Latest News

Tuesday, December 19, 2017

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ နာလန္ထ လာ

ျမန္မာသည္ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာကမၻာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ႏူိင္ငံ
မ်ား စာရင္းတြင္ ႏူိင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏူိင္ငံတြင္၁၃၆ အဆင့္တြင္ ရွိေနေပသည္။ ၂၀၁၁ တြင္
ေနာက္ဆုံးနီးပါး ရွိေနခဲ့ရာမွ တုိးတက္မႈရွိလာသည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏူိင္ငံ ႏွင့္
လူမ်ဳိး တုိ႔၏ အက်င့္စာရိတၱ ပုိင္းတြင္ အမဲစက္ၾကီး စြန္းထင္းေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္လည္း သမၼတၾကီး ဦးထင္ေက်ာ္၏အက်င့္ပ်က္ ျခစားေရး ေကာ္မရွင္အား ျပန္လည္
ဖဲြ႔စည္းရန္ အၾကံေပး တင္ျပခ်က္ကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ တခဲနက္ ေထာက္ခံလုိက္ျပီး
ယခင္ အစိုးရ အဖဲြ႕ မွ ရွားရွားပါးပါး လူအမ်ားေလးစားခံရသူ ဦးေအာင္ၾကည္အား အဖဲြ႔၀င္
၁၂ ဦးပါ ေကာ္မရွင္ကုိ ဦးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့ေပသည္။

အာဏာရ အင္အယ္ဒီ ပါတီကုိယ္တုိင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ မရွိေရး တင္းက်ပ္စြာ လုိက္နာ
ေစခဲ့ေသာ္လည္း ထုိကိစၥအား ကုိင္တြယ္ရန္အခ်ိိ္န္ယူခဲ့ျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ "ေမတၲာျဖင့္ေအာင္ႏူိင္ေရး" မူ၀ါဒ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏူိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ၏ ယုံၾကည္မႈ ရရွိေရး၊ တုိင္းျပည္ အခြန္ေငြ ေလလြင့္ မဆုံးရႈံးေစေရး ႏွင့္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏူ္ိင္ေရး မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ဆဲြေန၍ မျဖစ္ေတာ့ပဲ
ဦးေအာင္ၾကည္အား လုပ္ပုိင္ခြင့္အျပည့္အ၀ ေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ျပဌာန္းကာ
ဖဲြ႔စည္းခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္ၾကားသူ ရွိမွသာ လက္ခံ စစ္ေဆးရမည္ဟု ဆုိသျဖင့္ ရွိမရွိ
ဆုိသည္ကလည္း မည္သူမွ မသိႏူိင္ေသာ ကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္ေနျပီး တႏူိင္ငံလုံးက သိေနေသာ ကိစၥကုိပင္
တုိင္ၾကားသူ မရွိဆုိကာ ဒီအတုိင္းလက္ပုိက္ၾကည့္ေနရေပသည္။ တဖန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ မိမိ
က အကူအညီေပး၍ ေမတၱာ ျဖင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈမ်ဳိး ကုိ လာဒ္ေပးမႈ ဟု ယူဆ၍ မရေၾကာင္း
ႏွင့္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ သုံးသိန္းေအာက္ ဆုိကလက္ခံ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရဒီယုိ မွ လူသိရွင္ၾကား
ေျပာဆုိခဲ့ျပီးေနာက္ အဆုိပါ ဖုတ္လႈိက္ဖုတ္လႈိက္ ႏွင့္ ရွိေနေသာ ေကာ္မရွင္လည္း တေျဖး
ေျဖး နဲ့ လူမသိ သူမသိ အဆုံးသတ္ သြားခဲ့ရေပေတာ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္တန္းသူမရိွ၍ ေတာ့ မဟုတ္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၇ အတြင္းျပည္သူမ်ားထံမွ အားကုိးတၾကီးျဖင့္ တုိင္တန္းစာေပါငိးအတြင္း ၄,၃၅၃ ခန္႔ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိအထဲတြင္ေကာ္မရွင္က ၎တုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ျပင္ပ ေရာက္ေနသည္ဆုိကာ အမႈေပါင္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ကုိပါယ္ခ်ခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ျပင္ပေရာက္ေနသူမ်ားသည္ မည္သုိ႔ေသာ အခြင့္ထူးခံ လူစားမ်ား ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိ ျပည္သူ အားလုံးက သိရွိခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ အမႈေပါင္း ၁,၀၇၇ ကုိ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအား
စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျပန္လည္လႊဲေပးခဲ့ျပန္သည္။

ထုိအတြက္ လူေပါင္း ၃၇ ေယာက္တိတိကုိအေရးယူႏူိင္ခဲ့သည္။ အေရးယူခဲ့သည္ ဆုိရာတြင္လည္း
၀န္ထမ္း ၇ ဦးကုိ အလုပ္မွ ထုတ္ပါယ္ျခင္းႏွင့္ က်န္ လူမ်ားသည္ ထုိထက္သက္သာေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ားသာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ယခင္ ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္း သုံးႏွစ္ ႏွင့္ ခုႏွစ္လ အတြင္း ကုိယ္တုိင္စစ္ေဆးခဲ့ေသာအမႈေပါင္း ၆၁ ခုသာ ရွိခဲ့ေပသည္။ယခု ဥကၠသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္ကား ကုိယ္က်င့္သိကၡာေကာင္းမြန္ျပီး ကုိယ္တုိင္လည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြကုိ အေခ်ာင္ႏႈိက္ယူခဲ့ျခင္းမ်ဳိး မရွိသူဟုထင္ရွားခဲ့သူ ျဖစ္၍ ယခင္က ၎ႏွင့္ အတူ
လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအၾကားတြင္ေတြ႕ရခဲလွေသာ အရည္အခ်င္းမ်ဳိး ပုိင္ဆုိင္ထားသူ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။
ယခုအခါ ဦးေအာင္ၾကည္မွ ႏူိင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အတုိင္း
အတာ မည္မ်ထိ ၾကီးမားေနသည္ကုိ သေဘာေပါက္၍ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္မႈ
ရွိေရး ၾကဳိးပမ္းသြားဖုိ႔ သံဓိဌာန္ ျပဳထားျပီးဟုအင္တာဗ်ဳး တခုတြင္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားသြား
ခဲ့သည္။
၎က လက္ရွိ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိေၾကာင္း သုိ႔မ
ဟုတ္ပါက မည္မ် ပင္ ေျဗာင္က်က် က်ဳးလြန္ေနပါေစ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ဒီတုိင္း ထုိင္ၾကည့္
ေနရဖုိ႔သာ ရွိ၍ ဘာမွ ထူးျခားလာဖုိ႔ မရွိဟုလည္း ေျပာဆုိသြားခဲ့ျပန္သည္။

ယခင္ ေကာ္မရွင္၏ ထိေရာက္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းမွာလည္း မဆုိသလာက္ အရည္အတြက္သာ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရျပီး ယင္းတုိ႔မွာလည္း ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား အဆင့္သာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။
ထုိ႔အတြက္ ဦးေအာင္ၾကည္ ေတာင္းဆုိခဲ့သလုိဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ေပးမည္ဆုိက ယခင္ အာဏာရွင္ မ်ား၊ ၎တုိ႔ ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၊ ပါတ္သက္ရာ ပါတ္
သက္ေၾကာင္းမ်ား အတြက္ ညစဥ္ အိမ္မက္ဆုိးေတြမက္ဖုိ႔သာ ရွိေနေပေတာ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ အေရးအၾကီးဆုံး ေနာက္ထပ္တခ်က္က ဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ေပးယုံျဖင့္ မလုံေလာက္
ေသးပဲ တုိင္းျပည္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေသာလြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ကုိလည္း ျပန္လည္
ပိ်ဳးေထာင္ေပးဖုိ႔ လုိေပသည္။
သုိ႔မွသာ သတင္းသမားမ်ား အဖုိ႔ ၎တုိ႔၏အဓိက တာ၀န္ၾကီး ျဖစ္ေသာ စုံစမ္းေဖၚထုတ္ျခင္း (investigative reporting) ကုိ လုပ္ႏူိင္ျပီး ေကာ္မရွင္ အတြက္လည္း အက်ဴိးးရွိႏူိင္ေပသည္။
ေနာက္တခ်က္က ျပစ္မႈ က်ဳးလြန္သူမ်ားကုိျပည္သူမ်ား သိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္သည္။

အဆုိပါ naming and shamingသည္ ေနာင္တြင္ ထိေရာက္ေသာ ဟန္႔တားမႈတခု ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္သာ။
လွစိုးေ၀
(အခ်က္အလက္မ်ားကုိ Frontier Myanmarပါ ဦးစည္သူ ေအာင္ျမင့္ ေဆာင္းပါး မွ ကုိးကား
သည္)

No comments:

Post a Comment