Latest News

Wednesday, January 31, 2018

ႏွစ္ ၁၅ဝ တြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ လၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားျပား

ႏွစ္ ၁၅ဝ တြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ျမင္ေတြ႕ရသည့္
လၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားျပား

ေနျပည္ေတာ္  ဇန္နဝါရီ  ၃၁

ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ အာကာသ ဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာSuper  Blood  Blue  Moon   ျဖစ္စဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွလည္း အျပည့္အဝျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ လၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါလၾကတ္ျခင္းမွာ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္အစအဆံုးအား အာရွတိုက္၊ ေျမာက္အေမရိကအေနာက္ပိုင္း၊ ႐ုရွားစသည့္ ေဒသမ်ားမွ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး နာဆာမွလည္း လၾကတ္မႈ ျဖစ္စဥ္ အစအဆံုးအား တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။ အဆိုပါတိုက္႐ိုက္ျပသမႈ အစီအစဥ္အား ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ၾကည့္႐ႈသူ ကိုးသန္းေက်ာ္ရွိခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္မ်ား၊ ဝါသနာရွင္ မ်ားက နည္းလမ္းမ်ဳိးစံု၊ ေနရာမ်ဳိးစံုတို႔မွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္သည္   ပံုမွန္မဟုတ္သည့္  အေျခအေနသံုးခုေပါင္းစံုသည့္ အာကာသဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလြန္ႀကီးမားသည့္ လအရြယ္အစားအား ျမင္ေတြ႕ရျခင္း၊  Blue  Moon   ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္ လတစ္လတည္းတြင္ လျပည့္ျခင္း ႏွစ္ခါထပ္မႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္  လၾကတ္ျခင္း  စသည့္ျဖစ္စဥ္သံုးခုကို  တစ္ေပါင္းတည္း ျမင္ေတြ႕ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ လၾကတ္ျခင္းမွာ  ကမၻာ၏အရိပ္က  လအားဖံုးလႊမ္း သြားၿပီး  အလင္းေရာင္ သည္   အျဖဴေရာင္မွတစ္ဆင့္   အဆင့္ဆင့္လၾကတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား   ျဖစ္ပြားၿပီး   ေနာက္ဆံုးတြင္   အနီေရာင္သန္းသည့္လအား  ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။  ထိုကဲ့သို႔ ကၻာ၊ လႏွင့္ ေနတို႔ တစ္တန္းတည္းက်ေရာက္ခ်ိန္မွာ ၁ နာရီ ၁၆ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး   စူပါမြန္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္ လသည္ သူ႔ပတ္လမ္းအတြင္း လည္ပတ္ ရင္းမွတစ္ဆင့္  ကၻာႏွင့္အနီးဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားလွသည့္ လ၏   အရြယ္အစားေၾကာင့္   ယခုလၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို    ပိုမိုထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ျဖစ္စဥ္အစအဆံုးမွာ အခ်ိန္အားျဖင့္ ႏွစ္နာရီနီးပါး ၾကာျမင့္ ခဲ့သည္။

''လ ဆိုတာ ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေန ဆိုတာကေတာ့ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္၊ လၾကတ္တဲ့အခါကို တြက္ခ်က္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဇာတာ ကိုးတန္႔ဘာဝမွာ လၾကတ္ပါတယ္၊ ကိုးတန္႔ဆိုတာ ဘာသာေရးအယူဝါဒကို ရည္òန္းပါတယ္၊ ဘာသာေရးနဲ႔စပ္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး ကိုင္တြယ္ၾကရမယ္ဆိုတဲ့ အတိတ္နိမိတ္ လို႔လည္း  ျမင္ပါတယ္၊  သဘာဝေဘးအၲရာယ္ကိုလည္း  သတိထားၾကရမယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဆိုးၿပီးရင္ အေကာင္းလာတတ္တဲ့ နိမိတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ မၾကာမီမွာ     အခက္အခဲေတြ၊   အက်ပ္အတည္းေတြကေန     ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မယ္ လို႔   ေအာင္နိမိတ္ယူလည္း   ရပါတယ္''  ဟု   နကၡတၱေဗဒပညာရွင္   ကိုရဲေဇာ္က ေျပာသည္။

လသည္ ကမၻာကို ပတ္ေနသည့္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ၅ ဒီဂရီခန္႔ တိမ္းေစာင္းၿပီး ကၻာကလည္း  ေနကို  ၂၃  ဒသမ  ၅  ဒီဂရီခန္႔  တိမ္းေစာင္းေနျခင္းေၾကာင့္  ေနၾကတ္ျခင္း၊ လၾကတ္ျခင္းမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ သံုးႀကိမ္အထိသာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ယခုအႀကိမ္ လၾကတ္ျခင္းသည္ ကၻာ၏ တိုက္႐ိုက္အရိပ္ရွိသည့္ ေနရာအား ျဖတ္သန္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အနီေရာင္သန္းသည့္ လအား ျမင္ေတြ႕ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။  ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီ ၂၂ မိနစ္တြင္ လ၏ အရိပ္သည္ စတင္ေဖ်ာ့လာၿပီး ညေမွာင္ခ်ိန္ ၆ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ ဝန္းက်င္တြင္ လသည္ အရိပ္စစ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ည ၇ နာရီ ၂၃ မိနစ္တြင္ လတစ္ခုလံုးသည္ ကၻာ့အရိပ္အတြင္းသို႔ အလံုးစံုက်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ည ၈ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ လၾကတ္ျခင္းမွာ အျမင့္ဆံုးအမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ည ၈ နာရီ ၃၉ မိနစ္တြင္ လသည္ အရိပ္ေဖ်ာ့ရွိရာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၉ နာရီ ၄၂ မိနစ္တြင္ အရိပ္ေဖ်ာ့သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
လမင္းသည္ ကရကဋ္တာရာခြင္အတြင္း ေရာက္ရွိၿပီး လာမည့္လကြယ္ ေန႔တြင္လည္း ေနၾကတ္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျမင္ေတြ႕ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အာကာသႏွင့္ စၾကဝ$ဠာေလ့လာသူ ကိုသန္႔ဦးက ဆိုသည္။
ခင္ရတနာ(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment