Latest News

Saturday, January 20, 2018

အင္းေလးႏွင္႕ အင္းသားလူမ်ဳိး

အင္းေလးႏွင္႕ အင္းသားလူမ်ဳိး


အင္းေလးဟုဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္သူလူထု အကုန္နီးပါး သိရွိၾကေပလိမ့္မည္။ အင္းေလး ေဒသ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕သို႔   စာေရးသူ တစ္ႏွစ္ တစ္ေခါက္    ပံုမွန္ေရာက္ေနက်ျဖစ္သည္။ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ေရာက္သည့္အခ်ိန္တိုင္း အင္းေလး ကန္ႏွင့္  အင္းသားလူမ်ဳိးတို႔အေၾကာင္းကို ေလ့လာစူးစမ္းမိေပသည္။ အင္းေလးေဒသ တြင္  ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာမ်ား၊  လက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပါမ်ား ၾ<ြကယ္ဝစြာရွိေနေသာ ေဒသျဖစ္ေပသည္။

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ    အင္းေလးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္      ျမစ္ႀကီးနားခ႐ုိင္ရွိ အင္းေတာ္ႀကီးမွလြဲလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးေသာ  သဘာဝအင္းအိုင္ႀကီးျဖစ္ သည္။ အက်ယ္အဝန္းတြင္ ဒုတိယျဖစ္ေသာ္ လည္း  အင္းေတာ္ႀကီးထက္  ပို၍ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားၿပီးလွ်င္ ပို၍အေရးပါအရာေရာက္ ေပသည္။ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ တန္းလ်က္ရွိ ေသာ ေတာင္တန္းႀကီးႏွစ္ခုအၾကား ခြက္ဝင္ ေနေသာ ေညာင္ေရႊခ်ဳိင့္ဝွမ္းႀကီး၏အလယ္ အနက္႐ႈိင္းဆံုးေသာအပိုင္း၌ တည္ရွိေသာ္ လည္း    အင္းေလးတည္ရွိရာအရပ္သည္ ပင္လယ္ေရျပင္မွ ေပ ၂၉ဝဝ ေက်ာ္ျမင့္သည္။

ေတာင္ေပၚ အင္းအိုင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ အင္းေလးသည္ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ ဘက္တို႔တြင္ ေတာင္႐ုိးေတာင္တန္းမ်ား ဝန္းရံ လ်က္ ၾကည္လင္ျပာလဲ့ေသာ ေရျပင္က်ယ္ႀကီး တို႔ျဖင့္ အလြန္သာယာ ႐ႈေမာဖြယ္ေကာင္း ေသာေၾကာင့္ ေဒသႏၲရခရီးသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ  ဧည့္သည္မ်ား  သြားလာေလ့လာမႈ ျပဳၾကရာအျဖစ္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ၌လည္း ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိေနသည္။

အင္းေလးသည္    ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ အလ်ား ကိုးမိုင္ခန္႔ရွိ၍ အက်ယ္ဆံုးေနရာ၌ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္  သံုးမိုင္ခြဲခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ေႏြရာသီ၊ မိုးရာသီကိုလိုက္၍ ေရျပင္၏အက်ယ္အဝန္းသည္    အေလ်ာ့၊  အတိုးရွိသျဖင့္ အင္းေလးေရျပင္၏ အက်ယ္ အဝန္းကို အတိအက် မေျပာႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္   ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လက္ရွိ ေရျပင္အက်ယ္အဝန္း သည္  ၂၅  ဒသမ  ၈ စတုရန္းမိုင္ရွိ၍ ေဘးပတ္လည္ ကမ္းစပ္ရွိ  ၫြန္ေပ်ာင္းေျမ မ်ားကိုပါ  ထည့္သြင္းလွ်င္မူ ၇၅ ဒသမ ၄ စတုရန္းမုိင္ရွိသျဖင့္ အင္းေတာ္ႀကီး၏ ေရျပင္ အက်ယ္အဝန္း ၄၄ ဒသမ ၉ စတုရန္းမိုင္ ထက္ပင္ က်ယ္ဝန္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အင္းေလးသည္   ေရတိမ္အင္းျဖစ္ရာ ယင္းကို အခ်ဳိ႕က အင္းတိမ္ဟုလည္း ေခၚၾက ေပသည္။ ေရအနက္ဆံုးအပိုင္းတြင္ ေပ ၃ဝ ထက္ မပိုေပ။ ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ ေလးေပ၊ ငါးေပခန္႔ပင္  မနက္ေၾကာင္း   ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေရတိမ္အနက္သည္လည္း ရာသီဥတု အခ်ိန္အခါကိုလိုက္၍  အတိုး၊  အေလ်ာ့ ရွိေလသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ေရအနက္သည္ ပ်မ္းမွ် ခုနစ္ေပသာျဖစ္၍ အနက္ဆံုး ၁၂ ေပ ျဖစ္ကာ မိုးရာသီအခါတြင္မူ ေပ ၂ဝ အထိပင္ ေရနက္သည္။ အင္းေလးအတြင္းသို႔  အေရွ႕ ဘက္၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္  ေျမာက္ဘက္တို႔မွ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား စီးဝင္သည္။ နမ့္လက္ေခ်ာင္း သည္ ေညာင္ေရႊေရဆင္းေဒသကို ျဖတ္သန္း လာေသာ    ဟိုနန္ေခ်ာင္းႏွင့္ေပါင္းလ်က္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕အနီးတြင္  ေျမႏုကြၽန္းေပၚကို ျဖစ္ေစၿပီးလွ်င္ အင္းေလးအတြင္းသို႔ ေျမာက္ ဘက္မွ စီးဝင္သည္။ ထိုေျမႏုကြၽန္းေပၚသည္ ေရျပင္ထဲသို႔ တစ္စတစ္စ က်ယ္ျပန္႔ထိုးထြက္ လာလ်က္ရွိေလသည္။

အေရွ႕ဘက္မွစီးဝင္ေသာ  ေခ်ာင္းမ်ား သည္ ေတာင္႐ုိးေတာင္တန္းမ်ားမွလာေသာ ေတာင္က်ေခ်ာင္းမ်ားျဖစ္၍ ေႏြတြင္ ေရခန္း ေျခာက္ေသာ  ေခ်ာင္းဦးတိုမ်ားလည္း  ျဖစ္ သည္။  ကန္း႐ုိးတန္းသည္   အတန္ငယ္ မတ္ေစာက္၍ ေတာင္က်ေခ်ာင္းမ်ားမွ အနည္ အႏွစ္ ပို႔ခ်မႈနည္းပါးသျဖင့္ ထိုဘက္တြင္  ေရပို၍  နက္ေပသည္။  သာမိုင္ခမ္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းမွ စီးဆင္းလာေသာ ကေလာေခ်ာင္း၊ အင္းေလး ၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းျဖစ္သည့္ ေတာင္႐ုိး ေတာင္တန္းမ်ားမွ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားစြာ ႏွင့္ အရွိန္ေျပေျပစီးဆင္းလာေသာ နမ့္ဘီလူး ေခ်ာင္းတို႔သည္ အနည္အႏွစ္မ်ားကို သယ္ယူ လာကာ ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေျမႏုကြၽန္းေပၚကို ျဖစ္ေစလ်က္  ေခ်ာင္းဝမ်ား  ခြဲထြက္ၿပီးလွ်င္ အင္းေလးအတြင္းသို႔ အေနာက္ဘက္မွ စီးဝင္ သည္။

အင္းေလး၏  ေတာင္ဘက္စြန္းတြင္မူ အင္းေလးအတြင္းသို႔စီးဝင္ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္း မရွိေပ။ ၄င္း၏အတြင္းသို႔ စီးဝင္ေသာ ေရမ်ား သည္ ထိုမွာဘက္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ဖန္ ျပန္၍ေပၚေသာ  နမ့္ဘီလူးေခ်ာင္းအားျဖင့္ ျပန္၍စီးထြက္ၾကသည္။ နမ့္ဘီလူးေခ်ာင္း သည္  ကယားျပည္နယ္  လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကို ျဖတ္သန္းကာ နမ့္ေပါင္ျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဝင္ သည္။ ယင္းမွတစ္ဖန္ သံလြင္ျမစ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းေလး သည္ သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏  အေရးပါေသာ  ျမစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရွိ၊ သီးသန္႔တည္ေနသည္ ဟု ထင္ျမင္ရေသာ္လည္း စင္စစ္ သံလြင္ျမစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရ ေပသည္။

အင္းေလးဟု ေခၚတြင္ရျခင္းမွာ မူလ အစက  ထိုအင္းအိုင္ႀကီးထဲတြင္  ရြာႀကီး ေလးရြာရွိသျဖင့္ ထိုအင္း၏ ေဒသတစ္ဝိုက္ သည္ အင္းေလးရြာေဒသဟုေခၚတြင္ခဲ့ဟန္ တူေပသည္။  ေနာက္ဆံုးစကားလံုး 'ရြာ'ကို ခ်န္လွပ္၍ ထိုအင္းအိုင္ႀကီးကိုပင္ 'အင္းေလး'ဟု ေခၚတြင္လာၾကသည္ဟု ယူဆၾကေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က ဆိုၾကေပသည္။ ထိုရြာႀကီးေလးရြာ တို႔မွာ   (၁)  ေနာင္ေတာ၊     (၂) နန္းပန္၊ (၃) ရြာႀကီးရြာႏွင့္ (၄) ရြာမတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ အင္းေလး၏ ကမ္းႏွင့္နီးစပ္ရာ ေရျပင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ကမ္းစပ္ေရ တစ္ဝက္ ကုန္းေရတစ္ဝက္တြင္လည္းေကာင္း ရြာႀကီးရြာငယ္မ်ား၊ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္း၊ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ဘုရား၊ တန္ေဆာင္း၊ သိမ္ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္တို႔ျဖင့္ သိုက္ၿမိဳက္စြာေတြ႕ၾက ရသည္။ အင္းေလး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ေရျပင္ ေပၚတြင္ ရြာႀကီးရြာငယ္မ်ား တည္ေဆာက္ ထားၾကကာ    တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ကူးသန္းသြားလာရာ၌ ေလွကို ေျချဖင့္ ေလွာ္ ခတ္၍လည္းေကာင္း၊   စက္မ်ားျဖင့္လည္း ေကာင္း သြားလာၾကၿပီးလွ်င္ ကြၽန္းေမ်ာမ်ား ေပၚတြင္  စိုက္ခင္းပ်ဳိးခင္းမ်ားကို  စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊနယ္ အင္းေလးေဒသတစ္ဝိုက္၌ အေျခစိုက္ေနထိုင္ လ်က္ရွိေသာ လူမ်ဳိးစုတစ္စုကို အင္းသား လူမ်ဳိးဟုေခၚသည္။     အင္းေရျပင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အင္းေလးကမ္းစပ္ ေရတစ္ဝက္ ကုန္းတစ္ဝက္တြင္ လည္းေကာင္း ရြာမ်ားကို တည္ေထာင္ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ထိုသို႔ေခၚေဝၚျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အင္းသား လူမ်ဳိးတို႔သည္ ထိုေဒသ၏ မူလတိုင္းရင္းသား မ်ား မဟုတ္ေပ။ ၄င္းတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၏ လူမ်ဳိးစုတစ္စုျဖစ္ေသာ္လည္း ရွမ္းထက္ ျမန္မာပို၍ဆန္သည္။ အင္းသားတို႔၏ စကား ေလသံ ေလယူေလသိမ္းတို႔သည္  အလြန္ ေရွးက်ေသာ ျမန္မာစကားသံတို႔ႏွင့္တူသည္။ မ်က္ႏွာပံုပန္း၊ ကိုယ္ခႏၶာအခ်ဳိးအဆစ္တို႔က လည္း ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ဆင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းသားတို႔သည္ တိဘက္-ျမန္မာအႏြယ္ဝင္ လူမ်ဳိးစုတစ္စုဟု ဆိုၾကသည္။

အင္းသားတို႔၏ စကားလံုးေဝါဟာရမ်ား တြင္   ရခိုင္လူမ်ဳိး၊  ထားဝယ္လူမ်ဳိးတို႔၏ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ဆင္တူေသာ ေဝါဟာရမ်ား လည္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းသားတို႔သည္ ရခိုင္အုပ္စုခြဲ၊ ထားဝယ္အုပ္စုကြဲတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ ေသာ လူမ်ဳိးစုတစ္စုဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ  အင္းသားလူမ်ဳိးသည္ ထားဝယ္ လူမ်ဳိးမွ   ဆင္းသက္ဆက္ႏႊယ္လာသည္ဟု ဆိုၾကေပသည္။

အင္းသားတို႔သည္ ထားဝယ္လူမ်ဳိးအဆက္ ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း  အင္းေလးေဒသသို႔ မည္သို႔မည္ပံု   ေရာက္ရွိလာသည္ဟူေသာ အခ်က္၌မူ အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနေလ သည္။ အင္းသားလူမ်ဳိးတို႔၏ မူလဘူတႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်ဳိ႕သုေတသီတို႔၏ အယူအဆ မွာ  ေရွးအတိတ္ကာလမွ  တိဘက္-ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔   ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ မူလပင္ရင္းအုပ္စုႀကီးမွ အုပ္စုခြဲမ်ား ခြဲထြက္ ၿပီးလွ်င္ အေရွ႕၊ အလယ္၊ အေနာက္စသည္ျဖင့္ အရပ္ရပ္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၾကသည္။ အလယ္ပိုင္း သို႔ ခြဲထြက္လာေသာ တိဘက္-ျမန္မာအစုတြင္ ရခိုင္အုပ္စုခြဲ၊  ထားဝယ္အုပ္စု၊  အင္းသား အုပ္စုကြဲတို႔ ပါဝင္သည္။ ¤င္းမွတစ္ဖန္ လမ္းခြဲ ခဲ့ၾကျပန္ရာ ရခိုင္အုပ္စုကြဲသည္ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္သို႔ကူးကာ    ရခိုင္ျပည္သို႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ အင္းသားအုပ္စုသည္ အင္းေလးေဒသဘက္သို႔   ေရာက္ရွိလာၾက သည္။ ရခိုင္၊  ထားဝယ္၊  အင္းသားတို႔၏ စကားသံ၊ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားစြာတို႔၌ တူညီေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကေလသည္။

ယခုအခါ     အင္းသားလူမ်ဳိးတို႔သည္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕မွစ၍  အင္းေလး၏  အရပ္ ရွစ္မ်က္ႏွာတစ္ဝိုက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ေညာင္ေရႊမွ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အထိ၊ ဘီလူးေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္၌လည္း  အင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကို  ေတြ႕ရသည္။  ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရဆိုလွ်င္  အင္းသားလူမ်ဳိး စုစုေပါင္း ရွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားေလသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ လူဦးေရစစ္တမ္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အရ     အင္းသားလူမ်ဳိး  စုစုေပါင္း  တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ အင္းသား လူမ်ဳိးတို႔သည္  ရွမ္းျပည္နယ္  လူမ်ဳိးစုမ်ား အနက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အေတာ္အတန္ ျမင့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  လံု႔လဝီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းတို႔ကို   တစ္မ်ဳိးမက  လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကရာ စီးပြားေရး ခိုင္လံုေတာင့္တင္းသူ    မ်ားျပားေလသည္။
မာန္သစ္ၿငိမ္း(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)​ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment