Latest News

Friday, December 29, 2017

ႏိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ထာဝစဥ္မေမ့အပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔

ႏိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ထာဝစဥ္မေမ့အပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခိုင္မာေသာ လူမ်ဳိးသမိုင္း၊ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံ သမိုင္းႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ  အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ေရ၊ ေျမပိုင္နက္နယ္နိမိတ္မ်ား ျပည့္စုံသည့္   ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾက ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား  တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အားလုံးသည္ ေရွးပေဝသဏီကတည္းကပင္ မ်ဳိး႐ိုးဂုဏ္ရွိန္   ထည္ဝါေသာ   ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္ ခံယူကာ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ ရပ္တည္ေန ေသာ   လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာမွန္ လွ်င္ သတၱိဗ်တၱိရွိသည္။  ရဲရင့္သည္ဆိုေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကို တစ္ပါတည္းတြဲ၍ ႐ႈျမင္ၾကသည္။

လူသားမ်ဳိးႏြယ္အစ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ     ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟူေသာ ဤေျမေပၚတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေပါင္း သန္း ၄ဝ ေက်ာ္ခန္႔က အစျပဳ၍ ျမန္မာ့ ေရွးဦးလူမ်ိဳးမ်ား   စတင္ေနထိုင္ခဲ့သည္ကို ပုံေတာင္ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္း အေထာက္ အထားမ်ားက    သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ''လူသားမ်ဳိးႏြယ္အစ ျမန္မာ က'' ဟူ၍ပင္ ယူဆႏိုင္ေပသည္။ ဤေျမေပၚ တြင္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေခၚအေဝၚ အသီး သီး အမည္တြင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားအားလုံးသည္ ေရွးပေဝသဏီ ကပင္ ဝံသာႏုရကၡိတတရားႏွင့္   ထာဝရ လက္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ စည္းလုံးညီၫြတ္ ေသာ      တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား   ျဖစ္ၾက သည္။

စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေအဒီ ၁ဝ၄၄-၁ဝ၇၇ ခုႏွစ္    အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေအဒီ ၁၅၅၁-၁၅၈၁  ခုႏွစ္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းလက္ထက္တြင္    လည္း ေကာင္း၊   ေအဒီ ၁၇၅၂-၁၇၆ဝ ခုႏွစ္ အေလာင္းမင္းတရားလက္ထက္တြင္ လည္း ေကာင္း      ကာကြယ္ေရးအင္အားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ၍ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္ စုစည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္   စည္ပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည္။     ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ သံတမန္ေရး၊ စစ္ေရး စသည့္မ်က္ႏွာစာမ်ား တြင္လည္း ဂုဏ္ရွိန္ေရာင္ဝါထြန္းလင္းေျပာင္ ခဲ့သည္။ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလာသူမ်ားကို လည္း    ျပည္သူတို႔၏   စြမ္းပကားျဖင့္ တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာတို႔ ညံ့ဖ်င္းမႈမရွိဆိုေသာ သာဓကမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

သူ႔ကြၽန္ဘဝက်ေရာက္

သို႔ရာတြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ကာလတြင္ နန္းတြင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ ေျဖရွင္းေနခဲ့ရသျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အဓိက   ကာကြယ္ေရးအင္အားျဖစ္ေသာ စစ္အင္အားခ်ည့္နဲ႔လာၿပီး  အဘက္ဘက္မွ ေခတ္ေနာက္က်ခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အေန ျဖင့္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ဘႀကီးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္    တစ္ႀကိမ္၊ ပုဂံမင္းလက္ထက္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ သီေပါမင္းလက္ထက္   ၁၈၈၅  ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္    ေခတ္မီစစ္လက္နက္မ်ားျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ ၾကသည္။   ထို႔ေၾကာင့္   ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁  ရက္ေန႔တြင္   ထီးက်ဳိး စည္ေပါက္   တစ္ႏိုင္ငံလုံး    သူ႔ကြၽန္ဘဝ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။

ကိုလိုနီတို႔သည္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို စတင္က်ဴးေက်ာ္သိမ္း ပိုက္ခဲ့သျဖင့္ သူ႔ကြၽန္ဘဝ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝ ေက်ာ္    ၾကာျမင့္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အိပ္မက္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏   ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ကုပ္ေသြးစုပ္မႈကို အလူးအလဲခံခဲ့ၾက ရသည္။ ပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းေသာ  ကာလမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္       ျပင္းထန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား  သူရဲေကာင္း မ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ လိုက္ၿပီဆိုကတည္းကပင္     ရရာလက္နက္ စြဲကိုင္လ်က္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား  အသက္ေပးကာ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္တက် စုဖြဲ႕ေလ့က်င့္တိုက္ခိုက္ျခင္း မ်ဳိး မရွိခဲ့သျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ကို သာ  စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။   ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၂ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ပိုမို ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။  ဝိုင္အမ္ဘီေအ၊   ဂ်ီစီ ဘီေအ၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးစသည့္ အသင္း ႀကီးမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ   လႈပ္ရွားခဲ့သည္။   ထိုမွ တစ္ဆင့္   အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံမ်ား ဆက္တိုက္ေပၚ ေပါက္လာခဲ့သည္။     ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္   မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို အရယူသြားမည္ ဆိုေသာ သံမဏိစိတ္ဓာတ္ ကိန္းေအာင္းေန သည့္   လူငယ္တစ္ဦး  ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ထိုသူကား အျခားမဟုတ္ေခ်။   ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ျပည္သူအားလုံး၏ ရင္ထဲတြင္   ကိန္း ေအာင္းလ်က္ရွိသည့္  လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပင္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္း

ထိုစဥ္က      ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး၏ဗိသုကာျဖစ္သည့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာဆည္းပူးလ်က္အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။    လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိတ္တဆိတ္  ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားေနရ ေသာ သခင္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို  ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ားက   ဖမ္းဆီး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္လာခဲ့သည္။    သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ဖမ္းဆီးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လိမၼာပါးနပ္စြာေရွာင္ရွားလ်က္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ ကို တြန္းလွန္တိုက္ထုတ္ရာတြင္  စနစ္တက် ေလ့က်င့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ ေခတ္မီစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားရရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို သိရွိ သေဘာေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီရရွိေရးအတြက္      ျပည္ပသို႔ တိတ္တဆိတ္ ထြက္ခြာခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ႏွင့္အတူ    ဟိုင္နန္ကြၽန္းတြင္ စစ္ပညာကို ဆင္းရဲပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းစြာ သင္ယူ ခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ေန႔တြင္    ထိုင္းႏိုင္ငံ   ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဦးလြန္းေဖေနအိမ္၌   ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အသက္ခႏၶာ ေပးဆပ္တိုက္ခိုက္သြား မည္ဟု သစၥာဆိုကာ လက္ေမာင္းေသြးေဖာက္ ေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔၌ပင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ ေရးတပ္မေတာ္ (Burma Independence Army-BIA) ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္

ထိုေန႔  ထိုအခ်ိန္မွစ၍    လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ေရာင္ျခည္သန္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္  ရန္ကုန္ကို   သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္   ဇူလိုင္လတြင္    ဗိုလ္မွဴးႀကီးရာထူး ျဖင့္  ဗမာ့တပ္မေတာ္   စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္BIA မွ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (Burma Defence  Army-BDA)ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္   ဘီအိုင္ေအ၊ ဘီဒီေအ၊ ပီဘီအက္(ဖ္)   တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ျမန္မာ့ ေျမေပၚမွ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းတိုက္ထုတ္ႏိုင္ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လည္း   နယ္ခ်ဲ႕တို႔ထံ    တည္တံ့စြာေျပာဆို ေတာင္းဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ထံ လြတ္လပ္ ေရး ေတာင္းဆိုေရးအတြက္ တိုင္းျပည္အတြင္း တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက်င္းပကာ တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ႀကီး  က်င္းပႏိုင္ခဲ့ သည္။ ထိုလႊတ္ေတာ္ႀကီးမွ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးလိုခ်င္ပါသလား

''လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရး ရႏိုင္ေလာက္တဲ့   စည္းကမ္းကို   ရွိၾကပါ၊ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္လို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရး ကိုရႏိုင္တဲ့  ညီၫြတ္မႈကို  ထိန္းသိမ္းထားပါ၊ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရႏိုင္တဲ့ ထူေထာင္မႈကိုလုပ္ၾကပါ၊   အဲဒီလို လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ႕ကိုလြတ္လပ္ေရးအရသာ ကို ခံစား စံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိၾကဖို႔၊ ယခုကတည္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္ကို အက်င့္ဆိုးေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ ေစာက္က်င့္ေတြ      ျပင္ၾကဖို႔လိုၿပီဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ကေန႔ ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္'' ဟုဆိုကာ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက   ဇူလိုင္လ  ၁၃ ရက္ေန႔တြင္   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီး၌ ျပဳလုပ္သည့္   ျပည္သူ႔အစည္းအေဝးႀကီး၌ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား တိုက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။    ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္   လြတ္လပ္ေရးကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္      ေစတနာထား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လြပ္လပ္ေရးရရွိ

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ    ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္  အသက္တမွ် အေရးပါေသာ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ဝယ္ ပိုင္ပိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္(၇ဝ)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔  က်ေရာက္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ တိုင္းျပည္ ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ မဂၤလာရွိေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ပင္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးကမၸည္းထိုး

ထိုလြတ္လပ္ေရးေန႔သည္   ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္   ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္  ျမန္မာ ႏိုင္ငံ  အႏွံ႔အျပားရွိ    ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ားတြင္   မွတ္တမ္းတင္ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတိုင္မ်ား   စိုက္ထူခဲ့ၾကသည္။    ထိုေက်ာက္စာတိုင္မ်ား တြင္   ''သကၠရာဇ္ တစ္ေထာင့္သုံးရာကိုး ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆုတ္ ၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ အား ဤငါတို႔ ျမန္မာျပည္ လုံးဝလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္     ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္   ေကာင္းစြာ ေရာက္သတည္း''ဟူ၍ ကမၸည္းထိုးထားၾက သည္။

ကိုလိုနီအေမြဆိုး

နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား      ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရရွိ ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုလိုနီ အေမြဆိုးမ်ားကမူ         က်န္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္း ကြဲၿပီး  တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သံသယဝင္ကာ  လက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့ၾကသည္။    တခ်ဳိ႕ေသာ  တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္   လက္ရွိအခ်ိန္အထိ  လက္နက္စြဲကိုင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိး ဆက္အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လႊမ္းၿခံဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို   အျပည့္အဝတည္ေဆာက္ ႏိုင္ျခင္း  မရွိေသးဘဲ  တခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား တြင္ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားေနရဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးသည္သာ ပဓာန

''တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ေရး၊ တိုင္းသူျပည္သားလူထုညီၫြတ္ေရး၊   အဲဒီ ညီၫြတ္ေရးႏွစ္ခု မရွိသမွ်  ကာလပတ္လုံး ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္ လြတ္လပ္ေသာ္ ျငားလည္း ဘယ္ပါတီတက္တက္၊ ဘယ္အစိုးရ လုပ္လုပ္၊ ဖာသည္တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနမွာပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္''ဟူ၍ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔၌ပင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီး၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔ အစည္းအေဝးႀကီး၌ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းသည္ နားေထာင္ရာ တြင္ နားဝင္မခ်ဳိေသာ္လည္း ထိထိမိမိရွိလွ သည္။ ႏိုင္ငံသားအားလုံး သတိထားရမည့္ အခ်က္ကို  ထိထိမိမိ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိလည္း ထင္ဟပ္မွန္ကန္ ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထိုမိန္႔ခြန္း၏ အႏွစ္သာရ သည္ ကမၻာတည္သေရြ႕  ဆက္လက္မွန္ကန္ ေနမည္ျဖစ္သည္။     တိုင္းျပည္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္    တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈသည္   မည္မွ်အေရးပါ ေနေၾကာင္းကို အနာဂတ္ကို ေျမာ္ေတြးကာ သတိေပးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္

လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလသည္ အႏွစ္(၇ဝ)ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္၊ မရွိအတူ၊ ရွိအတူေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္း သား ညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဆိုလွ်င္    (Win-Win)ရလဒ္ရရွိႏိုင္ေပသည္။ မတူညီ မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ   တူညီေသာအခ်က္ မ်ားျဖင့္        စတင္  ေဆြးေႏြးသင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးအဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေနေစရန္အတြက္  အသက္ တမွ်   အေရးပါလ်က္ရွိသည္။   စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈအင္အားခ်ည့္နဲ႔ယိုယြင္းလာေသာ ႏိုင္ငံသည္    အဘက္ဘက္မွ    အႏုတ္ လကၡဏာ    ေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။ သာဓကအေနျဖင့္  တခ်ဳိ႕ေသာ  အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားကို သင္ခန္းစာယူသင့္ သည္။  ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ  ျပည္သူမ်ားသည္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနၾကသည္။ ကေလးငယ္ မ်ားသည္        အနာဂတ္ေပ်ာက္ဆုံး ေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲလွ်င္ ႏိုင္ငံလည္း အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာၿပိဳကြဲသြား ႏိုင္ေပသည္။  ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရးအတြက္    ေမာင္းႏွင္အား တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္း သားညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား    သံသယမ်ား ဖယ္ရွားကာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ တည္ေဆာက္သြားရန္      လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ      အစိုးရအဆက္ဆက္သည္  တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို    ထုဆစ္ပုံေဖာ္ ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္  ေအာက္တို ဘာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ      သေဘာတူညီခ်က္ (NCA)ကို   လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္လည္း      ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို     ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။    

ထို႔အျပင္      ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္      အေရးပါသည့္    ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစု     ပင္လုံကိုလည္း      ဒုတိယအႀကိမ္အထိ      ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး  တတိယအႀကိမ္    ညီလာခံကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္    ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္  က်င္းပသြားႏိုင္ေရး   ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

ကိုယ္စီတာဝန္ရွိ

တိုင္းရင္းသား   ညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား ေရပက္မဝင္ေသာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကိုသာ ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ထားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေနမည္ ျဖစ္သည္။   အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာေန ေသာႏိုင္ငံကို မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် က်ဴးေက်ာ္ ရန္စဝံ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုႏိုင္ငံ သည္       စည္းလုံးညီၫြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အၿမဲတေစ          ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ  ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္  တိုင္းျပည္၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္   အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထာဝစဥ္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ကိုယ္စီတာဝန္ ရွိၾကပါသည္။   ထိုတာဝန္ကို   ေက်ပြန္ရန္ အတြက္   ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားသင့္ေပသည္။

လြတ္လပ္ေရး၏တန္ဖိုးကို    မလြတ္လပ္ ေသာအခ်ိန္မွသာ သိရွိၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားသည္ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးေပါင္း မ်ားစြာ ေပးဆပ္ကာ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုလြတ္လပ္ေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေရးသည္   မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား၏တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ မရွိဘဲ  အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့သာ ေနထိုင္ေနမည္ ဆိုလွ်င္ ရရွိထားေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ တစ္ခဏအတြင္း ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္သည္။

ၿခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္    ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ထာဝစဥ္အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးသည္ ထိုႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအားလုံး၏တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။   ထိုလြတ္လပ္ေရးကို ျပည္သူမ်ားအၾကား တည္ေဆာက္ထားသည့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ      စြမ္းပကားျဖင့္သာ  ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ဆုံး႐ႈံးသြား ခဲ့ေသာ   ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး   ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္  ဘိုး၊ ဘြား၊ ဘီ၊ ဘင္ တို႔သည္   အသက္၊  ေသြး၊  ေခြၽး  မ်ားစြာေပးဆပ္ ခဲ့ၾကရသည္။      

ထိုသို႔       မ်ားစြာ  ေပးဆပ္ခဲ့ရသည့္  လြတ္လပ္ေရးကို         ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုး ထားတတ္ရန္သည္  ပဓာနက်ေသာအခ်က္ ပင္ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မ်ဳိးဆက္ သစ္မ်ားသည္  မလြတ္လပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ရသည့္ ခါးသီးေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ဳိး မရွိၾကသျဖင့္     လြတ္လပ္ေရး၏တန္ဖိုး အႏွစ္သာရကို  ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ   ျပည္ေထာင္စုဖြား ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊    အထူးသျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို မေမ့အပ္ေသာေန႔တစ္ေန႔အျဖစ္     ရင္ထဲ အသည္းထဲတြင္     ထာဝစဥ္ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ၾကပါေစ။       ။

ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း)​ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment