Latest News

Sunday, January 28, 2018

ဦးကုိနီ တႏွစ္ ျပည့္၊ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရုန္းကန္ေနရဆဲ

ဦးကုိနီ တႏွစ္ ျပည့္၊ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရုန္းကန္ေနရဆဲ

ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္
ေရွ႔တန္းမွ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သူ ဦးကုိနီတေယာက္
လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္မွာ တႏွစ္ ျပည့္ခဲ့
ျပီျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကား ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိလႈပ္ရွားႏူိင္မႈ သိသိသာ
သာ က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္း၏ ျပယုဒ္ ျဖစ္ေသာ္
လည္း ျမန္မာတႏူိင္ငံတည္းတြင္သာမက
က်န္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ ႏူိင္ငံမ်ားတြင္ပါ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ဦးကုိနွီ
ေသဆုံးခဲ့ရမႈက ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိ
ကေရစီ အေရး တြင္ မည္မ်အထိ အဆင္မေျပကပ်က္ယပ်က္ ျဖစ္ေနဆဲဆုိသည္ကုိ ျပဆုိလ်က္
ရွိေပသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒ အၾကံ
ေပးလည္း ျဖစ္ေသာ ဦးကုိနွီအား လုပ္ၾကံခဲ့မႈ
က ေသခ်ာ တြက္ခ်က္စီစဥ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ ေျပာင္းလဲေရး ေတာင္း
ဆုိေနမူမ်ားက ေတာ္လွန္ေရး လကၡဏမ်ား ပါရွိ
လာေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ အတြက္ စစ္တပ္၏ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရး ကုိ ျခိမ္းေျခာက္လာေနရေပသည္။ ဦးကုိနီက လက္ရွိ ဖဲြ႔စည္းပုံကုိ ေျပာင္းလဲျပစ္ေရး
မွာ လြန္စြာ ခက္ခဲမည္ကုိ ေတြ႔ရွိလာရသျဖင့္
လည္း အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆဲြရန္ ေျပာဆုိလာ
ခဲ့သည္။ ထုိအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အတြက္ ႏူိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ရာထူးဖန္
တီးႏူိင္ခဲ့ရာတြင္လည္း ဦးကုိနီ၏ ေျခရာလက္ရာ
မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၎အား သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး သီးျခား
လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ မဆုတ္မနစ္
ေတာင္းဆုိခဲ့မႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဳရႈ႕ ခံခဲ့ၾကရေသာ္
လည္း လူ ေလးဦးအား ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့
သည္။ ပဥၥမေျမာက္ တရားခံက စစ္ဖက္မွာ
အရာရွိေဟာင္းတဦး ျဖစ္ျပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ထြက္ေျပး
လြတ္ေျမာက္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အမႈ
အား ရုံးတင္စစ္ေဆးလာခဲ့သည္မွာ တႏွစ္ရွိျပီ
ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူမ်ားက မည္သည့္
အတြက္ေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဆုိသည္
ကုိကား သိႏူိင္ဖုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းသထက္
နည္းလာေနျပီ ျဖစ္သည္။

သုိ့ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းမ်ားကုိ စုံစမ္းေဖၚထုတ္
ေနစရာပင္ မလုိပဲ သိသာထင္ရွားေစေသာ
အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားက မ်ားစြာ ရွိေနရေပသည္
ဦးကုိနီ သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ ေျပာင္းလဲျပီး စစ္အုပ္
ခ်ဳပ္ေရး အဆုံးသတ္ရန္ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ေနသူ
မ်ားအား ျပစ္မွတ္ထားခံရသူမ်ား တြင္ ပါ၀င္ေန
ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဦးကုိနီ အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံကုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေျပာင္းလဲရန္ ၾကဳိး
စားေနသူမ်ားအားလည္း လက္ေရွာင္ရန္ သတိ
ေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားရသည္။ စစ္တပ္၏
ဖဲြ႔စည္းပုံကုိ စိန္ေခၚရန္ ၾကဳိးပမ္းလာမႈမ်ားကုိ
လုံး၀ သည္းျငည္းခံမည္ မဟုတ္ဆုိသည့္
သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးကုိနီ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
ေနေသာ NLD ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး လႈပ္ရွား
သူမ်ားကုိလည္း သတိေပးျပီးသား ျဖစ္သြားခဲ့ရ
ျပန္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ NLD အစုိးရ
အေနျဖင့္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲတုိ႔ ၏ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိပဲ အႏၲရာယ္မွ လုံျခဳံမႈ မရွိ
ဆုိသည္ကုိ ျပတ္သား ထင္ရွားစြာ ျပဆုိလုိက္
ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေသာ ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံ
သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ႏူိင္ငံတြင္းရွိ လူနည္းစု
ဘာသာျခားမ်ားအတြက္ ဗုဒၵဘာသာ အစြန္း
ေရာက္မ်ား၏ လက္တံေျခတံမ်ားကုိ သတိမျပဳ
မိပဲ မေနႏူိင္ခဲ့ျပန္ေပ။ ၎တုိ႔ အတြက္ ႏူိင္ငံ
တြင္း တန္းတူညီမ် အခြင့္အေရး ပုိမုိရရွိလာ
ရန္ ေျပာဆုိေနမႈမ်ားလည္း အသံတိတ္သြားေစ
ခဲ့ရသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိငိမီ NLD အား မူဆလင္
လုိလားေသာ ပါတီ အျဖစ္ ၀ါဒျဖန္႔ တုိက္ခုိက္
လာမႈမ်ားေၾကာင့္ မူဆလင္ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္း တဦးတေလမ် လ်ာထားရန္ ျငင္းပါယ္
ခဲ့မႈ အတြက္ ဦးကုိနီ ႏွင့္ NLD အၾကား သေဘာ
ကဲြလဲြမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျပီး ဒီမိုကေရစီ အား နက္
ရႈိင္းစြာ အားေပ်ာ့ေစခဲ့ရသည္ဟု ဦးကုိနီက ခံ
ယူထားခဲ့သည္။

ံဦးကုိနီအဖုိ႔ကား ႏူိင္ငံတြင္း တရားဥပေဒ စုိးမုိး
 လာသည္ႏွင့္အမ် ႏူိင္ငံေရးအရ အၾကမ္းဖက္
မႈမ်ားအေပၚ ေအာင္ပဲြခံႏူိင္လာမည္ဟု ယုံ
ၾကည္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္
လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံေျပာင္းလဲေရးကုိ တရားဥပေဒ
ႏွင့္ အညီသာ ျပဳလုပ္ရန္ ၾကဳိးစားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတၾကီးတုိ႔ ႏွစ္
ဦးစလုံးက ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္
မလဲြမေသြ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ေျပာဆုိေနၾက
ဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိအတြက္ မည္သုိ႔ေသာ
ေပးဆပ္မႈမ်ဳိး ၾကဳံလာရႏူိင္ေပသနည္း။

လွစိုး​ေ၀


ရည္ညႊန္ုး ။ ။ The Interpreter မဂၢဇင္းၾကီး
တြင္ပါရွိေသာ Melissa Crouch ေရးသား
သည့္ "Democracy and Peace frustrated
in Myanmar: Remembering U Ko Ni"
ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post