Latest News

Wednesday, March 22, 2017

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၏ တစ္ႏွစ္တာ


ညီညီေဆြ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စပါးက်ီဟု တင္စားေခၚေဝၚ သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္း ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရ ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပန္လည္နာလန္ထူလာ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္သာမက ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေစရန္ အတြက္ပါ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေန ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားဖူးမ်ား၊ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာတို႔တြင္ အပန္းေျဖအနားယူ သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခရီးသြား မ်ားျဖင့္စည္ကားေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ယာယီ စာရင္းအရ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမၽွထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၁၄၅၀၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမၽွထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈခန္႔မွန္း တန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၁၅၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

စီးပြားေရးက႑၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၁ ခု တန္ဖိုးေငြက်ပ္ သန္း ေပါင္း ၁၉၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၀ တန္ဖိုးေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၇၀ ခန္႔ရွိသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း မ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဆန္စက္ႏွင့္ဆားစက္မ်ားကို ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ ဆက္ေပးၿပီးနည္း ပညာမ်ားပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ SMEလုပ္ငန္း ၇၀၀ ကို ေငြေၾကး၊ နည္းပညာႏွင့္ ေဈးကြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ ရန္ SME SME member Card ထုတ္ေပးၿပီး SMEလုပ္ငန္းရွင္ ၇၀ တို႔အား CGI စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ႏိုင္ရန္ CB Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ SMEလုပ္ငန္းရွင္မ်ား Capacity Building မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစေရးအတြက္ Training and Workshop မ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးကာ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ ငန္းေပါင္း ၃၆၀ ခန္႔ကို မွတ္ပုံ တင္ေပးခဲ့သည္။ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား ဘြိဳင္လာအႏၲရာယ္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္း ရွင္းေစေရး အတြက္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၃၀၀ခန္႔ ကို စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု စက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီး ဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

စက္မႈဇုန္ သုံးခု

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီက “ပုသိမ္ ၊ မအူပင္၊ ေညာင္တုန္း စက္မႈဇုန္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ ေနပါ တယ္။ အခု ဆိုရင္ ပုသိမ္မွာ စက္မႈဇုန္ရွိေနပါၿပီ။ ေညာင္တုန္းနဲ႔ မအူပင္မွာ စတင္ေဖာ္ထုတ္ေန ပါၿပီ။ ဒီေနရာေတြ အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာရင္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းက ျပည္သူေတြ ျပန္လာမွာ မုခ်မလြဲပါပဲ။ ဒီလူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳဆိုေနမယ္ဆိုတာကို ေျပာ ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ကမ္း႐ိုးတန္းေတာက္ေလၽွာက္မွာ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ႀကိဳး စားေနပါ တယ္”ဟု ေျပာသည္။

စပါးက်ီျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၌ မိုးစပါး ဧက ၃၇ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေႏြစပါးဧက ၁၃ သိန္းေက်ာ္ စုစုေပါင္း စိုက္ ဧက သိန္း ၅၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၂၈ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ေတာင္သူဖလွယ္စနစ္

သီးႏွံ အထြက္တိုးရန္အတြက္လည္း သုေတသနႏွင့္မ်ိဳးသန္႔ၿခံမ်ားမွ မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးပြား မ်ိဳးေစ့ (Register Seed-RS) မ်ားကိုရယူၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ အက်ိဳး ေဆာင္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နည္းပညာအကူအညီ ျဖင့္ စီးပြားျဖစ္မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့ (Certifi ed Seed-CS) အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ပြားမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး ေတာင္သူစိုက္ခင္းမ်ားသို႔ ဌာန အစီအစဥ္ႏွင့္ ေတာင္သူဖလွယ္စနစ္ျဖင့္ စုစု ေပါင္း တင္း ၁၆၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျဖန္႔ျဖဴး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ(KOICA)တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ဘက္စုံစံျပ ေက်း႐ြာစီမံကိန္းကို ပုသိမ္ႏွင့္ ကန္ႀကီးေထာင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်း႐ြာ ၁၀ ႐ြာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔

“ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းေဒသႀကီးဟာ စိုက္ ပ်ိဳးေရးတိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိကက မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ ဓာတ္ေျမဩဇာ စံခ်ိန္မီမ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ ဒီလို ထုတ္ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ စိုက္/ဘဏ္ေခ်းေငြကို ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္တက္လာတဲ့ အခါမွာ အခ်ိန္မီ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပး ေနတဲ့အတြက္ အရင္ကထက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
“လယ္သမားေတြ အာမခံရရွိဖို႔အတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (၇) ထုတ္ ေပးဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးျပန္ ပါတယ္။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးႏိုင္မႈအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မွာ လယ္ယာေျမ ဧရိယာဧကေပါင္း ၄၁ သိန္း ေက်ာ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။”

“ပုသိမ္-ႀကံခင္းရထားလမ္း၊ ဟသၤာတ- ဇလြန္ ရထားလမ္း ေဖာက္စဥ္က ေျမေတြကို သိမ္းခဲ့ရပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဘိုကေလး - စက္ဆန္း - ေထာ္ပိုင္ - အမာ ကားလမ္းေဖာက္စဥ္ကလည္း ေျမေတြကို သိမ္းခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလမ္းေဖာက္စဥ္ ပါသြားတဲ့ အိမ္ေျမေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၂၀၀ ေက်ာ္ ေပးအပ္ႏိုင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းထား တာတို႔၊ လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္ ေရးအတြက္ သိမ္းထားတာတို႔ ေျမေတြရွိခဲ့တဲ့ အထဲက စြန္႔လႊတ္ေျမဧကေပါင္း ၆၇၆၀ ကို လည္း ေတာင္သူေတြကို ျပန္လည္ေပးအပ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။”

ေႏြစပါးႏွင့္ ေဆာင္းသီးႏွံ

“ျမန္ေအာင္-ဟသၤာတ-ဇလြန္-အဂၤပူ- ဓႏုျဖဴ-ေညာင္တုန္း-မအူပင္ၿမိဳ႕ႀကီးေတြဟာ အၿမဲတမ္းႏွစ္စဥ္လိုပဲ တစ္ၿမိဳ႕ မဟုတ္ တစ္ၿမိဳ႕ ကေတာ့ ကမ္းၿပိဳလ်က္ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ အဲဒါေတြကိုလည္း ျမစ္ကမ္းထိန္း တာႀကီး ေတြကို ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ လယ္ဧကေပါင္း သုံးသိန္းေက်ာ္ကို ေရေဘးကေန ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တိမ္ေကာေနတဲ့ ေခ်ာင္းေကာ၊ ေျမာင္းေကာ ၂၆၂ ခုကို ျပဳျပင္တူးေဖာ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး တာ တမံ ၂၄ ခုကိုလည္း မြမ္းမံၿပီး အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊေလာင္း က်ဳံးပတ္တာ အတြင္းမွာ ေရႏုတ္ေျမာင္း ၁၈ ေျမာင္းကို လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေႏြစပါးနဲ႔ ေဆာင္းသီးႏွံ ကို ေအာင္ ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။”
“ႀကံခင္း-ျမန္ေအာင္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳး ခင္းေတြအတြက္ ကၽြန္းေခ်ာင္းဆည္ကို လည္း ဆည္ေရေသာက္ စနစ္အ တြက္ လိုအပ္တာေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးဟာ မိုးတြင္းမွာ ေရေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ သလို ေႏြရာသီမွာလည္း ေရေတြ ခန္းေျခာက္ၿပီး ေသာက္သုံးေရကို ပို႔ေပးေနရ တာ ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA နဲ႔ ပူးေပါင္း ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ အကုန္အက်ခံၿပီး ေရေပးေဝဖို႔ အခုမတ္လ မွာ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားကို ေရဂါလန္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ စတင္ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ဆိုလာပါဝါစနစ္ျဖင့္ မီးလင္း

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မဟာဓာတ္အား လိုင္းမရရွိေသးသည့္ ေက်း႐ြာ ၄၆၅ ႐ြာကို ဆိုလာမီးရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆိုလာပါဝါစနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရးအတြက္ ေက်း႐ြာ တစ္႐ြာ အိမ္ေျခ ၁၅၀ ေက်ာ္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။တစ္အိမ္ေထာင္သုံး ဆိုလာစနစ္မီးလင္း ေရးႏွင့္ ေက်း႐ြာ ၄၆၀ ေက်ာ္၊ စာသင္ေက်ာင္း ၃၄၀၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲႏွင့္ ေဆးေပးခန္း ၇၈ ခန္း၊ ဘာသာေရးေက်ာင္း ၄၀၁ ေက်ာင္း၊ ေက်း႐ြာတြင္း လမ္းမီးတိုင္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ အားလိုင္း တိုးခ်ဲ႕တည္ ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး (၆၆) ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း ၁၇ မိုင္၊ (၃၃) ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း ၆ မိုင္၊ (၁၁) ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း မိုင္ ၇၀ ေက်ာ္၊ (၀.၄) ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း မိုင္ ၂၀ ေက်ာ္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္အားခြဲ႐ုံႀကီးမ်ား ကိုလည္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ (၆၆/၃၃/၁၁ ) ေကဗြီ (၂၀) အမ္ဗြီေအတိုးခ်ဲ႕ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ႐ိုင္ ေျခာက္ ခ႐ိုင္တြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း ၂၇၄ ခုကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ ဆက္သြယ္ေရးလႊမ္းၿခဳံ ေပးမႈမွာ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ယခုအခါ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဝးလံေသာေဒသမ်ားျဖစ္ သည့္ ျပင္စလူ၊ င႐ုတ္ေကာင္းေဒသ ေဂၚရန္ဂ်ီ ကၽြန္း၊ ေ႐ႊေသာင္ ယံေဘာမိေဒသမ်ား တြင္ လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

အထက္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ)၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း၊ မူလတန္း ေက်ာင္း (ခြဲ) စုစုေပါင္း ၃၆၁ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာစစ္ဌာန ၂၆ ခုကို တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပ ဆရာ ဆရာမ ၃၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ေန႔စားလေပး ပညာေရး႐ုံးဝန္ထမ္း ၄၄၀ ေက်ာ္ကို ျဖည့္ဆည္း ခန္႔ထားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာသင္ဆုအျဖစ္ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း စုစုေပါင္း ၁၄၅ ဦးကိုလည္း ေကာင္း၊ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ မူလတန္း၊ အလယ္ တန္း၊ အထက္တန္း စုစုေပါင္း ၁၉၀၀ ခန္႔ကို လည္းေကာင္း ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဗလာစာအုပ္ ၃၀၅၀၀၀ ဒါဇင္ခန္႔၊ မူလတန္း အဆင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ ၁၉၀၀၀၀ ခန္႔ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ ခဲ့ကာ ပုသိမ္ပညာေရး ေကာလိပ္မွ ဆရာ ဆရာမ ၂၃၀၀ခန္႔ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ႐ိုင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမႉး႐ုံး သုံး႐ုံး၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ ေလး႐ုံ၊ ေက်းလက္က်န္းမာ ေရး ဌာန ခုနစ္ခု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲ ၅၁ ခု၊ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳစုစုေပါင္း ၆၀၆ ဦး ခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး မ်ား ဦးေဆာင္ကာ ကြင္းဆင္းေဆးကုသမႈ အႀကိမ္ (၃၀)ျဖင့္ လူနာေပါင္း ၂၅၀၀၀ ခန္႔ကို ကုသေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားကို ေဆးဝါးဝယ္ယူအသုံးခ်ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၇၈၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း ၄၄၀၀ ခန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္

အင္း ၁၇၇၇ အင္းအနက္မွ အင္း ၂၀၉ အင္းကို ေရလုပ္သားအစုအဖြဲ႕ ၂၀၄ ဖြဲ႕သို႔ ၾကမ္းခင္းေဈးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မ်ား ခ်ထားေပးကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းတြင္ ေရခ်ိဳငါးပိႆာ ေထာင္ေပါင္း ၆၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရငန္ငါး ပိႆာေထာင္ေပါင္း ၃၂၈၀၀၀ ခန္႔ တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းမွာ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေရငန္ငါးလုပ္ငန္းမွာ သုည ဒသမ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမစိမ္းေရာင္ (အသားက႑) ေမြးျမဴေရးေက်း႐ြာ တည္ ေထာင္မႈအေနျဖင့္ ရန္ပုံေငြက်ပ္ သန္း ၁၂၀ အသုံးျပဳၿပီး ေက်း႐ြာေလး႐ြာတြင္ ဝက္ ၈၇၅ ေကာင္၊ ဘဲ ၁၄၀၀ ခန္႔၊ ၾကက္ ၈၀၇ ေကာင္တို႔ကို တိုးတက္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

တိုးတက္ေပါက္ဖြား ႏြားေမထုန္မဲ့သားစပ္လုပ္ငန္းမွာလည္း မ်ိဳးျမင့္သားစပ္ေကာင္ေရ ၅၀၀ တိုးခ်ဲ႕ သား စပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ေကာင္ေရ ၁၅၀ တိုးတက္ေပါက္ဖြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရေဘးသင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔ စပ္စာေတာင့္အိတ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ ျမက္ ၁၄ တန္ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ သန္း ၂၀ ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကၽြဲ၊ ႏြားခြာနာလၽွာနာေရာဂါျဖစ္ ပြားေသာ ေက်း႐ြာ ၁၀ ႐ြာမွ ႏြားအေကာင္ေရ ၄၀၀၀ ကို ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြား ေလးသိန္းခြဲ

ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေန ျဖင့္ ပုသိမ္၊ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ဖ်ာပုံႏွင့္ ျမတ္ေမာ္တင္စြန္းေဒသ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုႏိုင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ဟိုတယ္ ႏွစ္လုံး၊ တည္းခိုရိပ္သာ ေလးလုံး၊ အခန္းေပါင္း ၁၇၈ ခန္းအား လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ထား ခြင့္ျပဳေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ ေလးသိန္းခြဲေက်ာ္ရွိ သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ဝင္ေငြရရွိမႈမွာ ျပည္တြင္းက်ပ္ သန္း ၁၃၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ျပည္ပ ေဒၚလာ ၁၆၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။

သဘာ၀ေဘးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိမ္ေျခ ၂၉၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကလုန္းရွယ္လ္တာ ၅၅ ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ျပည္သူမ်ားအားေထာက္ပံ့ရန္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းကိုးမ်ိဳးကို တိုင္းေဒသ ႀကီး ဦးစီးမႉး႐ုံး ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀၀ စာ၊ ဟသၤာတ၊ ေျမာင္းျမ၊ ဖ်ာပုံ၊ လပြတၱာ ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀၀ စာ စီစဥ္ထားရွိၿပီး ဆန္ရိကၡာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္
ပစၥည္းဖိုးမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိ ပညာမ်ား တိုးပြားေစရန္အတြက္ သင္တန္း၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ ဇာတ္တိုက္ေလ့ က်င့္ခန္းမ်ားကို လည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေဆာက္႐ြက္လ်က္ ရွိၿပီး ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္အတြက္ စက္ကိရိယာမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က “ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားေတြေကာင္းဖို႔ သိပ္အေရး ႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ၿမိဳ႕ ေပၚမွာခ်ည္းပဲ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်းလက္ေတြမွာ လည္း ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ့ လူေတြအတြက္ လမ္း၊ တံတားေကာင္းဖို႔ သိပ္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒီလမ္း၊ တံတားေတြမွာ ကတၱရာလမ္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း၊ ကြန္ကရစ္ လမ္း၊ ေျမသားလမ္း၊ ကြန္ကရစ္ တံတား၊ သံကူ ကြန္ကရစ္တံတား၊ သစ္သားတံတား၊ ေဘလီ တံတားေတြကိုလည္း ေဆာက္ေပး လ်က္ရွိပါ တယ္။ လမ္းဦးစီးဌာန လမ္း၊ တံတားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀ ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ေက်းလက္မီးလင္းေရးကိုလည္း အထူးႀကိဳးစားၿပီးေဆာင္႐ြက္ေနတာ ကို ျပည္သူေတြကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

“ျပည္သူေတြကိုပစ္မထားဘဲ အေကာင္း ဆုံးႀကိဳးစားၿပီး ျပည္သူေတြကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳသြားမယ္ဆိုတာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ။
MOI Webportal Myanmar

No comments:

Post a Comment