Latest News

Thursday, November 16, 2017

ဧရာ၀တီတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္သူအခက္အခဲမ်ား အပါအ၀င္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၅၃ ခု တင္သြင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္သူအခက္အခဲမ်ား အပါအ၀င္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၅၃ ခု တင္သြင္း

၁၂ ရက္ၾကာ က်င္းပခ့ဲသည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေတာင္သူမ်ား အခက္အခဲအေရးမ်ားအပါအ၀င္  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၅၃ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း ၃ ခု ေမးျမန္းခ့ဲၿပီး၊အဆိုစုစုေပါင္းသုံးခုအား အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခ့ဲ သည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ လုံျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္  ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္း ၁ ခု၊ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္း ၃ ခု၊ စိုက္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္   သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း ၁၆ ခု၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း ၁၈ ခု၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေမးခြန္း ၄ ခု၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း ၁၅ ခု စုစုေပါင္း ၅၇ ခု ရိွၿပီး၊တခိ်ဳ႕ေမးခြန္းမ်ားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုထက္ပိုၿပီး ပူးေပါင္းေျဖဆိုခဲ့၍ ေမးခြန္း ၅၃ ခုတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနေျဖဆိုခ့ဲရမႈ ၅၇ ခုျဖစ္ခ့ဲရေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစံမင္းေအာင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသည္။

က်န္ရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားမွ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္-၁ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီထြန္း၏ ေမးခြန္း ၁ ခု၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္အမွတ္-၂ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း ေမးခြန္း ၁ ခု တို႔ က်န္ရိွၿပီး၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းမ်ားတြင္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္အမွတ္-၂တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုဘိုမင္းေဇာ္၏ ေမးခြန္းတစ္ခုတို႔အား နမဝအႀကိမ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္ေျဖၾကားသြားမည္ဟု အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေဝးေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဒုတိယလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုမ်ားသုံးခုတြင္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ ၁ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမိုးေအာင္၏ "ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ စိုက္ပိ်ဳးေရးကို အေျခခံေသာ အေျခအေနမွ စိုက္ပိ်ဳးေရးကို အဓိကပထမဦးစားေပးအေျခအေနအျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုအား လႊတ္ေတာ္ကဆုံးျဖတ္ခ့ဲၿပီး၊ ဝါးခယ္ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္- ၁ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဌးေအာင္က"ဧရာဝတီတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ၿမိဳ႕၊ေက်းရြာႀကီးမ်ားမွာ အမ်ားပိုင္ေျမ၊ အစိုးရပိုင္ေျမႏွင့္ စည္ပင္သာယာပိုင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ က်ဳးေက်ာ္အေဆာက္အဦ ေဆာက္မထားျခင္း၊ျခံဝန္းမ်ား ကာရံထားျခင္းႏွင့္ အမိ်ဳးမိ်ဳးက်ဳးေက်ာ္ေနသည္မ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေပး ရန္” တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။

ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္-၁ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိ်ဳးၫြန္႔က ""ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္၏ စပါးက်ီဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ခံရသည္အထိ သမိုင္းရိွခ့ဲပါေသာ္လည္း ယခုအခါ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားမွာ စိုက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္ေနၾကလ်က္ပင္ ေႂကြးသံသရာလည္ေနမႈအေပၚ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးႏွင့္ မိသားစုဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ၾကမ္းခင္းေစ်း သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သုိ႔ သီးႏွံေပၚခ်ိန္အမီ တိုက္တြန္းသင့္ေၾကာင္း” အား လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မရိွေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။

ယင္းအဆိုအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသတြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၃ မဲ ၊ေထာက္ခံမဲ ၅ မဲ၊ၾကားေန မဲ ၂ မဲျဖင့္ အဆိုအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္မရိွ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲျပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရသည့္ အဆိုျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးအား ေအာက္တိုဘာလ၂၅ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post