Latest News

Friday, March 3, 2017

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမည့္ အရက္၊ ဘီယာႏွင့္ စီးကရက္မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားမ်ား ယမန္ႏွစ္ထက္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ေကာက္ခံမည္

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမည့္ အရက္၊ ဘီယာႏွင့္ စီးကရက္မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားမ်ား ယမန္ႏွစ္ထက္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ေကာက္ခံမည္


လာမည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမည့္ စီးကရက္၊ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္မ်ား၏ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားကို ယမန္ႏွစ္ကထက္ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၃ ရက္တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ ျပန္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္အသက္၀င္မည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္ စီးကရက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူး၏ ေရာင္းေစ်း က်ပ္ ၄၀၀ တြင္ တစ္လိပ္လွ်င္ ယမန္ႏွစ္က သံုးက်ပ္မွေလးက်ပ္၊ ၄၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၆၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လိပ္လွ်င္ ယမန္ႏွစ္က ရွစ္က်ပ္မွ ကိုးက်ပ္၊ အလိပ္ ၂၀ အထိပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်း ၈၀၁ က်ပ္ အထက္ဆိုပါက တစ္လိပ္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ အလိပ္ ၂၀ အထိပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်း ၆၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၈၀၀ အထိ ၁၃ က်ပ္ႏွင့္ အလိပ္ ၂၀ အထိပါ စီးကရက္တစ္ဘူး ၈၀၁ က်ပ္အထက္ ဆိုပါက ၁၆ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ၀ိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း တစ္လီတာတန္ဖိုး က်ပ္ ၅၀၀ မွ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ က်ပ္ ၇၅၀ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး တစ္လီတာ ၈၁ က်ပ္၊ ၇၅၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၅၀၀ အထိ ဆိုပါက တစ္လီတာ ၂၄၄ က်ပ္၊ ၁၅၀၁ က်ပ္မွ ၂၂၅၉ က်ပ္အထိ ဆိုပါက ၄၀၆ က်ပ္၊ ၂၂၅၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၅၆၉ က်ပ္၊ ၃၀၀၁ က်ပ္ မွ က်ပ္ ၃၇၅၀ အထိ ဆိုပါက တစ္လီတာ ၇၃၂ က်ပ္၊ ၃၇၅၁ က်ပ္ မွ က်ပ္ ၄၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၈၉၄ က်ပ္၊ ၄၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၆၀၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၁၁၃၈ က်ပ္၊ ၆၀၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၇၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၁၄၆၃ က်ပ္၊ ၇၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၉၀၀၀ ဆိုပါက တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၇၈၈၊ ၉၀၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၀၅၀၀ အ ထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၂၁၁၃ က်ပ္၊ ၁၀၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၃၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ က်ပ္ ၂၆၀၀ က်ပ္၊ ၁၃၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၆၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၂၅၀၊ ၁၆၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၉၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၉၀၀၊ ၁၉၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၂၂၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ က်ပ္ ၄၅၅၀၊ ၂၂၅၀၁ က်ပ္မွ ၂၆၀၀၀ အထိဆိုပါက ၅၂၅၄ က်ပ္ႏွင့္ တစ္လီတာတန္ဖိုးသည္ ၂၆၀၀၁ က်ပ္အထက္ ျဖစ္ေနပါက တစ္လီတာတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း  ၅၀ အျဖစ္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူပင္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း တစ္လီတာတန္ဖိုး က်ပ္ ၅၀၀ တြင္ အခြန္ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ က်ပ္ ၇၅၀ သို႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး တစ္လီတာ ၇၅၀ အထိဆိုပါက ၉၁ က်ပ္၊ ၇၅၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၂၇၄ က်ပ္၊ ၁၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၂၂၅၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၄၅၇ က်ပ္၊ ၂၂၅၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၆၄၀ က်ပ္၊ ၃၀၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၃၇၅၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၈၂၃ က်ပ္၊  ၃၇၅၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၄၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၁၀၀၆ က်ပ္၊ ၄၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၆၀၀၀ အထိဆိုပါက တစ္ လီတာ ၁၂၈၀ က်ပ္၊ ၆၀၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၇၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၁၆၄၆ က်ပ္ ၊ ၇၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၉၀၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၂၀၁၁ က်ပ္၊ ၉၀၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၀၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၂၃၇၇ က်ပ္၊ ၁၀၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၃၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၂၉၂၅ က်ပ္၊ ၁၃၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၆၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၆၅၇ က်ပ္၊ ၁၆၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၉၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၄၃၈၈ က်ပ္၊ ၁၉၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၂၂၅၀၀ အထိဆိုပါက တစ္လီတာ ၅၁၁၉ က်ပ္၊ ၂၂၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၂၆၀၀၀ အထိဆိုပါ က ၅၉၁၁ က်ပ္ႏွင့္ တစ္လီတာ တန္ဖိုးသည္ ၂၆၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ေနပါက တစ္လီ တာတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း အခြန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္က ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ စီးကရက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ကုန္းေပၚေရာက္ တန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၂၀ အထိ အခြန္ႏႈန္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံ သြားမည္ဆိုသည့္ အခ်က္၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ၀ိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကုန္းေပၚေရာက္ တန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ အထိ ေကာက္ခံမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကုန္းေပၚေရာက္တန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ အထိ ေကာက္ခံမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကိုမူ ပယ္ဖ်က္ထားသည္။                                    

ၿဖိဳးေ၀


Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment