Latest News

Thursday, December 14, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က (၄၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာ


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ  ဦးထင္ေက်ာ္က  (၄၃)ႀကိမ္ေျမာက္  ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔  အခမ္းအနားသို႔  ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာ

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၁၅  ရက္

ခ်စ္ၾကည္ေလးစားအပ္ပါေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ား-

(၄၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ျဖစ္ေသာ ဤေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခါသမယတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ ၾကေသာ  ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုး ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလ်က္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲစတင္က်င္းပသည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၄၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

 အေမြအႏွစ္ေပါမ်ားလွသည့္   ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အေနာက္ဘက္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရွည္လ်ားလွပသည့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ၊ အေရွ႕ဘက္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရခိုင္႐ိုးမေတာင္တန္း၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမဆီၾသဇာေကာင္းမြန္ၿပီး က်ယ္ေျပာလွသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေရခံေျမခံေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝပထဝီအေနအထားေၾကာင့္ ဆန္၊ ေရ၊ စပါး၊သား၊ ငါးႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝသည့္အျပင္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေပါမ်ားလွသည့္  ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းရယူထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္   ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေရွး႐ႈ၍  ရခိုင္ျပည္နယ္  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၄)ရပ္ ဖြဲ႕စည္းကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ လြန္စြာအေရးပါသည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏  ဆႏၵသေဘာထား  သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ကို အေလးထားသံုးသပ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုသာမက ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးကို ပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ ေမာင္ေတာေဒသ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းေပါမ်ားလွေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအတြက္  ကုလားတန္ျမစ္  ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို လည္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ေန႔တြင္ စ၍ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စ၍ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ  ARSA အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းေဒသရွိ ရြာမ်ားစြာ တို႔တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္း၍ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တို႔၏     ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ    အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး  ယင္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

ကူညီေဆာင္ရြက္
ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီ ဝင္  ၄  ဦးျဖင့္  ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ UEHRD ေကာ္မတီအေန ျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊  ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္  ေရရွည္ပဋိပကၡကင္းေဝး ေစေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၍ ျပည္ေထာင္စုသားသမီးမ်ား၏ အား၊ အကူအညီႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တို႔ကိုရယူၿပီး   အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအားလံုးကလည္း ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးကိစၥဟု မွတ္ယူ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပံ့ပိုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ¤င္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနရာအႏွံ႔အျပား မွ ေပါင္းစည္းထားေသာ လူငယ္မ်ားကလည္း တတ္စြမ္းသေရြ႕  ကြင္းဆင္းကာ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အထူးပင္ ဂုဏ္ယူမိ
ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်ေရာက္ ခဲ့ေသာ မိုရာဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ သျဖင့္  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး၊  အမိုးအကာေအာက္  ေရာက္ရွိေရး၊  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ေရးတို႔ကို အတတ္ႏိုင္ ဆံုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပထဝီအေနအထားအရ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို   ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ  ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း အစဥ္အၿမဲ ႀကံႀကံခံ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားတို၏ ခိုင္မာသည့္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အ႐ႈံးမေပးသည့္ ဇြဲ၊ သတိၱမ်ားအတြက္ အထူးပင္ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ
ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာထြန္းလင္းေတာက္ပခဲ့ၿပီး ျမတ္စြာဘုရား၏ ေမြေတာ္၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ကိန္းဝပ္စံပယ္ရာျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို ကမၻာ့ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္လည္းUNESCO  ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သဟဇာတရွိေစေရးအတြက္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ ရန္ အေရးႀကီးလွသကဲ့သို႔ အနာဂတ္တြင္ လံုၿခံဳေအးခ်မ္းကာ ေခတ္မီတုိးတက္ သာယာလွပေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ စုေပါင္းညီၫြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္သြားၾကပါရန္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေန႔  အခါသမယတြင္   ခ်စ္ၾကည္ေလးစားစြာ  တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လ်က္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔အပ္ပါသည္။

              (ပံု) ထင္ေက်ာ္
             ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

No comments:

Post a Comment