Latest News

Saturday, January 6, 2018

အေမရိကန္ ဆန္ရွင္း အား မည္သုိ႔ ထြက္ေပါက္ ရွာ ေျဖရွင္း ႏူိင္သနည္း

အေမရိကန္ ဆန္ရွင္း အား မည္သုိ႔ ထြက္ေပါက္
ရွာ ေျဖရွင္း ႏူိင္သနည္း


မၾကာေသးမီက အေမရိကန္မွ ဘဂၤါလီ အေရး
ေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ targeted sanction  ဆုိျပီး စစ္တပ္ကုိ ရည္ရြယ္ျပီး
ျပန္လည္ျပဳ လုပ္လာခဲ့ပါ
တယ္။ ယခင္ကလည္း ဒီပဲယင္း တြင္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပက္စက္စြာ လူအုပ္
ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ၾကံစည္ခဲ့မႈ အေပၚ အေၾကာင္းျပဳျပီး ၂၀၀၃ မွ
စ၍ ၂၀၁၆ အထိ လုံး၀ဥသုံ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔
လာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယခု ျပဌာန္းလာေသာ
ဆန္ရွင္း ႏွင့္ ေနာက္လာလတၱံေသာ ဆန္ရွင္း
မ်ားကုိ ျမန္မာအေနျဖင့္ စီးပြားေရး အထိအခုိက္ မခံရေအာင္ မည္သုိ႔ မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္သင့္
သည္ ဆုိသည္အား ကၩမ္းက်င္သူ ေလးဦးမွ
သုံးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဆန္ရွင္း ဆုိသည့္ မူလသေဘာ၀ကုိယ္၌က
ျပဠာန္းေသာ ႏူိင္ငံ ႏွင့္ ျပဠာန့္းခံ ႏူိင္ငံအၾကား
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ဆက္ဆံေရးကုိ ကန့္သတ္
လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္က ျပဳလုပ္
ေနက် ဆန္ရွင္းမွာ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားပဲ ရွိပါတယ္။
ပထမ တမ်ဳ်ိးက ယခင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ conprehensive ပုံစံ နဲ့ ေနာက္တခုက ယခု
ျပဠာန္းလုိက္တဲါ့  selective sanction ဆုိျပီး
ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ျပဳ လုပ္ခဲ့တဲ့ Comprehensive ပုံစံကေတာ့ ကုန္သြယ္ေရး
ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး အရ ထိခုိက္ေစရန္
အေမရိကန္ ေဒၚလာကုိ အသုံးျပဳ၍ ႏူိင္ငံတကာ
ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြေပးေငြယူ မျပဳလုပ္ရန္
တားျမစ္ျခင္း နဲ့ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းရွိ
 ႏူိင္ငံပုိင္ ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ျပစ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

Selective က ေတာ့ ၎တုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ခတ္လုိသူ
မ်ားကုိ ျပစ္မွတ္ထားျပီး ေရြးထုတ္ျပဳလုပ္တဲ့ ပုံစံ
ျဖစ္ပါတယ္။

ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့ အတုိင္း ၂၀၀၃ မွာ
အေမရိကန္ နဲ့ OEDC ႏူိင္ငံ မ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့
လုံး၀ဥသုံ ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့မႈကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသြား
ျပီ ျဖစ္တဲ့ အျပင္ အသစ္တဖန္ ျပန္ထားဖုိ႔
ေတာင္းဆုိမႈေတြ ရွိလာေနတဲ့ အတြက္ အျပစ္
အနာ အဆာေတြနဲ့ ျမန္မာမွ ၾကံ႔ၾကံ႕ခံႏူိင္
ခဲ့ပုံမ်ားကုိ ေလ့လာဖုိ႔ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအခ်က္ အေနနဲ့ ျပဠာန္းတဲ့ ဆန္ရွင္းကုိက
အေတာ္ေလးကုိ အခ်ဳိး ညီမ် ျခင္း မရွိတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့ျပီးေနာက္
ျမန္မာမွ အေမရိကန္သုိ႔ု ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ပမာဏ
က သုံညနီးပါး ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ သုိ့ေသာ္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ ျမန္မာကုိ
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္တင္သြင္းလ်က္ ရွိ
ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယ အခ်က္ အေနနဲ့ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္
ျမန္မာ ရဲ့ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးကုိ မည္သုိ႔မ်
ပင္ ထိခုိက္ျခင္း မရွိပဲ ပုိလုိ႔ပင္ တုိးတက္လာ
ခဲ့တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္
ဆန္ရွင္း မစခင္မွာ ျမန္မာျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရး
သည္ေဒၚလာ သန္း ၆.၅၄ ဘီလီယံ မွာ ရွိေနခဲ့
ျပီး
၂၀၀၄ မွာ ၇.၁ ဘီလီယံ နဲ႔ ၂၀၀၆ မွာ ၈.၅၇ ဘီလီယံ အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
(**ဆန္ရွင္းေၾကာင့္ တုိငိးျပည္စီးပြား မတုိး
တက္ခဲ့တာပါလုိ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
 အလြယ္တကူ လက္ညဳိးထုိး
ပုံခ်တာမႈ မ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ __ စာေရးသူ)

ဆန္ရွင္းကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာက ျပည္ပ
ပုိ႔ႏူိင္မယ့္ ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ကုိ ရွာၾကံ ထုတ္လုပ္
လာခဲ့ၾကတဲ့ အျပင္ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏူိင္ငံမ်ား
ကုိလည္း တုိးခ်ဲ႕ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။ စာရင္းဇ
ယားမ်ားအရ အဓိက ပုိ႔ကုန္ျဖစ္တဲ့ အထည္
အလိပ္ လုပ္ငန္းေတြ ထိခုိက္ခဲ့ရတာ မွန္ေပ
မယ့္ တဖက္မွာ အထည္အလိပ္ေစ်းကြက္ကုိ
အာဆီယံ + ၆ ႏူိင္ငံမ်ားမွ တဆင့္
 ျပည္လည္ ရွာေဖြႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ (အာဆီယံ +၆
ႏူိင္ငံမ်ားကေတာ့ အာဆီယံႏူိင္ငံမ်ားနဲ့ တရုတ္၊
ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကုိရီယား၊ ၾသစေတးသ်၊
နဲ့ နယူးဇီလန္ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ _ စာေရးသူ၊)
အထူးသျဖင့္ ေတာင္ကုိရီယား နဲ့ ဂ်ပန္က
အေမရိကန္ထက္ေတာင္ သာလြန္ျပီး ျမန္မာ
အထည္အလိပ္မ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။


ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏူိင္ငံရဲ့ အဓိက ၀င္ေငြရရာ
ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္း နဲ့ ပတၱျမားကုိလည္း
အေမရိကန္က ျပည္တြင္းမွာ ေရာင္းခ် သုံးစဲြ
ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ခဲ့ေပမယ့္ အျခားႏူိင္ငံမ်ား
သုိ႔ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ရန္ ဟု ဆုိကာ ခၩင္းခ်က္နဲ႔
ခြင့္ျပဳခဲ့ျပန္တဲ့ အတြက္ အသက္ရႉေပါက္ ရရွိခဲ့
ရျပန္ပါတယ္။

ေနာက္တခုကေတာ့ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ တုိး
တက္ တင္ပုိ႔လာႏုိင္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆန္ရွင္း မတုိင္မီက ေဒၚလာ ၈၁၉ သန္းဖုိး
ေလာက္သာ တင္ပုိ႔ ႏူိင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း
မွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ မွာ
ေဒၚလာသန္း ၄.၄ ဘီလီယံ အထိ ရွိလာခဲ့ပါ
တယ္။ ဓါတ္ေငြ႕ေတြကုိ တရုတ္၊ ထုိင္း နဲ့ စကၤာ
ပူ ႏူိင္ငံမ်ားကုိ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ဆန္ရွင္း ကုိ တြန္းလွန္ႏူိင္မယ့္
နည္းလမ္း အဓိက ၃ ခ်က္ ရွိေနပါတယ္။

ပထမ နည္းလမ္းကေတာ့ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏူိင္ငံ
မ်ားကုိ ခ်ဲ႔ထြင္ ရွာေဖြႏူိင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ ျမန္မာ တြင္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္
ဆယ္ႏူိင္ငံ ရွိေနခဲ့ျပီး ဒီအထဲမွာ တရုတ္ ႏွင့္
ထုိင္းႏူိင္ငံမ်ားက ၆၅% နီးပါး ေနရာယူထား
ၾကပါတယ္။

ဒုတိယ နည္းလမ္းကေတာ့ အျခားႏူိငိငံမ်ား
ထက္ အသာစီး ရႏူိင္မယ့္ ပုိကုန္႔ မ်ားကုိ ရွာ
ေဖြ ထုတ္လုပ္ႏူိင္ဖုိ႔ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲ ေတြကုိ
အိႏၵိယ ကုိ လက္ရွိတင္ပုိ႔ ႏူိင္ေနသလုိ အလားတူ အျခား ပုိ႔ကုန္ေတြကုိ ၾကံဆ ရွာေဖြ
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္ တခုတည္းကုိ အဓိက
ပုိ႔ကုန္ အျဖစ္ ထားေနမယ္ဆုိရင္ ေရရွည္မွာ
ထိခုိက္လာႏူိင္ပါတယ္။

တတိယ ကေတာ့ ျမန္မာအေနနဲ့ အာဆီယံ + ၆ ႏူိင္ငံမ်ား နဲ့ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ပုိမုိ ပူးေပါင္း
လာဖုိ႔ ၾကဳိးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ႔အတြက္
မိမိႏူိင္ငံ အတြင္းရွိ စီးပြားေရး အေျခခံ
အေဆာက္အအုံေတြ တုိးတက္လာေအာင္
အဓိက ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ ေဖၚရ
မွာ ျဖစ္တဲ့ အျပင္ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏူိင္ငံမ်ားရဲ့
စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲ မ်ား ကုိ မ်က္ေျခ
မျပတ္ သုေတသန ျပဳျပီး လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ
ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္သြားႏူိင္ဖုိ႔ အေရးၾကီး
ေၾကာင္း ဂ်ပန္မွာ ထုတ္ေ၀တဲ့ The Diplomat မဂၢဇင္းၾကီးမွာ ေဆြးေႏြးထားတာကုိ ေကာက္
ႏႈတ္ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။
လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post