Latest News

Monday, December 4, 2017

ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္ထုထားရွိဖို ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးပူးတဲြေကာ္မတီJMC-5တုိ႔ကန္႔ကြက္

ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္ထုထားရွိဖို ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးပူးတဲြေကာ္မတီJMC-5တုိ႔ကန္႔ကြက္

ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္ထုထားရွိဖို ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးပူးတဲြေကာ္မတီJMC-5တုိ႔ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္းJMC-5၏အစုိးရဘက္မွအရပ္သားကုိယ္စားလွယ္နန္းျမင့္တင္က'ေျပာသည္။

'ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတာ့ဟုတ္ပါတယ္၊တစ္ႏုိင္ငံလုံးေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူးဆုိေတာ့ဒီၾကားကာလမွာခဏေနအုံးလုိ႔ေတာ့ေျပာတယ္၊ေစာဘဦးႀကီးက၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္၊လူႀကီးေတြအျမင္႐ွင္းေအာင္အေတာ္ျပန္ေျပာယူရမယ္၊႐ုပ္ထုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးNCAမွာေရာJMCစည္းမ်ဥ္းထဲမွာေတာ့မပါပါဘူး၊NCAထုိးထားတာတန္းတူညီတူေျပာႏုိင္ခြင့္႐ွိတဲ့အေပၚကုိင္စဲြၿပီးေျပာရမွာေပါ့၊ေပးျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ဒီမုိကေရစီဖယ္ဒရယ္အျမန္ရမွာပဲေအာင္ျမင္စြာလုပ္ႏုိင္မယ္''ဟု၄င္းကေျပာသည္။

ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္ထုဂုဏ္ျပဳစုိက္ထူးႏုိင္ရန္က်င္းပေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္KNUဗဟုိျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ျပည္နယ္အပစ္ရပ္ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီတုိ႔ထံတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းအစုိးရအေနျဖင့္လြတ္လပ္ေရးရ႐ွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားအားလုံးကုိယ္စားျပဳသည့္အာဇာနည္ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏႐ုပ္ထုမ်ားကုိသာခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္စုိက္ထူေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုစာျဖင့္အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔အျပင္စာထဲတြင္KNUအေနျဖင့္ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္ထုကုိထား႐ွိလုိပါကေလး၀ါးစခန္းတြင္သာထား႐ွိႏုိင္ၿပီးက်န္ေနရာမ်ားတြင္အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔မွစုိက္ထူခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊NCAလက္မွတ္ထုိးထားသည့္အဖဲြ႔ျဖစ္သည့္အတြက္ဥပေဒႏွင့္မၫီသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ႏုိ၀င္ဘာ၂၆ရက္ေန႔စဲြျဖင့္က်င္းပေရးေကာ္မတီထံသုိ႔ကရင္ျပည္နယ္အဆင့္အပစ္ရပ္ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီJMC-5၏ျပန္ၾကားသည့္စာတြင္ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည္။

 ယင္းသုိ႔KNU၀င္းေရးၿမိဳ႕နယ္႐ုံးတြင္ပထမအဆင့္ယာယီထယး႐ွိသြားမည္ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္ထုကုိစုိက္ထူခြင့္ရလာသည့္အထိဆက္ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ယခုလုိျဖစ္ရပ္ကုိေနာ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားလည္းသိ႐ွိႏုိင္ေအာင္သမုိင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ေရးသားျပဳစုသြားမည္ဟုလည္းက်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠဌေစာေမာင္ေရႊကေျပာၾကားသည္
''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရည္ရြယ္ထားမယ့္ေနရာမွာေလာေလာဆယ္မစုိက္ထူေသးဘူးKNUဒူးပလာယာခ႐ုိင္မွာေရာ၊ဗဟုိမွာေရာတင္ျပမယ္၊JMCကုိလည္းျပန္လည္တင္ျပမယ္၊ရပ္တန္႔လုိ႔ေတာ့မရဘူး၊ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမယ္''ဟု၄င္းကဆိုသည္။

ေစာဘဦးႀကီးသည္အဂၤလန္တြင္ဥပေဒပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီးအဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏အဆင့္အျမင့္ဆုံးဥပေဒပညာ႐ွင္ျဖစ္ကာလြတ္လပ္ေရးမရမွီ၁၉၄၅ခုႏွစ္ျသဂုတ္လ၁၉ရက္ေန႔၊ေနသူရိန္လူထုအစည္းအေ၀းတြင္ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းသည့္ဖဆပလဗဟုိဦးစီးအဖဲြ႔တြင္ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၁၉၄၆ဖဆပလကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏႇင့္ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္ဦးေဆာင္သည့္အစု္ိးရအဖဲြ႔တြင္၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၁၉၄၇KNUအေရးေပၚညီလာခံတြင္ေစာဘဦးႀကီးကုိဥကၠဌအျဖစ္ေရႊးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၁၉၄၉ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ၃၁ရက္ေန႔တြင္စတင္သည့္ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကုိဦးေဆာင္ခဲ့ကာ၁၉၅၀ခုႏွစ္ျသဂုတ္၁၂ရက္ေန႔တြင္ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ထုိ႔ေကာ္ကုိးေက်းရြာ၌ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္အသက္စြန္႔ခဲ့သျဖင့္သူ႔ကုိကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာ္လင္းနိုင္

No comments:

Post a Comment