Latest News

Wednesday, March 8, 2017

က်င့္ဝတ္သိကၡာကုိ ပဲေလွာ္နဲ႔မလဲပါ

က်င့္ဝတ္သိကၡာကုိ ပဲေလွာ္နဲ႔မလဲပါတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး ဒိန္းမတ္သံ႐ံုးမွ သံအရာရွိမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာ ရွင္မ်ားအဖြဲ႕(ICJ)၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)တို႔မွ ပညာရွင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ဖတ္လုိက္ရပါသည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ ရာက်င့္ဝတ္-မူၾကမ္း(Court of Jud icial Conduct for Myanmar Judges-Draft)ကို စာအုပ္ပံုထဲမွ ျပန္ရွာလ်က္ ဖုတ္ဖက္ခါၿပီး ဖတ္ ၾကည့္ပါသည္။

(Bangalore) ဘန္ဂေလာမူ ကို အေျခခံေရးဆြဲထားေသာ တ ရားသူႀကီးမ်ား လိုက္နာက်င့္ ေဆာင္အပ္သည့္ ‘က်င့္ဝတ္’မ်ား ကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မူရင္းအဂၤ လိပ္ဘာသာမွ ႀကိဳးစားျပန္ဆုိထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပန္ဆိုခ်က္အခ်ိဳ႕ ေခ်ာ ေမြ႕ေျပျပစ္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတာ္ ေတာ္ႀကီးသည္းခံရေစကာမူ ‘အငယ္ဆံုး တရားသူႀကီးမွ အႀကီးဆံုး တရားသူႀကီးအထိ’ (ဒုတိယၿမိဳ႕ နယ္တရားသူႀကီးမွ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အထိ) တရားသူ ႀကီးတိုင္း မလိုက္နာႏိုင္စရာအ ေၾကာင္းမရွိေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာရွိပါသည္။

ေဘာ္လခဲခ႐ိုင္တြင္ တာဝန္ထမ္းစဥ္၊ တစ္ေန႔သ၌ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သြားေရာက္ေဟာေျပာခဲ့ရပါ သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ အရ သံုး စြဲသူကို မည္သို႔အေရးယူၿပီး ပုဒ္မ ၁၆(ဂ) အရ မူးယစ္ေဆးလက္ဝယ္ထားသူကို ျပစ္ဒဏ္မည္မွ်၊ ပုဒ္မ ၁၉(က) အရ ေရာင္းခ်ရန္လက္ဝယ္ထားသူကို ျပစ္ဒဏ္မည္မွ် စသည္ျဖင့္မေျပာလို။  ‘အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ဆယ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိ ေထာင္ ဒဏ္အထိ’ အစရွိသည့္ ႀကီးေလး ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ပုဒ္ထီးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ပ်ိဳႏုေသာ ပုရစ္ဖူးေလးမ်ားကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္မေျပာလို ပါ။ ေျခာက္လွန္႔ရာေရာက္မည္စိုး သည့္အတြက္ ‘က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ’ အစရွိသျဖင့္ အာဏာစက္အထိ အဆင့္ဆင့္ေရြ႕ ေလွ်ာသက္ေရာက္ပံုကို ေျပာခ့ဲပါသည္။

ထိုစဥ္က ကြၽန္ေတာ္သည္ ဓမၼသတ္ကို ရာဇသတ္ခ်ဳပ္၊ ရာဇသတ္ကို ကလိယုဂ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ေရွးထံုးနိယာတို႔ကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ အဆိုပါေျပာဆိုခ်က္ကို ျပန္၍ ဆင္ျခင္ၾကည့္မိပါသည္။

‘က်င့္ဝတ္’ ဆိုသည္ကို လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ ဝတၱရားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မလိုက္နာ၊ မေစာင့္ထိန္းလွ်င္လည္း (သာမန္အားျဖင့္) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္၍ အျပစ္ ေပးစီရင္ႏုိင္သည့္ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ဥပမာ-သိဂၤါေလာဝါဒ သုတ္လာမိဘဝတ္၊ သားသမီး ဝတ္၊ တပည့္ဝတ္၊ ဆရာ့ဝတ္တို႔မွာ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမမည္ေသးသည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းဝင္းထဲသို႔ ဝင္လာသည့္ ဆရာမ၏ဆြဲျခင္းကို မူလတန္း ေက်ာင္းသားေလးက ေျပးႀကိဳယူ ငင္ျခင္း၊ ဆရာမပန္ဖုိ႔ ႏွင္းဆီပန္း ခူးလာေပးျခင္းတို႔မွာ ‘လာမူႀကိဳ ဆီး’ဆိုသည့္ က်င့္ဝတ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်င့္ဝတ္မွ်သာျဖစ္ သည့္အတြက္ ဆရာမေလးကို ပန္းမေပး၊ ေျပးမႀကိဳမိခဲ့လွ်င္ လည္း ေက်ာင္းသားကို အျပစ္မ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေရးမယူႏိုင္ ေၾကာင္း။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ နံနက္ ၉ နာရီ ေက်ာင္းတက္ရ မည္ျဖစ္ပါလ်က္လမ္း၌ ေဆာ့ကစားေန၍ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္က် ျခင္းမွာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္သျဖင့္ ဆရာႀကီး၏ႀကိမ္ လံုးစာမိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ခ်င္းရန္ျဖစ္၍ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္သည္အထိ နာက်င္ဒဏ္ရာရရွိေစလွ်င္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ရာေရာက္သျဖင့္ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးစီရင္ျခင္းခံရႏုိင္ေၾကာင္း စသည္စသည္ျဖင့္ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒတို႔ ကို ႀကိဳးစား၍ ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ က်င့္ဝတ္ဆိုသည္မွာ လိုက္နာက်င့္ေဆာင္အပ္ေသာ ဝတၱရားျဖစ္သည္ဆိုေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ အေျချပဳ၍ က်င့္ဝတ္ဆိုသည္မွာ အစဥ္အလာဓမၼသတ္သေဘာမွ်သာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔ ျပဳ လုပ္ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒကဲ့သို႔ ‘က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္သူ’ကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ရကား အခ်ိဳ႕ေသာ က်င့္ဝတ္၊ ဓမၼသတ္မ်ားမွာ ရာဇသတ္ႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနသည္ကို ေျပာျပဖို႔ရာ ႂကြင္းက်န္ လစ္ဟင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

က်င့္ဝတ္ဆိုသည္မွာ ဓမၼသတ္သေဘာမွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း ရာဇသတ္ႏွင့္တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ ေနတတ္ပါသည္။ မလိုက္နာမေနရသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္လည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ က်င့္ဝတ္မွ်သာျဖစ္သျဖင့္ (ဥပေဒမဟုတ္ သည့္အတြက္) မလိုက္နာ၊ မက်င့္ေဆာင္လွ်င္လည္းျဖစ္သည္ဟု အခါခပ္သိမ္းယူဆ၍ မျဖစ္ႏိုင္သည္ မ်ိဳးရွိပါသည္။ ဥပမာ-သတ္မႈ၊ ခိုးမႈ၊ ကာမဂုဏ္က်ဴးမႈ၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တို႔သည္ ငါးပါးပၪၥသီ ပါ က်င့္ဝတ္သီလႏွင့္ထပ္တူျဖစ္ ေနသည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။

ဆရာဝန္က်င့္ဝတ္၊ စစ္သည္ က်င့္ဝတ္၊ မီဒီယာက်င့္ဝတ္၊ ေရွ႕ ေနက်င့္ဝတ္၊ တရားသူႀကီးက်င့္ဝတ္ စသည္ျဖင့္ရွိပါသည္။

ဆရာဝန္မ်ားသည္ ဟစ္ပိုက ေရးတီးက်မ္းသစၥာကို ေဆးပညာက်င့္ဝတ္အျဖစ္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရပါသည္။ ေဆးပညာဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္မ်ားတြင္ ‘ကမၻာတစ္လႊားသမားဟူးရားႀကီးမ်ားကို သက္ေသထား၍’ ဟုဆိုကာ ယင္းသို႔ သေဘာရွိေသာ က်မ္းသစၥာမ်ိဳးကို တုိင္တည္ရြတ္ဆိုရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီဥပေဒပုဒ္မ ၃၀(င) တြင္ ယင္းက်င့္ဝတ္က်ိဳး ပ်က္ပါက မည္သို႔ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

 ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၏က်င့္ ဝတ္သိကၡာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ  စာအုပ္ထုတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ေရွ႕ ေနလိုက္ပါသူမ်ားအက္ဥပေဒ (The Legal Practioners Act) ပုဒ္မ ၁၃ တြင္ ပညာသည္က်င့္ဝတ္ (ေရွ႕ေနက်င့္ဝတ္)မ်ားကို အတိအ လင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းက်င့္ဝတ္ က်ိဳးပ်က္ပါက မည္သို႔ အေရးယူ ျခင္းခံရႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပညာရွင္(သို႔မဟုတ္)ပညာ သည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အ သက္ေမြးမႈဘဝတြင္ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ က်င့္ဝတ္ မ်ားသည္ မလြဲမေသြလုိက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းကမ္းဥပ ေဒမ်ားလည္းျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပ လိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပ ေဒတို႔တြင္ တရားစီရင္ေရးမူမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ မူမ်ားကို ေသြဖည္ျပဳလုပ္ပါက မည္သို႔အေရးယူခံရႏိုင္သည္ကို မေဖာ္ျပပါ။ တရားစီရင္မႈတစ္ခု သည္ အဆိုပါမူမ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ပါ က မည္သို႔ အကာအကြယ္ရႏိုင္ သည္ကို မေဖာ္ျပပါ။ အေျခခံဥပ ေဒအရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္ လက္ထက္ ၂၀၀၁ က ‘တရားသူ ႀကီးမ်ားက်င့္ဝတ္ႏွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ ရာမ်ား’ အိတ္ေဆာင္စာအုပ္တစ္ အုပ္ျပဳစုထုတ္ေဝဖူးပါသည္။ (စာ အုပ္ဝါဟု သိၾကပါသည္)

ယင္းစာအုပ္တြင္ အသံုးလံုး၊ ငေလးလံုး၊ အျမင္ေလးျမင္၊ စြမ္း ရည္သံုးရပ္ စသည့္ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂအေလ်ာက္ တရားစီရင္ မႈႏွင့္ မစပ္ဆုိင္သည္မ်ားေရာေထြး ပါေနေသာ္လည္း ရာဇနီတိ၊ ဓမၼ သတ္၊ အေမးေတာ္ပံုက်မ္းတို႔မွ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားလည္း ပါပါ သည္။ တရားသူႀကီးက်င့္ဝတ္ ဆယ္ခ်က္ကို မႏုသာရက်မ္းမွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ထိုက်င့္ဝတ္မ်ားကို အငယ္ ဆံုးတရားသူႀကီးမွ အႀကီးဆံုးတ ရားသူႀကီးအထိ လိုက္နာက်င့္ ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊မရွိ ယင္းက်င့္ ဝတ္ကို စံ(သို႔မဟုတ္)ေပတံသ ဖြယ္ထား၍ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပး ျခင္းရွိ၊ မရွိ စဥ္းစားဖြယ္ရာရွိပါ သည္။

ေသခ်ာေသာ အခ်က္မွာ က်င့္ဝတ္သီလႏွင့္ညီေသာ တရား သူႀကီးမ်ားကို အကာအကြယ္မ ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ က်င့္ဝတ္သီလႏွင့္ မညီေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကို လည္း ဆံုးမသြန္သင္ရန္၊ အေရး ယူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

ေရႊစာလံုးျဖင့္ တခမ္းတနား ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပထားေစကာမူ ‘စည္းေႏွာင္အား’ မရွိပါက အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ပါသည္။

Professional ဆိုေသာစကားမွာ ေတာ္ေတာ္က်ယ္ဝန္းပါသည္။

ပညာရွင္၊ ပညာသည္တို႔၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈသည္ ေလာ က၏အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ မိမိတို႔ တတ္ကြၽမ္းသည့္ ပညာျဖင့္ ေလာ ကဝန္ကို ထမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ သည့္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာစိတ္ေစတနာျဖင့္  သစၥာရွိရွိ၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထမ္းေဆာင္ဖို႔ လိုပါသည္။ ပညာသည္က်င့္ဝတ္ ေသြဖည္က်ိဳးပ်က္ခဲ့လွ်င္ ေက်ာ တစ္ရာ၊ ရင္တစ္ရာခတ္၍ ၿမိဳင္ရပ္ ႏွင္ေစသည့္ ထိန္းကြပ္(ထိန္း ေက်ာင္း)မႈမ်ိဳးရွိဖို႔ လိုသကဲ့သို႔ ပညာသည္က်င့္ဝတ္ကို သစၥာသ မာဓိခိုင္က်ည္စြာျဖင့္ က်င့္သံုးခဲ့ လွ်င္လည္း အခြင့္အာဏာပိုင္တို႔ ႏွင့္ ဆႏၵမညီသည့္တိုင္ ကင္းလြတ္ ခြင့္(သို႔မဟုတ္)အကာအကြယ္ရ ေစသင့္ပါသည္။

တရားစီရင္ေရးပံုရိပ္ႏွင့္ တ ရားစီရင္မႈနယ္ပယ္၏ပစၥကၡအေျခ အေနကို အထူးတလည္ ေျပာျပဖို႔ လိုမည္မထင္ေတာ့ပါ။

ဤအေျခသို႔ ဆိုက္ခဲ့ျခင္းမွာ က်င့္ဝတ္သိကၡာေစာင့္စည္းမႈက်ိဳး ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ေလာ(သို႔မ ဟုတ္)က်င့္ဝတ္သိကၡာေစာင့္စည္း မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုး ေၾကာင့္ေလာဆိုသည္ကို ေစာ ေၾကာႏိုင္၊ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ယိုယြင္းျခင္း၊ ဆုတ္ ယုတ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးၿပိဳလဲျခင္းဟူသ မွ်တြင္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိစၿမဲျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၁ က ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေရွ႕အစစ္ခံခ်က္ကို သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံခဲ့သည့္ ရဲေနာင္ပါ-၂ စီရင္ထံုးမွာသံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရာက်င့္ဝတ္သိကၡာက်ိဳး ပ်က္မႈ၏အက်ည္းတန္ျပယုဂ္တစ္ ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ က အေျခခံဥပ ေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးတစ္ဖြဲ႕လံုးႏုတ္ ထြက္သြားခဲ့ရျခင္းမွာ က်င့္ဝတ္ သိကၡာၿခိမ္းေျမာက္ခံရမႈ၏မလွပ ေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သားသမီးကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ အမိအဖကိုယ္တိုင္ အက်င့္သိကၡာ ေကာင္းရွိရပါမည္။ အမိအဖက အက်င့္သိကၡာေကာင္းမရွိ၊ သား သမီးကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ မထိန္းေက်ာင္းႏိုင္လွ်င္ ရပ္ရြာက ဝင္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္းမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္စည္းအပ္ သည္ဆိုလွ်င္၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာကို မလိုက္နာလွ်င္ မေနရသည့္ ထိန္း ကြပ္မႈရွိဖို႔ လိုပါသည္။ စည္းေႏွာင္ အားရွိေစရပါမည္။ ထို႔အတူ က်င့္ဝတ္သိကၡာေစာင့္ထိန္းမႈကို အကာအကြယ္ရေစသည့္အာမခံ ခ်က္ရွိဖို႔လည္း လိုပါသည္။

က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုသည္မွာ ဒန္အိုးဒန္ခြက္က့ဲသို႔ ပဲေလွာ္ႏွင့္လဲ ၍ရသည့္  ပစၥည္း မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။     ။7Day News Journal

No comments:

Post a Comment