Latest News

Sunday, December 3, 2017

" တန္ ဖိုး "

" တန္ ဖိုး "

ကိုယ့္ တန္ ဖိုး ကိုယ္ သတ္ မွတ္ ရ တယ္ ။ အ ျပင္ လူ က တန္ မ တန္ ဆံုး ျဖတ္ တယ္ ။

ကိုယ့္ တန္ ဖိုး ကို သတ္ မွတ္ ခ်င္ တိုင္း သက္ မွတ္ လို႔ ေတာ့ မ ရ ဘူး ။ ေရွ႕ ကံ ေတြ ေၾကာင့္ အ ျမင့္ ကို ေရာက္ သြား နိုင္ ေပ မယ့္ တန္ ဖိုး ရွိ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ေတာ့ အ လို လို ျဖစ္ မ သြား ဘူး ။ ကိုယ္ က ဟုတ္ လွ ၿပီ ထင္ ေပ မယ့္ တ လြဲ ျဖစ္ သြား တာ ေတြ အ မ်ား ႀကီး ပါ ။ ကိုယ္ မွန္ တယ္ ထင္ တိုင္း မွန္ ခ်င္ မွ လည္း မွန္ တာ ။

ျမတ္ စြာ ဘု ရား ဟာ တန္ ခိုး ျပ ခဲ့ တဲ့ ပိ ေဏၰာ လ ဘာ ရ ဒြာ ဇ ရ ဟ ႏၲာ ကို " ေငြ ေၾကး အ လို ရွိ လို႔ ခ ႏၶာ ကိုယ္ ကို လွစ္ ဟ ျပ ေသာ သ တို႔ သ မီး ကဲ့ သို အ ရွက္ နည္း လွ ၏ " လို႔ ရံႈ ခ် ခဲ့ တယ္ ။ တန္ ခိုး ျပ တာ ကို ျမတ္ စြာ ဘု ရား အ ေန နဲ႔ အ ျပင္း ထန္ ဆံုး စ ကား လံုး ကို အ သံုး ျပဳ ၿပီး ရံႈ ခ် ျပစ္ တင္ ခဲ့ တာ ပါ ။

ဘာ လို႔ တန္ ခိုး ျပ တာ ကို ေတာင္ ဒီ ေလာက္ ရံႈ ခ် ရ တာ လဲ ။ တန္ ခိုး ဆို တာ သာ မာန္ လူ မ ဆို ထား နဲ႔ ရ ဟ ႏၲာ တိုင္း ေတာင္ အ လြယ္ တ ကူ ရ နိုင္ ၾက တာ မ ဟုတ္ ပါ ပဲ နဲ႔ ကိုယ့္ မွာ ရွိ တဲ့ အ မွန္ တ ကယ္ တန္ ခိုး ကို ျပ ခဲ့ တာ ေတာင္ အ နိမ့္ က် ဆံုး အ ေန နဲ႔ ရံႈ ခ် ခံ ရ တယ္ ။

သ ေဘာ က ေတာ့ ကိုယ့္ အ ဆင့္ နဲ႔ မ ေလွွ်ာ္ ညီ တဲ့ တန္ ဖိုး မ ရွိ တဲ့ အ ျပဳ အ မူ ကို ျပဳ လိုက္ လို႔ ပါ ။

ေတြး ၾကည့္ ရင္ ေလး နက္ ပါ တယ္ ။ တန္ ခိုး ဆို တဲ့ အ ရာ မ်ိဳး က သာ သ နာ ပ မွာ လည္း က်င့္ ႀကံ လို႔ ရ တယ္ ။ မဂ္ ဉာဏ္ ဖိုလ္ ဉာဏ္ မ ရ လည္း က်င့္ ႀကံ လို႔ ရ တယ္ ။ ရ ဟ ႏၲာ ဆို တာ သာ သ နာ ရဲ႕ အ ျမင့္ ဆံုး ပု ဂၢိဳလ္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ လို႔ တန္ ခိုး ဆို တဲ့ အ ဆင့္ ထက္ အ မ်ား ႀကီး သာ လြန္ တယ္ ။ တစ္ ျခား အ ေၾကာင္း အ ရာ ေတြ လည္း ရွိ ပါ ေသး တယ္ ။

ေျပာ လုိ တာ က အ ဆင့္ အ တန္း နဲ႔ ေလ်ာ္ ညီ စြာ ေန နိုင္ မွ တန္ ဖိုး က ေလ်ာ္ ညီ စြာ ရွိ မယ္ ။

လူ တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ တန္ ဖိုး ကို သီ လ ၊ သိ ကၡာ ၊ သ မာ ဓိ ၊ ပ ညာ အ စ ရွိ သည္ တို႔ နဲ႔ တြက္ ၿပီး ဘယ္ ေလာက္ တန္ ဖိုး ရွိ တယ္ ဆို တာ ကို သိ နိုင္ တယ္ ။ တစ္ ခ်ိဳ႕ က ခ်မ္း သာ ႂကြယ္ ဝ မႈ နဲ႔ တိုင္း တာ ၾက တယ္ ။ ခ်မ္း သာ ႂကြယ္ ဝ မႈ ဆို တာ လည္း ကံ ရဲ႕ အ ေၾကာင္း တ ရား တစ္ ခု ျဖစ္ တာ ေၾကာင့္ တန္ ဖိုး တစ္ ခု လို႔ ေျပာ ရင္ ရ ပါ တယ္ ။

တစ္ ခ်ိဳ႕ သူ ေတြ ပ ညာ ေတာ့ သင္ ထား ၾက တယ္ အ သံုး မ ခ် တတ္ ဘူး ။ တစ္ ခ်ိဳ႕ ပ ညာ ေတာ့ မ သင္ ထား ဘူး ဘ ဝ အ ေတြ႕ အ ႀကံဳ အ ရ အ သံုး ခ် တတ္ တယ္ ။ ပ ညာ သင္ ထား ၿပီး အ သံုး မ ခ် တတ္ တဲ့ သူ ေတြ က တန္ ဖိုး မဲ့ တဲ့ သူ ေတြ အ ျဖစ္ ရပ္ တည္ ေန ၾက တာ ပါ ။ ပ ညာ သင္ ထား ရင္ သက္ ဆိုင္ ရာ က ဏၰ က ေန တစ္ ေထာင့္ တစ္ ေန ရာ ေတာ့ ဝင္ ပါ သင့္ တယ္ ။

လူ ရဲ႕ တန္ ဖိုး က ေလ်ာ္ ညီ ေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္ နိုင္ မႈ အ ေပၚ မွာ လည္း မူ တည္ တယ္ ။

နိုင္ ငံ လည္း ဒီ လို ပဲ ။

နိုင္ ငံ တစ္ နိုင္ ငံ တန္ ဖိုး ကို နိုင္ ငံ တြင္း မွာ ရွိ တဲ့ သ ယံ ဇာ တ အ ရင္း အ ျမစ္ ကို တြက္ ၿပီး သတ္ မွတ္ ၾက တယ္ ။ အဲ့ ဒီ သ ယံ ဇာ တ အ ရင္း အ ျမစ္ ထဲ မွာ ေျမ ေပၚ ေျမ ေအာက္ သ ယံ ဇာ တ ေတြ အ ကုန္ ထည့္ ထြက္ ၾက သ လို ၊ လူ သား အ ရင္း အ ျမစ္ ကို လည္း ထည့္ တြက္ ၾက တယ္ ။

က မာၻ ေပၚ မွာ သ ဘာ ဝ အ ရင္း အ ျမစ္ အ ႂကြယ္ အ ဝ ဆံုး နဲ႔ တန္ ဖိုး အ ရွိ ဆံုး နိုင္ ငံ အ ျဖစ္ ရု ရွား နိုင္ ငံ က ၇၅.၅ ထ ရီ လီ ယံ နဲ႔ ပ ထ မ ေန ရာ မွာ ရွိ ေန တယ္ ။ က မာၻ ့ဒု တိ ယ အ မ်ား ဆံုး ေက်ာက္ မီး ေသြး တြင္း ေတြ ရွိ ၿပီး ၊ တ တိ ယ အ မ်ား ဆံုး ေရ ကာ တာ ေတြ ရွိ တယ္ ။

ဒု တိ ယ အ ႂကြယ္ ဝ ဆံုး နိုင္ ငံ က အ ေမ ရိ ကန္ ။ ၄၅ ထ ရီ လီယံ တန္ ဖိုး ရွိ တယ္ ။ က မာၻ ေပၚ မွာ ေက်ာက္ မီး ေသြး အ မ်ား ဆံုး ပိုင္ ဆိုင္ ထား ၿပီး က မာၻ ့ရဲ႕ ၃၁.၂% ပိုင္ ဆိုင္ ထား တယ္ ။ ေဆာ္ ဒီ ၊ က ေန ဒါ ၊ အီ ရန္ ၊ တ ရုတ္ တို႔ က အ စဥ္ လိုက္ အ တို္င္း လိုက္ တယ္ ။

ေယ ဘူ ယ် အား ျဖင့္ ေတာ့ နယ္ ေျမ အ က်ယ္ အ ဝန္း နဲ႔ သတ္ မွတ္ ထား သ လို ျဖစ္ ေန ေပ မယ့္ လူ႔ စြမ္း အား အ ရင္း အ ျမစ္ ေတြ ကို လည္း ထည့္ စဥ္း စား ၾက တယ္ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က အာ ဆီ ယံ ၁၀ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ အင္ ဒို နီး ရွား ၿပီး ရင္ ဒု တိ ယ အ ႀကီး ဆံုး နိုင္ ငံ ျဖစ္ ေပ မယ့္ တန္း စီ လိုက္ ရင္ ဘိတ္ ေခ်း သာ သာ ပဲ ရွိ တယ္ ။ သ ဘာ ဝ အ ရင္း အ ျမစ္ ေတြ ေပါ ႂကြယ္ ဝ ေပ မယ့္ ဂိုဏ္း အ ဖြဲ႕ အ သီး သီး က ကိုယ္ ရ ကိုယ္ ယူ စ နစ္ လို ခိုး ယူ ေန ၾက ေတာ့ တန္ ရာ တန္ ေၾကး မ ရ ပါ ဘူး ။

အား နည္း ေန တဲ့ ဥ ပ ေဒ စိုး မိုး ေရး ေအာက္ မွာ အား နည္း တဲ့ အုပ္ ခ်ဳပ္ မႈ ေတြ ၊ အ ရည္ အ ခ်င္း မ ျပည့္ ဝ တာ ေတြ ၊ သူ႔ လူ ကိုယ့္ လူ အ ယူ အ ဆ ေတြ ၊ ဘာ သာ ေရး နိုင္ ငံ ေရး မိႈင္း ေတြ ၊ အ ယူ အ ဆ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေတြ ၊ လက္ နက္ ကိုင္ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေတြ ေၾကာင့္ ဝါး အ စည္း ေျပ ျဖစ္ ၿပီး လူ မွန္ ေန ရာ မွန္ လုပ္ ငန္း မွန္ မ ရွိ ပါ ဘူး ။

ဒါ ကို မ သိ ၾက ေတာ့ တဲ့ အ ျပင္ ကိုယ့္ အ ယူ အ ဆ မွန္ တယ္ လို႔ ေလွ နံ ဓား ထစ္ မွတ္ ယူ ၿပီး ဂုဏ္ ယူ ေန ၾက ရ တဲ့ အ ထိ နိမ့္ က် လာ ခဲ့ ၾက တယ္ ။ တစ္ ခ်ိဳ႕ က Pre world war II  , တစ္ ခ်ိဳ႕ က ပ ေဒ သ ရာဇ္ ေခတ္ က မ ေက်ာ္ နိုင္ ၾက ေသး ဘူး ။

ဆ ရာ ဝန္ က ေဆး မ ကု ပဲ စီး ပြား ေရး နိုင္ ငံ ေရး လုပ္ တာ အ တိုင္း အ တာ တစ္ ခု အ ထိ ေတာ့ မ ေျပာ သာ ေပ မယ့္ ဆ ရာ ဝန္ တိုင္း ဒီ လို လုပ္ မယ္ ဆို ရင္ ေဆး ဘယ္ သူ ကု ၾက မွာ လဲ ။

ဒီ လို ပဲ အ လုပ္ သ မား ေတြ အ ဆင္ မ ေျပ လို႔ ဆ ႏၵ ျပ တာ မ ေျပာ ခ်င္ ေပ မယ့္ အ လုပ္ သ မား တိုင္း ဆ ႏၵ ျပ ေန ရင္ ဘယ္ သူ လာ အ လုပ္ လုပ္ ေတာ့ မွာ လဲ ။

ကန္႔ ကြက္ လို႔ မ လုပ္ ေတာ့ တဲ့ နိုင္ ငံ ေတာ္ ကိ စၥ ေတြ ရွိ တာ မွန္ ကန္ ေပ မယ့္ ကန္႔ ကြက္ တိုင္း မ လုပ္ ရ ေတာ့ ဘူး ဆို ရင္ ဘာ မွ ျဖစ္ လာ ေတာ့ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

ေထာက္ ခံ သူ ရွိ လို႔ တစ္ လြဲ ကို မ်က္ စိ လႊဲ ထား တာ နံ မည္ ေပး တာ ေလာက္ က မ သိ သာ ေပ မယ့္ ဘီ လီ ယံ နဲ႔ ခ်ီ တဲ့ လုပ္ ငန္း ေတြ ၊ ျပည္ သူ ေတြ ရဲ႕ လံု ၿခံဳ ေရး Privacy ထိ ခိုက္ တာ ေတြ ဆို ရင္ တိုင္း ျပည္ နဲ႔ ျပည္ သူ နစ္ နာ တာ ေပါ့ ။

နိုင္ ငံ ရဲ႕ တန္ ဖိုး ကို သတ္ မွတ္ တဲ့ ေန ရာ မွာ နိုင္ ငံ သား ေတြ ရဲ႕ အ ရည္ အ ခ်င္း လည္း ပါ တယ္ ။ အ ရည္ အ ခ်င္း မ ရွိ တဲ့ နိုင္ ငံ သား ေတြ မ်ား ေန ရင္ အ ရည္ အ ခ်င္း မ ရွိ တဲ့ နိုင္ ငံ ပဲ ျဖစ္ လာ လိမ့္ မယ္ ။

လူ က လည္း အ ရည္ အ ခ်င္း မ ရွိ ၊ နိုင္ ငံ မွာ လည္း ဘာ မွ မ ျပည့္ စံု ဆို ရင္ အဲ့ ဒီ နိုင္ ငံ ကို ေလ ယာဥ္ ပ်ံ ေပၚ က ေန ၾကည့္ သ လို အ ေပၚ က ေန ၾကည့္ လိုက္ ပါ ဘာ လုပ္ ရ မွာ လဲ လို႔ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ ေက်ာက္ စိမ္း ေတြ ရွိ တယ္ ၊ ဓာတ္ သ တၳဳ ေတြ ရွိ တယ္ ၊ ကြၽန္း သစ္ ေတြ ေရႊ ေတြ ရွိ တယ္ လို႔ ဆို တယ္ ။ တစ္ ေယာက္ က အ စိုး ရ က သ ယံ ဇာ တ ေရာင္း မ စား ဘူး ကြ လို႔ ထ ေအာ္ တယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ လို နည္း ပ ညာ ေရွ႕ တန္း ေရာက္ ၿပီး ခ်မ္း သာ ေန ေတာ့ သူ႔ နိုင္ ငံ ထဲ က ေရ နံ လို သ ယံ ဇာ တ ေတြ ကို ေတာင္ မ ထိ ဘူး " ဥ " ထား လို႔ ရ တာ ေပါ့ ။ ဆင္း ရဲ ၿပီး နည္း ပ ညာ အ ရင္း အ နွီး မ ရွိ တဲ့ ျမန္ မာ လို နိုင္ ငံ က စ နစ္ တ က် ေလး နဲ႔ သ ယံ ဇာ တ ကို ခ်င့္ ခ်ိန္ ၿပီး ေရာင္း တာ ဆင္း ရဲ တဲ့ ျပည္ သူ ဆီ က အ ခြန္ ျမႇင့္ တာ ထက္ ပို ေကာင္း ပါ တယ္ ။

ဆင္း ရဲ ေန တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ အ ခြန္ ပဲ ေကာက္ ေန မွာ လား ။ ကြၽန္ ၁၀ ပင္ ခုတ္ ရင္ အ ပင္ ၂၀ ျပန္ စိုက္ ေပါ့ ။ စ နစ္ တ က် နဲ႔ လုပ္ ရင္ ဘာ မွ မ ျဖစ္ ပါ ဘူး ။ မ်ိဳး လည္း မ တံုး ဘူး ပတ္ ဝန္း က်င္ လည္း မ ထိ ခိုက္ ဘူး ။ သူ တို႔ ေျပာ တဲ့ စ ကၤာ ပူ နဲ႔ ပဲ ျပန္ ေျပာ မယ္ ။ စ ကၤာ ပူ မွာ ေက်ာက္ စိမ္း လည္း မ ရွိ ဘူး ၊ ကြၽန္း လည္း မ ရွိ ဘူး ။

က မာၻ ေပၚ မွာ အ ႂကြယ္ ဝ ဆံုး နိုင္ ငံ လို႔ သတ္ မွတ္ ထား တဲ့ ရု ရွား နဲ႔ အ ေမ ရိ ကန္ က ေက်ာက္ မီး ေသြး ကို တန္ ဖိုး ထည့္ ၿပီး တြက္ ခ်က္ ၾက တယ္ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ေက်ာက္ မီး ေသြး ကို အ သံ ေတာင္ မ ၾကား ခ်င္ ဘူး ။ ေရ ေႏြး ေငြ႕ ရ ထား ေမာင္း ဖို႔ ပဲ အ သံုး ျပဳ ခ်င္ တယ္ ။

အ ႂကြယ္ ဝ ဆံုး ရု ရွား က ဆည္ ေတြ ေဆာက္ ၿပီး ရ ရွိ လာ တဲ့ အ က်ိဳ အ ျမတ္ ကို သူ႔ နိုင္ ငံ တန္ ဖိုး ထဲ ထည့္ တြက္ တယ္ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ျမစ္ ေတြ ကို မ တိမ္ ေကာ မ ခ်င္း အ လွ ထိုင္ ၾကည့္ ခ်င္ တယ္ ဘယ္ သူ မွ မ ထိ ရ ။ အ ခု လည္း ေကာ ေန ၿပီ ပဲ ။

အာ ဆီ ယံ ဘ ကၠ ရီ ျဖစ္ ေစ ရ မယ္ ဆို တဲ့ ကုန္း တြင္း ပိတ္ လာ အို နိုင္ ငံ က ရွိ သ မွ် ျမစ္ ဆည္ ေဆာက္ ၿပီး လွ်ပ္ စစ္ ထုတ္ ၿပီး ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ပါ ျပန္ ေရာင္း စား ဖို႔ ကမ္း လွမ္း ထား တယ္ ။ အ ခု သူ က က်ည္ ဆံ ရ ထား တ ရုတ္ နိုင္ ငံ နဲ႔ ေဆာက္ ဖို႔ ေဆာင္ ႐ြက္ ေန ၿပီ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ MRT ရ ထား ကို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ရဲ႕ GDP အ ရ ၂၀၃၀ ေလာက္ မွ စ လုပ္ လို႔ အ ဆင္ ေျပ မယ္ လို႔ ဂ် ပန္ နိုင္ ငံ ဖြံ႕ ၿဖိဳး ေရး အ ဖြဲ႕ က အ ႀကံ ေပး ထား တယ္ ။

နိုင္ ငံ ထဲ မွာ ရွိ တဲ့ လူ တစ္ ေယာက္ ခ်င္း စီ က အ စ အ ရင္း အ ျမစ္ အား လံုး က နိုင္ ငံ အ တြက္ တစ္ ေထာင့္ တစ္ ေန ရာ က အ ေထာက္ အ ပ့ံ ျဖစ္ ေစ သင့္ တယ္ ။ လူ တစ္ ေယာက္ က သူ႔ တန္ ဖိုး ျမင့္ ျမင့္ ၿပီး တက္ လာ ဖို႔ တန္ ဖိုး ရွိ တာ ေတြ နဲ႔ ထပ္ ျဖည့္ ၿပီး အ ဆင့္ ျမႇင့္ ရ တယ္ ။ သ ေဘာ က ပ ညာ ေတြ ကို ထပ္ ထပ္ ၿပီး ေလ့ လာ ရ တယ္ ။

နိုင္ ငံ လည္း ဒီ အ တိုင္း ပဲ ရွိ ထား တဲ့ ကုန္ ၾကမ္း ကို value added ကုန္ ေခ်ာ အ ျဖစ္ ေျပာင္း လဲ နိုင္ ေလ တန္ ဖိုး ျမင့္ ေလ ပဲ ။ ကြၽန္း ကို သစ္ လံုး အ ေန နဲ႔ ထား ရင္ ထက္ ပ ရိ ေဘာ ဂ အ ေန နဲ႔ အ ဆင့္ ျမႇင့္ နိုင္ ရင္ တန္ ဖိုး ပို ရွိ တာ ေပါ့ ။

ကိုယ့္ တန္ ဖိုး ကို ကိုယ့္ မွာ ရွိ တဲ့ အ ရည္ အ ခ်င္း နဲ႔ သတ္ မွတ္ ရ သ လို နိုင္ ငံ ရဲ႕ တန္ ဖိုး ကို လည္း နိုင္ ငံ အ တြင္း မွာ ရွိ ေန တဲ့ အ ရာ အား လံုး အ ေပၚ မွာ မူ တည္ ၿပီး တြက္ ခ်က္ သတ္ မွတ္ ရ တာ ပါ ပဲ ။

ကဲ ဒါ ဆို

သင္ ဘယ္ ေလာက္ တန္ ဖိုး ရွိ သ လဲ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဘယ္ ေလာက္ တန္ ဖိုး ရွိ သ လဲ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၂ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၇


                                             

No comments:

Post a Comment