Latest News

Monday, December 11, 2017

ႏွစ္ ၅ဝဝ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေတာင္ငူကန္ေတာ္ႀကီး

ႏွစ္ ၅ဝဝ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေတာင္ငူကန္ေတာ္ႀကီး

မဟာသီရိေဇယ်သူရဘဲြ႕ခံ ေတာင္ငူဘုရင္ မင္းႀကီးညိဳသည္ သကၠရာဇ္ ၈၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ငူမင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပုပ္ပဲေခ်ာင္းအနီးတြင္ ျမဝတီအမည္ျဖင့္ နန္းၿမိဳ႕ တည္ကာ ယာယီနန္းျဖင့္ စံျမန္းေတာ္မူသည္။ သကၠရာဇ္ ၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ခေပါင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္  ဆုံရာအနီး တြင္ ဒြါရာဝတီၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ကာ ထီးနန္းစုိက္ထူ၍ အာဏာစက္ျဖန္႔္မုိးေတာ္မူသည္။ ဒြါရာဝတီၿမိဳ႕ေတာ္ ေရႊနန္း တြင္ ဘုရင္မင္းႀကီးညိဳသည္ သကၠရာဇ္ ၈၇၂ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ မွ် စံျမန္းခဲ့ကာ ထုိႏွစ္မ်ားအတြင္း မင္းႀကီးညိဳ၏ ဘုန္းတန္ခုိးမွာ အံ့မခန္းႀကီးမားလာခဲ့သည္။ လက္နက္ႏုိင္ငံ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ မွီတင္းခုိဝင္လာသူ မ်ား၊ ဆင္ျမင္းလက္နက္မ်ား၊ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ေကတု မတီ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အေၾကာင္း ဖန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘုရင္မင္းႀကီးညိဳသည္ ေကတုမတီၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တည္ေရး အတြက္ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာရွိတုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ေတာ္မူသည္။ မင္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သီဟုိဠ္ ဆရာေတာ္၊ ေလာကုတၱရာဆရာေတာ္၊ ေတာင္ညိဳဦးပဥၥင္း၊ က်က္ဖတုိင္-မြန္ဆရာေတာ္တုိ႔ထံမွ အႀကံÓဏ္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျခင္းကုိလည္း ခံယူခဲ့ေလသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္တည္ရန္ေနရာကုိ လက္ရွိ ဒြါရာ ဝတီၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မနီးမေဝးေနရာ၌ ရွာၾကံေစေသာအခါ ဒြါရာ ဝတီၿမိဳ႕အထက္  ေပါင္းေလာင္းျမစ္(စစ္ေတာင္းျမစ္)၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘူမိနက္သန္ ေအာင္ေျမမွန္အျဖစ္ ျပန္႔ ျပဴးက်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေနရာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္း ေနရာတြင္  ေကတုမတီ  ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေတာ္သစ္တည္ၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီး(ေခၚ) ေလးကြၽန္းကန္ေတာ္(ေခၚ)ၾကာအင္းႀကီး ကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းသုိ႔သြင္း၍တည္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူသည္။

ေလးကြၽန္းကန္ေတာ္ဟု ေခၚဆုိရျခင္းမွာ ငွက္ေပ်ာကြၽန္း၊ အုန္းကြၽန္း၊ လိေမၼာ္ကြၽန္း၊ စံပယ္ကြၽန္းဟူေသာ ကြၽန္းႀကီး ေလးကြၽန္း ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းၾကာအင္းႀကီး တြင္ ၾကာမ်ဳိးငါးပါးအစုံကုိလည္း စုိက္ပ်ဳိးေစသည္။ ၾကာအင္း ႀကီးပတ္လည္တြင္ ပိႏၷဲ၊ သရက္စေသာ သီးမ်ဳိးဥယ်ာဥ္၊ စံပယ္၊ ၾကက္႐ုန္း စေသာ ပန္းမ်ဳိးဥယ်ာဥ္တုိ႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သည္။ ေတာင္ငူဘုရင္  မင္းႀကီးညိဳသည္  အလြန္  အေျမာ္အျမင္ ႀကီးစြာျဖင့္ ဤကန္ေတာ္ႀကီးကုိ ၿမိဳ႕တြင္း၌ ထည့္သြင္း တည္ ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ ပုိမုိ သိရွိလာခဲ့သည္။ ေကတုမတီေတာင္ငူၿမိဳ႕ႀကီးကုိ ရန္သူမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝန္းရံပိတ္ဆုိ႔တုိက္ခုိက္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕တြင္း၌ ကန္ေတာ္ႀကီးကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ခုခံသူမ်ားသည္ လူအတြက္သာမက  ဆင္၊  ျမင္း၊ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားအတြက္ ေသာက္ေရႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ပါ ေရလုံေလာက္ေအာင္ ရရွိၿပီး ႀကံံ့ႀကံ့ခံ ခုခံႏုိင္ခဲ့သည္။ ေရပုိ လဲႊေပါက္ကုိပါ ကန္၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္တြင္ ထားရွိ ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ ၾကာအင္းႀကီးဟု ေခၚဆုိခဲ့ေသာ ကန္ႀကီးသည္ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ မဂၤလာကန္ေတာ္ႀကီး၊ ေလးကြၽန္းကန္ေတာ္ႀကီး စသည့္အမည္တုိ႔ျဖင့္ ထင္ရွား လ်က္ရွိသည္။ ကန္ေတာ္ႀကီးသည္ စတုရန္းပုံရွိၿပီး ေရွးဘုရင္ မ်ား ေရကစားရာ၊ ေလွပဲြသဘင္မ်ားက်င္းပရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေကတုမတီေတာင္ငူၿမိဳ႕၏ သမုိင္းဝင္ ကန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရင္မင္းႀကီးညိဳလက္ထက္ ခရစ္ႏွွစ္ ၁၅၁ဝမွ စတင္တည္ ေဆာက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ၇ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကန္ေတာ္ႀကီး အၿမဲသန္႔ရွင္းသာယာလွပေနေစေရးအတြက္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သားျဖစ္ေသာ CB ဘဏ္ဥကၠ႒ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕တု႔ိႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီး အတြင္း အမိႈက္သ႐ုိက္မ်ား မက်ရွိေစေရး၊ ကြၽဲႏြားမ်ားေၾကာင့္ ကန္သန္႔ရွင္းမႈကို မထိခုိက္ေစေရးႏွင့္ ေရျပင္ႀကီး ပကတိ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းကာ ေဗဒါပင္မ်ား၊ ေရျမက္႐ုိင္းမ်ား မရွိေရး တို႔အတြက္ က်ပ္သိန္းခ်ီ  အကုန္ခံ၍ သံဆန္ခါ ကြန္ကရစ္တုိင္ ျဖင့္ ၿခံစည္း႐ုိးႀကီး ကာရံေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အနားယူအပန္းေျဖ ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ နံနက္ခင္း အားကစားေလ့က်င့္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္အတြက္ ကန္ပတ္လည္တြင္ ကြန္ကရစ္လမ္း မ်ား ခင္းေပးျခင္း၊ ကန္အတြင္း အေပ်ာ္စီးေလွငယ္မ်ားျဖင့္ စီးနင္းအပန္းေျဖႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ ေဆာင္ေပးခဲ့သလုိ သဘာဝသစ္ပင္ႀကီးမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ရန္ ထိန္းသိမ္းျခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ ေတာင္ငူဘုရင္မင္းႀကီး ညိဳ လက္ထက္မွစ၍  ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ  သမုိင္း  အေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ငူ ကန္ေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ သန္႔ရွင္းသာယာ လွပေရးအတြက္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ေနာင္လာ ေနာက္သား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက အစဥ္သျဖင့္  ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရပါသည္။      

ေဆာင္းပါး-ေတာင္ငူေဒးေဒးဖုိး၊ ဓာတ္ပံု-သူရ(ေတာင္ငူ)

No comments:

Post a Comment