Latest News

Thursday, January 4, 2018

ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး ေရခ်ဳိအိုင္မ်ား

ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး ေရခ်ဳိအိုင္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ တည္ရွိေနၾကသည့္  အင္းအိုင္ႀကီးမ်ားအနက္  သဘာဝ အေလ်ာက္ျဖစ္တည္ခဲ့သည့္ ေရခ်ိဳအိုင္ႀကီးႏွစ္ခုမွာ ေတာင္ေပၚေရကန္ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွားသည့္ အင္းေလးကန္ႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အင္းေလးကန္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၂၉ဝဝ တြင္ တည္ရွိကာ အင္းေတာ္ႀကီးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း  ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္  ၅၄၆  ေပအျမင့္တြင္ တည္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝေရခ်ိဳအိုင္မ်ားအနက္ အင္းေတာ္ႀကီးက အႀကီးဆုံးႏွင့္ အင္းေလးကန္က ဒုတိယအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။
ေတာင္ေပၚ အင္းေလးကန္
အင္းေလးဟူသည့္အမည္သည္  ကန္အနီးတြင္တည္ရွိခဲ့သည့္  ေနာင္ေတာ၊ နန္းပန္၊ ရြာႀကီးႏွင့္ ရြာမဟူသည့္ ရြာေလးရြာကိုေပါင္း၍ ေခၚဆိုသည့္အမည္ျဖစ္သည္။ အေျချပျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ပထမတြဲတြင္ ေရးသားထားခ်က္မ်ားအရ လြန္ခဲ့ သည့္ ႏွစ္ ၁ဝဝဝဝ က မိုးေကာင္း၊ ေညာင္ေရႊ၊ ဟဲဟိုး၊ လား႐ိႈး၊ မိုးကုတ္၊ က်ိဳင္းတုံ စေသာေဒသမ်ားတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အင္းအိုင္ႀကီးမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ အနက္ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ရွိ ေညာင္ေရႊခ်ိဳင့္ဝွမ္းေရအိုင္မႀကီးသည္ ႏွစ္ ၁ဝဝဝဝ မွႏွစ္ ၇ဝဝဝ အၾကား ေက်ာက္ေခတ္လယ္(Mesolithic Age)ကာလတြင္ ဆုတ္ယုတ္ ေလ်ာ့ပါးလာၿပီးေနာက္ အင္းေလးကန္ႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးအပါအဝင္ အိုင္မ်ား က်န္ ရွိခဲ့သည္။ မူလေရအိုင္ႀကီးသည္ စတုရန္းမိုင္ ၁၉ဝ အထိ က်ယ္ဝန္းခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔ မွန္းခဲ့သည္။
အင္းေလးကန္သည္ ေတာင္ေျမာက္အလ်ား ကိုးမိုင္ႏွင့္ အေရွ႕အေနာက္ အက်ယ္ ဆုံးေနရာတြင္ သုံးမိုင္ခြဲ က်ယ္ဝန္းသည္။ အင္းေလးကန္၏ ေရျပင္ဧရိယာသည္  ၂၅ ဒသမ ၈ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ကန္ေရအနက္သည္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ ပ်မ္းမွ် ခုနစ္ ေပႏွင့္ မုတ္သုံရာသီတြင္ ၁၂ ေပ ျဖစ္ကာ မိုးရာသီတြင္ ေပ ၂ဝ ျဖစ္သည္။ ေရတိမ္ အင္းျဖစ္သည့္ အင္းေလးကို အင္းတိမ္ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း အင္းေလးဟုသာ ထင္ရွားခဲ့သည္။
အေရွ႕၊ အေနာက္ႏွင့္  ေျမာက္ဘက္မွ  ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား  စီးဝင္လ်က္ရွိသည့္ အင္းေလးသည္ ဘီလူးေခ်ာင္းအတြင္း ဝင္သြားကာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နမ့္ေပါင္ ျမစ္ႏွင့္ေပါင္းဆုံၿပီး သံလြင္ျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဆင္းသြားသည္။
ဇီဝဝန္းက်င္နယ္ေျမ
အင္းေလးသည္ ၄၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ႏွင့္ ၉ဝ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္အၾကား မွ်တ ေသာ အပူခ်ိန္ရွိကာ မိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၆ဝ ရွိ သည္။ အင္းေလးကန္တြင္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၂၇ဝ၊ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၄၃ မ်ဳိး၊ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါ  ၃၄ မ်ဳိး၊ လိပ္သုံးမ်ဳိး၊ လိပ္ျပာ ၃၄ မ်ဳိးႏွင့္  ကၻာေပၚ၌ အျခားေနရာမ်ားတြင္မရွိသည့္ ခ႐ုမ်ဳိးစိတ္ ၂ဝ ႏွင့္ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ကိုးမ်ဳိး က်က္စားေနထိုင္ၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလမွ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ေဆာင္းရာသီ တြင္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားသည္ အင္းေလးကန္ဝန္းက်င္သို႔ ေရာက္လာေလ့ရွိၾကၿပီး ေဒသေန   အညိဳေရာင္  ဦးေခါင္းမည္းစင္ေရာ္ ေကာင္ေရ  ၂ဝဝဝဝ  ေက်ာ္ကို အင္းေလးကန္အတြင္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ငါးဖိန္း(Cyprinus intha)ငါးမ်ိဳးစိတ္ သည္ အင္းေလးကန္အတြင္း အမ်ားဆုံးရွိေနၿပီး ေဒသေနသူမ်ားသည္ ငါးဖိန္းကို အမ်ားဆုံး စားသုံးၾကသည္။
အင္းေလးကန္သည္ လူဦးေရ တိုးပြားလာမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။ အင္းေလးကန္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြၽန္းေမ်ာစိုက္ခင္းမ်ား တိုးပြားလာျခင္း ေၾကာင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၆၅ ႏွစ္အတြင္း ကန္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာသည္ ၆၉ ဒသမ ၁ စတုရန္းကီလိုမီတာမွ ၄၆ ဒသမ ၆ စတုရန္း ကီလိုမီတာသို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ကာ ကန္ဧရိယာ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသးငယ္သြားခဲ့သည္။
အင္းေလးကန္၏ ၾကြယ္ဝသည့္ ငါးသယံဇာတ၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(UNESCO)သို႔ အင္းေလးကန္ေဒသအား လူသားႏွင့္ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ(Man and Biosphere-MAB) အျဖစ္သတ္မွတ္ ႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ယူနက္စ္ကိုအဖြဲ႕သည္ လူသားႏွင့္ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမအစီအစဥ္ကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခ့ဲၿပီး ကၻာတစ္ဝန္းရွိ နယ္ေျမ ၆၅၁ ခုကို လူသားႏွင့္ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ရာ  အင္းေလးကန္ေဒသကိုလည္း  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမ ဆုံးေသာ လူသားႏွင့္ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမအျဖစ္  ၂ဝ၁၅  ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉  ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ အစီအစဥ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ထိန္း သိမ္းျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားေရးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လူသားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အၾကား ဆက္ ႏႊယ္မႈ ညီညြတ္မွ်တစြာ တိုးတက္လာေစရန္ ထိန္းညိႇစီမံမည့္ စနစ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
အင္းေလးကန္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အင္းေလးကန္အတြင္း အင္းသားလူမ်ိဳး ၇ဝဝဝဝ ႏွင့္္ ရွမ္း၊ ေတာင္႐ိုး၊ ဓႏု၊ ပအိုဝ္း၊ ကယားႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ အင္းေလး ေဒသေနသူမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ပန္းထိမ္၊ ပန္းပဲ၊ ပန္းတဥ္း၊ ရက္ကန္း၊  ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္  ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးျမဴၾကသည္။
အင္းသားတို႔သည္ အင္းေလးကန္အတြင္း ငါးဖမ္းၾကသည့္အျပင္ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားကို ကန္ေရျပင္ရွိ ကြၽန္းေမ်ာမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အင္းေလးကန္အတြင္း၌ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကြၽန္းေမ်ာမ်ားရွိသကဲ့ သို႔ လူလုပ္ကြၽန္းေမ်ာမ်ားလည္းရွိသည္။ လူလုပ္ေရေမ်ာစိုက္ခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ တြင္ အင္းေလးကန္ ေရနက္ပိုင္းေအာက္ေျခမွ ေရေမွာ္ပင္မ်ားကို ေရျပင္ေပၚသို႔ ဆြဲတင္၍  မိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဝါးတိုင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕ေႏွာင္ကာ ျပဳလုပ္ ၾကသည္။ ထိုစိုက္ခင္းမ်ားသည္ ေရျပင္အနိမ့္အျမင့္အတိုင္း ေရေပၚတြင္ အတက္ အက်ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေရလွ်ံမႈမရွိဘဲ စိုက္ခင္းမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေပသည္။
အင္းေလးကန္အတြင္း ေလွမ်ားျဖင့္ အဓိကသြားလာၾကကာ အနည္းငယ္ႀကီးမား ေသာေလွမ်ားကို အင္ဂ်င္စက္မ်ားတပ္ဆင္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ၾကသည္။ အင္းေလး ကန္အတြင္း ေလွေလွာ္သူမ်ားက ေလွမ်ားကို ေျခေထာက္ျဖင့္ ေလွာ္ခတ္သြား လာၾကျခင္းသည္ ကၻာေက်ာ္ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ေလွေပၚတြင္ မတ္တတ္ ရပ္လ်က္ ေလွာ္တက္ရွည္ကို ေျခေထာက္တစ္ဖက္ျဖင့္ညႇပ္ကာ ေလွာ္တက္အဖ်ားကို လက္ျဖင့္ထိန္းလ်က္ ေျခေထာက္ကိုအားျပဳ၍ ေလွာ္ခတ္ၾကပုံကို အင္းေလးေဒသတြင္ ထူးျခားစြာ ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။
ေရွးယခင္က အင္းေလးကန္အတြင္း ေလွမ်ားကို ထိုင္၍ေလွာ္ခတ္ခဲ့ၾကရာတြင္ ေလွေလွာ္သူသည္ ေလွေရွ႕ရွိေရျပင္တြင္ ေမ်ာပါေနသည့္ေမွာ္ပင္မ်ားကို မျမင္ရ သျဖင့္ မတ္တတ္ရပ္ကာ ေလွာ္ခတ္ၾကရာမွ ေျချဖင့္ေလွေလွာ္သည့္ဓေလ့ ျဖစ္လာခဲ့ သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကသာ မတ္တတ္ေလွေလွာ္ ေလ့ရွိၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကမူ ေလွအတြင္း ထိုင္လ်က္ပင္ ေလွာ္ခတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ ေလွာ္ခတ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေလ့ရွိၾကသည္။
အင္းေလးေဒသတြင္ ေတာင္ႀကီးေစ်း၊ ရြာမေရေပၚေစ်း၊ ေအာင္ပန္းေစ်း၊ မိုင္းပ်ဳိး ေစ်း၊ ဆတ္ေသေစ်း၊ နမ့္ခုတ္ေစ်း၊ ပင္ခြန္ေစ်း စသည္ျဖင့္ ငါးရက္ေစ်းမ်ားရွိသည္။ ထိုေစ်းရက္မ်ားတြင္ ေဒသမွ အင္းသားမ်ား ဆုံစည္းေလ့ရွိၾကသည္။ ငါးရက္ေစ်း မ်ားသည္ ေတာင္ႀကီးတြင္ ၁ဝ ေနရာ၊ ေညာင္ေရႊတြင္ ၁၃ ေနရာ၊ မိုင္းေသာက္တြင္ ၁ဝ ေနရာ၊ ဟဲဟိုးတြင္ ၁၁ ေနရာႏွင့္ ေရႊေညာင္တြင္ ၁၁ ေနရာရွိကာ ေဒသထြက္ ကုန္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီအသုံးအေဆာင္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၾကေပသည္။
အင္းေလးေဒသထြက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားသည္ အထူးထင္ရွားၿပီး ေဆးေပါ့လိပ္ မ်ားမွသည္ အင္းေလးတြင္ရက္လုပ္ေသာ အဝတ္အထည္မ်ား၊ လြယ္အိတ္မ်ား၊ ပိုးျခည္ျဖင့္ရက္လုပ္သည့္ အင္းေလးလုံျခည္မ်ား၊ ေငြထည္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္ဝတ္ တန္ဆာမ်ားကို အင္းေလးကန္အတြင္း၌ပင္ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကသည္။ အင္းေလးကန္ အတြင္း ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ၾကသည့္ ေလွေပၚေစ်းမ်ားကိုလည္း ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ထို႔အတူပင္ အင္းေလးေဒသတြင္သာ ထုတ္လုပ္ သည့္ ၾကာသကၤန္းသည္ နာမည္ႀကီးသကဲ့သို႔ တန္ဖိုးလည္း ႀကီးမားလွေပသည္။ ၾကာ႐ိုးၾကာႏြယ္မ်ားကို အဆစ္မ်ားဆစ္ကာ ျဖတ္ေတာက္ဆြဲငင္၍ ထြက္ရွိလာသည့္ ၾကာမွ်င္မ်ားကို ခ်ည္ျဖစ္ေအာင္က်စ္ၿပီးမွ ရက္လုပ္ရေသာ  သကၤန္းျဖစ္သျဖင့္ လူအင္အားမ်ားမ်ား အခ်ိန္မ်ားမ်ား အသုံးျပဳၾကရသည္။
အင္းေတာ္ႀကီး
ဘူမိဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားအရျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ကုန္းတြင္းေရခ်ိဳ အိုင္မ်ားတြင္ အင္းေတာ္ႀကီးသည္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ေရျပင္ သည္ အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ ၈ ဒသမ ၁ မိုင္၊ ေတာင္မွေျမာက္သို႔ ၁၅ မိုင္ က်ယ္ဝန္းကာ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၁ဝဝ ရွိသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးေရျပင္သည္ အင္းေလးကန္ထက္ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းကာ  အေနာက္ဘက္ဆုံးေနရာမ်ားသည္  ေရအနက္ဆုံးျဖစ္သည္။ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ ဝန္းက်င္၌ ေက်းရြာေပါင္း ၂ဝ ရွိသည့္အနက္ အိုင္ပတ္လည္တြင္ ေက်းရြာ ၁၃ ရြာရွိကာ ရွမ္းႏွင့္  ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား  အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္သည္ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ုိင္းတိရၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
အင္းေတာ္ႀကီးေဒသကို အေရွ႕ဘက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အထိ၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ဟုိပင္ႏွင့္ မုိးညႇင္းအၾကားရွိ ကေက်ာ္ေတာင္ၾကားအထိ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အထိ၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကာမုိင္းၿမိဳ႕နယ္အထိ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္း ၃၁၄ ဒသမ ၆၇ မိုင္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။    
အင္းေတာ္ႀကီးေဒသကို ေပ ၁ဝဝဝ မွ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္အထိျမင့္ေသာ ေက်ာက္ ေတာင္မ်ားက ဝန္းရံေနကာ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ျမစ္ဖ်ားခံေသာ ေခ်ာင္းငယ္ေပါင္း ၁၂ ခုက အင္းေတာ္ႀကီးကန္သို႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ စီးဝင္လ်က္ရွိၿပီး မိုးေကာင္း တြင္ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ေသာ အင္းေတာ္ႀကီးေခ်ာင္းမွ ေရမ်ား ျပန္လည္စီးထြက္သည္။
အင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
အင္းေတာ္ႀကီးကန္အတြင္း ငါးမ်ိဳးပြားမႈ မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ ေရႊမဥၨဴေရ လယ္ဘုရား တစ္မိုင္ပတ္လည္ဧရိယာကို ငါးမဖမ္းရနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား သည္။ အင္းေတာ္ႀကီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြးၾကသျဖင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမျပင္ပတြင္ သာမန္ငါးဖမ္းမႈကို ခြင့္ျပဳ ထားသည္။
အင္းေတာ္ႀကီးေဒသကို ေတာ႐ိုင္းတိရိၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား သည္။ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ုိင္းတိရၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္၊ အင္းေလး ေတာ႐ုိင္းတိရၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ဝက္သည္းကန္ ငွက္ေဘးမဲ့ ေတာ၊ မုိးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ုိင္းတိရၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ေလွာ္ကား သဘာဝ ဥယ်ာဥ္၊ မိန္းမလွကြၽန္း ေတာ႐ုိင္းတိရၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ သမီးလွကြၽန္း ေတာ႐ုိင္း တိရၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ေမာ့စေကာ့ကြၽန္း ေတာ႐ုိင္းတိရၧာန္ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ လန္ပိ အၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ အီရန္ႏုိင္ငံ ကက္စပီယန္ပင္လယ္အနီးရွိ ရမ္ဆာၿမိဳ႕၌ ေရတိမ္ေဒသမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို ပထမဆုံးက်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔ ကို ကၻာ့ေရတိမ္ေဒသမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆၉ ႏုိင္ငံရွိသည့္ ရမ္ဆာေရတိမ္ေဒသထိန္းသိမ္းေရး ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။
၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးပါသည့္ ေရတိမ္ေဒသ ၉၉ ခုကို မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ရာ ဧရာဝတီႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ ၈၅ ခု၊ သံလြင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ ေျခာက္ခု၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ ငါးခုႏွင့္ ရခုိင္ ကမ္း႐ုိး တန္းေဒသတြင္ သုံးခုျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို  ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသ၊ အင္းအုိင္ႏွင့္ ေရကန္မ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသ၊ ႏြံနစ္ သစ္ေဆြး ေဒသမ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသ၊ စိမ့္ေတာ စိမ့္ေျမမ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသ၊ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။

ရမ္ဆာေရတိမ္ေဒသ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ကိုးခ်က္တြင္ အင္းေတာ္ႀကီးသည္ ဇီဝဘူမိထူးျခားသည့္ ေဒသအတြင္း၌ သဘာဝအတုိင္း (သုိ႔မဟုတ္) သဘာဝနီးပါး အတိုင္း ရွိေနျခင္း၊ ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္ေသာ မ်ဳိးသုဥ္းရန္အၲရာယ္ရွိေသာ (သုိ႔ မဟုတ္) မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံေနရေသာ ေဂဟအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ေရေပ်ာ္ငွက္ေပါင္း ၂ဝဝဝဝ ႏွင့္အထက္ ပုံမွန္ က်က္စားေနႏုိင္ျခင္း၊ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ဳိးစိတ္ (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ဆင့္ခံမ်ဳိးစိတ္တစ္ခု ခ်င္းစီ၏ အေကာင္ေရေပါင္း တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ပုံမွန္ေထာက္ပံ့ႏုိင္ျခင္းဟူေသာ အခ်က္ မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္သျဖင့္ ရမ္ဆာေရတိမ္ေဒသအျဖစ္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
ရမ္ဆာေရတိမ္ေဒသ ျဖစ္လာသျဖင့္  အင္းေတာ္ႀကီးေဒသရွိ  အပင္မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို  ပိုမိုထိန္းသိမ္းလာႏိုင္သည့္အျပင္  အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းလည္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္လာခဲ့သည္။ အင္းေတာ္ႀကီး ေဒသရွိ ေတာ႐ုိင္းတိရၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ အၿမဲစိမ္းေတာ ေရတိမ္ေဂဟစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆင္၊ သမင္၊ စုိင္၊ ဆတ္၊ ေတာဆိတ္၊ ေတာင္ဆိတ္၊ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ား လာေရာက္က်က္စားေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။
ရမ္ဆာေရတိမ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားသည္  ႏုိင္ငံတကာ အေလးထားမႈမ်ား တုိးျမင့္ရရွိေလ့ရွိၿပီး ေရတိမ္ေဒသထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ၾကသည္။ ယေန႔ ကၻာ့ေနရာအႏွံ႕တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအၲရာယ္ က် ေရာက္ျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေရတိမ္ေဒသမ်ားအား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေရတိမ္ေဒသမ်ားတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစုံ၊ မ်ဳိးကြဲမ်ား၊ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ား၊ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား လာေရာက္က်က္စားေလ့ရိွသျဖင့္ ေဂဟစနစ္မပ်က္စီးရန္ လိုအပ္သည္။
အင္းေတာ္ႀကီးသည္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါႏွင့္  ငွက္မ်ားအပါအဝင္ သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ မ်ား မွီခိုရွင္သန္ေနၾကသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေတာ႐ုိင္းတိရၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ အျဖစ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးတုံးလုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၁ဝ မ်ိဳးကို အင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈပါက ေရတိမ္ေဒသေန သတၱဝါမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား လာေရာက္နားခိုေလ့ရွိသည့္ အင္းေတာ္ႀကီး ေရျပင္သည္ မိုးရာသီကုန္ဆုံးၿပီးတိုင္း  ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေနေပသည္။
အင္းေလးႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးတို႔သည္ လွပသာယာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႐ႈခင္းႏွင့္ ဇီဝတိရၧာန္မ်ိဳးကြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား ႏွစ္စဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ အင္းေလးကန္အတြင္းရွိ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးရွိ ေရႊမဥၨဴဘုရားတို႔သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္မႈမ်ားျပားေသာ ဘုရားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သဘာဝ ေရခ်ိဳအိုင္ႀကီး မ်ားသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လည္ပတ္သူမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရကန္ႀကီး မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ကိုလည္း အားလုံးက စည္းကမ္းတက် ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ ေရွာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။      ။
ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)ျမန္​မာ့အလင္​း
ကိုးကား
(၁) အေျချပ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း (ပထမတြဲ)
(၂) ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ(၁၅)
(၃)Ramsar Convention (Wikipedia)

No comments:

Post a Comment