Latest News

Friday, April 21, 2017

"ဝ"ဆိုတာ တရုတ္ေမြးထားတဲ့ ဒုတိယ ေျမာက္္ကိုရီးယား

"ဝ"ဆိုတာ တရုတ္ေမြးထားတဲ့ ဒုတိယ ေျမာက္္ကိုရီးယား


ေျမာက္ ကို ရီး ယား က အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ကို ျပန္ ၿပီး သ တိ ေပး လိုက္ တဲ့ စ ကား က
We will react with nuclear strike တဲ့။ သူ တို႔ ကို တိုက္ ရင္ သူ တို႔ က ႏ်ဴ လက္ နက္ နဲ႔ ျပန္ တိုက္ မယ္ လို႔ ေျပာ တယ္ ။

Strategic patience ဆို တဲ့ မ ဟာ ဗ်ဴ ဟာ ေျမာက္ သည္း ခံ မႈ ဆို ၿပီး ၿငိမ္း သင့္ တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ မ ၿငိမ္း ခဲ့ တဲ့ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ရဲ႕ ႏ်ဴ က လီး ယား လက္ နက္ မီး က အ ခု အ ခ်ိန္ မွာ က မာၻ ႀကီး ကို ၿခိမ္း ေျခာက္ ေန ႏုိင္ ၿပီ ။

ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေထာက္ ပ့ံ ၿပီး ေမြး ထား တယ္ ။ တစ္ က မာၻ လံုး က ဘယ္ ေလာက္ ပဲ ေျပာ ေျပာ ၊ ဘယ္ ေလာက္ ပဲ ပိတ္ ဆို႔ ထား ထား တ ရုတ္ က ေနာက္ ေက်ာ က ေန တ ရား ဝင္ ေကာ တ ရား မ ဝင္ ေကာ ေထာက္ ပ့ံ ေပး ခဲ့ တယ္ ။

ေက်ာက္ မီး ေသြး ေတြ သာ မန္ ထက္ ပို ၿပီး ဝယ္ ယူ ေပး ခဲ့ သ လို မ်ိဳး ၊ တစ္ က မာၻ လံုး က မ ေရာင္း ေပး တဲ့ ေလာင္ စာ ဆီ ကို ဒိုင္ ခံ တင္ သြင္း ေပး တာ မ်ိဳး နဲ႔ ေျမာက္ ကို ရီး ယား မ ခက္ ခဲ ေအာင္ ျပဳ လုပ္ တယ္ ။

ေျမာက္ ကို ရီး ယား ႏ်ဴ လက္ နက္ ေတြ ၊ ဒံုး က်ည္ စ နစ္ ေတြ ရ ခဲ့ တာ လည္း တ ရုတ္ ပ ေယာ ဂ ပါ ပဲ ။ ကြန္ ျမဴ နစ္ နိုင္ ငံ တ ရုတ္ ရဲ႕ ေဘး နိုင္ ငံ ေတြ ကို အာ ဏာ ရွင္ ကြန္ ျမဴ နစ္ စ နစ္ နဲ႔ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေန တဲ့ တိုင္း ျပည္ ေတြ နဲ႔ ပဲ ကာ ထား လို တဲ့ တ ရုတ္ က ဒီ မို က ေရ စီ အ ရင္း ရွင္ နိုင္ ငံ ေတြ သူ႔ နိုင္ ငံ နယ္ စပ္ ေရာက္ လာ မွာ ကို မ လို လား ပါ ဘူး ။

အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ အ ဆက္ ဆက္ က လည္း သူ တို႔ အ က်ိဳး စီး ပြား ကို ထိ ခိုက္ မွာ စိုး လို႔ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ နဲ႔ အ ေပး အ ယူ လုပ္ ၿပီး ေမွး လိုက္ ေန ခဲ့ တယ္ ။

သ မၼ တ အို ဘား မား လက္ ထက္ ပို ဆိုး လာ တဲ့ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို ထိ ထိ ေရာက္ ေရာက္ ေဆာင္ ႐ြက္ ရ မယ့္ အ စား Strategic patience မ ဟာ ဗ်ဴ ဟာ ေျမာက္ သည္း ခံ ျခင္း လို႔ ေခါင္း စဥ္ တတ္ ၿပီး အ ေပး အ ယူ လုပ္ လက္ ေရွာင္ ေန ခဲ့ တဲ့ အို ဘား မား သ မၼ တ ရဲ႕ ေပ်ာ့ ညံ့ မႈ ေၾကာင့္ တစ္ လွမ္း ၿပီး တစ္ လွမ္း ေရွ႕ တိုး ဖို႔ အ ခ်ိန္ ရ ခဲ့ တဲ့ ေျမာက္ ကို ရီး ယား မီး က အ ခု ၿငိမ္း ရ ခက္ လာ ရ ပါ ၿပီ ။

အ ေမ ရိ ကန္ မွာ သ မၼ တ ထ ရမ့္ ျဖစ္ လာ တဲ့ အ ခါ တစ္ က မာၻ လံုး ကို သူ႔ စိတ္ ကူး နဲ႔ သူ ေျပာင္း ပစ္ ဖို႔ စီ စဥ္ လာ တယ္ ။ သူ က အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ မ ျဖစ္ ခင္ က တည္း က က မာၻ ့အ ဆင့္ ရွိ စီး ပြား ေရး သူ ေဌး တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ လို႔ က မာၻ တစ္ ခု လံုး ကို သူ႔ ရဲ႕ စီး ပြား ေရး မ်က္ စိ နဲ႔ ၾကည့္ ၿပီး အ က်ိဳး ရွိ ေစ ဖို႔ အ က်ိဳး ယုတ္ ေစ ေန တဲ့ ကိ စၥ ေတြ ဖယ္ ရွား ဖို႔ လုပ္ တယ္ ။

အ က်ိဳး မ ရွိ ပဲ လူ ၊ ေငြ ၊ အ ခ်ိန္ ေတြ အ လ ကား ျဖဳန္း ေန ရ သ လို ျဖစ္ ေစ တဲ့ ကိ စၥ ေတြ ထဲ က ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကိ စၥ ကို လည္ ေျဖ ရွင္း ဖို႔ ေဆာင္ ႐ြက္ တယ္ ။ အ ေလ်ာ့ ေပး သည္း ခံ တဲ့ ဝါ ဒ ဆုတ္ ကုိင္ ထား တဲ့ နွစ္ ၂၀ အ တြင္း မွာ ဘာ မွ ျဖစ္ မ လာ တဲ့ အ ျပင္ အ ဆိုး ဝါး ဆံုး အ ျဖစ္ က မာၻ ႀကီး ကို ႏ်ဴ လက္ နက္ နဲ႔ ေတာင္ ၿခိမ္း ေျခာက္ လာ နိုင္ တဲ့ အ ထိ သည္း ခံ ေနာက္ ဆုတ္ ေပး ခဲ့ ရ တယ္ ။

အ ေလ်ာ့ မ ေပး ေတာ့ ဘူး ခပ္ ျပတ္ ျပတ္ ေဆာင္ ႐ြက္ ေတာ့ မယ္ ဆို တာ ကို တ ရုတ္ သ မၼ တ ကို အ သိ ေပး ၿပီး ပူး ေပါင္း ဖို႔ ေျပာ ေတာ့ တ ရုတ္ က သူ လည္း မ နိုင္ ပါ ဘူး ဆို ၿပီး ထ မင္း ရည္ ပူ လွ်ာ လႊဲ ေျပာ ပါ တယ္ ။ တ ရုတ္ က အဲ့ ဒီ လို မ်ိဳး ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို လည္း လုပ္ ဖူး တယ္ ။

ထ ရမ့္ က မင္း မ ကူ ညီ ခ်င္ ေနာက္ ဆုတ္ ေန ကိုယ့္ ဖာ သာ ကိုယ္ လုပ္ မယ္ ဆို မွ တ ရုတ္ သ မၼ တ ျပဴး တူး ၿပဲ တဲ ျဖစ္ လာ တယ္ ။ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို မ ထင္ မွတ္ နိုင္ တဲ့ အ က်ိဳး ဆက္ ေတြ ခံ သြား ရ နိုင္ မယ္ လို႔ ႀကိမ္း ဝါး လာ ရ တယ္ ။ စစ္ တိုက္ လို႔ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ၿပိဳ လဲ ခဲ့ ရင္ တ ရုတ္ ျပည္ လဲ ၿပိဳ ကြဲ သြား နိုင္ ပါ တယ္ ။

ဒါ ေၾကာင့္ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို စစ္ မ တိုက္ ရ ေအာင္ တ ရုတ္ က ဝင္ ၿပီး ၾကား က ညႇိ နိႈင္း ေပး ပါ့ မယ္ လို႔ ဆို လာ တယ္ ။ အ စြယ္ အ ႀကီး ႀကီး ေပါက္ ေန ၿပီ ျဖစ္ တဲ့ ေျမာက္ ကို ရီး ယား က တ ရုတ္ ကို မ ယံု ဘူး လို႔ ဆို ထား တယ္ ။ ေႁမြ ေႁမြ ခ်င္း ေျခ ျမင္ တဲ့ သ ေဘာ ။ ေစ့ စပ္ ေပး ဖို႔ က သိပ္ ေတာ့ လြယ္ မယ္ မ ထင္ ပါ ဘူး ။

တ ရုတ္ သူ ေမြး တဲ့ သ ရဲ ကို သူ မ နိုင္ ေတာ့ ဘူး လို ျဖစ္ လာ တယ္ ။ ေျမာက္ ကို ရီး ယား က ႏ်ဴ လက္ နက္ ပိုင္ ထား ၿပီ ျဖစ္ လို႔ တ ရုတ္ ကို လည္း အ ရမ္း ၾသ ဇာ ခံ မယ့္ ပံု မ ေပါက္ ေတာ့ ဘူး ။ တန္ ျပန္ ဖိ အား ေပး ေတာ့ မယ့္ သ ေဘာ မ်ိဳး ကို သာ ေတြ႕ ရ ပါ တယ္ ။ အ ခု ေျမာက္ ကို ရီး ယား က လက္ နက္ ျပ ၿပီး ၿခိမ္း ေျခာက္ ဆက္ ေၾကး ေတာင္း လို႔ ရ တဲ့ အ ဆင့္ ကို ေရာက္ သြား ၿပီ လို႔ ဆို လို႔ ရ တယ္ ။

ေျမာက္ ကို ရီး ယား နဲ႔ သ ဏၰန္ တူ တဲ့ ကိ စၥ မ်ိဳး ကို တ ရုတ္ တို႔ က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ လည္း ဖန္ တီး ထား တယ္ ။ အဲ့ ဒါ က ေတာ့ ေျမာက္ ပိုင္း လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ ထဲ က " ဝ " ေတြ ရဲ႕ UWSA အ ဖြဲ႕ ပါ ပဲ ။

တ ရုတ္ က စီး ပြား ေရး နဲ႔ နိုင္ ငံ ေရး ၿပိဳင္ ဖက္ ျဖစ္ တဲ့ ေတာင္ ကို ရီး ယား နိုင္ ငံ နဲ႔ ဂ် ပန္ နိုင္ ငံ ကို ထိန္း ထား နိုင္ ဖို႔ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို ေမြး ထား သ လို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က UWSA ေတြ ကို လည္း ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က သ ယံ ဇာ တ ေတြ ေဈး ေပါ ေပါ နဲ႔ လြယ္ လြယ္ ရ ဖို႔ ၊ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို အ ထက္ စီး က ဆက္ ဆံ နိုင္ ရန္ ဗ်ဴ ဟာ က စား ဖို႔ အ တြက္ ပ့ံ ပိုး ေမြး ထား တယ္ ။

မ ၾကာ ခင္ ကာ လ အ တြင္း မွာ UWSA အ ဖြဲ႕ ဟာ ျမန္ မာ အ စိုး ရ ကို အ က်ပ္ ကိုင္ တဲ့ နည္း ေတြ အ သံုး ျပဳ လာ ခဲ့ တယ္ ။

NCA လက္ မွတ္ ထိုး ေရး ကိ စၥ ၊ ေျမာက္ ပိုင္း က အ ၾကမ္း ဖက္ အ ဖြဲ႕ အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထား တဲ့ သာ မန္ အ ရပ္ သား ေတြ အ ေပၚ တိုက္ ခိုက္ ခဲ့ တဲ့ သူ ေတြ ရဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ အ ျဖစ္ ေန ရာ ဝင္ ယူ တဲ့ ကိ စၥ ၊ လား ရိႈး ၿမိဳ႕ ထဲ မွာ ေသ နတ္ ၁၀ ခ်က္ ပစ္ ေဖာက္ လို႔ ဥ ပ ေဒ အ ရ အ ေရး ယူ ဖို႔ လုပ္ ရာ မွာ စစ္ ေၾက ျငာ သ လို ပံု သ ဏၰန္ ဆန္ ဆန္ အ မိန္႔ ထုတ္ တဲ့ ကိ စၥ ၊ တ ရား ဝင္ မ ဟုတ္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က စစ္ သား ေတြ ရဲ ေတြ လက္ နက္ သင္ တန္း စစ္ သင္ တန္း လာ ေပး တဲ့ ကိ စၥ အ စ ရွိ သ ျဖင့္ အ ခ်ဳပ္ အ ျခာ အာ ဏာ ပိုင္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို မ ေထ မဲ့ ျမင္ ျပဳ မႈ မ်ား စြာ ျပဳ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

UWSA ဘယ္ ေလာက္ ပဲ အင္ အား ေတာင့္ တင္း တယ္ ေျပာ ေျပာ က မာၻ ့စစ္ အင္ အား ၃၃ အ ဆင့္ မွာ ရွိ တဲ့ ၾကည္း ေရ ေလ ပိုင္ နိုင္ ငံ တစ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္ တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို နိုင္ ေအာင္ စစ္ တိုက္ နိုင္ မည္ ဆို တာ သံ သ ယ ျဖစ္ စ ရာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ မ ပါ ပဲ UWSA ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို နိုင္ ေအာင္ တိုက္ နိုင္ မယ္ ဆို တာ ယံု ၾကည္ စ ရာ ေတာ့ မ ဟုတ္ ပါ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ သည္ လည္း တ ရုတ္ တို႔ ေျမာက္ ကို ရီး ယာ ကို ေမြး ထား သည့္ ေတာင္ ကို ရီး ယား နွင့္ အ လား သ ဏၰန္ တူ ပါ သည္ ။ UWSA သည္ လည္း တ ေျဖး ေျဖး အင္ အား ႀကီး လာ တာ ကို ေတြ႕ ရ ပါ တယ္ ။

ေျမာက္ ကို ရီး ယား က ေတာ့ က မာၻ ့အ ေရး ျဖစ္ လို႔ အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ က ကိုင္ တြယ္ ေျဖ ရွင္း ေပး ေန တယ္ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က UWSA ကို ဘယ္ လို ကိုင္ တြယ္ ေျဖ ရွင္း ၾက မ လဲ ဆို တာ စိတ္ ဝင္ စား ဖို႔ ေကာင္း ပါ တယ္ ။ သာ မန္ အား ျဖင့္ ေတာ့ UWSA အ ဖြဲ႕ က ျမန္ မာ အ စိုး ရ နဲ႔ တစ္ ႀကိမ္ မွ ထိပ္ တိုက္ ေတြ႕ ဆံု ျခင္း မ ရွိ ေပ မယ့္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ဖိ အား ေပး လာ ရင္ လိုက္ လုပ္ ေန ၾက ရ တဲ့ အ ေန အ ထား ကို ခန္႔ မွန္း မိ ပါ တယ္ ။

လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ အ ထိ လည္း UWSA အ တြက္ ျမန္ မာ အ စိုး ရ အ ဖြဲ႕ မွာ တိ က် ခိုင္ မာ တဲ့ ေပၚ လ စီ ရွိ နွင့္ ေန ၿပီ လို႔ မ ေတြး တတ္ ေသး ပါ ဘူး ။ တ ရုတ္ ရဲ႕ ဖိ အား ေပး မႈ အ ေပၚ UWSA က လႈပ္ ရွား လာ မွ သာ မီး စင္ ၾကည့္ ၿပီး က ေန ရ သ လို ျဖစ္ ေန တယ္ လို႔ ခန္႔ မွန္း ပါ တယ္ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ ေပၚ တ ရုတ္ က မူ ဝါ ဒ ျပတ္ သား သင့္ ၿပီ လို႔ ထင္ ပါ တယ္ ။ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို ေမြး ထား သ လို လုပ္ ေန ရင္ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို ထိန္း ေပး မယ့္ အ ေမ ရိ ကန္ ကို ပဲ စစ္ သ ေဘၤာ ေတြ ဖိတ္ ေခၚ ရ မွာ ပါ ပဲ ။ တ ရုတ္ က အ ေမ ရိ ကန္ စစ္ သ ေဘၤာ ကို ေတာ့ ေၾကာက္ တာ ေသ ခ်ာ တယ္ ။

တ ရုတ္ ရဲ႕ ကိုယ္ က်ိဳး ရွာ မူ ဝါ ဒ ေၾကာင့္ လူ မိုက္ ေမြး မိုက္ ေၾကး ခြဲ ဝါ ဒ က လူ မိုက္ ေတြ လုပ္ ရ တဲ့ သူ ေတြ လည္း အ ထိ နာ ပါ တယ္ ။ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ျပည္ သူ ေတြ အ စဥ္ အ ဆက္ ဆင္း ရဲ ခဲ့ ၾက ရ ၿပီး UWSA တ ခ်ိဳ႕ ကို လည္း ျမန္ မာ ေတြ က ျမန္ မာ အ ေန နဲ႔ ေတာင္ လက္ သင့္ မ ခံ လို ေတာ့ ၾက သ လို ျဖစ္ လာ ၾက ရ ၿပီး UWSA အ ပါ အ ဝင္ တိုင္း ရင္း သား " ဝ " ေတြ နစ္ နာ ပါ တယ္ ။

UWSA ကိ စၥ ကို စ နစ္ တ က် အ ခု အ ခ်ိန္ မွာ ရွင္း လင္း မ ထား ရင္ အ ခ်ိန္ ၾကာ တာ နဲ႔ အ မွ် ေျမာက္ ကို ရီး ယား နိုင္ ငံ လို ပဲ အ စြယ္ ထြက္ လာ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး လမ္း ေၾကာင္း ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ တ ရုတ္ ကို တ ရား ဝင္ ဖိ အား ေပး ၿပီး ေတာ့ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ ေနာက္ ဆံုး မ ရ ရင္ အ ေမ ရိ ကန္ သ ေဘၤာ ကို ဖိတ္ ေခၚ အ ကူ အ ညီ ေတာင္း ၿပီး ေတာ့ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ရွင္ ထား သင့္ တယ္ လို႔ ျမင္ ပါ တယ္ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၁၉ ၊ ၄ ၊ ၂၀၁၇

မိုး တင့္ ေဆြ
၂၀ ၊ ၄ ၊ ၂၀၁၇
ၾကာ သာ ပ ေတး ။

No comments:

Post a Comment