Latest News

Saturday, January 13, 2018

၂၀၁၇ ခုနွစ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ လည္ျပန္

၂၀၁၇ ခုနွစ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ လည္ျပန္

ကုိသစၥာ(မုံရြာ)
       
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္္ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္
အမ်ဳးိသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္္ ၆၈ ဦး
၊ျပည္ေထာင္စု ၾကံခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မွ  အမတ္
(၅)ဦး၊တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားဖြံ႔ျဖဳးိတုိးတက္ေရးပါတီမွ
(၂)ဦး၊တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး ၊စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္အေယာက္ (၁၀၀) ရွိသည္။

      ဒုတိယအၾကိမ ္စစ္ကို္င္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္  ၂ႏွစ္အတြင္း
ပုံမွန္အစည္းေ၀းေပါင္း (၁၁)ၾကိမ္၊အထူးအစည္းအေ၀း(၁)ၾကိမ္ အေ
ရးေပၚအစည္းအေ၀း(၂)ၾကိမ္၊၊ က်င္းပခဲ႔ျပီး  ၾကယ္ပြင္႔ျပေမးခြန္းေပါင္း ၅၇၇ ခု၊ၾကယ္ပြင္႔မျပ ေမးခြန္ေပါင္း ၂၃၈ ခု၊အဆုိ ၁၃ခု
ေမးျမန္းတင္သြင္းခဲ႔သည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ တစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္းစစ္ကုိင္းတုိင္း လႊတ္ေတာ္  အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိမ်ား ေမးခြန္းမ်ားထဲမွ အစုးိရအဖြဲ႔ႏွင္႔ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ရုိတ္ခတ္မႈ အမ်ားဆုးံ  ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေရႊးခ်ယ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

၁။ ပြဲဆူတဲ႔ ၾကက္ဆူ

ျခံစညး္ရုိး ၾကက္ဆူ စီမံကိန္းဆုိတာ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုးိရလက္ထက္္ကတည္းက  ဇီ၀ ေလာင္စာ အျဖစ္ အစားထုိးဖုိ႔ ၾကံရြယ္ခဲ႔တဲ႔ မေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိနး္တစ္ခုပါ၊ အဲဒီစီမံကိန္း ကုိ  ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ေဒသႏၱရ စီမံကိန္း ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မွာ ဆက္လတ္ပါလာေတာ႔  NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြၾကား ပြဲဆူတဲ႔ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္၊ ၾကက္ဆူ စီမံကိန္းကုိ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစညး္အေ၀းမွာ  လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ျပငး္ျပင္းထန္္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ႔ၾကပါတယ္၊

    "အမွန္တကယ္အက်ဳးိမျဖစ္တဲ႔ စီမံကိန္း၊ေျမျပင္မွာ မရွိေတာ႔တဲ႔ စီမံကိန္းျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႕ႏိုင္ငံမွာ ၾကက္ဆူ စုိက္ဖုိ႔ ဆုိျပီးသိမ္းထားတဲ႕ေျမဧကေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္၊ လူၾကီးမင္းမ်ား စားရန္ေသာက္ရန္ Plan ခ်ထားသလုိျဖစ္္ေနတာ"ဟု ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သူ ဟန္ထြန္းက ေ၀ဖန္ခဲံ႔ပါတယ္။
         ျခံစည္းရုးိ ၾကက္ဆူ အေစ႔ၾကား ကုိ စစ္ကိုင္းတုိင္းမွာ  ၂၀၁၆-၁၇ခုနွစ္က ၂၀၃၆၀ ဧကစုိက္ခဲ႔ျပီး လာမယ္႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာေတာ႔ ၇၃၂၂၄ ဧ က တုိး၍ စုိက္ဖုိ႔ ေဒသႏၱရ စီမံကိန္းမွာ ထည္႔သြင္းေရးဆြဲ ခဲ႔တာပါ။
           လႊတ္ေတာ္္ထဲမွာပြဲဆူ ခဲ႔ျပီး မဲခြဲဆုးံျဖတ္ ပယ္ဖ်က္ခံခဲ႔ရတဲ႔ ၾကက္ဆူ ဟာ ျပည္သူၾကားမွာလည္း အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္မႈေတြမ်ားလာျပီး  ပုံရိပ္ကုိ ရုိတ္ခတ္လာတာေၾကာင္႔   စုိက္ပ်ဳးိေရး ၊ေမြးျမဴေရးနွင္႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီး ဦးကမ္ဇာမုံက   သူရဲ႕ ရုးံခန္းမွာ  စုိက္ပ်ဳးိေရး ၊စီမံကိန္း၊စတဲ႔ဦးစီးဌာနက တုိင္းအဆင္႔ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေတြနဲ႔အတူ မီဒီယာေတြေခၚျပီး ရွငး္ျပ ရတဲ႔အထိျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၾကက္ဆူစီမံကိန္းဟာ  သီးသန္႔ စုိက္မယ္႔ စီမံကိန္း မဟုတ္သလုိႏုိင္ငံေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္လည္းေတာင္းမည္႔ စီမံကိန္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊လယ္ယာက႑ စက္မႈသီးနွံေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္း ခ် ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းသီးနွံျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ပုံမွန္အတုိင္း ဘတ္ဂ်က္မွာပါလာတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာနယ္ေတြ မွာျခံစည္းရုိးေဘး  အေလ႔က်ေပါက္တဲ႔ၾကက္ဆူ ပင္ေတြကုိသာ စာရင္းေကာက္္တင္ထားတာျဖစ္ေၾကာငး္  ၂၀၀၆ ခုနွစ္ကေန၂၀၀၈ ခုနွစ္ထိ ငါးသိန္းနီးပါး စုိက္ေသာ္လည္း သုးံသိနး္သာရွင္ျပီးလက္ေတြ႔မွာအက်ဳးိမရွိတာေၾကာင္႔ေနာက္တစ္ခိ်န္လုိအပ္ရင္ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ လုပ္ထားေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကုိ ရွင္းခဲ႔ရပါတယ္။

၂။အစုိးရ ရုံးဌာနေတြ ဇိမ္ခံကား၀ယ္ဖုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ထည္႔သြင္းေရးထားတာကုိ ျဖတ္ခ်လုိက္တဲ႔လႊတ္ေတာ္

      ၂၀၁၇-၁၈ ခုနွစ္ စစ္ကုိင္းတုိငး္ေဒသၾကီးရဲ႔ အရအသုးံဆုိင္ရာ မူူၾကမ္းကုိ  ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ရဖုိ႔ စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီးဦစုးိဦးက တင္သြင္းရာမွာ ဘတ္ဂ်က္ခြဲတမ္းေတြက ျပည္သူကုိ အက်ဳးိျပဳမယ္႔လုပ္ငန္းေတြ နညး္တယ္ဆုိျပီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၁၉ ဦးထိ စံခ်ိန္တင္ ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။

     
 အဲဒီ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ရုးံအစည္းအေ၀းခန္းေဆာက္ရန္ က်ပ္သိန္း ေလးေထာင္ လ်ာထားမႈ၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ရုးံ၊ခရုိင္ဥပေဒရုးံအတြက္ Auxio ကားတစ္စင္း၊Feeder ကား သုးံစင္း၀ယ္ယူရန္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာဒုခရုိင္မွဴ းမ်ားအတြက္ Feederကား ၁၀စင္း ၀ယ္ရန္ က်ပ္သိန္း ၃၃၂၀ ေတာင္းခံထားမႈေတြလည္း ပါပါတယ္။
ဒါကုိ စစ္ကုိင္းျမိဳ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္္ ေဒၚစုျမတ္ထက္က
 " ႏုိင္ငံအေၾကြးပတ္လည္ ၀ုိင္းျပီးဖြံ႕ျဖဳးိဆဲအဆင္႔ကတက္ဖုိ႕ ၾကိဳးဆဲေနဆဲကာလမွာ ေက်းလက္ျပည္သူေတြဆင္းရဲဒုကၡပင္လယ္ ေ၀ေနမႈကုိ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ျမင္ေတြ႕ေနရသူေတြပါ၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းခန္းမကို လက္ရွိခန္းမပဲသုးံျပီး တုိင္းျပည္ဘ႑ာေတာင္႔မွ ေဆာင္ရြက္သင္႔တယ္၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုအတြက္ ကားမေျပာနဲ႕ ဖိနပ္ေတာင္ စီးေလ်ာက္ဖုိ႕မျဖစ္တဲ႔ ရႊ႕ံထဲ ဗြက္ထဲ မုိးထဲေရထဲရုန္းကန္သြားလာေနရခ်ိန္မွာ လူၾကီးမင္း တုိ႕အတြက္ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြနဲ႕ဇိမ္ခံကား၀ယ္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပလာျခင္းအေပၚ နည္းဥပေဒ ၁၄၇ အရ ျငင္းပယ္မွာပါ"လုိ႔ ေျပာခဲ႔ပါတယ္။
    အဲဒီဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈတြင္၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔ဦးစီးဌာနမ်ား သုးံစြဲရန္လ်ာထားေငြမွာ က်ပ္သန္း ၆၀၀၃၁ ဒႆ မ ၈၁၅ သန္း ၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖဳးိေရးဥိးစီးဌာန၏ လ်ာထားေငြမွာ က်ပ္သန္း ၃၅၀၀ သာ ရွိေနခဲ႔တာေၾကာင္႔ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳမႈ အားနည္းေသာ လုပ္ငန္း ၅၃ ခု အသုးံစရိတ္၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္အား စစ္ကိုင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ဖ်က္ပစ္ခဲ႔ပါတယ္၊

  ၃။ တုိငး္အစုးိရကုိ ၀က္အူ တစ္ပတ္္ထပ္ရစ္လုိက္တဲ႔ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဆုိ

   စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သစ္ေတာ ဧရိယာ အမ်ားဆုးံပုိင္ဆုိင္ထားတဲ႔ ေဒသတစ္ခုမွာ၊သစ္ေတာ အမ်ားစုဟာ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပုိင္းျမိဳ႔နယ္ေတြမွာ တည္ရွိပါတယ္၊ ခႏၱီး၊ဟုမၼလင္း၊ေမာ္လုိ္္က္၊ေဖာင္းျပင္ စတဲ႔ ျမိဳ႔နယ္ေတြမွာ သစ္ေတာ နယ္ေျမ ဧက (၃၇၈၃၁၅၁ )ဧက ထိ ပုိင္ဆုိင္ထားပါတယ္၊အဲဒီအထက္ခ်င္းတြင္းေဒသ မွာ တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္မႈေတြကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ဖုိ႔ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႔ ေဒသခံလူငယ္ေတြကုိ သစ္ခု တ္မစားေအာင္ အလုပ္အကုိင္ေတြ ဖန္တီးေပးဖုိ႔ အဆုိကုိိိ န၀မအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္အစညး္အေ၀းမွာ ေမာ္လုိက္ျမိဳ႔နယ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဥိးလႈိင္ျမင္႔က တင္သြင္းလုိက္ပါတယ္၊

    ဒီအဆုိကုိ တမူးျမိဳ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင္႔ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာမွာ
  "သစ္ကားအစင္းလုိက္မိေပမယ္႔ ပိုင္ရွင္မဲ႔ျဖစ္ေနတာက တရားဥပေဒကုိ မထီမဲ႔ျမင္ျပဳရာေရာက္တယ္၊ ညစဥ္ညတုိင္းအလြယ္တကူ ျဖတ္သန္းသြားလို႔ရေနတာက ၀န္ထမး္ေတြကုိယ္တုိင္ပါေနတယ္ဆုိ ျငင္းလုိ႔မရဘူး၊ ျပည္သူေတြမွာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ၀ယ္ရင္ ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္ေနရတာ၊ ဒါေၾကာင္႔ သစ္ခုိးထုတ္ရာမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ႔၀န္ထမ္းေတြကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူသင္႔တယ္" လုိ႔ေျပာခဲ႔ပါတယ္။
  စုိက္၊ေမြး၊ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီး ဦးကမ္ဇာမုံကေတာ႔  သစ္ခုိးထုတ္မႈေတြကုိ စစ္ေၾကာင္းပုံစံေရာ၊ျပည္သူသတင္းေပးစနစ္ေတြေရာနဲ႔ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေနျပီး စခန္းၾကီး သုးံခု ဖြင္႔ကာ နယ္ေျမ ဂိတ္ေတြက ကၽြံထြက္လာတဲ႔ သစ္ခုးိထုတ္မႈေတြကုိ ေစာင္႔ဖမ္းႏုိင္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းေျပာပါတယ္၊ အထက္ခ်င္းတြင္း ေဒသမွာ ေဒသခံေတြ အလုပ္အကုိင္ရေရး ေျမလြတ္ေျမရုိင္းေတြေဖာ္ထုတ္ျပီး ေ၀ဌေပးတာ၊ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ ပုိင္း၀ါးစုိက္ခင္းေတြ တည္ေထာင္ေပးတာေတြကုိေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ေျပာခဲ႔ပါတယ္။
     ဦးလႈိင္ျမင္႔ရဲ႔ အဆုိကုိ ေတာ႕လႊတ္ေတာ္ အမတ္အားလုးံက ေထာက္ခံထားခဲ႔လုိ႔ တုိင္းေဒသၾကီးအစုးိရကပဲေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ က်န္ေတာ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အထိ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ႔ရတဲ႔  မုံရြာ၀ါစက္၀န္း ကိစၥ
   
    အစုိးရသစ္ မတက္ခင္ အကူးအေျပာငး္ ကာလမွာ ဖုတ္ပူမီးတုိက္ အေျပးအလႊား စာခ်ဳပ္ထပ္မံျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔တဲ႔ မုံရြာျမိဳ႕ ၀ါစက္၀န္း ဌားရမ္း မႈကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲ မေဆြးေႏြးခင္ကတည္းက ျပည္သူေတြအၾကားေ၀ဖန္မႈ ေတြ ရွိေနတဲ႔ ဌားရမ္းမႈ တစ္ခု ပါ။   မုံရြာျမိဳ႔ ရဲ႔အဓိက လမ္းမၾကီျဖစ္တဲ႔ ေက်ာကၠာလမ္းေဘး ခ်မ္းျမသာစည္ ရပ္ကြက္မွာ ေျမဧက ၉ ဧက ေက်ာ္ ရွိတဲ႔ ၀ါၾကိတ္စက္ရုံကုိ  လယ္ယာစုိက္ပ်ဳးိေရးနဲ႔ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးဌာန ေအာက္ စက္မႈသီးနွံဖြံ႔ျဖဳးိေရး ဦးစီးဌာန (ရုးံခ်ဳပ္)ကေနွ  Thein Min Industry Group CoLtd ကုိ ၂၀၁၂ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႕က BOT စနစ္ျဖင္႔ ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ငွားရမ္းခြင္႔ရစဥ္ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အထိ   သုးံၾကိမ္တိုင္ျပင္ဆင္ေျပာငး္လဲ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

     ၀ါၾကိတ္စက္ရုံကုိ း ငွားထားတဲ႔ ကုမၸဏီက  စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူခ်က္ေတြအတုိင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ပဲ မူလစာခ်ဳဳပ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ပ်က္ျပားေစမည္႔ စက္ရုံမ်က္ႏွာစာေရွ႕မွာ ထပ္မံလႊဲေျပာင္းငွားဖုိ႔ အေဆာက္အဦး သစ္မ်ားေဆာက္ေနမႈေၾကာင္႔ စာခ်ဳပ္ကုိ အျမန္ဆုးံဖ်က္သိမး္ျပီး ငွားခြင္႔ ရပ္စပ္သင္႔ေၾကာင္းအဆုိကုိ မုံရြာျမိဳ႔မွ တုိင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚအမာ ၾကည္ က ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ စစ္ကုိင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္မွာ အဆုိတင္သြင္းခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္္။
    လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းတဲ႔အဆုိကုိ ေထာက္ခံသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ မုံရြာ လႊတ္ေတာ္အမတ္  ..ဒၚေအာင္ၾကည္က " စက္ရုံေရွ႕မ်က္ႏွာသာ ေက်ာကၠာလမ္းမၾကီးေဘးမွာ လုးံခ်င္းတုိက္ေတြ၊စတုိးဆုိင္ေတြ ၇ လုးံေဆာက္ဖုိ႕လုပ္ထားတယ္၊ စာခ်ဳပ္မွာေက်းလက္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ႔ခ် ေရးအရ ၀ါစုိက္ေတာင္သူမ်ား အတြက္ ဆုိျပီးပါတယ္၊မုံရြာမွာ ခ်ည္မ်င္ရွည္၀ါ စိုက္ဧက ၉ ေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္၊ပိသာခ်ိန္ ၅ သိန္းေက်ာ္ထြက္တယ္၊ ဒါေတြကို ေတာင္သူေတြက မုံရြာစက္မႈဇုန္မွာရွိတဲ႔ ပုဂၢလိက စက္ရုံေတြမွာပဲ သြားၾကိတ္ေနရတယ္၊ ေဒသအက်ဳးိအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်ေပးေပမယ္႔ ဆယ္ဧက ေက်ာ္က်ယ္တဲ႔ ေနရာကုိ ဌားတာဟာ စက္ရုံကုိ အေၾကာင္းျပျပီး ေျမေနရာကုိအသုးံခ်ခ်င္လို႔ဌားတာ ပါ၊ ဆက္စပ္ပစၥညး္ကစက္ရုံလည္ပတ္မႈ ရွိ၊မရွိသိခ်င္ရင္ လ််ပ္စစ္မီတာခကို စစ္လုိက္ရင္ သိပါတယ္ လုိ႔ေျပာခဲ႔ပါတယ္။
 ဒါ႔အျပင္  ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကလည္း ၁၅ႏွစ္ကာလအတြင္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ျပဳထားျခင္း ၊စက္ရုံထုတ္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပ သုိ႔ေရာင္းလ်င္ အခြန္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကင္းလြတ္ခြင္႔ႏွင္႔အျခား အခြင္႔အေရးမ်ားစြာေပးထားတာကုိ    ထုတ္လုပ္မႈလည္းမရွိ၊ျပင္ပသုိ႔တင္ပုိ႕ႏိုင္ျခင္းလည္းမရွိျခင္းက ေပးထားတဲ႔ အခြင္႔အေရးကုိေစာ္ကားသလုိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရဦးျမိဳ႕မွ လႊြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင္႔ေထြ ေ၀ဖန္ခဲ႔ပါတယ္။
      စုိက္/ေမြး/ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးကေတာ႔ အဆုိကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားဖုိ႔ေျပာေပမယ္႔  အဆုိတင္သြင္းသူ အမတ္က လႊတ္ေတာ္ရဲ႔သေဘာထားကုိ ရယူလုိေၾကာင္းေျပာ လို႔ မဲခြဲဆုးံျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္။  မဲခြဲရာမွာ ေထာက္ခံသူ၆၇ ဦး၊မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရန္  ၁ဦး၊ၾကားေနသူ ၂၆ ဦးရွိလုိ႔ အဆုိအတည္ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။
 ဒါေပမယ္႔ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ  စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ အတည္ျပဳထားတဲ႔ကိစၥကုိ
ျပည္ေထာင္စု အဆင္႔ ၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တုိ႔ကေန  ပုဂၢလိက ကုမၸဏီကုိ ဆက္လတ္ လုပ္ကုိင္ခြင္႔ ခ်ေပးလုိ႔  တုိင္းလႊတ္ေတာ္မွ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ႔ရပါတယ္။  
       "၀ါစက္၀န္းကိစၥကုိ လက္ရွိအစုးိရအဖြဲ႔က အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္တဲ႔အဆင္႔ျဖစ္ေနတယ္၊ တုိင္းအစုိးရ စုိက္ပ်ဳးိေရး ေမြးျမဴေရးနဲ႔ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္မွာအတည္ျပဳထားတဲ႕  အဆုိကုိ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္မလဲ ျပည္ေထာင္စုရဲ႔ ညြန္ၾကားခ်က္ ယူေတာ႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက ေတာင္သူ ေတြ အက်ဳးိရွိမယ္ သုးံသပ္ခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ရုးံကုိ ေထာက္ခံလုိက္ေတာ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ခြင္႔ျပဳတဲ႔သေဘာမ်ဳးိျဖစ္နတယ္၊ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကလည္းလုပ္ငန္းကုိ ဆက္ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ျပဳတယ္၊လႊတ္ေတာ္က လုပ္သင္႔လုပ္ထုိက္လို႔ လုပ္လုိက္တာ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ထားတာ သဲထဲ ေရသြန္လုိျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ က ဆုးံျဖတ္ေပးပါလိမ္႔မယ္၊ "ဟု စစ္ကို္င္းတုိင္းလႊတ္ေတ္ာ ဥကၠဌ ဦးသန္း ကေျပာခဲ႔ပါတယ္။

၅။လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာတဲ႔ ေသြးစြန္း ေက်ာက္စိမ္းေျမ
 
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးရဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ ျဖစ္တဲ႔ ခႏၱီးျမိဳ႔နယ္ နန္စိပြန္ ေဒသမွာ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူေတြနဲ႔ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီေတြၾကားမၾကာခဏဆုိသလုိ ျပႆ နာ တက္ၾကပါတယ္။     နန္စီပြန္ရတနာေျမဟာ ခႏၱီးျမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္  ၂၇မုိင္ အကြာ ရွိျပီး ယခင္က အညိဳေရာင္နယ္ေျမပါ။ ၂၀၀၀ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ အျဖဴေရာင္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ျပီး  ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒႏွင္႔အညီ ကုမၸဏီမ်ားထူေထာင္တူးေဖာ္ခြင္႔ျပဳလုိက္တာပါ။ အဲဒီမွာနန္စီပြန္ရြာ၊နန္ခမာရြာ၊မက်န္ခရြာ၊နန္႕စလင္ ရရြာတုိ႕တြင္ အိမ္ေျခ ၇၂၃ အိမ္ ၊လူဦးေရ ၃၃၀၆ ဦး ရွိျပီး  ေဒသခံ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ၊ေရမေဆးသမား ၄၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ ၁၈ ခု မွ လုပ္ကြက္ ၉၀တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။

 ဒါကုိ တည္ျငိမ္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာျမင္႔ႏုိင္ကိုယ္တုိင္ကြင္းဆင္းျပီး တည္ျငိမ္ေရးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အခ်က္ ၄ ခ်က္ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီ ၄ ခ်က္ထဲက ပထမဆုးံအခ်က္ျဖစ္တဲ႔ တရားမ၀င္ေနထုိင္သူမ်ား ဖယ္ရွားေရးကုိ ခႏၱီးျမိဳ႔နယ္ ေထြအုပ္ရုးံက ေန ပုဒ္မ ၁၄၃ ထုတ္ျပန္ျပီး စတင္ရွင္းလင္းခဲ႔ရာ ေနာက္ရက္မွာ  မက်န္ခ လုပ္ကြက္အတြင္း ေရမေဆးသမားေတြနဲ႔  လုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္၊ ဒီကိစၥမွာေရမေဆး သမား ၃ ဦးေသဆုးံျပီးနွစ္ဖက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ မႈေတြလည္းရွိခဲ႔ပါတယ္၊
   ဒီျဖဳိခြင္းမႈဟာ လက္ရွိအစုးိရ ပုံရိပ္ကုိ ရုပ္ဆုိးေစျပီး ေနာင္မွာ ဒီလုိ မျဖစ္ဖုိ႔ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ ေသနတ္ျဖင္႔ တုိက္ရုိတ္ပစ္ျခငး္ဟာ ဥေပဒနဲ႔ ညီ၊မညီ၊ လူသုးံဦးေသဆုးံမႈအတြက္ ပစ္ခတ္သူကုိ  ဘယ္လုိ အေရးယူမလဲဆုိတာ ကုိ ခႏၱီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေမာင္ေတးက  (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ အစညး္အေ၀းမွာ ေမးခြန္းထုတ္လုိက္ပါတယ္။

      ၄င္းေမးခြန္းကုိ  တုိင္းအစုးိရအဖြဲ႕၀င္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္လွက" ခုျဖစ္စဥ္က ပဋိပကၡလုိ႕မေခၚပါဘူး၊ ပဋိပကၡဆုိတာ ႏွစ္ဘက္ ဟုိဘက္ဒီဘက္ျဖစ္မွပါ၊ခုဟာ ပဋိပကၡ မဟုတ္ပဲ ျမန္မာအန္ပီရီရယ္ဂ်ိတ္ ကုမၸဏီျခံစည္းရုးိ အတြင္း ေရမေဆးသမားေတြက အတားဆီးေတြ ခ်ဳးိေဖာက္၀င္ေရာက္ျပီး တစ္ဖက္သက္ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္၊၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ျဖစ္တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ တူညီတဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ႕ လူ ငါးဦး သုိ႕မဟုတ္ ငါးဦးထက္ ပိုတဲ႕လူအစုအေ၀းက အကာအရံ ဖ်က္စီးၾကတာအဲလုိမ်ဳးိဖ်က္ဆီးမႈရာဇ၀တ္မႈနဲ႕ ဥပေဒန႕ဲမညီတဲ႕ အစုအေ၀းျဖစ္ပါတယ္၊ပဋိပကၡ မဟုတ္ပဲ ဥပေဒနဲ႕ဆန္႕က်င္တဲ႕အစုအေ၀းပါ၊ ခုမွျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ဒီမတုိင္ခင္ က လည္းေရမေဆးေတြကလည္းသူတုိ႕အခက္အခဲတင္ျပတယ္၊ ကုမၸဏီေတြကလည္း သူတုိ႕အခက္အခဲကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ထဲေရး၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အထိ တင္ျပတာေတြရွိတယ္၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာ ရင္ေျဖရွင္းဖုိ႕ အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းျပီး ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ခဲ႕ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႕ တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအပါအ၀င္ အစုိးရအဖြဲ႕က နန္စီဘြန္နဲ႕မက်န္ခ ကုိ သြားခဲ႕တယ္၊ အခုျဖစ္ပြားရာမွာလည္း ေရမေဆးေတြက ဓားလွံေတြနဲ႕ကုမၸဏီထဲ၀င္လို႕ ပထမရက္က တားဆီးခဲ႕တယ္၊ေနာက္ရက္မွာ ခၽြန္ထက္တဲ႕ဓားလွံေတြနဲ႕ျပန္လာတယ္၊ဒီအၾကံအစည္ နဲ႕ရွိတ႕ပစၥညး္ကုိ  က်ဳးိေက်ာ္၀င္ေရာက္ ယူဖုိ႕ၾကိဳးစားတာ၊အဲဒိမွာ လုံျခဳံေရးရဲတပ္ရင္း ၁၆ မွာ အရာရွိအပါအ၀င္ အင္အား ၄၃ ဦးရွိတယ္၊  ေရွ႕တန္း အမွတ္ ၂၂၉ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ရွိတယ္၊အင္အား အလြန္အကၽြံ သုးံရင္ ဒိထက္ ေသသူ ဒဏ္ရာရသူမ်ားမယ္၊မုိးေပၚေထာင္ပစ္တယ္၊လူစုခြဲမလာလုိ႕ ရဲအရာရွိကိုယ္တုိင္ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္အဆင္႔အဆင္႔အမိန္႔ေပး လုိ႕ ဒီေလာက္ပဲျဖစ္တာပါလုိ႕သုးံသပ္ရတယ္၊တုိင္းအစုိးရအေနနဲ႕ေနာက္ေနာင္ ဒီလုိမျဖစ္ေအာင္ဘယ္လုိကိုင္ကြယ္မလဲဆုိတာမွာ မူလုပ္ငန္း စဥ္ ေလးခ်က္ခ်ထားတာပါ၊ေနာက္ျဖစ္ဖုိ႕မရွိဘူး၊ ဒီလုိ ဥပေဒနဲ႕မညီတဲ႕အျပဳအမႈမ်ိဳးမရွိရင္ ဒါမ်ဳးိထပ္မျဖစ္လာႏိုင္ပါဘူး "ဟု ရွင္းခ်က္ ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္။
     တဆက္တည္းမွာပဲ ၈ ၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္ အစညး္အေ၀းမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴး ႏုိင္ဇင္သက္ က ေရမေဆးသမားေတြ ထြက္ခြာ မေပးလို႔ ခႏၱီးရတနာေျမကုိ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ အဆုိတင္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။ဒီအဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက လက္ခံေဆြးေႏြးဖုိ႔ကုိ သေဘာ မတူခဲ႔ၾကပါဘူး၊ယခုေတာ႔ ခႏၱီးေက်ာက္စိမ္းေျမ ဟာလည္း အနည္းငယ္ ျငိမ္ေနသေယာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

၆။လႊြတ္ေတာ္အေပၚေ၀ဖန္မႈ အမ်ားဆုးံ မုံရြာကုန္စည္ဒိုင္ အိတ္ခြံ အစိတ္သား ၀ိေရာဓိ
 
မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္ဟာ  ရန္ကုန္၊မႏၱေလးျပီးလ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တတိယ အၾကီးဆုးံ ကုန္စည္ဒိုင္ျဖစ္ျပီး အသင္းသား ၆၀၀ နီးပါးနဲ႔ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ရပ္တည္ေနတဲ႔အသငး္တစ္ခုပါ။ ကုန္စည္ဒုိင္က ေတာင္သူေတြထံမွာ သီးနွံ၀ယ္ရင္ သီးနွံမပါ အိတ္ခြံအလြတ္တစ္လုးံအေလးခ်ိန္ကုိပဲ အစိတ္သား (၂၅)က်ပ္သားအနည္းဆုးံသတ္မွတ္ ၀ယ္ယူခဲ႔တာ ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက မုိ႔ ေတာင္သူေတြက နစ္နာတာေၾကာင္႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ စာပုိ႔တုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါကုိ လႊတ္ေတာ္ရဲ႔
စီးပြားေရး၊ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးနဲ႔  မူလအိတ္ခြံတစ္လုးံအေလးခ်ိန္အတုိင္း၀ယ္ယူဖုိ႔   အဆုိကုိ ၁၀ၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာတင္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။ ဒီအဆုိကုိေထာက္ခံခဲ႔တဲ႔ ယင္းမာပင္ျမိဳ႔နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚေအာင္ေမရီက

 "၀မး္ေရးအတြက္ ေတာင္သူေတြမွာ ၾကံၾကံခံေ နရတယ္၊ ခေမာက္ေဆာင္း ကားဖိနပ္စီးျပီး လုပ္ရတာကားစီးျပီး အဲယားကြန္းထဲအလုပ္လုပ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင္႔  အိတ္ခြံကုိ ၂၅ က်ပ္သားအထိ အေလးခ်ိန္သတ္မွတ္တာ မလုပ္သင္႔ပါဘူး"လုိ႔ေျပာခဲ႔ပါတယ္။
 အဆုိကုိ မဲခြဲရာမွာ ေထာက္ခံသူ ၈၅ ဦး၊ကန္႔ကြက္သူ ၇ ဦး ၊ပယ္မဲ ၁ မဲ ရတာေၾကာင္႔ အဆုိေအာင္ခဲ႔ပါတယ္။
  ကုန္စည္ဒုိင္ဘက္ကလည္း သင္းဖြဲ႔စညး္မ်ဥး္အရ အမ်ားသေဘာတူထားတဲ႔ကိစၥမုိ႔  အသင္းသားေတြ ဆႏၵအတုိင္းလုပ္မယ္ဆုိျပီး မဲေပးေစခဲပါတယ္၊ ကုန္စည္ဒိုင္ မဲရလာဒ္ကေတာ႔ အစိတ္သားကေန အ၀က္သား အျဖစ္ေလ်ာ႔ခ် ၀ယ္ဖုိ႔ပါ။ ဒါေပမယ္႔ တုိင္းအစုိးရက လႊတ္ေတာ္မွာ ဆုးံျဖတ္ထားတဲ႔အတုိင္းသာ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ကုန္စည္ဒုိင္ကုိ စာပုိ႔ခဲ႔ပါတယ္။

၇။ လႊတ္ေတာ္ ေရာက္ မသန္စြမ္းသူ မ်ားေအာင္ပြဲ
 
  မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းမ်ားရေစဖုိ႔ တုိင္းေဒသၾကီးအစုးိရအဖြဲ႔မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ ကုိ  ၁၀ၾကိ္မ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ မသန္စြမ္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္ ၂ မွ ေဒါက္တာေက်ာ္သူဟန္ထြန္းကတင္သြင္း ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္၊
  ဒီအဆုိ ေဆြးေႏြးမႈကုိ  မုံရြာျမိဳ႔ ေရာင္ျခည္သစ္မ်က္မျမင္ ေက်ာင္း၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႔နယ္ ခ်ပ္သင္း ေက်းရြာက ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႔ေဆာင္အဖြဲ႔ မွ မသန္စြမ္းပုဂၢဳိလ္္မ်ား ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ျပီး အားတက္ သေရာ နားေထာင္ခဲ႔ၾကတာလည္း စစ္ကုိင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္ ရဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုပါ၊
    "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရာမွာလည္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ကတိက၀တ္ျပဳထားပါတယ္၊မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ သင္႔ေလ်ာ္တဲ႔အလုပ္အကုိင္ကုိေတာင္းဆုိတာပါ၊ မလုပ္မကုိင္ႏိုင္တဲ႔ဟာ ကုိ ေတာင္းဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး၊မသန္စြမ္းလုိ႔အလုပ္လက္မဲ႔ ျဖစ္တာမ်ဳးိမလိုလားလုိ႔  ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံေနရလုိ႔ ဒီအဆုိကုိ တင္သြင္းတာျဖစ္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း လက္ႏွစ္ဖက္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ မသန္စြမ္း သူပါ "ဟု အဆုိရွင္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သူဟန္ထြန္းကေျပာခဲ႔ပါတယ္။
  ဒီအဆုိကုိ မဲခြဲဆုးံျဖတ္ခံေစရာမွာ  တက္ေရာက္တဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၃ ဦးထဲက ၄၈ ဦးေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္ ၂၂ ဦး၊ၾကားေန ၉ဦး၊ပယ္မဲ ၄မဲ ရွိျပီးေထာက္ခံသူမ်ားလုိ႔ အတည္ျပဳခဲ႔ပါ။
  အဆုိ အတည္ျပဳခဲ႔တာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ခ်ပ္သင္းရြာမွ ကုိေသာ္ဇင္ဦးက
     " ေမွ်ာ္လင္႔ထားသလုိ ျဖစ္လုိ႔ အားရတယ္၊အရမ္းလညး္၀မ္းသာတယ္ “လုိ႔  မီဒီယာမ်ားကုိ ပီတိ စကားေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။
 

     ၈။ လင္းႏုိ႔ ဂူ တုိက္ပြဲ
   
     လင္းနို႔ဂူဟာ ေရႊဘုိခရုိင္ ကန္႔ဘလူ ျမိဳ႔နယ္ ဇင္းေတာင္
ေဒသ ေရႊဘုိ-ျမစ္ၾကီးနားသြားကားလမ္း မွာရွိပါတယ္။ ဒီဂူဟာ ဘူမိဇီ၀ သြင္ျပင္ထူးျခားျပီး ေတာဆင္ရုိင္းေတက်က္စားျပီး ၊   လင္းႏုိ႔ ေတြ  သန္းခ်ီတည္ရွိတာ၊ ရွားပါးသစ္မ်ဳးိစုံေပါက္တာေၾကာင္႔ တုိင္းအစုိးရက သစ္ေတာ ဌာနနဲ႔ေပါင္းျပီး  အနာဂတ္ေက်ာင္းသူေက်ာငး္သားေတြ အတြက္ သစ္ေတာပညာေပးစခန္းထူေထာင္ဖုိ႔၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိိန္းသိမ္းေရးလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ၊ေဒသခံေတြ အလုပ္ရေအာင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ထူေထာင္ဖုိ႔ ၾကံရြယ္ခဲ႔ပါတယ္။ၾကံရြယ္တဲ႔အတုိင္း ၂၀၁၇-၁၈ ဘတ္ဂ်က္ တုိင္းအစုိးရ ပုိလ်ံေငြထဲက  လင္းႏို႔ဂူမွာ  ျပခန္း၊အိမ္သာ၊၀န္ထမ္းေနအိမ္၊စက္ကရိယာ ၊ေရစင္ေတြ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္သုးံဖုိ႔ေရးဆြဲပါတယ္၊ ဒိီေငြကုိ သုးံရဖုိ႔ ၁၁ၾကိမ္ေျမာက္ က်ငး္ပတဲ႔လႊြတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ ရဖုိ႔ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ၾကီး ဦးစုိးဦးက တင္သြင္းစဥ္  ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကပါတယ္၊အဓိက ကန္႔ကြက္သူ ဒီပဲယင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚႏွင္းခုိင္းစုးိ မွာ  မဲခြဲဖုိ႔ကိစၥ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ အျပန္အလွန္ ျငင္းခုံရတဲ႔အထိျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။  
 လင္းႏို႔ဂူ ကိစၥက ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၁၇ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တုန္းကလည္း  ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပႆနာ တက္ခဲ႔ပါေသးတယ္၊ အဲဒီတုန္းကလည္း ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖဳးိေရးဦးစီးဌာန ပုိလ်ံရန္ပုံေငြကုိလုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းျပီး ေငြက်ပ္သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္သုးံဖုိ႔ကို ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကတာပါ။
   ေဒၚနွင္းခုိင္စုိး က"ဘတ္ဂ်က္ဟာအေရးၾကီးပါတယ္၊ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥကုိ လႊတ္ေတာ္က
ေဆြးေႏြးတုိငး္ကၽြန္မ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းကင္းကင္းေဆြးေႏြးတယ္၊
စစ္ကုိင္းတုိင္းအတြင္းအျခားခရီးသြားေဒသမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားျပီးျဖစ္တဲ႔
ဖုိလ္၀င္ေတာင္၊အေလာင္းေတာ္ကႆ     ပ၊တြင္းမ စတဲ႔ေနရာေတြမွာ
ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားသုးံသင္႔တယ္၊အေလအလြင္႔မျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္"၊ လုိ႔ ေျပာခဲ႔ပါတယ္။

 
   ဒါအျပင္ ယင္းမာပင္ျမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္  အမတ္ ေဒၚေအာင္ေမရီက လည္း " အဲဒီ ေနရာက အိမ္ေျခ ၂၀ေလာက္ပဲ ရွိတယ္၊တရားမ၀င္ ေရႊတြင္းေတြလည္းရွိခဲ႔လုိ႕ေခါင္ခုိက္ေနတယ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္လုိ႔မေအာင္ျမင္ရင္ အတည္ျပဳတဲ႕ လႊြတ္ေတာ္ပဲ သိကၡာ ထိခုိက္မွာ၊ တျခား အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ မွာလုပ္ရင္ေကာင္းတယ္။ အာဆီယံအေမြအႏွစ္ဥယ်ာဥ္မွာထိပ္ဆုးံကျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ဘုရားဖူးေတြ သုးံသိန္းေက်ာ္လာတယ္၊လမ္းကဖုန္တေထာင္းေထာင္းနဲ႔ပဲ၊တျခားေနရာေတြလည္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံဖို႕
အမ်ားၾကီးရွိတယ္ "
ေျပာခဲ႔ပါတယ္။
  ၀န္ၾကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအၾကား တုိက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ႔ေပမယ္႔  လင္းႏုိ႔ဂူ မွာ ခရီးသြားေဒသေဖာ္ေဆာင္မယ္႔ ကိစၥကုိ ဘတ္ဂ်က္သုးံဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ က  ေနာက္ဆုးံေတာ႔ အတည္ျပဳေပးခဲ႔ပါတယ္။

၉။လႊတ္ေတာ္က ေစာင္႔ၾကည္႔မယ္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ ရုးံမ်ား

   ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုးံ (OSS)ေတြကုိ အရင္အစုိးရလက္ထက္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔တာပါ၊  ျပည္သူေတြ ရုးံလုပ္ငန္ေန႔ခ်င္းျပီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ရုးံေပါင္းစုံကုိ တစ္ေနရာတည္း စုေပါင္းဖြင္႔ေစခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္၊ဒီရုးံေတြကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြ ေစာင္႔ၾကည္႔ဖုိ႔ ျမစ္ဖ်ားခံလာတဲ႔ ကိစၥ က  ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၆ လတာ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားစာရင္းမွာ ဒီရုးံ ၁၇ ရုးံအတြက္ ရုးံသုးံပစၥညး္၀ယ္ဖုိ႔ ေငြက်ပ္ သိန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ထည္႔သြင္းေတာင္းခံတာကေန စခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘတ္ဂ်က္ ကုိ ၁၁ၾကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းစဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ႔ပါတယ္။
    " ၊ အခု အစုိးရသက္တမ္း ၂ႏွစ္အတြင္း OSS ရုးံမ်ား တစ္ၾကိမ္မွ
ဖြင္႔ထားတာ မရွိဘူး၊လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူကုိ
လက္ေတြ႔အက်ဳးိျပဳမယ္႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုိပဲ ခြင္႔ျပဳ လုိတယ္၊ OSS
ရုးံေတြ ဟန္ျပမဟုတ္ပဲ တကယ္ ၾကိဳးစားမယ္ဆုိရင္လႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳေပးမယ္ "ဟု  အရာေတာ္ျမိဳ႔နယ္မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀ဏၰ ကေျပာခဲ႔ပါတယ္။
 ဒီဘတ္ဂ်က္ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ  ဦးသန္းကုိယ္တုိင္ ၾကား၀င္ျပီး " OSSလုပ္ငန္းဟာ
ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႔မွာေအာင္ျမင္ေနတယ္၊ ဒီႏုိင္ငံေတြမွာလည္းေအာင္ျမင္တယ္ဆုိိတာ
ခ်က္ျခငး္ထလုပ္၊ခ်က္ျခင္း ေအာင္ျမင္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ အခ်ိန္တစ္ခု
ျဖတ္သန္းရမွာပါ၊ ေနာင္မွာ OSS လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္စြာအေကာင္ထည္
ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္ျပခ်က္ကုိ
ေစာင္႔ၾကည္႔သြားပါမယ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားနည္းခ်က္ရွိလာ ရင္
ဆက္လုပ္သင္႔၊မလုပ္သင္႔ ကုိယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားက အဆုးံအျဖတ္ေပးၾကဖုိ႔
လုိပါတယ္"လုိ႔  ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေျပာခဲ႔ လုိ႔ အတည္ျပဳေပးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ကုိသစၥာ(မုံရြာ)

No comments:

Post a Comment