Latest News

Monday, January 16, 2017

နိုးထခ်ိန္မွာမက္သည့္အိပ္မက္

နိုးထခ်ိန္မွာမက္သည့္အိပ္မက္

ေမတၲာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာဟုဆိုအပ္ေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား ၄ ပါးသည္လူ႔ေလာကႀကီးအတြက္၊လူသားအျဖစ္တည္ရွိမႈ႔အတြက္၊လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္၊သီလက်င့္စဥ္တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ထိန္းညွိတည့္မတ္ေပးေသာ တရားျဖစ္သည္''×× '' ဤက်င့္စဥ္ကိုအေျခခံသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊တန္းတူညီမ်ွေရး၊အဂတိတရားေလးပါးလိုက္စားမႈ႕ကင္းရွင္းေရး၊လူသားတိုင္း၏ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားမဆံုးရံႈးေစေရးစသည္တို႔ကိုထြန္းကားလာေအာင္အျမဲႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္သြားႀကမည္ျဖစ္သည္'' ဟုလူထုေခါင္းေဆာင္ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကျမြက္ဆိုခဲ့ဖူးသည္။
ယေန႔ကာလတြင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္အလိုဆႏၵမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္၊ထိတ္လန္႔ေႀကာက္ရြံ႕ျခင္းမွလြတ္လပ္ခြင့္၊
လူ႕ဘဝဆက္လက္တည္တံ့နိုင္မည့္အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားလြတ္လပ္ခြင့္တို႔အတြက္စူးစိုက္သည့္အာရံုျပဳမႈ႕ျဖင့္ရုန္းကန္ေနရေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
ခံုးေနေသာမိုးကုပ္စက္ဝိုင္းေအာက္တြင္ျပည္သူလူထုအတြက္လြတ္လပ္ခြင့္၊တန္းတူညီမွ်ခြင့္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလားအလာမ်ားတျဖည္းျဖည္းေဝးသြားျပီးမႈန္မိႈင္းအံု႔ဆိုင္းေနမည့္သမိုင္း၏အခိုက္အတ့ံမ်ားျဖစ္ေပၚမလာရန္တားဆီးႀကရမည္ျဖစ္သည္။ '' ကြ်န္မတို႔ဘယ္ေလာက္လုပ္ေ
ဆာင္ေနတယ္ဆိုတာအေရးမႀကီးပါဘူး။ေမတၲာတရားဘယ္ေလာက္ထည့္ျပီးလုပ္တယ္ဆိုတာကပဓာနက်ပါတယ္''  ဟု သူေတာ္စင္မာသာထရီဇာ၏စကားကိုသတိ
ရမိသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကြ်န္ုပ္တို႔လက္တြဲေသြးစည္းႀကရပါမည္။တရားမွ်တမႈ႕အတြက္အသိပညာေတြမွ်ေဝႀကရပါမည္။ဓားသြားကိုထယ္သြားအျဖစ္ေျပာင္းလဲႀကရပါမည္။
ရိုင္းစိုင္းႀကမ္းႀကဳတ္သည့္စစ္ပြဲေတြကိုဂုဏ္သိကၡာရွိစြာအဆံုးသတ္ေစဖို႔အားလံုးဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းႀကရပါမည္။
ျငိမ္းခ်မ္းညီညြတ္စြာအတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကိုေရွးရႈ႕ႀကရပါမည္။
သမိုင္းကေပးသည့္သင္ခန္းစာကိုနားလည္သေဘာေပါက္ျပီးအနာဂတ္ကိုမွန္းဆနိုင္မည္ဆိုလွ်င္သမိုင္းသံသရာလည္စရာမလိုအေႀကာင္းမရွိေပ။
ကြ်န္ုပ္တို႔သည္အေႀကာက္တရားထက္တာဝန္သိစိတ္ကအဓိကေနရာမွာရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားထက္အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားအေပၚအေျခခံသည့္စိတ္ဓာတ္ကအစားထိုးေနရာယူႀကရမည္ျဖစ္သည္။အေျခခံေကာင္းမွအေပါင္းလကၡဏာရနိုင္ပါသည္။စိန္ေခၚမႈ႕ႏွင့္ဖိအားမ်ားသည္တူညီသည့္ပိုင္းေျခအေပၚ၊ဘံုအက်ိဳးစီးပြားအေပၚေသြးစည္းညီညြတ္စြာေျမာ္အျမင္က်ယ္ပ်န္႔လာေလေလ၊ကြာဟခ်က္က်ဥ္းေျမာင္းေလေလျဖစ္ပါသည္။မိမိနိုင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္တူညီသည့္ခံယူခ်က္ျဖင့္၊စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ညီညြတ္ခ်စ္ႀကည္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုးမတူျခားနားသည့္အျမင္မ်ား၊သေဘာထားမ်ား၊အျငင္းပြားမႈ႕မ်ားနည္းပါးသြားမည္ျဖစ္သည္။
တန္းတူညီမွ်မႈ႕ႏွင့္လြတ္လပ္မႈ႕တန္ဖိုးကိုနားလည္လာေလေလဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေအာင္ပြဲနီးေလေလေလျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထုသည္တရားမွ်တမႈ႕ရွိမည့္ရည္မွန္းခ်က္ပံုရိပ္ကိုေဖာ္ထုတ္နိုင္ရမည္။လက္ေတြ႕ႀကသည့္လုပ္ေဆာင္မႈ႕အဆင့္ဆင့္ကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
လူမႈ႕ပညာရွင္တို႔ကလူသားတို႔အေနျဖင့္မိမိ၏ရပ္တည္ခ်က္နွင့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုအျခားတစ္ဖက္၏ရပ္တည္ယူဆခ်က္ေနရာမွျပန္လည္ႀကည့္ရႈ႕ေပးရမည္။ဤသို႔ျဖင့္မိမိ၏ရႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္လူမႈ႕ဘဝသင္ယူေလ့လာမႈ႕နည္းနာမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားျပီးမိမိအျမင္မ်ားအေတြးမ်ား၏နယ္နိမိတ္ကိုတိုးခ်ဲ့ကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ညွိနိႈင္းေျပျပစ္မႈ႕မ်ားျဖင့္သဟဇာတျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္ဟုသင္ႀကားခဲ့ပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလ်င္တနိုင္ငံလံုးမွာရွိသည့္လူထုႀကီးတရပ္လံုးအားတစ္နိုင္ငံလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အေရးကိစၥမ်ား၌သူတို႔အားလံုးပါဝင္မႈ႕ႏွင့္သူတို႔စိတ္ေက်နပ္ေစမည့္ကိစၥအားလံုးလုပ္ခြင့္ရရွိေရးကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားႀကရပါမည္။အေႀကာက္တရားႏွင့္သိမ္ငယ္မႈ႕ကိုေဘးဖယ္ျပီးလြတ္လပ္မႈ႕အတြက္သတၲိရွိရွိတစိုက္မတ္မတ္အားထုတ္ႀကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ''ေမွ်ာလင့္ခ်က္ဆိုတာနိုးထခ်ိန္
မွာမက္တဲ့အိပ္မက္'' ဟုအရစၥတိုတယ္ကဆိုခဲ့သလို ''အိ
ပ္ေနစဥ္မွာထက္နိုးထခ်ိန္မွာအိပ္မက္ပိုမက္ပါ'' ဟုယခင္အိႏၵိယသမၼတႀကီး အဗၺဒူကလန္ကနိႈးေဆာ္ခဲ့ဖူးသည္။

တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ (ဒီလိႈင္းစာေစာင္)
၁၆.၁.၂၀၁၇

Sources; အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုး

No comments:

Post a Comment