Latest News

Saturday, January 13, 2018

" အညာ ဆန္ သေဘာၤၾကီးမ်ား အနားယူေနသည္”

"  အညာ ဆန္ သေဘာၤၾကီးမ်ား အနားယူေနသည္”

      ကုိသစၥာ(မုံရြာ)

      ခ်င္းတြင္းျမစ္ရုိးတေလ်ာက္ အၾကီးဆုးံဆိပ္ကမ္း ကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားသည္႔  မုံရြာဆိပ္ကမ္း  ကုိ ၾကည္႔လ်င္  တစ္ႏွစ္ပတ္လုးံ  ဆုိက္ကပ္ထားေသာ ႏွစ္ထပ္သေဘာၤ ျဖဴျဖဴၾကီးမ်ားကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသေဘာၤအုိၾကီးမ်ား ေပၚတြင္ သေဘာၤလုပ္သားၾကီးမ်ားက မိသားစု အလုိက္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျပီး ေရေပၚ အိမ္သဖြယ္ ေနထုိင္ခဲ႔ ၾကသည္မွာလည္း ၾကာခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။

" ဒီသေဘာၤၾကီးေတြက ေလလံပစ္ဖုိ႔ေစာင္႔ေနရတာ "ဟု
 ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို္႔ေဆာင္ေရး (ခ်င္းတြင္း ဌာနခြဲ)မွ လက္ေထာက္ေရေၾကာင္း ဌာနမွဴး  ဦးသန္းထြန္းကေျပာလုိက္သည္။

အထက္ခ်င္းတြင္း တစ္ရုိးေနထုိင္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈဘ၀စုိေျပ လွပေရး ကုိ တခ်ိန္က အားသြန္ခြန္စုိက္ ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ႔ၾကေသာ  သေဘာၤၾကီးမ်ား သည္ အခုေတာ႔ အိုမင္းရင္႔ေရာ္ ေဆြးေျမ႕ မႈမ်ားႏွင္႔အတူဆိပ္ကမ္းတြင္သာ ေက်ာက္ခ် ရပ္နားေနရေတာ႔သည္။ ခ်င္းတြင္းတရုိးတြင္ သေဘာၤၾကီး မ်ား ေကာင္းစားခဲ႔ေသာ ကာလသည္ ၁၉၄၆ မွ ၂၀၁၀ ခုနွစ္အထိ ႏွစ္ေပါငး္ ၆၀ ေက်ာ္ သာျဖစ္သည္။

 ထုိစဥ္က ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိင္ သေဘာၤၾကီးမ်ားကလည္း သန္တုန္းျမန္တုန္း၊သစ္လြင္ေတာက္ပမႈႏွင္႔အတူ လန္းဆန္း လက္ဆက္ တုန္းပင္ျဖစ္သည္။ သေဘာၤသား မာလိန္မွဴး ၾကီးမ်ားလည္း  လက္ဖ်ားေငြသီး ၍ ၀င္ေငႊရႊင္ခ်ိန္ ၊အိမ္သူ သက္ထား ၾကည္ျဖဴ ခ်ိန္၊မိသားစု အူစို ခ်ိန္မ်ားျဖစ္ခဲ႔သည္။ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ခ်င္းတြင္းဌာနခြဲ ပိုင္ သေဘာၤၾကီးမ်ားကုိ ၾကည္႔လ်င္ ပန္းႏြယ္  အမည္ရွိ လူစီးသေဘာၤ ႏွစ္စင္း၊ခ်မ္းျငိမ္း၊ခ်မ္းသာ၊ခ်မ္းလွ အမည္ရွိ သေဘာၤ သုးံစင္း၊ ဟသာၤ အမည္ရ သေဘာၤႏွစ္စင္း၊ ကံစီ သေဘာၤ၊သလႅာ၀တီ ၁ မွ ၆ အထိ  သေဘာၤ ေျခာက္စင္း၊စီပီဘီခရီးသည္တင္ ႏွင္႔ စီစီဘီ ကုန္တင္ယာဥ္ သေဘာၤၾကီးမ်ား၊ဇက္သေဘာၤႏွင္႔ ယူဒီ ေလာင္စာဆီသယ္ သေဘာၤမ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္ ထားခဲ႔သည္။
 
လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္းက အထက္ခ်င္းတြင္း ေဒသနွင္႔ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသတုိ႔မွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အားကုိးရာ ထြက္ေပါက္ သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရလမ္းေၾကာင္း သာျဖစ္သည္။ ၄င္းေရလမ္းေၾကာင္းမွ တဆင္႔ ျပည္တြင္းရွိ ျမိဳ႕ၾကီး ၊ရြာၾကီးမ်ားသုိ႔ ကူးလူးသြားလာခဲ႔ၾကရသည္။ ၄င္းေၾကာင္႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္ သုိ႔ အစုန္၊အဆန္ ခုတ္ေမာင္းသြားလာသည္႔ သေဘာၤၾကီးမ်ားက သူတုိ႔ရဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ အားကုိးရာျဖစ္သည္။ ေရႊးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိခဲ႔ေခ်။
     
မုံရြာျမိဳ႕မွ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္း ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားျဖစ္သည္႔ မင္းကင္း၊ ကေလး၀၊ေမာ္လိုက္၊ေဖာင္းျပင္၊ဟုမၼလင္း၊ခႏၱီး ျမိဳ႕အထိ ေႏြ၊မုိး၊ေဆာင္း ရာသီသုးံခု စလုးံ ၾကိဳက္တဲ႔အခ်ိန္သြား သေဘာၤခရီးကသာ လုိရာ ေရာက္ႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ၾကာသည္ ေႏွးသည္ က အဓိက မဟုတ္၊ လုိရာခရီး ေရာက္ဖုိ႔က အဓိကျဖစ္ခဲ႔သည္။ ထုိထက္ေရွးက်ေသာ ကာလမ်ားက ခ်င္းတြင္းတေၾကာတြင္ မီးထုိးသေဘာၤၾကီးမ်ား ေျပးဆြဲခဲ႔ဖူးၾကသည္။ ထင္းမီးထည္႔၍  ဘိြဳင္လာအုိးျဖင္႔ေျပးေသာ သေဘာၤ ၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ မီးအားေကာင္းလ်င္ ျမန္ျမန္ခုတ္ေမာင္း ႏိုင္ အေျပးသန္ျပီး မီးအားက်လ်င္ ေႏွးသြားေသာ သေဘာၤၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ထင္းေလာင္စာ ကုန္ရင္ နီးစပ္ရာ ဆိပ္ကမ္းကပ္ ျပီး သေဘာၤလုပ္သားမ်ားက ေတာအတြင္း ထင္း၀င္ခုတ္ရေသးသည္။ခ်င္းတြင္းတစ္ရုးိ သစ္ေတာၾကီးမ်ားက လည္း ခုတ္ လုိ႔ မကုန္ ဟီးထလုိ႔ေနသည္။ မီးထုိး သေဘာၤၾကီးမ်ားကေတာ႔ ကံေကာင္း၊ကံကေလး၊ကံညြန္႕၊ကံသာ၊ဟသာၤ အမည္ရွိ သေဘာၤမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းေနာက္မ်ားေတာ႔ ၁၉၅၃ ခုနွစ္ ၀န္းက်င္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံထုတ္ ဒီဇယ္ဆီသုးံေမာင္းႏွင္ေသာ ခ်မ္းျငိမ္း၊ခ်မ္းစီ၊ခ်မ္းျမ၊ခ်မ္းသာ ၊ခ်မ္းလွ အမည္ရွိ သေဘာၤၾကီးမ်ား ခ်င္းတြင္းျမစ္တြင္ အသုးံေတာ္ခံရန္ ေရာက္လာၾကသည္။ ခရီးသည္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၇၀ ေက်ာ္ထိ သယ္ႏိုင္သည္႔ သေဘာၤၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။
 
"  ေရခ်မ္းစီ၊ ကုန္း ၾကယ္နီ စိတ္ေပါက္မွ လိပ္ေလာက္ေျပးသည္" ဟု ခ်မ္းစီးရီး သေဘာၤၾကီးမ်ား ခ်င္းတြင္းျမစ္တြင္းသြားလာမႈေႏွးေကြးပုံကုိ ထုိစဥ္က ခရီးသည္မ်ားက ေလွာင္ေျပာင္ စာစပ္ခဲ႔ၾကသည္။အထက္ခ်င္းတြင္း လူထုအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ ျမိဳ႕ရြာမ်ား ဆိပ္ကမ္းတြင္ သေဘာၤၾကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္လာသည္႔ ေန႕သည္ မဟာလာဘ္ၾကီးတစ္ပါးျဖစ္သည္။ သေဘာၤေပၚတက္ျပီး   ေစ်း၀ယ္မလား၊ျမိဳ႕က ပါလာတဲ႔ အစားအစာေတြ၊ေခတ္ဆန္းအ၀တ္အစား ေတြ ၀ယ္ခ်င္လား အကုန္ရသည္။ သေဘာၤ ထမင္း၊ သေဘာၤဟင္း၊သေဘာၤလက္ဖက္ရည္ တုိ႕ကို ခ်စ္သူ ရည္စားနဲ႔သြားမလား၊မိသားစု အပန္းေျဖ ရင္းသြားစားမလား၊ သေဘာၤေပၚေစ်း၀ယ္ျခင္း ကုိ အထက္အညာမွ လူမ်ား ယခုအခါ လြမ္းဆြတ္တမ္းတၾကမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာၤၾကီးမ်ားကလည္း ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ကပ္၍ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္လွ်င္ တစ္ညအိပ္၊ သုိ႕မဟုတ္ နာရီေပါင္း မ်ားစြာၾကာတက္သည္။
 
ခ်မ္းစီးရီး သေဘာၤၾကီးမ်ား ေနာက္  မႏုိင္မနင္း ျဖစ္ေနေသာ ခ်င္းတြင္းသေဘာၤခရီးစဥ္မ်ားကုိ ကူညီရန္ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာၾကတာကေတာ႔  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ ပန္းႏြယ္သေဘာၤၾကီးႏွစ္စင္း၊ျဖစ္သည္။ထုိစဥ္က  ႏုိင္ငံေက်ာ္ အဆုိေတာ္ တြံေတးသိန္းတန္၏ "ေမာင္႔မမ ပန္းႏြယ္ " သီခ်င္းကလည္း လူပ်ဳိကာလသားမ်ား အၾကားေရပန္းစားခ်ိန္ ၊ပန္းႏြယ္သေဘာၤက ခ်င္းတြင္းတစ္ရုိးမွာ စူပါစတားျဖစ္လာျပန္သည္။ ပန္းႏြယ္ မွ မစီဖူးရင္ လူရာမ၀င္ေတာ႔သလုိလုိျဖစ္သည္အထိပင္ျဖစ္ခဲ႔သည္။သေဘာၤအတြင္းပိုင္း အျပင္အဆင္က လည္း ေရပန္းပါ ေရခ်ဳးိခန္း၊ဘုိထုိင္အိမ္သာ၊ အဲယားကြန္း၊ေရခဲေသတၱာ၊ေမႊ႕ယာ၊ ၾကမ္းျပင္ေကာေဇာခင္း ၊ေျပာင္လက္ေနေသာ ထုိင္ခုံမ်ား ျဖင္႔ တကယ္႔ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည္႔ ေပးသည္႔ ဇိမ္ခံ သေဘာၤၾကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
 
 ပန္းႏြယ္သေဘာၤၾကီးမ်ား ေနာက္ထပ္ေရာက္လာ သည္ကေတာ႔ ၁၉၉၅ ခုနွစ္ က တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာၾကီးမ်ား အစြမ္းျဖင္႔ တည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာ ျမန္မာ႔ သေဘာၤက်င္းလုပ္ငန္းထြက္ သလႅာ၀တီသေဘာၤၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ သလႅာ (၁)မွ(၆)အထိ ေျခာက္စင္းထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ေျပးခဲ႔သည္။ တစ္နာရီ လ်င္ ေရမုိင္ (၁၂)မုိင္ ထိ ခုတ္ေမာင္းႏိုင္သျဖင္႔ မုံရြာမွ အထက္ေရမုိင္ (၄၅၄)မုိင္ ေ၀းေသာ ခႏၱီးျမိဳ႕အထိ ေရာက္ဖုိ႔ ရက္သတၱပတ္အၾကာေျပးဆြဲရသည္။ မုိးရာသီေရေၾကာင္း ေကာင္းခ်ိန္ တြင္ အသြားႏွင္႔အျပန္ ၉ ရက္ သာ ၾကာသည္။ အဲယားကြန္းေလေအးေပးစက္ မ်ား ပါေသာ အဆင္႔မီ သေဘာၤၾကီး မ်ားျဖစ္ခဲ႔သည္။
   
"  သၾကၤန္ေတာင္ မနားဘူး၊ျမစ္ထဲမွာေျပးဆြဲရင္း သေဘာၤေပၚတင္ သၾကၤန္က်ခဲ႔ၾကတာ" ဟု သေဘာၤ မာလိန္မွဴး ေဟာင္းၾကီး ဦးေရႊက ခ်င္းတြင္းသေဘာၤၾကီးမ်ား သရဖူေဆာင္းခဲ႔ခ်ိန္ကုိ တမ္းတစြာေျပာသည္။
 
 ယခုေတာ႔ အရာရာ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။

"  အခု ဌာနပိုင္ စက္ရွိ သေဘာၤ ၁၅ စင္း နဲ႔ စက္မဲ႔  တစ္စင္း ရွိတယ္၊ဒါေပမယ္႔ ခ်မ္းသာနဲ႔ ဇက္ ၁၀၈ ပဲ သုးံလုိ႔ရေတာ႔တာ၊က်န္တာေတြၾက ဆိပ္ကမ္း မွာ ၾကာရွည္ရပ္နားတုိ႔ ၊ကမ္းထုိး တုိ႔ နဲ႔ ေလလံပဲ အခ်ိန္ေစာင္႔ေနရတာ" ဟု ဦးသန္းထြန္း ကေျပာသည္။
 
 သေဘာၤအုိ ၾကီးမ်ားသက္တမ္းကလည္း ေနာက္ဆုးံ၀င္ခဲ႔သည္႔ သလႅာ၀တီ ႏွစ္ထပ္ သေဘာၤၾကီးမ်ားပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သက္တမ္း ရွိျပီးက်န္သေဘာၤမ်ားက ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိေနသည္။ သေဘာၤသံျပားမ်ားသည္ ေရခ်ဳိျမစ္တြင္ ၇ ႏွစ္ခံျပီး  ေရငန္တြင္ ၃ ႏွစ္သာ ခံသည္။

" ႏိုင္ငံေတာ္မွာလည္း ျပည္တြင္းအေျခအေနေတြေၾကာင္႔ ျပည္ပ သြင္းကုန္၊ထုတ္ကုန္၊ ပိတ္ဆုိ႔ခံရေတာ႔ တကယ္ေကာင္းတဲ႔ အဂၤလန္တုိ႕ ဂ်ပန္တုိ႔က သံျပားေတြ ၀ယ္သုးံလုိ႔မရဘူး၊ အရည္အေသြးမေကာင္းတဲ႔ တရုတ္သံျပားပဲ ၀ယ္သုးံျပီးဖာေထးေနရတာ " ဟု လက္ေထာက္ေရေၾကာင္းဌာနမွဴ းခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြန္းက ဆုိသည္။
သေဘာၤၾကီးမ်ား မေျပး ဆြဲႏိုင္ပဲ ရပ္နားခဲ႔ရျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားစြာရွိသည္႔အထဲမွ တစ္ခ်က္သည္ ျမစ္ညာ အထက္ ပိုင္း ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ား၌ အေျပာင္ရွင္း စနစ္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေတာခုတ္ျခင္း၊ ျမစ္အတြင္း ေရႊေမ်ာမ်ားအလြန္အကၽြံ တုိက္ျခင္းေၾကာင္႔  ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေကာသြားျခင္းသည္လည္း ပါ၀င္သည္။ ခ်င္းတြင္းဆန္ သေဘာၤၾကီးမ်ားက ေရစူး အနက္ ေလးေပ မွ သြားႏိုင္သည္။ခ်င္းတြင္းျမစ္ကလည္း ေႏြႏွင္႔ေဆာင္းဆုိ အရုိးအျပိဳင္းျပဳိင္း၊ျဖစ္ေနသည္။ ျမစ္ေရသည္ ေျခာက္ႏွစ္ ဆက္တုိက္ ေရနည္းမွတ္ေအာက္ ေရာက္ေနသည္ ဟု ေရအရင္းအျမစ္ႏွင္႔ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန အခ်က္ အလက္မ်ားကညြန္းဆုိသည္။ သုးံရာသီစလုးံေျပးဆြဲႏိုင္ခဲ႔ေသာ သေဘာၤၾကီးမ်ားသည္ ယခုေတာ႔ မုိးရာသီ သုးံလ ကိုပင္ အႏုိင္ႏိုင္ေျပးဆြဲေနရေတာ႕သည္။ေျပးဆြဲျပန္ေတာ႔လည္း ေရမုိင္ ၁၄၀ သာ ေ၀းသည္႔   ကေလး၀ ျမိဳ႕အထိသာ တစ္ပတ္တစ္ေခါက္ ႏႈန္းေျပးႏိုင္ေတာ႔သည္။ ကေလး၀ အထက္ ျမိဳ႕မ်ားသုိ႔ေမျပးႏိုိင္ေတာ႔သည္မွာ ၂ နွစ္ဆက္တုိက္ရွိျပီျဖစ္သည္။ဟုမၼလင္းႏွင္႔ခႏၱီးျမို႔ မ်ားသုိ႔ လည္း ပုဂၢလိကမွ လာေရာက္ငွားရမ္းမွသာ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းႏွင္႔အက်ဳးိတူ ေျပးဆြဲထြက္ခြာေလ႔ ရွိသည္။
   
 ေနာက္တစ္ခ်က္ မဟာအမွားၾကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြေအာက္မွ ခြဲထြက္၍ မိမိပုိင္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင္႔သာ ရပ္တည္ရန္ အားထုတ္ခဲ႔ေသာ အလြဲၾကီးျဖစ္သည္။ သေဘာၤမွ ရေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႕ မသြင္းပဲ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ထံမွလည္း ဘတ္ဂ်က္ေငြ မယူေတာ႔ပဲ ကိုယ္ပိုင္ ေငြနဲ႔ရပ္တည္ျပီး ေျပးဆြဲရန္ အထက္လူၾကီးပုိင္း စီစဥ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ မသုးံပဲ ခြဲထြက္ျပီး သီးသန္႔ ရပ္တည္ခဲ႔သည္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။

"  ဘတ္ဂ်က္ေအာက္ကထြက္လုိက္ေတာ႔ ျခိဳးျခံေခၽြတာေရး ဦးတည္ျပီး စက္ေတြ မျပင္ဘူး၊သေဘာၤက ၀င္ေငြေတြ ေကာင္းေနေတာ႔ ကုိယ္႔ဘာသာကုိယ္ ရပ္တည္လုိက္ရင္ ဟန္က်ျပီ လို႕ထင္တာ၊စထြက္တုန္းက ကို ယို္င္နဲ႔နဲ႔ျဖစ္ေနတာ၊လူၾကီးေတြကလည္း ဌာနရဲ႕ျဖစ္အင္ကုိ အမွန္အတုိင္းမသုးံသပ္ပဲလုပ္လုိက္ၾကတာ၊ ကုန္းလမ္းခရီးနဲ႔ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြလည္း ဆက္သြယ္ေရးေတြ ေကာင္းလာေတာ႔အခ်ိန္ၾကာတဲ႔ သေဘာၤကုိ ဘယ္သူမွ အားမကုိးၾကေတာ႔ဘူး၊အိမ္ရွင္ကေန အိမ္ဌားဘ၀ ေရာက္သြားတာ၊ဌာနပိုင္ေျမဂရမ္  ေနရာ ေတာင္ဌားထားရတာ၊အဲဒီကစျပီး ဘုန္းဘုန္းလဲေတာ႔တာပဲ " ဟု ဦးသန္းထြန္း ကေျပာသည္။
   
 ျမစ္ကူးတံတားၾကီးမ်ားထုိးလုိက္ျခင္း၊ကုန္းေၾကာင္းတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းလာျခင္းက စစ္ကို္င္းတုိင္းေဒသၾကီး၏ျမိဳ႕ေတာ္ မုံရြာျမိဳ႔သုိ႕သြားလာရန္ အထက္ခ်င္းတြင္းေဒသ မွ လူထုအတြက္ ေရလမ္း၊ကုန္းလမ္း ၾကိဳက္ရာ ခရီးစဥ္ ကုိ ေရြးခ်ယ္ သြားႏုိင္ျပီျဖစ္သည္။
 
  " မျဖစ္မေနေရေၾကာင္းက သြားမယ္ဆုိလည္း ခု အျမန္ေရယာဥ္ေတြက ေန႕ခ်င္းေပါက္ေရာက္တယ္၊အလြန္ဆုးံၾကာ တစ္ညအိပ္ေပါ႔၊သေဘာၤကေန လုိက္ရင္ ကုန္အမ်ားၾကီးတင္ႏိုင္တယ္၊ေစ်းလည္း ခ်ိိဳတယ္ ဆုိေပမယ္႔ ျမစ္ေၾကာင္းမွာ ဘယ္ေနရာ ေသာင္တင္ေနမလဲ ဆုိျပီး ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ လုိက္ရေတာ႔ ၊ေသာင္တင္ရင္ စက္ပ်က္ရင္ ပါတဲ႔ ကုန္စည္ေတြ ပုပ္သြားေရာ၊ ဒါေၾကာင္႔ ဘယ္သူမွ မစီးခ်င္ၾကေတာ႔တာ "ဟု ခ်င္းတြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွ ဌာနခြဲစာေရး ဦးစုိးတင္႔ ကေျပာသည္။

သေဘာၤၾကီးမ်ားေနရာတြင္ အစားထုိး၀င္ေရာက္ လာသည္႔ေပါ႔ပါး သြက္လက္ျပီး သံခြံျဖင္႔တည္ေဆာက္ထာေးသာ  ပုဂၢလိက အျမန္ေရယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။၄င္းေရယာဥ္မ်ား၏ ၀င္ေငြကလည္း အံ႔မခန္းျဖစ္သည္။ေခတ္ကာလ မည္မွ်ပင္ ေျပာင္းလဲသြားေစကာမူ ခ်င္းတြင္းတရုိး၏ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားက တုိးျမွင္႔ေနဆဲျဖစ္သည္။မုံရြာျမိဳ႕အေျခစုိက္၍ အထက္ခ်င္းတြင္း ျမိဳ႕ရြာ မ်ားသုိ႕သြားလာေနသည္႔ ခရီးသည္ သီးသန္႔တင္ အျမန္ေရယာဥ္အသင္းက (၈)သင္း၊ အစင္းေပါင္း (၁၃၈)စင္း တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ ေျပးဆြဲေနျပီး၊ကုန္တင္ေရယာဥ္ အသင္း (၁၇)သင္းမွ ေရယာဥ္ေပါင္း (၅၂၅)စင္း အထိ ခ်ငၤ္တြင္းျမစ္တြင္ေျပးဆြဲေနၾကသည္။ ၄င္း ေရယာဥ္မ်ားအားလုးံ၏ တစ္ရက္၀င္ေငြသည္ ၂၈၅ သိန္း ရွိျပီး တစ္လလွ်င္က်ပ္သန္းေပါင္း (၈၈၄)သန္း ရွိသည္ ဟု  ေရေၾကာင္းဌာန မွ  ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။၄င္းေ၀စု အာလုးံကုိ ေရွးရုိးစြဲပုံစံျဖင္႔ ျဖတ္သန္းခဲ႔သည္႔ သေဘာၤၾကီးမ်ားက ခြဲေ၀ ေပးလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

"  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဌာန က ဓူ၀ံၾကယ္ေတာ႔ ခူးခ်င္တယ္၊ေလွကားမရွိဘူး ဆုိသလုိျဖစ္ေနတယ္၊ သူတုိ႔ကို ဘယ္ ယွဥ္ေျပးႏိုင္မလဲ ဗ်ာ၊ခရီးသည္ေတြက မင္းတုိ႔သေဘာၤက မုိးတြင္းေလာက္ေျပးတာ၊ ငါတုိ႔က တစ္ႏွစ္လုးံခရီးသြားတာမုိ႔ မိတ္ပ်က္မခံခ်င္ဘူးဆုိျပီးအျမန္ေရယာဥ္ေတြဆီပဲ ေျပးၾကတယ္ "ဟု ဦးသန္းထြန္းကဆုိသည္။
     
 ခ်င္းတြင္းျမစ္သြား သေဘာၤၾကီးမ်ားရပ္နား ရျခင္း ႏွင္႔အတူ သေဘာၤလုပ္သားၾကီး မ်ားျဖစ္ေသာ ေရယာဥ္မွဴး၊ေရယာဥ္အုပ္၊ စက္ခန္းအုပ္၊လုပ္သားမ်ားမွာလည္း လက္မႈိင္ခ် ထုိင္၍ လစာကုိ သာထုိင္ယူေနရသည္႔အဆင္႔ေရာက္သြားသည္။ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုုိ႔ေဆာင္ေရးဌာန တြင္ သေဘာၤလုပ္သားမ်ားက (၂၈၀၀) ေက်ာ္ ၊ပင္စင္စား သေဘာၤသားေဟာင္းၾကီးမ်ားက (၄)ေထာင္ေက်ာ္  ရွိေန၍ ၀င္ေငြထပ္တုိးမရွာႏိုင္သည္႔ ေရေၾကာင္းဌာနအတြက္ ႏူရာ၀ဲစြဲ၊လဲရာ သူခုိးေထာင္း အျဖစ္ႏွင္႔ၾကဳံခဲ႔ရသည္ဟု ေရေၾကာင္း၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာဆုိသည္။
   
ယခုုေတာ႔ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္ဂ်က္ေအာက္ ျပန္ေရာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ႔ရာ  ၂၀၁၆နွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ဘတ္ဂ်က္ေအာက္  ျပန္အသြင္းခံခဲ႔ရသည္။
 
"   သားသမီးေတြ အိမ္ေထာင္က်လုိ႔ ေငြရွာႏို္္င္ျပီး မိဘကုိ အာခံျပီး ကုိယ္႔ဘာသာအိမ္ခြဲေနမယ္ဆုိျပီးထြက္သြားတာ၊ဘာမွမေျပလည္ ေရာ အေမ႔အိမ္ျပန္ေျပးကပ္ ရသလုိေပါ႔ဗ်ာ "ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေနာင္တရေသာ ေလသံျဖင္႔ေျပာသည္။
   
 ခ်င္းတြင္းေရေၾကာင္းသည္ မုိးရာသီေရၾကီးခ်ိန္၌ နာမည္ေက်ာ္ ၀ဲဂယက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရႊစာေရး၀ဲ၊ပဲ၀ဲ၊ ၀က္သုိက္၀ဲ၊ေလာင္းကရိတ္ ၀ဲမ်ားအျပင္ ေရစီးအရွိ္န္ျဖင္႔ေမ်ာေနေသာ သစ္ပင္ သစ္ျမစ္ကုိင္းလုးံၾကီမ်ား အႏၱရာယ္က လည္း ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ၾကဳံေတြ႔ရေသာ ေဘးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အျမန္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားသည္ ေျပးဆြဲမႈကုိ ယာယီ ရပ္နားရသည္။ထုိအခ်ိ္န္မ်ားမွ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သေဘာၤၾကီးမ်ားတြင္ ကုန္စည္ႏွင္႔ ခရီးသည္မ်ား အျပည္႔ရၾကသည္။
   
ပုဂၢလိက အျမန္ေရယာဥ္မ်ားသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းတြင္ ၂၀၀၀ခုနွစ္မွစ၍ ေျပးဆြဲခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း ေရယာဥ္မ်ား နစ္ျမဳပ္မႈ သမုိင္းကုိ ၾကည္႔လ်င္ ၂၀၀၁ခုနွစ္တြင္ ကနီျမိဳ႔နယ္ ယင္းယိမ္းရြာအနီး ထိပ္တန္း အမည္ရွိ လူစီးအျမန္ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ ၂၀၀၂ခုနွစ္တြင္ ကေလး၀ျမိဳ႔နယ္ ေလာင္းကရိတ္၀ဲ တြင္ ေငြဇင္သိန္း လူစီးေရယာဥ္ နစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင္႔ဥရုေခ်ာင္း ဆုံရာအနီး ၌ သိဂီ ၤထြန္း လူစီးေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ေလာင္းကရိတ္၀ဲ၌ လူေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ေသဆုးံခဲ႔သည္႔ ရာဇာထြန္း လူစီးအျမန္ေရယာဥ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ယင္းအျပင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ သမုိင္းတေလ်ာက္ လူ႔အသက္ေပါင္းစြာစြာ ေသဆုးံခဲ႔သည္႔ ေအာင္စုိးစုိးေက်ာ္ (၂)အျမန္ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈလည္း ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ကနီျမိဳ႔နယ္မိေခ်ာင္းတြင္းရြာအနီးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသးသည္။ ထုိစဥ္က ေရယာဥ္ေပၚတြင္ လုိက္ပါလာေသာ ပညာေရးဌာနမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ၊ မုံရြာတကၠသိုလ္သုိ႔အေ၀းသင္တက္ေရာက္ရန္လာေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၊ေနရပ္ျပန္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ၇၃ ဦးေသဆုးံခဲ႔ေၾကာငး္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးအစုးိရအဖြဲ႔၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အျမန္ေရယာဥ္မ်ား မၾကခဏ တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင္႔  ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈ ရွိေစေရး ၊ျမစ္ေရၾကီးခ်ိန္ အထက္အညာေဒသမ်ား  ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မျပတ္ေတာ္ေစေရး အစုိးရပုိင္ သေဘာၤၾကီးမ်ားျပန္လည္ေပးဆြဲေပးရန္ကုိ   ပထမအၾကိမ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ကေလး၀ျမိဳ႔နယ္ အမတ္  ဦးထြန္းေမာင္က လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း  ၉ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္  ေဖာင္းျပင္ျမိဳ႔နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းက လညး္ေကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔သုိ႔ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ႔ဖူးၾကသည္။
   
“လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ႔ ခရီးသည္၊ကုန္စည္နဲ႔ေရယာဥ္က မွ်တမႈ ရွိေတာ႔ သေဘာၤေတြ ထပ္ေျပးဖုိ႔ မရွိဘူး၊ ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာရင္ေတာ႔ ေျပးႏုိင္ဖုိ႔ အသင္႔စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးသန္းညြန္႔၀င္းက မယုက္မလြန္ေျဖၾကားထားသည္။

 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခုိင္းစားခဲ႔ေသာ သေဘာၤအုိ ၾကီးမ်ား ကို ေလလံပစ္ျပီး ရေသာေငြမ်ားျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ ခ်ေပးမည္႕ဘတ္ဂ်က္တုိ႕ေပါင္း၍ ေခတ္မီ ေရယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ေျပးဆြဲ ရန္ ကုိလည္း ခ်င္းတြင္းေရေၾကာင္းဌာနခြဲ မွ ၾကိဳးပမ္းေနျပီျဖစ္သည္။

  "  ခရီးသည္ေတြ အၾကိဳက္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္၊၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြက ကၽြမ္းက်င္မႈရွိတယ္၊အလုပ္မရွိျဖစ္လုိ႔သာ စိတ္ဓာတ္ေတြပါက်ေနၾကတာ၊ သေဘာၤရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Image (ပုံရိပ္)၊ Safely (လုံျခဳံမႈ)၊ Service( ၀န္ေဆာင္မႈ)တုိ႕ ခ်ထားေပမယ္႔ လုံျခဳံမႈတစ္ခု သာ ေပးႏို္င္တာေၾကာင္႔က်ဆုးံခဲ႔တာ  " ဟု ဦးသန္းထြန္းက  ၄င္း၏ ဌာနကုိ ပြင္႔လင္းစြာေ၀ဖန္ေျပာဆုိသည္။
 
ခ်င္းတြင္း သေဘာၤာၾကီးမ်ားေပၚ တြင္ ကာလရွည္ၾကာ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾကေသာ ၀ါရင္႔ မာလိန္မွဴး ၾကီးမ်ား ၊ေရယာဥ္လုပ္သားမ်ားသည္ ယခုအခါ စြမ္းရည္ျမွင္႔သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ေရွ႕သုိ႕တက္လွမ္းရန္ အားယူေနေသာ  ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္ပုံရိပ္နွင္႕အတူ  ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေအာက္ ျပန္၀င္လာသည္႔ေရေၾကာင္းဌာန  ၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ေရာင္ျခည္သည္ အေ၀းမွ မွိတ္တုတ္၊ မွိတ္တုတ္ ျမင္ေနရျပီျဖစ္သည္။အသြင္သစ္ျဖင္႔ေျပးဆြဲလာမည္႔ သေဘာၤမ်ားသည္ ခ်င္းတြင္းတေၾကာ၌  မင္းမူေနသည္႔ ပုဂၢလိက အျမန္ေရယာဥ္မ်ား ႏွင္႔ယွဥ္ျပိဳင္ေျပးဆြဲ ႏို္င္မလားဆုိသည္႔ အခ်က္မွာ ေငြေရာင္ပိတ္ကား ေပၚတြင္သာ ဆက္လတ္ေစာင္႔ၾကည္႔ရေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။ သေဘာၤအုိၾကီးမ်ား ကေတာ႔ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ကုိ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျငိမ္သက္စြာ ေစာင္႔ဆုိင္းေနရင္း……………….

 ကုိသစၥာ(မုံရြာ)

No comments:

Post a Comment