Latest News

Thursday, February 23, 2017

တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန(လွမ္း-၃) ဌာနႀကီးမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးတို႔ကို ခႏၲီးေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းနီမင္းညိဳ
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔တို႔သုံးဦးၾကား၌ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အားၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။ အဓိကမွာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ ေအးႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔တို႔ၾကားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)တပ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး(ကကလွမ္း)တပ္မ်ားၾကားတြင္ အားၿပိဳင္မႈႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္ကာလက ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕အရာရွိမ်ား၏ ေမာက္မာမႈ၊ တစ္ဖက္စီးနင္းဆက္ဆံမႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ အာဏာျပမႈတို႔ကို ၾကည္းတပ္အရာရွိမ်ားစြာသည္မႏိုင္၍သည္းခံရျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စြာသည္းခံခဲ့ၾကရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ၾကပ္၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး၊ အရာခံဗိုလ္အဆင့္ေလာက္က ၾကည္းတပ္မွ ဗိုလ္မႉး၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး စသည့္ အဆင့္မ်ားကို မေလးမစား၊ မ႐ိုမေသဆက္ဆံေလ့ရွိၾကပါသည္။ ၾကည္းတပ္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေနရာေဒသအႏွံ႔အျပားရွိေနေသာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဆြယ္၊ တပ္ဖြဲ႕တို႔မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထိေတြ႕ျပႆနာျဖစ္မႈက ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ အထက္ေအာက္႐ိုေသေလးစားမႈကို တန္ဖိုးထားေသာ ေျခလ်င္တပ္အရာရွိမ်ားသည္ ဤကိစၥကိုမ်ားစြာခံျပင္း၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ၾကပ္၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ေလာက္က ေရးတင္ေသာ အစီရင္ခံစာသည္ ေျခလ်င္တပ္အရာရွိမ်ားကို ထုတ္ပယ္ခံရေစသည္အထိ၊ ဘဝ
ပ်က္သြားေစသည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခလ်င္အရာရွိစစ္သည္မ်ားသည္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွ အရာရွိႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သာမန္အားျဖင့္ မလွန္ႏိုင္ၾကပါ။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ျပႆနာမျဖစ္ပြားေအာင္ ေရွာင္ရွားေလ့ရွိပါသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အင္အားႀကီးမားေသာ တပ္မေတာ္အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ၾကည္းတပ္က ျပန္မလွန္ႏိုင္ဘဲ လြတ္ေအာင္ေရွာင္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သာမန္အရပ္ဘက္ဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာစရာပင္မလိုေတာ့ပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ ျပဳသမၽွႏုရသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ နယ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဆြယ္တစ္ခုမွ တပ္ၾကပ္တစ္ဦးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္
ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဗိုလ္မႉးတစ္ဦး ကို "ဒီမွာဗိုလ္မႉး အခု တိုင္းျပည္ကို ဘယ္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာလဲသိလား၊ အခုတိုင္းျပည္ကို ကကလွမ္းကအုပ္ခ်ဳပ္ ေနတယ္ဆိုတာသိလား၊ အဲဒါ ဗိုလ္မႉးသိထားဖို႔လိုတယ္" ဟုလာေရာက္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ဤသည္မွစတင္ ဦးခ်ိဳးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ထားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္မႉးအဆင့္သာရွိေသာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မႉးမ်ားသည္ တပ္ဆြယ္မႉး၊ တပ္ဖြဲ႕မႉး စသည့္ တပ္ၾကပ္၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး၊ အရာခံဗိုလ္ႏွင့္ အရာရွိငယ္မ်ားကို အာဏာပါဝါႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႀကီးမားစြာေပးထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးကို လႊမ္းမိုးဖိစီးခ်ဳပ္ကိုင္ထားေစျခင္းျဖင့္ နယ္ေျမတစ္ခုလုံးတြင္ တပ္မႉး၏ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ ဩဇာအာဏာအရွိန္အဝါကို ခန္႔ညား၊ ေလးစား၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ေစရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ တပ္ရင္းမႉးတစ္ဦးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္တိုင္းမႉးကိုေတြ႕ရန္ အဆင့္ဆင့္ႀကိဳတင္သတင္းပို႔ရၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဗိုလ္မႉးအဆင့္ ထလရတပ္မႉးသည္ အခ်ိန္မေ႐ြးတိုင္းမႉးအိမ္
သြားလွ်င္ တိုင္းမႉးမ်ားက လက္ခံေတြ႕ဆုံၾကရပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး၊ တပ္ရင္းမႉးမ်ား ေနာက္က်ပါက ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းခံၾကရပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးက တပ္ၾကပ္ႀကီးေနာက္က်သည့္အခါ "လာ-လာ ကိုတင္ဝင္း၊ အလုပ္မ်ားေနလား၊ ထိုင္-ထိုင္"ဟုသာ ေျပာႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းမႉး၊ တပ္မမႉးမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ကို သတိႀကီး ႀကီးထား၍ ဆက္ဆံေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ "သူ႕ဆရာက အားကိုးရတယ္၊ ငါတို႔ဆရာက အားမကိုးရဘူး" စသည့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အားမလိုအားမရေျပာဆိုမႈမ်ား၊ နာလိုခံခက္ ေျပာဆိုမႈမ်ား၏ဂယက္သည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈအရ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးၫႊန္ၾကားေရးမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔တို႔အထိ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ "လူႀကီးေတြ မတည့္ၾကဘူး။ အဆင္မေျပဘူး၊ အားၿပိဳင္မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္" ဟူေသာသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဤသတင္းသည္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ လူႀကီးေတြ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ အလုပ္လုပ္ေနၾကေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကိုၿပိဳကြဲေအာင္ ဝါဒျဖန္႔ထိုးႏွက္တာျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ အဆိုပါသတင္းကို ဖုံးဖိရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အတြင္းတြင္ ထိန္းမရေအာင္ျဖစ္ေနမွ အျပင္သို႔ ပြင့္ထြက္လာေသာ ဤသတင္းကို ဖုံးဖိရန္ ႀကိဳးစားမႈမွာ မေအာင္ျမင္ပါ။ ဆင္ေသကို ဆိတ္ သားေရႏွင့္ဖုံးေသာ္လည္း မရခဲ့ပါ။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ၿပိဳလဲခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္ႀကီးမျဖစ္ေပၚမီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔၏ ေနာက္ဆုံး ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မွအျပန္ မဂၤလာဒုံေလဆိပ္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးက ယူနီေဖာင္းျဖင့္ဆင္းႀကိဳ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔က အေနာက္တိုင္းဝတ္စုံျဖင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကေသာ ဓာတ္ပုံသတင္းစာတြင္ ပါလာပါသည္။ အဆိုပါ ဓာတ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူအမ်ားအျပားက ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကပါသည္။ အဆိုပါဓာတ္ပုံတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးၾကားမွ အမုန္းတရားကဖုံးဖိ၍မရေအာင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔၏အၾကည့္က စူးစူးရဲရဲမေက်မခ်မ္းအၾကည့္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၏အၾကည့္က ဘဝင္မက်ေသာ၊ မေက်လည္ေသာအၾကည့္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ခင္ေသာအၾကည့္မ်ိဳး မဟုတ္သည့္ ရန္လို၊ ရန္ေစာင္ေသာ အၾကည့္မ်ားအျဖစ္ ေပၚလြင္ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။
မၾကာမီ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားၿပိဳလဲက်ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔လည္းဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ႐ုံးတင္စစ္ေဆး၍ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွစ၍ ထိပ္ပိုင္းဗိုလ္မႉးႀကီး၊ၫိုဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္မ်ားအထိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း၍ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးၿပီး ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ေထာင္ဒဏ္မ်ားမွာ အနိမ့္ဆုံး(၁၀)ႏွစ္မွ ႏွစ္ (၄၀)၊ (၅၀) စသည္ျဖင့္ မၾကားဝံ့မနာသာျပစ္ဒဏ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အာဃာတ သို႔မဟုတ္ အမုန္းတရားႏွင့္ အေၾကာက္တရားတို႔ေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားအေပၚ ဤမွ်ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးမွ အရာရွိႀကီးမ်ားအတြက္ အင္းစိန္ေထာင္၊ တိုက္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးမ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရျခင္းသည္ ႐ုတ္တရက္ ျပာပူထဲသို႔က်သြားရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဤမၽွႏွင့္မၿပီးေသးပါ။ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိႀကီးမ်ားကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္ တစုတစည္းတည္း မထားလိုေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ေထာင္မ်ားသို႔ တစ္ေထာင္လွ်င္တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္စသည္ျဖင့္ ျဖန္႔ခြဲပို႔ေဆာင္ေစပါသည္။ အရာအားလုံးႏွင့္အဆက္ျပတ္ေအာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အကူအညီေပး၊ ပံ့ပိုးေပး ႏိုင္ေသာ ေဆြမ်ိဳးမိဘ၊ သားမယားမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာသြားျခင္းက ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကိုပိုမိုျပင္းထန္ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ၿဖိဳခြင္းေရးလုပ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အေတာ္သတိႀကီးႀကီးထား၍ လုပ္ပါသည္။
ေထာက္လွမ္းေရး ထိပ္သီးအရာရွိႀကီးမ်ားကို နယ္ေထာင္မ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ စေသာ အရာႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ လုံၿခဳံေရးျဖင့္အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္၍ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကရပါသည္။
လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ကိုယ္ေရးအရာရွိ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးတို႔ကို ခႏၲီးေထာင္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္လိုက္ပါပို႔ ေဆာင္ရပါသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွာျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ခံရၿပီးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္၍ အက်ဥ္းသားဝတ္စုံမ်ားဝတ္ၾကရၿပီး လက္ထိပ္ခတ္ခံၾကရပါသည္။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းမွာ မူလကပင္ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္သူ၊ ရင့္က်က္သူျဖစ္၍ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ ေလာကဓံတရားကို အေတာ္အတန္ခံႏိုင္ပုံရပါသည္။ အခ်ဳပ္ခံရသည့္ကာလကလည္း လႏွင့္ခ်ီခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ခံႏိုင္ရည္ အေတာ္ရွိေနပုံေပၚပါသည္။ မ်က္ႏွာအနည္းငယ္ ၫႈိးႏြမ္းေသာ္လည္းဣေျႏၵသိပ္မပ်က္လွပါ။ မူလက မည္းနက္ေတာက္ေျပာင္၍ ေသသပ္စြာၿဖီးထားတတ္ေသာ ဆံပင္မ်ားမွာမူ ေဆးမဆိုးႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ေအာက္ခံအျဖဴမ်ားေပၚလာၿပီး ေငြေရာင္ဆံပင္မ်ားက ဖုံးလႊမ္းေနပါသည္။ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးမွာမူ အသက္ (၃၄-၃၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္၍ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ အေတြ႕အႀကဳံဆိုးအေပၚ တုန္လႈပ္ဟန္ရွိပါသည္။ ၎၏ အမူအရာမွာ မၿငိမ္မသက္ရွိပါသည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးတို႔ကို ေရွ႕တြင္ထားၿပီး ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕သည္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ ေနာက္ခုံတန္းမ်ားတြင္ ထိုင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ေရွ႕ႏွင့္ေဘးတြင္ ခရီးသည္မ်ား ရွိၾကပါသည္။
ခႏၲီးေလဆိပ္သို႔ ေလယာဥ္ဆိုက္ၿပီးေနာက္ ခရီးသည္မ်ားရွင္းသည့္အခ်ိန္တြင္မွ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းတို႔ႏွစ္ဦးကို ေလယာဥ္ေပၚမွခ်ပါသည္။ ေလဆိပ္တြင္ ခႏၲီးေထာင္ပိုင္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕သည္ ကြင္းစပ္မွႀကိဳဆိုေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကပါသည္။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးတို႔အား ၎တို႔ကလာေရာက္ ေခၚေဆာင္ပါသည္။ ေတာေတာင္တို႔အလယ္ ၾကားမွခႏၲီးေလယာဥ္ကြင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္သာ အကၽြမ္းတဝင္ရွိခဲ့ေသာ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးအတြက္ အ႐ိုင္းဆန္ဟန္ ရွိပါသည္။ ေရျခား၊ ေျမျခား ေတာေတာင္မ်ားၾကားက အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဘာေတြမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခံစားရမလဲဟု ေတြးေတာတုန္လႈပ္ေနဟန္ရွိပါသည္။ ၎သည္ ခႏၲီးေထာင္မွဝန္ထမ္းမ်ားေခၚေဆာင္ရာေနာက္သို႔ လိုက္ပါရင္း ေနာက္ဘက္တြင္ပါလာေသာ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္အား လွည့္ၾကည့္၊ လွည့္ၾကည့္ျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာေျပာဆိုဟန္ ရွိပါသည္။ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္စစ္ဗ်ဴဟာမႉးရာထူးျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူရၿပီး အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးမသိဘဲေနမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ ေထာက္လွမ္းေရးၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫႊန္႔၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးအေနျဖင့္ တိုင္းမႉး၊ တပ္မမႉးမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သူေဌးႀကီးမ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္၍ဦးစားေပးအခြင့္အေရးေပး ဆက္ဆံခံရသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္လို သာမန္မထင္မရွား ေျခလ်င္စစ္သား ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ေလာက္ကို အေရးတယူ စကားေျပာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ စာရင္းထဲထည့္ရမည့္အဆင့္အတန္းလည္း မဟုတ္ပါ။
သို႔ေသာ္ ဤအေျခအေန၊ ဤအခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသနည္း၊ ထူးထူးျခားျခားေျပာစရာစကားမ်ားရွိေလသလား၊ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္သည္ စိတ္ဝင္တစားျဖင့္ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးႏွင့္ နီးေအာင္ ေရွ႕သို႔ သြက္သြက္လွမ္းသြားလိုက္ပါသည္။ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးသည္ ေနာက္ဘက္သို႔လွည့္ၾကည့္ရင္း နီးကပ္လာေသာ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ကိုျမင္ေတြ႕ေသာအခါအားတက္ဟန္ျဖင့္-
"အဘ-ကၽြန္ေတာ့္ကို ပစ္မထားပါနဲ႔ေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါဦး"
ဤစကားၾကားရေသာအခါ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္သည္ အင္မတန္ အံ့ဩတုန္လႈပ္သြားခဲ့ပါသည္။ တုန္လႈပ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးလို လူမ်ိဳးက ဤကဲ့သို႔ေျပာလိမ့္မည္ဟု မထင္ထားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဤသို႔အေျပာခံလိုက္ရသည့္အခါတြင္လည္း မင္းမ်က္သင့္၍ မင္း ေဘး မင္းဒဏ္က်ခံရသည့္ ဗိုလ္မႉးႏိုင္ေဌးတို႔လို အက်ဥ္းသားမ်ိဳးအတြက္ မိမိတို႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါ့မလား၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရွိပါ့မလားဟုေတြးကာ တုန္လႈပ္သြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ေထာင္ပိုင္ကိုေတာ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံထားရွိေပးရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။
နီမင္းညိဳ
The Speaker News Journal အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၈-၁၅)

No comments:

Post a Comment