Latest News

Monday, December 4, 2017

" ရိုး တာ နဲ႔ ' အ ' တာ "

" ရိုး တာ နဲ႔ ' အ ' တာ  "

အဲ့ ဒီ နွစ္ ခု က မ တူ ဘူး ။ တစ္ ခ်ိဳ႕ က ေရာ ေန ၾက တယ္ ။

ရိုး သား တာ အ ေကာင္း ဆံုး ပါ ။ Honesty is the best policy ။ ငယ္ ငယ္ က အ လြတ္ ရ ေန တဲ့ ေဆာင္ ပုဒ္ ေလး ပါ ။

ရိုး သား တယ္ ဆို တာ အ မွန္ ေျပာ တာ ပဲ ။ စိတ္ ထဲ မွာ ရွိ တဲ့ အ တိုင္း အ မွန္ ကို ေျပာ တာ ပဲ ။ တစ္ ခါ တစ္ ေလ ရိုး သား လို႔ ေျပာ တဲ့ စ ကား က ပိ ႆာ ေလး ေဘး ပစ္ ဆို သ လို နား ေထာင္ ရ တဲ့ ခံ ရ တဲ့ သူ အ တြက္ ေတာ္ ေတာ္ နား ဝင္ ဆိုး တတ္ တယ္ ။

တိုင္း ရင္း သား ေတြ ရိုး သား ၾက တယ္ ။ အ ညာ ေက်း လက္ ေဒ သ က ျမန္ မာ ေတြ ရိုး သား ၾက တယ္ လို႔ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က နံ မည္ ႀကီး တယ္ ။ ဘာ ျဖစ္ လို႔ လဲ ဆို ေတာ့ သူ တို႔ က ေကြ႕ ေကြ႕ ေကာက္ ေကာက္ မ စဥ္း စား ဘူး ေျဖာင့္ ေျဖာင့္ ပဲ ေတြး ၊ ေျဖာင့္ ေျဖာင့္ ပဲ ေျပာ ၾက တယ္ ။ ဒါ က လည္း ဗု ဒၶ အ ယူ နဲ႔ ကိုက္ ညီ ပါ တယ္ ။

သ မၼာ ဒိ ဌိ ၊ သ မၼာ သ ကၤ ပၸ ၊ သ မၼာ ဝါ စာ ၊ သ မၼာ က မၼ ႏၲ တဲ့ ။

မွန္ ကန္ တဲ့ အ ယူ ရွိ ေတာ့ မွန္ မွန္ ကန္ ကန္ စဥ္း စား ၿပီး မွန္ မွန္ ကန္ ကန္ ေျပာ ဆို ျပဳ လုပ္ တယ္ လို႔ အ ဓိ ပါၸယ္ ရ တယ္ ။

အဲ့ ေတာ့ တိုင္း ရင္း သား တို႔ အ ညာ က ေက်း လက္ ေန လူ ေတြ တို႔ က ေျဖာင့္ ေျဖာင့္ ေတြး ေျဖာင့္ ေျဖာင့္ ေျပာ ေတြ ေပါ့ ။

ဒါ ေပ မဲ့ နိုင္ ငံ ေရး လို လူ မႈ ေရး လို ေန ရာ မွာ ေတာ့ မွန္ မွန္ ေတာ့ ေျပာ ရ ပါ တယ္ ပိ ႆာ ေလး ေဘး ပစ္ မ ျဖစ္ ဖို႔ ေတာ့ ဉာဏ္ ကူ လာ ရ တယ္ ။ ေျပာ မယ့္ စ ကား ကို အ ဓိ ပါၸယ္ မ ေျပာင္း ေစ ပဲ နား ေထာင္ မယ့္ သူ စိတ္ အ ေနွာက္ အ ယွက္ မ ျဖစ္ ေအာင္ ပ ရိ ယာယ္ နဲ႔ ေျပာ ဆို တတ္ လာ ရ တယ္ ။ ဒါ က ယဥ္ ေက်း မႈ ဆို တဲ့ တံ ဆိပ္ ကပ္ လိုက္ တာ ပဲ ။

မွန္ မွန္ ေတာ့ ေျပာ တယ္ ၊ နား ေထာင္ ေကာင္း ေအာင္ ေျပာ တယ္ ေပါ့ ။

' အ ' တယ္ ဆို တာ က ေတာ့ ပ ညာ မ ပါ ေတာ့ တာ ကို ေျပာ တာ ။ ငါ တို႔ က ေတာ့ ရိုး သား တယ္ ေဟ့ ဘာ ေတြ ညာ ေတြ လာ မ ေျပာ နဲ႔ နား မ လည္ ဘူး ဆို တာ ပ ညာ နဲ႔ စဥ္း စား ခ်င့္ ၿခိန္ နိုင္ စြမ္း အား နည္း တာ ကို ေျပာ တာ ။

ပ ညာ ကို ေန ရာ ေပး လာ တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ ပ ညာ မ တတ္ ရင္ ေတာ့ ခံ ရ မွာ ပဲ ။ ပ ညာ တတ္ တဲ့ သူ က မ ရိုး သား ခဲ့ ရင္ မ ရိုး သား သ ေလာက္ ေပး ဆပ္ ရ မွာ ပဲ ။ လက္ ရွိ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ရိုး သား ပါ တယ္ ဆို တဲ့ သူ ေတြ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား ဟာ ပ ညာ တတ္ ေတြ ရဲ႕ ပ ညာ ျပ မႈ ေၾကာင့္ ' အ ' မွန္ မ သိ ' အ ' ေန ၾက ရ ပါ တယ္ ။

ရိုး သား ပါ တယ္ ဆို တဲ့ ပ ညာ နည္း တဲ့ သူ ေတြ ကို ပ ညာ တတ္ တဲ့ လူ လည္ ေတြ က မိႈင္း ေတြ တိုက္ ၿပီး သူ တို႔ အ လို ရွိ တဲ့ ေန ရာ ေတြ မွာ အ သံုး ခ် ခဲ့ ၾက ေတာ့ ရိုး သား ပါ တယ္ ဆို တဲ့ သူ ေတြ က ' အ ' တဲ့ လူ ေတြ ျဖစ္ ၾက ရ တယ္ ။ ျမန္ မာ စ ကား ရွိ တယ္ " ရိုး လြန္း ရင္ အ " တဲ့ ။ အ ရမ္း ေတာ့ ပ ညာ မ သံုး ပဲ ရိုး ပါ တယ္ မ လုပ္ ၾက မိ ဖို႔ လို ပါ တယ္ ။

လက္ ရွိ ၂၀၁၇ ခု နွစ္ ေရာက္ ၿပီ ။ အ ဂၤါ ၿဂိဳလ္ ေပၚ သြား ေန ၾက ဖို႔ အ ေမ ရိ ကန္ က စီ စဥ္ ေန ၿပီး ရု ရွား က လ က မာၻ ေပၚ မွာ ဓာတ္ သ တၳဳ ရွာ မယ္ လို႔ ေၾက ျငာ ေန တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ငါ တို႔ လူ မ်ိဳး က ဘယ္ ေလာက္ ဘယ္ ေလာက္ မွာ ဘု ရင္ နဲ႔ ေန ခဲ့ တာ ကြ ဆို ၿပီး ေျပာ ဆို အ မ်ိဳး ခ်စ္ ျပ ေန တာ ရိုး လြန္း တဲ့ အ ဆင့္ လား ' အ ' တဲ့ အ ဆင့္ လား ကိုယ္ တိုင္ ေတြး ၾကည့္ ေစ လို ပါ တယ္ ။

ဗ မာ ေတြ က ဘယ္ တုန္း က ဘယ္ လို ေျပာ ခဲ့ ၿပီး အ ခု ျပည္ နယ္ ခု နွစ္ ခု ယူ ထား ၾက တယ္ ဆို ၿပီး လူ ဦး ေရ ကို မ ၾကည့္ ၊ နိုင္ ငံ အ ေန အ ထား ကို မ ၾကည့္ ၊ ေဘး ပတ္ ဝန္း က်င္ အ ေျခ အ ေန ကို မ သိ ေျပာ ေန ၾက တာ ရိုး သား တာ လား ' အ ' တာ လား ကိုယ္ တိုင္ ေတြး ၾကည့္ ေစ လို ပါ တယ္ ။

လက္ ရွိ ဘ ဝ ကို ပို ျမင့္ ေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္ ဖို႔ စိတ္ ကူး မ ရွိ ၾက ေတာ့ ဘူး လား ။ ေနာင္ လာ ေနာင္ သား ေတြ ေအး ေအး ခ်မ္း ခ်မ္း နဲ႔ က မာၻ ့အ လယ္ မွာ သိ ကၡာ ရွိ ရွိ ေန နိုင္ ဖို႔ မ ေတြး ေတာ့ ဘူး လား ။

အ မွန္ တ ကယ္ လည္း တိုင္း ရင္း သား အ ပါ အ ဝင္ ျမန္ မာ ေတြ ရိုး ၾက ပါ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ ရိုး သား တဲ့ အ ထဲ မွာ ပ ညာ တတ္ ကို အား မ ေပး တဲ့ စ နစ္ ကို ျဖတ္ သန္း လိုက္ ရ ေတာ့ ပ ညာ တတ္ ရွား သြား ခဲ့ တယ္ ။ ပ ညာ တတ္ ရွား ေတာ့ ရွိ တဲ့ ကိုယ့္ အ မ်ိဳး ထဲ က ပ ညာ တတ္ ဆို သူ ကို ဆ ရာ တင္ ေခါင္း ေဆာင္ တင္ ၿပီး သူ႔ ေနာက္ လိုက္ လုပ္ ၊ သူ ေျပာ တာ နား ေထာင္ ၊ သူ ခိုင္း တာ လုပ္ ၾက ရ ရင္း နဲ႔ သူ လည္း တ လြဲ ျဖစ္ ေရာ ေနာက္ က ေန တန္း စီ ၿပီး င ရဲ လိုက္ သြား ၾက ေတာ့ တာ ပဲ ။

သူ႔ မွ မ ေက်ာ္ နိုင္ ၊ မ ေျပာ နိုင္ ၊ မ ေဝ ဖန္ နိုင္ တာ ကိုး ။ ကိုယ္ က မွန္ တယ္ လို႔ ထင္ တာ ကို ေျပာ ရင္ ေတာင္ မင္း က ဘယ္ ေလာက္ သိ လို႔ လဲ ဆို တဲ့ စ ကား က ျမန္ မာ ေတြ ေျပာ ေန ၾက စ ကား ေပါ့ ။ တစ္ ေန႔ က ေဆာင္း ပါး တစ္ ခု ကို အ ထက္ တန္း ပ ညာ သင္ ေန တယ္ ဆို တဲ့ Facebook အ ေကာင့္ ပိုင္ ရွင္ က ေလး တစ္ ေယာက္ က မင္း က ဘယ္ ေလာက္ သိ လို႔ လဲ လို႔ comment မွာ လာ ေမး လို႔ မ သိ ပါ ဘူး လို႔ ျပန္ ေျဖ ရွင္း ျပ ခဲ့ ရ ေသး တယ္ ။

ဒီ က ေလး ဆယ္ တန္း ေအာင္ ၿပီး လို႔ ဘြဲ႕ ရ သြား ရင္ သူ႔ ပတ္ ဝန္း က်င္ က လူ ေတြ ကို အ က်ိဳး ျပဳ နိုင္ ပါ့ မ လား လို႔ ေတြး မိ တယ္ ။

ဒီ လို ပဲ အ ခု အ ခ်ိန္ အ ထိ ပင္ လံု စာ ခ်ဳပ္ ထဲ က မ ထြက္ နိုင္ ေသး တဲ့ သူ ေတြ ကို ေတြ႕ ရ ျပန္ တယ္ ။

ပင္ လံု စာ ခ်ဳပ္ ကို အ ေၾကာင္း ျပ ၿပီး အ တိုက္ အ ခံ ျပဳ ေန တဲ့ သူ ေတြ ထဲ မွာ အ ဓိ က လူ ၂ မ်ိဳး ေတြ႕ ရ တယ္ ။

ပ ထ မ တစ္ မ်ိဳး က ဆ ရာ ၊ ေခါင္း ေဆာင္ က ပင္ လံု စာ ခ်ဳပ္ ထဲ မွာ ဒီ လို ကြ ဆို ၿပီး ေျပာ ထား လို႔ ဆ ရာ သ ေဘာ က် လိုက္ ေျပာ ေန ရ တဲ့ ခု န က ေျပာ ခဲ့ တဲ့ ရိုး သား တဲ့ သူ ေတြ ။

ေနာက္ တစ္ မ်ိဳး က ဆ ရာ ႀကီး အ ျဖစ္ က ေန ေလ်ာ့ က် မ သြား ေအာင္ ဒါ ေလး ေတာ့ ကိုင္ ထား မွ ဆို တဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ ဆို တဲ့ သူ ေတြ ။

လြန္ ခဲ့ တဲ့ စစ္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ကာ လ ေက်ာ္ ခဲ့ ၿပီး အ ရပ္ သား ဒီ မို က ေရ စီ အ စိုး ရ ျဖစ္ လာ ၿပီ ပဲ ။ တစ္ ေျဖး ေျဖး ခ်င္း ေ႐ြ႕ သြား ဖို႔ ဝိုင္း တြန္း ၾက ဖို႔ ပဲ လို ေတာ့ တာ ေပါ့ ။ အ ခု ေတာ့ သူ မ်ား အ ဂၤါ ၿဂိဳလ္ သြား ခါ နီး ၿပီ အ ခု ထိ ဒု တိ ယ က မာၻ စစ္ ၿပီး ကာ လ ေလာက္ က ေန ျပန္ စ ခ်င္ ေန ၾက တယ္ ။

နည္း နည္း ေလး ပို သိ တဲ့ ရိုး သား ပါ တယ္ ဆို တဲ့ သူ ေတြ က ပင္ လံု လို႔ မ ေျပာ ေတာ့ ပဲ ဖက္ ဒ ရယ္ ျဖစ္ လာ ျပန္ တယ္ ။

အ စိုး ရ ကိုယ္ တိုင္ က ဖက္ ဒ ရယ္ အ စိုး ရ အ ျဖစ္ ေဆာင္ ႐ြက္ သြား မယ္ လို႔ အ တိ အ လင္း ေၾက ျငာ ထား တာ ေတာင္ သူ တို႔ က ဖက္ ဒ ရယ္ ေတာင္း ဆို တံုး ။ ေနာက္ တစ္ ခု က ဖက္ ဒ ရယ္ ဆို ၿပီး ေျပာ ေန တာ ဘယ္ နိုင္ ငံ က ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ ကို ေလ့ လာ ၿပီး ေျပာ ေန ေဆြး ေႏြး ေန တာ လဲ ဆို တာ ရယ္ ၊ လက္ ရွိ အ စိုး ရ ကိုယ္ တိုင္ ဖက္ ဒ ရယ္ ပံု စံ လို အုပ္ ခ်ဳပ္ ေန တာ ရယ္ ကို မ ျမင္ ဘူး လား လို႔ ဆို တာ ရယ္ ေမး စ ရာ ျဖစ္ လာ တယ္ ။

ေလာ ေလာ ဆယ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္း ပံု အ ရ ုျပည္ နယ္ အ စိုး ရ ေတြ ကိုယ္ တိုင္ အ စိုး ရ မ ဖြဲ႕ နိုင္ ရ ေသး တာ က ဖြဲ႕ စည္း ပံု ေျပာင္း မွ ရ မွာ ပဲ ။ ဖြဲ႕ စည္း ပံု ေျပာင္း ဖို႔ က တပ္ မ ေတာ္ က လက္ ခံ မွ ရ မွာ ပဲ ။ တပ္ မ ေတာ္ က လက္ ခံ ဖို႔ က လက္ နက္ ကိုင္ ကိ စၥ ေတြ စိတ္ ခ် ရ မွ ရ မွာ ပဲ ။

ဒါ တစ္ ဆင့္ ျခင္း ရဲ႕ အ ေျဖ ပဲ ။

ရ ခိုင္ မွာ ဘဂၤါ လီ ေတြ ျပ ႆ နာ ျဖစ္ တယ္ ။ အ ခ်ဳပ္ အ ျခာ အာ ဏာ အ တြက္ လို အပ္ လို႔ အ စိုး ရ က အ မိန္႔ ေပး လို႔ စစ္ တပ္ က ေရာက္ လာ တယ္ ။ ရ ခိုင္ AA သူ ပုန္ က ရ ခိုင္ ကို အ ကာ အ ကြယ္ ေပး မယ့္ စစ္ တပ္ ကို ျပန္ ခ် တယ္ ။ ရ ခိုင္ ကို ဒု ကၡ ေပး ေန တဲ့ ဘ ဂၤါ လီ ေတြ ကို မ်က္ ေစာင္း ေတာင္ ထိုး မ ၾကည့္ ဘူး ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဖဲ့ မ ေပး ခ်င္ တဲ့ သူ ေတြ က စစ္ တပ္ ကို ဒီ အ ခ်ိန္ တန္း လွ်ား ျပန္ လို႔ ေအာ္ ေန မယ္ လို႔ ထင္ ေန ရင္ မွား ၿပီ ပဲ ။

ဒီ ေတာ့ ျပ ႆ နာ ကို အ ေျဖ ရွာ တဲ့ အ ခါ မွာ အ စြဲ ကင္း ကင္း နဲ႔ အ ေျဖ ထုတ္ ရ မယ္ ။

ရိုး သား ပါ တယ္ ဆို တဲ့ သူ ေတြ က လည္း လူ လည္ ပ ညာ တတ္ ေတြ ေၾကာင့္ ' အ ' သြား ရ တဲ့ အ ထိ မ ျဖစ္ သင့္ ဘူး ။

အဲ့ ဒီ ရိုး သား တဲ့ သူ ေတြ ကို ' အ ' တဲ့ အ ထိ မ လုပ္ သင့္ ဘူး ။

ရိုး သား တဲ့ သူ ေတြ ကို ' အ ' တဲ့ အ ထိ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ ၿပီး ကိုယ့္ အ တြက္ အ ျမတ္ ထုတ္ ေန ၾက တဲ့ သူ ေတြ က ေတာ့ စိတ္ ထား မ ေကာင္း ယုတ္ မာ ေကာက္ က်စ္ တဲ့ နိုင္ ငံ ေရး ေၾကာင္ ဖား ေတြ ပါ ပဲ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၄ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၇

                                               

No comments:

Post a Comment