာမ်ားကို  အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္  ၿမဲၿမံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါ။

- မိသားစုသုံးအေရးေပၚပစၥည္းမ်ား၊ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။

- မိမိအိမ္၏ခိုင္ခံ့မႈကို ပုံမွန္စစ္ေဆးၿပီး ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါ။

- ငလ်င္လႈပ္ပါက ငါးစကၠန္႔အတြင္း အေဆာက္အအုံအျပင္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါကေျပးထြက္ပါ။ မေျပးထြက္ႏိုင္ပါက ခိုင္ခံ့သည့္ စားပြဲ၊ ခုတင္ေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊   အခန္း၏ေထာင့္  ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အကာအကြယ္ယူ၍ေနပါ။

- ျမင့္မားေသာ အေဆာက္အအုံ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ၿပိဳက်ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္  ေဝးရာသို႔ ေျပးပါ။ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ ေခတၱခိုလႈံပါ။

- မီးအသုံးျပဳေနစဥ္ ငလ်င္လႈပ္ပါက မီးေတာက္ၿငႇိမ္းပါ။ မီးခလုတ္မ်ား ပိတ္ပါ။

- ဆိုင္ကယ္၊ ကားစသည္တို႔ေမာင္းႏွင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါက အရွိန္ေလွ်ာ့ၿပီး ေဘးကင္းရာေနရာတြင္ ရပ္ထားပါ။

- ငလ်င္လႈပ္ေနခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အအုံထဲသို႔ေျပးမဝင္ပါႏွင့္၊ ဓာတ္ေလွကားမ်ား အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊   အထပ္ျမင့္ တိုက္မ်ားမွ ခုန္ခ်ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

- ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ အေဆာက္အအုံ၏ခိုင္ခံ့မႈကို စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ မဝင္ပါႏွင့္၊ ျမစ္ကမ္းပါး၊ ေတာင္ေစာင္း မ်ားသို႔ မသြားပါႏွင့္။ ေျမၿပိဳႏိုင္ပါသည္။ ဆည္၊ ေရေလွာင္ကန္မ်ားအနီးတြင္ မေနပါႏွင့္။  ဆည္က်ဳိးေပါက္ၿပီး ေရႀကီးႏိုင္သည္။ တာဝါတိုင္မ်ား၊ ေမွ်ာ္စင္မ်ား၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပိဳက်ႏိုင္သျဖင့္ အနီးသို႔မသြား ပါႏွင့္။

- အသိပညာေပးေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ပါ။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ နားေထာင္ပါ။ ၾကည့္႐ႈပါ။ မွ်ေဝပါ။

၅။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍သတိျပဳေနထိုင္ရန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာမွတ္သား၍အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာျခင္း ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

No comments:

Post a Comment