Latest News

Tuesday, January 2, 2018

အနိမ့္ဆုံး လစာ ၃၃% တုိးရန္ ရွိ


တႏူိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ အနိမ့္ဆုံး လစာေငြကုိ ၃၃% အထိ တုိးျမွင့္ေပးသြားရန္ အစုိးရမွ အဆုိျပဳခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ယခင္ လစာေငြ တေန႕လ်င္ ၃၆၀၀ က်ပ္မွ ၄၈၀၀ က်ပ္အထိ တုိးျမွင့္ သတ္မွတ္ေပးဖုိ႕ရွိေနပါတယ္။
ထုိ႕ အစီအစဥ္အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလးၾကိမ္ေျမာက္ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခ စီစစ္ေရး ေကာ္မီတီ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႕ က ေၾကျငာခဲ့ျပီး မတ္လဆန္းမွ စ၍ အသက္၀င္ လာဖုိ႕ ရွိပါတယ္။ ယခုအခါ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္အား ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထား ရယူႏူိင္ရန္ ရက္ေပါင္း ၆၀ သတ္မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။
အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အိမ္နီးခ်င္းႏူိင္ငံမ်ား၏ လစာႏႈန္း မ်ား၊ GDP နဲ႕ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈႏႈန္းမ်ားကုိ ေလ့လာစီစစ္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ အလုပ္ရွင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အထည္အလိပ္ စက္ရုံမ်ား) အေတာ္ကုိ ျမင့္လြန္းတယ္လုိ႕ ညည္းညဴေနၾကျပီး အလုပ္သမား သမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ အေတာ္ကုိ နည္းလြန္းတယ္လုိ႕ ဆုိေနၾကပါတယ္။ လက္ရွိ ရေနတဲ့ တလစာ ေငြ၏ ၅% အထိ တုိးျမွင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း အဆုိျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
အလုပ္ရွင္မ်ား မွ ယခုအခါ ၾကီးျမင့္လာေနေသာ အစုိးရ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား၊ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ား၊ ဘဏ္အတုိးႏႈန္း ၾကီးျမင့္မႈမ်ား ဒဏ္ကုိ ခံေနရတဲ့အတြက္ အဆုိပါ တုိးျမွင့္မႈကုိ ကန္႕ကြက္ေနၾကပါတယ္။
အုိင္အယ္လ္အုိရဲ႕ ခန္႕မွန္းခ်က္အရေတာ့ အထည္အလိပ္ က႑မွာ တလကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ေအာက္ ေရာက္ေနတဲ့ ႏူိင္ငံ ၈ ႏူိင္ငံ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ျပီး ထုိအထဲတြင္ ကေမၻာဒီယား၊ လာအုိ နဲ႕ ျမန္မာတုိ႕ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
တရုတ္ အလုပ္သမားမ်ားက တလကုိ ၅၈၂ ေဒၚလာ ရရွိျပီး ထုိင္း အလုပ္သမားမ်ားကေတာ့ ၂၆၇ ေဒၚလာ ရရွိေနပါတယ္။
အထည္အလိပ္ က႑သည္ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ဒုတိယ အျမင့္မားဆုံး ပုိကုန္႕ အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလီယံ အထိ တုိးတက္လာလိမ့္မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ထုိအထဲမွ သုံးပုံတပုံခန္႕အား ဂ်ပန္သုိ႕ တင္ပုိ႕ေနျပီး ဒုတိယ အေနနဲ႕ ဥေရာပ ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား တုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိတုိ႕ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေနျခင္ရင္ေတာ့ လုပ္ခ လစာ တုိးျမွင့္လာမယ့္ အေရးကုိ ၾကဳိတင္ စီမံခ်က္ ခ်ျပီး စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆဲြထားၾကဖုိ႕ပဲ လုိပါတယ္။ ထုိသုိ႕ေသာ လုပ္ခနည္းနည္း ျဖင့္ မည္သုိ႕မွ် ေရရွည္သြားႏူိင္မည္မဟုတ္ေပ၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားေအာင္ ျပဳလုပ္လာၾကသည္ႏွင့္အမွ် ႏူိင္ငံျခားမွ လည္း ကန္ထရုိက္ေၾကးကုိ တုိးျမွင့္ေပးလာၾကမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ခ အရမ္းနည္းလုိ႕သာ မိမိတုိ႕ အလုပ္ေတြ ရေနေၾကာင္း မယူဆသင့္ပါဖူး၊
အလုပ္ရွင္နဲ႕ အလုပ္သမား ညီညီမွ်မွ် ေဆာင္ရြက္ႏူိင္မယ္ ဆုိရင္ ဆက္လက္ ဖြံ႕ျဖဳိးလာဖုိ႕ပဲ ရွိေနပါတယ္။
လက္ရွိ ႏူိင္ငံတြင္း ၌ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ျပီး Cut-make-Pack (CMP) စနစ္နဲ႕ လုပ္ကုိင္ေနၾကပါတယ္။
၂၀၁၇-၁၈ ဘဏၠာေရး ႏွစ္ရဲ့ ပထမ သုံးလပါတ္မွာႏူိင္ငံျခား ကုန္သြယိေရး လုိေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၃.၂၇ ဘီလီယံ လုိေငြျပေနတယ္လုိ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန က စာရင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
ျမန္မာမွ လယ္ယာ သားငါး တရိစၧန္ ထြက္ကုန္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား။ အ၀တ္အထည္မ်ားကုိ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ ေနျပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား။ စက္မႈ ကုန္ေခ်ာ မ်ား တင္သြင္းေနပါတယ္။
ကုန္သြယ္ေရး လုိေငြျပမႈ ဆုိတာကေတာ့ ပုိ႔ ကုန္မွရေငြထက္ ပုိျပီး တင္သြင္းေနရတာကုိ ဆုိလုိပါ
တယ္။ ဒီအတြက္ ေဒၚလာ၀ယ္ယူ ျဖည့္တင္းျပီး ကုန္တင္သြင္းဖုိ႔ ရွိလာတာေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း တက္ဖုိ႔
လည္း ရွိေနပါတယ္။
ဒါကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ကလည္း သြင္းကုန္ေတြကုိ ကန္႔သတ္ရမွာ ျဖစ္ျပန္တာေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္ုးေတြ
တက္လာႏူိင္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment