Latest News

Friday, June 2, 2017

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုအားေကာင္းလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုအားေကာင္းလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို (အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္) ခိုင္ခံ့အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းထက္ ေဘဂ်င္းအဝိုင္းအဝန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ဟု ျပသေနသည့္ လကၡဏာမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယင္းမွာ ေဘဂ်င္း၏ သံတမန္ေရးရာ အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎၏ တိုင္းရင္းသားေရးရာ မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ မွီခိုေနျခင္းကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

ယခုလ အေစာပိုင္းကာလတြင္ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ ေရတပ္ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ျမႇင့္တင္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားရွိ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားလာေနေၾကာင္းကို ထင္ဟပ္ေစသည္ဟု တ႐ုတ္သံတမန္မ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ အေရးႀကီးေသာ သံတမန္ေရးရာ အလဲအလွယ္ျပဳမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ အေရးအႀကီးဆုံးတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င့္ဖ်င္တို႔သည္ ေမလအလယ္တြင္ ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ‘ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း’ ညီလာခံတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္သည့္ သူ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းမတိုင္ခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးအား ေကာင္းခိုင္မာေစရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေျခာက္ရက္ၾကာ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္၌ အာရွႏွင့္ ဥေရာပေစ်းကြက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဇုန္ကို ဖန္တီးရန္ ေဘဂ်င္း (တ႐ုတ္အစိုးရ) ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဘဂ်င္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက အာဏာရလာသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အဓိက ဦးစားေပး မူဝါဒမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။ မူလအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကို ဆက္လက္ႀကဳိးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ NCA ကို ရရွိေအာင္ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြဲ႔သာ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ၌ ယင္းစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအခ်ိန္ကတည္းက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မ်ားစြာေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု ကတိကဝတ္ ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာလည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံက ယင္းအခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ အဓိက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ညီလာခံကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရက NCA လက္မွတ္မေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကို ညီလာခံတြင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္ခြင့္မေပးဘဲ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္သာ တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အဆိုအရ NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို စတင္ရန္ အဓိကအရာ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတင္ သေဘာေပါက္ နားလည္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းအတြက္ သူသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေအာင္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လာရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးေပးဖို႔ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ညီလာခံက်င္းပေနစဥ္ အတြင္း သီးျခားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အဓိက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ ‘ဝ’ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အျခားေသာလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ယင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးေနသည္။

ယခုအခါတြင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ေျဖရွင္းရာ၌ အဓိကအရာ ျဖစ္လာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ အဆုံးသတ္ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို သူလိုအပ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေနေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အရင္းအျမစ္အဆိုအရ သိရသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ေဘဂ်င္းအေပၚ ေက်းဇူးရွိသည္ဟု သူခံစားေနရၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ တိုက္ပြဲတြင္ အသာစီးရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေနသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါက အလြန္းသင့္ခဲ့ေသာ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နီးစပ္သြားမႈအေပၚမွာ စိုးရိမ္မႈ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားအျပင္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ရရွိထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ အတြက္ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရွိပါသည္။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ‘ဝ’ အဖြဲ႔သည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယခင္ကတည္းက သိေနခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က ‘ဝ’ အဖြဲ႔အေပၚ စစ္ေရးအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ‘ဝ’ အဖြဲ႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၎တို႔၏ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။ မႏွစ္က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ၾသဇာအာဏာပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ‘ဝ’ အဖြဲ႔ကို ေဘဂ်င္းက မေထာက္ပံ့ဖို႔ ႀကဳိးစားအားထုတ္သည့္ အေနႏွင့္ ေၾကညာျခင္း မရွိဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အလ်င္အျမန္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ‘ဝ’ အဖြဲ႔ ပါဝင္ေနေသာ မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္မ်ဳိးကိုမဆို ျမန္မာတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျပည့္အဝ အတည္ျပဳ ေထာက္ခံမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဝါရွင္တန္ထက္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ပို၍ နီးစပ္လာမႈသည္လည္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တစ္သေဘာတည္း ျဖစ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္သည္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ရရွိေရး အပါအဝင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို လက္သင့္ခံလိုေသာ္လည္း ဝါရွင္တန္အေပၚ လုံးဝယုံၾကည္မႈ မရွိပါ။ ယင္းအစား ေဘဂ်င္းကသာ ပိုမိုအားထားရေသာ မဟာမိတ္ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေနသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးရန္ အၿမဲတမ္း ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးလွမင္းက ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးက ကြၽန္ေတာ့္အား ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၈၈ တြင္ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာက ကပၸလီပင္လယ္ အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္သို႔ စုစည္းေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီရန္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္ဟု သူက ရွင္းျပသည္။

တပ္မေတာ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းသည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အၾကား ေရရွည္စြဲျမင္ေနသည့္ သံသယကိုေတာ့ ဖုံးကြယ္ထားလို႔ မရပါ။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ မယုံၾကည္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔နဲ႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ရမယ္ ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔သိတယ္” ဟု ယခင္တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ကြၽန္ေတာ့္အား မၾကာခင္ ကာလက ေျပာသည္။

တျခားတစ္ဖက္တြင္ ‘ဝ’ အဖြဲ႔သည္ ယခုအခါတြင္ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေကာင္း ျပင္ဆင္ေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (အထူးသျဖင့္ သူ၏ ၾသဇာအာဏာ) နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း သေဘာထားအျမင္ကို စိတ္ထဲတြင္ ထားရွိထားသည္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာရင္ ကြၽန္ေတာ္ သူနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ အလုပ္မလုပ္ပါဘူး” ဟု ‘ဝ’ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ Bao Yuxiang က ‘ဝ’ ျပည္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ပန္ဆိုင္း၌ ကြၽန္ေတာ့္အား ေျပာဖူးသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ သူ႔တြင္ တပ္မေတာ္မရွိ၍ ျဖစ္ပါသည္။

အခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔တြင္ အျခားေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိဘဲ တ႐ုတ္အေပၚ မွီခိုေနရသည္ဟု ခံစားေနရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းခိုင္မာရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပို၍ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ႀကဳိးစားေဆာင္႐ြက္မည့္ပုံ ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကာလတြင္ေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ၎၏ လႊမ္းမိုးမႈ သက္ေရာက္ရန္ အဓိကေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။

Ref: Myanmar and China strengthen their alliance by Larry Jagan

The Voice

No comments:

Post a Comment