Latest News

Friday, December 29, 2017

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပံ့ပိုးေသာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ား ထူေထာင္ေရးစခန္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပံ့ပိုးေသာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ား ထူေထာင္ေရးစခန္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္


လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္တို႔သည္ (၂၉-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန မႏၱေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္း၌က်င္းပသည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက အၾကီးစားျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ေပးေသာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း အေဆာက္အဦ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ပဋိိသေႏၶတည္သည္မွစ၍ အိုမင္းမစြမ္းအခ်ိန္ထိ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္မ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ လုိအပ္ေသာ မိခင္မ်ား၊ ကေလး စစ္သားပေပ်ာက္ေရးနွင့္ မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေသာ ကေလးမ်ား၊ ကေလးလုပ္သားမ်ား၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရေသာ ကေလးမ်ား၊  ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ၿပီးေသာလူငယ္မ်ား  စသည္တို႔ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္ျပီးျဖစ္၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးခံရေသာ မိန္းခေလးမ်ားနွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သဘာ၀ေဘး၊ လူတို႔ျပဳလုပ္ေသာေဘးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဘးဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးဒဏ္ခံရျပီးေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း မူ၀ါဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္  မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ား မူယစ္သားေကာင္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႕၊ဖယ္ခံုျမိဳ႕၊ မူဆယ္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ စခန္းအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္တြင္လည္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ လားရွိဳး၊ က်ိဳင္းတံု၊ တာခ်ီလိတ္၊ ျမ၀တီိႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕တို႔တြင္ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲျပီးသူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုဖြင့္လွစ္မည္႔ မႏၱေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသည္ စံျပစခန္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ျပီး စိတ္္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား သင္ၾကားရာတြင္လည္း ေဒသနွင့္ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႕ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနေသာ  ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမူးယစ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အေဆာက္အဦ ရွိလာၿပီျဖစ္၍ မူးယစ္ျပန္ထူလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရတုိ႔နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ အႀကီးစားျပဳျပင္မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာ သန္႔ေသာ္ေကာင္း က ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အစရွိေသာ လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေရတုိစီမံကိန္းအေနျဖင့္ သဘာဝေဘး ဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အေထာက္ အကူူျပဳပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေနအိမ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားမီးလင္းေရး အတြက္ မီးအားျမွင့္စက္ ဆိုလာနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ယေန႔လြႊဲေျပာင္းေပးေသာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေဆာက္အဦနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူက လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကလည္း ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတူအကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီး ေရးရာေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(မႏၱေလး)သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သင္တန္းသားကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ပန္းကံုးညွပ္သင္တန္း၊ ဝါးလက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဆံပင္ညွပ္သင္တန္းနွင့္ လမ္းေပၚေန ကေလးငယ္ သင္တန္းသားလူငယ္ (၁၄)ဦးတုိ႔၏ ဆုိင္ကယ္ စက္ျပင္သင္တန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၏ ထမင္းစားေဆာင္၊ အိပ္ေဆာင္နွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသားလူငယ္မ်ားနွင့္သီးျခားစီေတြ႕ဆံုၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

Ref ;Prof Win Myat Aye

No comments:

Post a Comment