Latest News

Thursday, March 9, 2017

ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ ေဒၚလာ ၂.၁၄ ဘီလီယံ အစိုးရက ေတာင္းဆို

ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ ေဒၚလာ ၂.၁၄ ဘီလီယံ အစိုးရက ေေေတာင္းဆို


ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂.၉၂ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၁၄ ဘီလီယံ) ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း အစိုးရ၏ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ ၁၃.၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိၿပီး အမ်ိဳးသား GDP (ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ) ၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန႔္ျဖစ္သည္။ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကထက္စာလွ်င္ အနည္းငယ္ တိုးျမင့္လာခဲ့ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ အဆိုျပဳေတာင္းခံထားခဲ့ေသာ က်ပ္ေငြ ၃.၉ ထရီလီယံထက္မူ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနခဲ့ပါ သည္။

ယခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရအတြက္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကို စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အစိုးရက NLD အစိုးရ အာဏာမရယူမီ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယခင္ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝခ်ထားမႈမ်ားတြင္ လစာအပါအဝင္ တပ္သားမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး စစ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဝယ္ယူေရး ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးက႑ကို ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ေနေသာ IHS Jane’s Defence Weekly က ဆိုသည္။ က်န္ရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေလ့က်င့္ေရး ႏွင့္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္။

စစ္လက္နက္ပစၥည္းဝယ္ယူေရး အတြက္ ဘ႑ာေငြကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ရရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္တြင္ မပါဝင္သည့္ ရံပုံေငြမ်ားမွ အမ်ားဆုံး က်ခံသုံးစြဲသည္ဟု Jane’s Defence Weekly က ယူဆသည္။

ယခင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ အစိုးရမ်ား လက္ထက္က အထူးဘ႑ာေငြ ဥပေဒတခုကို အသုံးခ်၍ လႊတ္ေတာ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မပါဝင္ဘဲ လက္နင္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ထပ္တိုး ဘ႑ာေငြမ်ား ရရွိနိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈတြင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဝယ္ယူေရးအတြက္ ခ်ထားေပးေသာ အသုံးစရိတ္ (ဘတ္ဂ်က္တြင္ မပါဝင္သည့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား) သည္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လွ်င္ ျမင့္မားေနျခင္းက တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာနိုင္ငံက ႀကိဳးစားေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။

ထိုေနရာတြင္ ႐ုရွား ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ကိုက္ညီေနခဲ့သည္။

လတ္တေလာႏွစ္မ်ား အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူသိအမ်ားဆုံးဝယ္ယူမႈမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က JF-17 Thunder ဘက္စုံသုံး တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ ၁၆ စင္း ဝယ္ယူရန္ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္မ်ား ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆို ပါေလယာဥ္မ်ားထဲမွ ပထမဆုံး အသုတ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မကုန္မီ ပို႔ေပးမည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အျခားေသာ အဓိက ဝယ္ယူမႈမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွဝယ္ယူခဲ့ ေသာ 053H1 Jianghu-2 ႏွင့္ Aung Zeya-class ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာမ်ား၊ Norinco Type 69/80 တင့္ကားမ်ား၊ Hongdu K-8 ေလ့က်င့္ေရး ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး R-27/AA-10 ‘Alamo’ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ား၊ MiG-29 တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္မ်ား၊ Mil Mi-24 တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ Mil Mi-2 ပို႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ကို ႐ုရွားနိုင္ငံမွ ဝယ္ယူခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံက ျပည္တြင္း စစ္ဘက္ထုတ္လုပ္ေရး စခန္းမ်ားတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ နည္း ပညာ လႊဲေျပာင္းေရးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေလးေပးမႈ တိုးလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ ရသည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းဝက္ဆိုက္ တခုျဖစ္သည့္ Jane က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ ေဖာ္ျပ ခ်က္ အရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အနာဂါတ္ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရး အတြက္ JF-17 တိုက္ေလ ယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ လိုင္စင္ ရရွိေရးအတြက္ အႀကိဳ ညွိႏွိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိမွာယူ ထား ေသာ ေလယာဥ္မ်ားကို ပါကစၥတန္ နိုင္ငံမွ Pakistan Aeronautical Complex (PAC) ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ Chengdu Aerospace Corporation (CAC) တို႔က ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ ေလတပ္၏ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အေျခခ်စခန္းက ျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ရွိၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ရရွိခဲ့သည့္ ကန္ထရိုက္တခုအရ K-8 ေလ့က်င့္ေရး ႏွင့္တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ ၄၀ ေက်ာ္ ကို ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Topics: ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်

YOUR THOUGHTS …

ဧရာဝတီ

No comments:

Post a Comment