Latest News

Monday, August 28, 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အလ်င္စလို အျပစ္မတင္သင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အလ်င္စလို အျပစ္မတင္သင့္

ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဆာဂြၽန္ဂ်န္ကင္း ေရးသားၿပီး NLM ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္က ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ စာေရးသူ ရန္ကုန္တြင္ ရွိေနစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ေဟာင္းသို႔ ေလတျဖဴးျဖဴးျဖင့္ ၿငီးေငြ႔ေလာက္ေအာင္ သြားခဲ့ရေသာ ျမစ္ေၾကာင္းခရီးစဥ္ကို ျပန္လည္သတိရမိသည္။ ေျမာက္ဦးသည္ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ထင္ရွားခဲ့ဖူးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အာဏာႏွင့္ ဓနဥစၥာမ်ားကို သက္ေသျပေနေသာ ခံ့ညားေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဂၤလိပ္မ်ားက အာရကန္ဟု ေခၚေဝၚေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဒုတိယကမာၻစစ္၏ အဓိကတိုက္ပြဲအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး စာေရးသူ၏ ဦးေလးသည္ ၿဗိတိသွ် ေတာ္ဝင္မရင္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာနယ္ေျမ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ရခိုင္ကို အျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻက သိရွိလာၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအလြန္ အလုံးစုံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျဖတ္သန္းေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤါလီ စကားေျပာ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားအၾကား အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဗဟိုခ်က္နယ္ေျမ ျဖစ္ေနသည္။

ဤျပႆနာတြင္ တစ္ဖက္ဖက္သို႔ လိုက္ပါေအာင္ ျဖားေယာင္းေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုနယ္ေျမတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈကို အၿမဲတေစ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္အျပင္ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း၊ ႐ြာမ်ား မီး႐ိႈ႕ခံရျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ဟု အမ်ားက လက္ခံယူဆထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ စာေရးသူတို႔သည္ ထိုအေျခအေနကို တိုးတက္ေစလိုပါက အျပစ္မတင္မီ အေျခအေနကို ဦးစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သာမက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။

ပထမဦးဆုံးအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဘးဒုကၡ ခံစားေနရသူမ်ားမွာ ရခိုင္ေဒသရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားခ်ည္း မဟုတ္ေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီ၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔၊ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၊ ရခိုင္ေဒသရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား အပါအဝင္ လူတိုင္းကို စနစ္တက် ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူတို႔သည္ ၎တို႔ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ စစ္သားစုေဆာင္းမႈကိုလည္း ခံၾကရသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ မည္သူ႔ကိုမွ ခ်မ္းသာမေပးေပ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ စီးပြားေရးကို ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ႐ိုက္ခ်ဳိးပစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆန္႔က်င္ေအာင္ ရန္တိုက္ေပးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ရခိုင္ေဒသရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား ဖိႏွိပ္ခံရမႈကို တားဆီးရန္ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူအမ်ားက အျပစ္တင္ၾကသည့္အခါ စာေရးသူ သက္ျပင္းခ်မိပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္စစီ စုတ္ျပတ္ယိုယြင္းေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ျပင္ဆင္ရန္ စတင္ေရး လုပ္ငန္းသည္ပင္ မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ခ်ီေသာ တာဝန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းက သူမ၏ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေပၚ ေစာဒက တက္ေနၾကသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြဲခံမႈမွ ရရွိလာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာမွာ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အရာတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္ေခၚ စစ္တပ္အား အဓိကက်ေသာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန သုံးခုကို ေပးအပ္ထားသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ပိတ္ပင္ႏိုင္သည့္ ဗီတိုအာဏာကိုပါ အပ္ႏွင္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေစရန္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈေၾကာင့္ သူမသည္ အတိုင္ပင္ခံရာထူးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရာထူးကိုသာ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္သည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေရးပါေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။

တိုးတက္ႀကီးပြားမႈကို ဒီမိုကေရစီက ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ႐ႈျမင္ေစရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရ ဖ်က္ဆီးထားခဲ့ေသာ စီးပြားေရးကို အေရးေပၚျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ သူမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ အေနအထားအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ သူမသည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေပၚ တပ္မေတာ္၏ သံသယရွိမႈ၊ ခြဲထြက္ေရးဝါဒ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပေလယာမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိေပ။ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ AA အပါအဝင္ အျခားအင္အားႀကီး အုပ္စုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အသီးသီး ရွိၾကသည္။ ရခိုင္ေဒသရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား အေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ႐ုမစိုက္ဟု အလြယ္တကူ လက္ညႇဳိးထိုးျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိေပ။ သူမ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စာေရးသူ သိရွိနားလည္သည္။ သူမသည္ ၂၀၁၆ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို ၾကာသပေတးေန႔က ရန္ကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမႏွင့္ သူမ၏ အစိုးရသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစြာကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု တာဝန္ယူ ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ တိုးတက္မႈကို အလိုရွိသူမွာ လူတိုင္းမဟုတ္ေပ။ ေသာၾကာေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းမွ ရဲစခန္း ၂၀ ေက်ာ္ကို ဟာရာကက္ အယ္လ္ ယာကင္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမွ လက္နက္ကိုင္ ၁၅၀ ခန္႔က အခ်ိန္ကိုက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအုပ္စုေခါင္းေဆာင္သည္ အၾကမ္းဖက္ပုန္ကန္မႈ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ျဖစ္ၿပီး ၎င္းတို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚ အယ္လ္ေကဒါ၊ ေဒ့ရွ္ (IS) ႏွင့္ ပါကစၥတန္မွ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားသည္။

စာေရးသူတို႔သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကမွ အႏၲရာယ္အႀကီးဆုံး အၾကမ္းဖက္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ ေနာက္ထပ္ သူပုန္သူကန္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းကို မလိုလားပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းမွ အေျခအေနကို တိုးတက္လာေစရန္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ ႀကီးေလးေသာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္လည္း အလြယ္တကူ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေန႐ုံျဖင့္ မၿပီးပဲ အကူအညီမ်ား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ယုံၾကည္ရေသာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးကို ထပ္မံျဖစ္ခြင့္ေပး၍ မရပါ။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ စင္ကာပူတို႔က အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ေသာ အာဆီယံအေနႏွင့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္လည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ အဓိက အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

ေဆာ္ဒီဘုရင့္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈ ဝါဒအသစ္ကို ႀကဳိဆိုၾကရမည္။ ေဆာ္ဒီသည္ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီတြင္ အီရတ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီအေနႏွင့္ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအေပၚ အလားတူ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးကို ခ်မွတ္မည္ ဆိုပါက ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကဳိဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွ ရခိုင္ေဒသရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚ ေဘးဒုကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္လိမ့္မည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း စာေရးသူတို႔ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ အရာတစ္ခုမွာ အစြန္းေရာက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အားလုံးကို ဆက္ႏႊယ္မႈ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ေရး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ေဝးလံခက္ခဲေသာ ေဒသမွ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အရာမ်ားသည္ အဆုံးတြင္ အားလုံးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ပုန္ကန္မႈ ဟူသည္မွာ အဆုံးတြင္ မည္သူ႔ကိုမွ ေကာင္းက်ဳိးမေပးပါ။ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စာေရးသူတို႔ အားလုံး၏ အကူအညီကို လိုအပ္ေနသည္။ အကယ္၍ သူမ လက္ေလွ်ာ့စြန္႔ခြာသြားပါက အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူတို႔ အားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ စစ္အစိုးရသစ္တစ္ခုကို ႀကံဳေတြ႔ၾကရလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ရခိုင္ေဒသရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ သာမကပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားအတြက္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ကပ္ေဘးဒုကၡတစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္။      

The Voice

No comments:

Post a Comment