Latest News

Wednesday, September 20, 2017

အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳရန္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေတာင္းဆုိ

အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳရန္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေတာင္းဆုိ

၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ႀကီးမားသည့္ ပဋိပကၡကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ အျပည့္အ၀ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ရရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာအစုိးရက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ပယ္ခ်ျခင္းအား ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ စြပ္စြဲထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္ပုိင္မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ရဖုိ႔က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားေသာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ မာဇူကီဒါ႐ုစမန္က လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ ေျပာၾကားကာ အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ရေရးကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

“အေရးေပၚဂ႐ုျပဳဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ပဋိပကၡေတြ ရွိေနပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္လႊား၌ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ မတ္လက မစ္ရွင္အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ အဓိကထားခဲ့သည္။

ျမန္မာအရပ္သား အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္ကုိ အေထာက္အကူမျပဳဟုဆုိကာ အထပ္ထပ္ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး သူ၏အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ အေစာပုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီ (႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ ႐ုပ္သံမွတစ္ဆင့္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ျပင္ပမွေလ့လာသူမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး အေနအထားကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ၾကည့္႐ႈရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ ယင္းမိန္႔ခြန္းသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းအား ႏွစ္သိမ့္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ မိန္႔ခြန္းၿပီးေနာက္ နာရီပုိင္းအၾကာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုလသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္းက အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကိစၥ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သေဘာမတူေၾကာင္း အစုိးရအဖြဲ႕၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။

“႐ႈပ္ေထြးေနၿပီးသား ရခုိင္အေရးကုိ ေျဖရွင္းရာမွာ ဒီလုိမစ္ရွင္အဖြဲ႕မ်ဳိး ဖြဲ႕စည္းတာက အေထာက္အကူျပဳတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္ၿပီးယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ဦးထင္လင္းက လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒါ႐ုစမန္က ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားထပ္မံတုိးျမင့္ခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ၎တုိ႔၏အျမင္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢမစ္ရွင္အဖြဲ႕သုိ႔ တုိက္႐ုိက္သက္ေသခံရန္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အက်ဳိးစီးပြားအရႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအရျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒါ႐ုစမန္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ မၾကာေသးမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီ (႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္ ၄၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အေရးေပၚေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား၌ ကြၽန္ျပဳခုိင္းေစမႈ ကိစၥအပါအ၀င္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ ၀ါရင့္ပုဂၢိဳလ္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသား ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပုိမုိဆုိးရြားလာႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္လကၡဏာရပ္မ်ား ရွိေနသည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ သူက ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခ်ဳိ႕က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) မ်ားကုိ အဖ်က္ပုိးမႊားမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္ဟူသည့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားကုိ သတိျပဳမိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment