Latest News

Thursday, January 11, 2018

အေမရိကန္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးမႈ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားဆဲ ျဖစ္


အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ကုိ ၾကည့္၍ စာဖတ္သူမ်ားအေတာ္အံ့ၾသသြားၾကေပလိမ္မည္ျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားေပးမႈမ်ားက ဖြံ႕ျဖဳိးဆဲႏူိင္ငံမ်ားတြင္
သာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိသည္ဟု ယူဆထားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
ကေလးသူငယ္မ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးမႈကုိအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိရာတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္
ေအာက္ဟု ေဖၚျပထားေပသည္။
အဆုိပါ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလး သုံးေယာက္လ်င္
တေယာက္ႏႈန္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးမႈ ခံေနရျပီး ထုိ အတုိင္း ဆက္လက္သြားမည္
ဆုိက ၂၀၅၀ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ကေလးငယ္သန္း ၁.၂ ဘီလီယံခန့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း
ခံရဖြယ္ ရွိသည္ဟု ခန္႔ မွန္းထားခဲ့ၾကေပသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အျမင့္မားဆုံး ႏူိင္ငံ ၂၀ စာရင္းတြင္ အာဖရိက ႏူိင္ငံ
မ်ားသည္ ထိပ္က ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရ
မည္ ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏူိင္ငံတြင္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ လူမသိ
သူမသိ ျဖစ္ေနရသနည္း။ အေမရိကန္ရွိ သံတမန္ မ်ားကေတာ့ အဆုိပါ က်င့္စဥ္ကုိ လုံး
၀ ပိတ္ပင္ ျပစ္ရန္ ျပည္ပတြင္ အာပေဒါင္းပြေအာင္ ေျပာဆုိေနၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ႏူိင္ငံသား 
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ မူ ျပည္တြင္းတြင္ ဆက္လက္ထိမ္းျမားခြင့္ ျပဳေနဆဲပင္ ျဖစ္
သည္။ (မိဘမ်ားႏွင့္ တရားသူၾကီးတဦးတုိ႔၏သေဘာတူညီခ်က္ေတာ့ လုိေပေသးသည္)။

ထူးဆန္းသည္ကား ယခုထက္တုိင္ မည္သည့္အေမရိကန္ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားကမွ အဆုိပါ
ကိစၥကုိ လုံး၀ဥသုံ ပိတ္ပင္ျပစ္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း မရွိခဲ့ေသး ဆုိေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဘာသာေရးအရ ေရွးရုိးဆန္ေသာ အယူအဆရွိၾကသည့္ လူမႈ အသုိက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးၾကေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခား
ေသာ လူမႈ ၀န္းက်င္ အသီးသီးတြင္လည္း ရွိတတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး
ရုိေသ ကုိင္းရႈိင္းေသာ မိသားစု အမ်ားၾကားတြင္ေတြ႕ရတတ္သည္။

၂၀၀၀ မွ ၂၀၁၅ အၾကား အေမရိကန္ရွိ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ မိန္းကေလး ၂၀၇,၀၀၀ ခန္႔
လက္ထပ္ ခဲ့ၾကသည္ဟု frontline တီဗီ အစီအစဥ္မွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိ
ရသည္။ ထုိအထဲတြင္ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံခန္႔က အသက္ ၁၇ ႏွစ္၊ အသက္ ၁၄ ႏွစ္က ၉၈၅ ဦး
ႏွင့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ကက ဆယ္ဦး ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။

အေမရိကန္ ျပည္နယ္ ၂၇ ခုတြင္ လက္ထပ္ရန္အသက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္
မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ား အတြင္းက အဆုိပါ လုပ္ရပ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း စိတ္အားတက္
ဖြယ္ သိရွိခဲ့ၾကရသည္။

ဤသည္ကား လူမႈေရး ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား ေျပာင္းလဲလာေနျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ား
ေက်ာင္းတက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာခဲ့ျခင္း၊ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမ်ား ေယဘုယ် ေလ်ာ့နည္းလာ
ရျခင္းမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က အရြယ္မေရာက္ေသးသူမိန္းကေလးေပါင္း ၂၃,၅၀၀ လက္ထပ္ခဲ့ေသာ္
လည္း ၂၀၁၀ တြင္ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔အထိ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၄
တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မွ ၁၇ ႏွစ္အၾကားမိန္းကေလးငယ္ ၅၇,၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ထပ္ခဲ့
ၾကျပန္သည္။

အဆုိပါ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈအား ၎တုိ႔.ဘ၀၏ အေရးပါေသာ legal contract အျဖစ္ အစုိးရက ယူဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း တဖက္တြင္ တရား၀င္ အသက္ျပည့္ျခင္း မရွိျပန္သည့္အတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကြာရွင္းျခင္း၊ အိမ္ငွားရမ္းျခင္း ႏွင့္
ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳ ခံရက တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ အမ်ဳိးသမီး ရိပ္သာမ်ားတြင္
ခုိလႈံႏူိင္ခြင့္ အစရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိၾကျပန္ေပ။

အဆုိပါ ကေလးသူငယ္မ်ား လက္ထပ္ ထိမ္းျမားေပးျခင္းကုိ ပိတ္ပင္မည့္အေရးအား ကန္႔
ကြက္ေနသူမ်ားက ႏူိင္ငံေရး အလႊာအသီးသီးတြင္ ရွိေနၾကျပန္သည္။ ကန္႔ကြက္သူမ်ားမွ
ေစာေစာစီးစီး လက္ထပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးအေဖ မေပၚပဲ ကုိယ္၀န္ရွိလာရျခင္းမ်ဳိး ႏွင့္ မိခင္
တဦးတည္း ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရမွ ေပးရေသာ လူမႈ ဖူလုံေရး ခံစားခြင့္ ေငြမ်ားကုိလည္း
ေပးရန္ မလုိေတာ့ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ လူမႈေရးတြင္ ေရွးရုိးစဥ္လာ အယူအဆ ရွိသူမ်ားက ၎တုိ႔ ယုံၾကည္ရာ အစဥ္
အလာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ကာကြယ္လုိၾကျပန္သည္။ Libertarians ေခၚ လူတဦးခ်င္းစီ
၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ကုိ စဲြကိုင္ထားလုိသူမ်ားကလည္း လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈသည္ လူတဦး၏
ေရြးခ်ယ္ခြင့္သာ ျဖစ္၍ အစုိးရႏွင့္ မည္သုိ႔မ်သက္ဆုိင္မႈ မရွိေအာင္ ပုိင္းျခားထားသင့္
ေၾကာင္း ေျပာဆုိလာခဲ့ၾကျပန္သည္။

လက္၀ဲ သမားမ်ား ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ လူမႈအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈ သမဂၢ ႏွင့္ စီမံကိန္းခ်
မိသားစု ဘ၀ လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း လူပမယ္မ်ား လက္ထပ္ ထိမ္းျမားေနမႈကုိ ကာကြယ္
ေျပာဆုိလာခဲ့ၾကျပန္သည္။ အဆုိပါ အသင္းၾကီးက မ်ဴိးပြားမႈ ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္
ေရွာက္မႈကုိ ျပဳလုပ္ေနေသာ ႏူိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအသင္းၾကီးလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ၎တုိ႔မွ
လူတေယာက္၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားပုိင္ခြင့္ကုိ၀င္ေရာက္ က်ဳးေက်ာ္ရာ က်သည္ဟု ေျပာခဲ့
ၾကသည္။

တဖက္တြင္ ရွိ လုံး၀ဥသုံ ပိတ္ပင္ ျပစ္ေရးကုိလုိလားၾကသူမ်ားကမူ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္
တေယာက္ကုိ တေယာက္ လကိထပ္ဖုိ႔အထိအေလးအနက္ ယုံၾကည္မႈ ရွိက အဘယ္
ေၾကာင့္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္သည္အထိ မေစာင့္ႏူိင္ၾကရသနည္းဟု ေစာဒက တက္ခဲ့ၾကျပန္ျပီး
ကေလးမ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစသည့္ ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားကုိ ကာကြယ္မႈ မေပးသင့္
ဟု ဆုိသည္။

ကေလးမ်ားကုိ လက္ထပ္ေပးခဲ့ၾကေသာ မိဘမ်ားက မိမိတုိ႔ ရင္ေသြးမ်ား အက်ဳိးအတြက္ လုပ္
ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိမိတုိ႔ သမီးျဖစ္သူ ကုိယ္၀န္ရွိလာသည့္အခါမ်ဳိး တြင္ ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းျပခဲ့ၾကသည္။

တကယ္တမ္းတြင္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္သားသမီးမ်ား အဖုိ႔ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္၍ မရ
ေလာက္ေအာင္ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ၾကရသည္
ကေလးသူငယ္မ်ား ၏ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲ ျခင္း မရွိပဲ ၇၀% မွ ၈၀% 
အထိ အိမ္ေထာင္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည္။
ထုိ႔ အျပင္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးစြာ ဘ၀ကုိ ရုန္းကန္ၾကရျပန္ျပီး အိမ္ေထာင္ဖက္၏ ရုိက္ႏွက္ညွင္း
ပမ္းမႈကုိလည္း ပုိ၍ ခံရဖြယ္ ရွိေပသည္။
ထုိကေလးမ်ုား၏ ၅၀% သည္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ျပီးဆုံးေအာင္ မတက္ႏူိင္ၾကသည့္
အျပင္ ျပီးဆုံးခဲ့သူမ်ားသည္လည္း ေကာလိပ္ပညာေရး ဆုံးခန္တုိင္ တက္ႏူိင္ခဲ့သူ လြန္စြာ
နည္းပါးလွေပသည္။ ေသြးတုိး၊ ကငိဆာ၊ ေလျဖတ္ ေရာဂါ မ်ားအျပင္ အျခား ခႏၲာကုိယ္
ပုိင္းဆုိင္ရာ နာမက်န္း ျဖစ္မႈမ်ားလည္း ပုိ၍ျဖစ္လာရဖြယ္ ရွိေနျပန္သည္။ စိတ္က်န္းမာေရး
တြင္လည္း ပုိ၍ပင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းလာရမႈ ႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕လာရႏူိင္ ျပန္သည္။

ဤသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ရွိလာခဲ့ၾကေသာ လႈပ္ရွားတက္
ၾကြသူမ်ားက လုံး၀ဥသုံ ပိတ္ပင္ျပစ္ေရးကုိသာမဆုပ္မနစ္ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ၾကသည္။
၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွုားမႈမ်ားက အခ်ည္းႏွီးေတာ့ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။

ယခုအခါ ဗာဂ်ီနီယား၊ တကၠဆပ္ ႏွင့္နယူးေယာက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္ထပ္ထိမ္း
ျမားျခင္းကုိ တရား၀င္ အရြယ္ေရာက္မွသာ ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းလာခဲ့ၾကသည္။ ကြန္
နက္တီကပ္ ျပည္နယ္ကမူ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ လက္ထပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
အျခား ျပည္နယ္ ၁၁ ခုကလည္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ အရြယ္ကုိ ကန္႔သတ္ရန္ ဥပေဒ
မ်ား ေရးဆဲြေနၾကျပိး။ အာရီဇုိနား၊ ဖေလာ္ရီဒါ၊ေမရီလင္း၊ မက္ဆာခ်ဳးဆက္၊ နယူး ဂ်ာစီ၊ ပင္ဆဲ
ေဗးနီးယား တုိ႔မွ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ကုိ ခၩင္းခ်က္မရွိ ပိတ္ပင္
ရန္ စတင္ စဥ္းစားလာေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။
လွစိုးေ၀
ရည္ညႊန္း။ ။ The Economist (Jan 3rd 2018)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post