Latest News

Monday, January 9, 2017

10 Women In Myanmar 2016

10 Women In Myanmar 2016

ပုခက္လႊဲေသာလက္မ်ား အျဖစ္သာ ရွိေနခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးမူ ေရွ႕တန္းေရာက္လာခ်ိန္မွ စတင္ကာ ကမာၻေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရး အသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္အမွ် အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေလးအနက္ထားသည္ႏွင့္အညီ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာထဲမွ ၁၀ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ကာ 10 Women In Myanmar 2016 က႑တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကာလ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ဖန္ဆင္ေမြးဖြားသူ (Presidential Maker) အျဖစ္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့႐ုံသာမက တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္တိုင္းက် အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ဂယ္ေပါက္ ပုဒ္မ ၂၁၇ ကို အသုံးျပဳကာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးသစ္ကို ဖန္တီးရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ သာမက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ပါ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ အလို႔ငွာ ကာကြယ္လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူးကိုပါ ထပ္မံရယူကာ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ ကနဦးေျခလွမ္း ျဖစ္သည့္ ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပေရးကို ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ျခင္းသည္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ရမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဓိက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေစေရးႏွင့္ လမ္းတံတား၊ လွ်ပ္စစ္ စေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ စေသာ G 20 ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ရာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ ေရာက္ရွိေနေသာ  အမယ္အိုတစ္ဦး၏ မိုင္ေထာင္ခ်ီ ခရီးစဥ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယုံၾကည္မႈ ရရွိေစရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ UNHCR အကူအညီရယူ၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းမ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံတြင္ ရွိေသာ သံတမန္ေရးရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ၁၉၈၈ လူထုအုံႂကြမႈ ကာလမွ စတင္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၃ ႀကိမ္  (၁၃ ႏွစ္နီးပါး) က်ခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ့မွဴးၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းကာ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။                                              

ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း

ကေမာၻဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း (BFM) ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လိုအပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အကူအညီမ်ား ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ၁၁ ခုတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စုစုေပါင္း ၂၂၉၄ ဦးကို အသုတ္ခြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလအထိ စက္ေရတြင္းေပါင္း ၁၈၄ တြင္း တူးေဖာ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းတို႔မွာ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း၏ ယခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ေဘးသင့္ေဒသမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ပညာေရးက႑အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား ဘဝတိုးတက္လာေစေရး ကူညီပံ့ပိုးျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္ စတင္တာဝန္ယူသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေ႐ြးခ်ယ္ေပးအပ္သည့္ ‘ထူးခြၽန္အမ်ဳိးသမီး ဂုဏ္ျပဳဆု’ ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေပးအပ္သည့္ ‘မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု’ တို႔ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း နာဂစ္မုန္တိုင္း က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းက ဦးေဆာင္ကာ ကေမာၻဇဘဏ္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယင္းမွအစျပဳကာ ကေမာၻဇ အနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္း (BFM) ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္သည့္ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ ၁၁၀ ဒသမ ၆၈၂ ဘီလီယံေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။              

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕ အေျခစိုက္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ား၊ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း တည္ေထာင္ကာ ဘဝတစ္ခုလုံး ျမႇဳပ္ႏွံကုသေပးေနသူ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕တြင္ တည္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ကတည္းကပင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ တစ္ေယာက္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ယင္းေဆးခန္းမွာ အဓိက အားထားရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းေရာက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအနက္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္သူမ်ားကို ယခင္က မဲေဆာက္ေဆး႐ုံႏွင့္ ဘန္ေကာက္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမဝတီေဆး႐ုံ၌ လႊဲေျပာင္းကုသႏိုင္ရန္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ တစ္ေယာက္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထူးျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ယခင္ေဆးခန္းကို ခုတင္ ၁၄၀ ဆံ့ ေဆးခန္းအျဖစ္ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕ အတြင္း၌ပင္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဝးလံေခါင္သီသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္လည္း နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖြဲ႔မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ခန္႔သာ သုံးသည့္ ျမန္မာ့အစိုးရ၏ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ တိုးျမႇင့္ရန္လည္း ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က အစဥ္အစိုက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အထက္ပါ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကို ျမန္မာေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လႊဲေျပာင္းကုသႏိုင္ေရး၊ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီသည့္ က်န္းမာေရးစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးတို႔ကိုပါ ႀကဳိးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပရဟိတအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ (AidEx) အဖြဲ႔က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လူစြမ္းေကာင္းဆု အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာဆုေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရရွိထားသူျဖစ္သည္။

ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ား၌ City Mart Supermarket၊ Ocean Super Center၊ City Express စသည္ျဖင့္ ကုန္တိုက္ႏွင့္ လက္လီအေရာင္း ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္သည့္ စီးတီးမတ္ ဟိုးလ္ဒင္းကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ေအာင္ျမင္စြာ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) က City Mart Holdings Co., Ltd. ၏ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ားျဖင့္ လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း ဆူပါမားကက္ႏွင့္ ဟိုက္ပါမားကက္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္မွာ ကမာၻေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္းႀကီးက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာရွ၏ အင္အားအႀကီးမားဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ဳိးသမီး အေယာက္ ၅၀ စာရင္း၌လည္း ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထူးျခားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ေျမနီကုန္းရွိ စီးတီးမတ္ ဆိုင္ခြဲကို ၂၄ နာရီ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျခားဆိုင္ခြဲအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ၂၄ နာရီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အေရာက္မွာ စီးတီးမတ္ကုမၸဏီက ျပည္တြင္းပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ တန္ဖိုးခန္႔အထိ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုအခါ ကုမၸဏီက လက္ရွိပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ပမာဏထက္ ေျခာက္ဆ ပိုမိုဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၄၀၀၀ ခန္႔ ထပ္မံ ဖန္တီးေပးႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ASEAN Business Awards စာရင္း၌လည္း လူငယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဆုကို ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ ဦးေဆာင္ေသာ City Mart Holdings Co., Ltd. က ရရွိခဲ့သည္။

ေဒၚခင္ေလး

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေရွ႕တန္းမွ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး Triangle Women အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ထူေထာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေလးကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

ေဒၚခင္ေလးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ရန္ႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အသိပညာေပး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္အပါအဝင္ နယ္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း  က်င္းပသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ မတိုင္မီတြင္ ေဒၚခင္ေလးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးထု ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေရးကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

နယ္ပယ္အသီးသီး၏ ဦးေဆာင္သူေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ေရးကို အထက္မွ ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္ရွိေစရန္ ဦးေဆာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚခင္ေလးကို ပို၍ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚခင္ေလးသည္ Triangle  ၏  ဦးေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ အေနႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား (TB၊ HIV၊ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး၊ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္)၊ က်ား မ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္လာေစရန္ စည္း႐ုံးေဆာ္ၾသေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ားကိုပါ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ ေဒၚခင္ေလးသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ပါဝင္ေရး ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအထိ ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္  ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ေရး ပိုမိုလိုအပ္မႈ ရွိေၾကာင္း သူ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက မီးေမာင္းထိုးႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။                                  

ေဒၚျမတ္သက္မြန္ေခြးေကာင္ေရ ၂၀၀ နီးပါးကို စနစ္တက် ေဂဟာဖြင့္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ေနသူ ျဖစ္သည့္ ေဒၚျမတ္သက္မြန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလလြင့္ေခြးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမွာ ေစတနာ ထူးကဲသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားစု စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိလွသည့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းကို ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ကာ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ေလလြင့္ေခြးမ်ား အဆိပ္ေကြၽး သုတ္သင္မည့္ သတင္းေၾကာင့္ ေဒၚျမတ္သက္မြန္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေခြးေလေခြးလြင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သန္လ်င္မွ ေခြးမ်ားကို လွည္းကူးေဂဟာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ သဘာဝတရားရိပ္သာရွိ ေခြးမ်ား၊ အင္းစိန္ေဆး႐ုံရွိ ေလလြင့္ေခြး ၄၀၊ ၅၀ ခန္႔ကို ေဂဟာတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းမ်ားအျပင္ ေရာဂါေပါင္းစုံရွိသည့္ ေခြးမ်ား၊ လမ္းေဘးပစ္ထားသည့္ ေခြးမ်ား၊ ဓားခုတ္ခံရသည့္ေခြးမ်ား၊ ကားတိုက္ခံရသည့္ ေခြးမ်ားကိုလည္း ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ကာ ေဆးဝါးကုသေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ပို႔မည့္ ေခြး ၁၃၉ ေကာင္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကယ္ဆယ္ခဲ့ရာမွ ရန္ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေရႊေျပာက္ႀကီးတြင္ ေခြးေဂဟာ ႏွစ္လခန္႔ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ထိုမွ ထမလုံ႐ြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေခြးေကာင္ေရ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ လွည္းကူးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ေနရာအနီးတြင္ ယာယီေဂဟာဖြင့္လွစ္ၿပီး ေခြးေကာင္ေရ ႏွစ္ရာနီးပါးကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။                  

ေဒၚျဖဴအိသိမ္း

ေဒၚျဖဴအိသိမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လု ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာရက္ကန္းပညာကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါး အခ်ိန္ယူေ ဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ ဓာတုေဗဒနည္း မသုံးဘဲ သဘာဝဆိုးေဆး အသုံးျပဳခ်ည္ထည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ့ခ်ည္ထည္မ်ား ပထမဆုံး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သဘာဝဆိုးေဆးျဖင့္ အသုံးျပဳ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ျမန္မာခ်ည္ထည္မ်ား တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏လုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္တြင္႐ုံးဖြင့္၍ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ဂ်ီအိုင္ဇတ္ (GIZ) အဖြဲ႔ႀကီးက ေပးအပ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္သူဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ သူ၏ ခ်ည္ထည္မ်ားကို ေညာင္ေရႊၿမဳိ႕တြင္ သဘာဝဆိုးေဆးျဖင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ႐ိုးရာရက္ကန္းျဖင့္ ခ်ည္ထည္မ်ား၊ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚျဖဴအိသိမ္းသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာရက္ကန္းပညာ ပိုမိုလူသိမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေရး အတြက္လည္း ႀကဳိးစားေနသူ ျဖစ္သည္။ အမ်ားႏွင့္ မတူေသာ သူ၏ ႐ိုးရာရက္ကန္းႏွင့္ သဘာဝ ခ်ည္ထည္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်ည္ထည္မ်ား ဂ်ပန္ေစ်းကြက္အထိ တင္ပို႔ႏိုင္သည့္အျပင္ ထိုခ်ည္ထည္မ်ားကို အေျခခံကာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ အမွတ္တရ ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ကလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လူသိမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။    
      
အက္စ္သာထုဆန္

အက္စ္သာထုဆန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပထမဆုံး ပူလစ္ဇာဆုရ ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီး သတင္းေထာက္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ အက္စ္သာထုဆန္သည္ ေအပီသတင္းဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ရင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔သတင္းေလာက၏ အျမင့္ဆုံးဆုဟု ေခၚဆိုရမည့္ ပူလစ္ဇာဆုကို အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးႏွင့္အတူ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူေရးသားခဲ့သည့္ သတင္းေၾကာင့္ ထိုင္းငါးဖမ္းေလွမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈေၾကာင့္ ကြၽန္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ ေရလုပ္သား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အက္စ္သာထုဆန္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္                                                       သတင္းေထာက္ ၃ ဦးႏွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားေပၚႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက လူသူအေရာက္အေပါက္ နည္းေသာ ကြၽန္းမ်ားေပၚတြင္ ကြၽန္ျပဳခံေနရသည့္  ေရလုပ္သားမ်ားအေၾကာင္းကို စတင္စုံစမ္းခဲ့သည္။ ထိုသတင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႀကဳိးစားေနစဥ္ ကာလအတြင္း အက္စ္သာႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သတင္းေထာက္တို႔သည္ ငါးဖမ္းကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ စပိဘုတ္ျဖင့္ လိုက္ျခင္း၊ ကုန္ကားမ်ား၏ ေနာက္ပိုင္းအတြင္း ပုန္းေအာင္းကာ သတင္းလိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္ လူမိုက္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း ထိုသတင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရထြက္ကုန္ အဓိက တင္သြင္းေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ထိုကဲ့သို႔ မတရား ကြၽန္ျပဳခံရသူမ်ားက အေမရိကသို႔ အစားအေသာက္ တင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ သတင္းက အႀကီးအက်ယ္ ဂယက္႐ိုက္သြားခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး အထိပင္ သက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ ကြၽန္ျပဳခံ ေရလုပ္သား၂၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္း၊ ယင္းအတြက္ သတင္းစာပညာဆိုင္ရာ အျမင့္မားဆုံး ကမာၻေက်ာ္ ပူလစ္ဇာဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတင္းေထာက္ အမ်ဳိးသမီး ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ အက္စ္သာထုဆန္ လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။  

ေဒၚသိန္းသိန္းေအး

ျမန္မာ့ေဘာလုံးသမိုင္းတြင္ ကမာၻ႔အဆင့္ ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲကို ပထမဆုံး သြားေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္ရသူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ပထမဆုံး ျမန္မာလူမ်ဳိး ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည့္ ေဒၚသိန္းသိန္းေအးကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဖီဖာအသိအမွတ္ျပဳ ဒိုင္လူႀကီးဟု ျမန္မာအားကစားကေလာင္ရွင္မ်ား အၾကား ေရပန္းစားခဲ့သည့္ ေဒၚသိန္းသိန္းေအးမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္  ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ဖလား ယူ-၂၀ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကြင္းလယ္ဒိုင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။

ေဒၚသိန္းသိန္းေအးသည္ ေဘာလုံးဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲကို စတင္တာဝန္ယူခဲ့ကာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ ခ်န္ပီယံရွစ္ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးပြဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္း၌ ဇူလိုင္လ အတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ခ်န္ပီယံရွစ္ အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ၌ ၿပဳိင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္လုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းအသင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ေဒၚသိန္းသိန္းေအး ကြင္းလယ္ဒိုင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခြင့္ ရခဲ့သည္။

အဆိုပါပြဲစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚသိန္းသိန္းေအး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္အသင္းက အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFC) ထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း AFC က ေဒၚသိန္းသိန္းေအး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFC) ၏ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္လည္း ေဒၚသိန္းသိန္းေအး အေနႏွင့္ ဖီဖာယူ ၂၀ ကမာၻ႔ဖလား အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ၌ ကြင္းလယ္ဒိုင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခြင့္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚသိန္းသိန္းေအးသည္ ကမာၻ႔ဖလား ယူ-၂၀ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ၏ အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ားအနက္ အိမ္ရွင္ ပါပူဝါနယူးဂီနီအသင္းႏွင့္ ဆြီဒင္အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ေသာပြဲကို ကြင္းလယ္ဒိုင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရၿပီး ျမန္မာဒိုင္လူႀကီးမ်ားအၾကား ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအနက္ ဖီဖာအသိအမွတ္ျပဳ ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒၚေကာ့ဂ်ာမွာ အိုလံပစ္ၿပဳိင္ပြဲတြင္သာ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးၿပီး ေဒၚသိန္းသိန္းေအးကမူ ကမာၻ႔ဖလားၿပဳိင္ပြဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရသည့္ ပထမဆုံး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။                                                                              

စံပယ္ျဖဴႏု

ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ခံထားေသာ မိသားစု ေမတၱာဖြဲ႔ ဇာတ္လမ္းကို ‘ေျမာက္ဖ်ားက အလြမ္းရာသီ’ အမည္ျဖင့္ ပထမဆုံး လုံးခ်င္းဝတၳဳအျဖစ္ လက္ရာေျမာက္စြာ ေရးဖြဲ႕ထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားစာေပဆု ရရွိထားသူ စံပယ္ျဖဴႏုကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016  အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

ယင္းဝတၳဳတြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ ခံစားမႈမ်ား၊ ဝမ္းနည္းနာက်င္မႈမ်ား၊ မိသားစု အခက္အခဲမ်ားကို ေနာက္ခံထားကာ ဖေအတူ၊ မေအကြဲ ညီမျဖစ္သူကို လိုက္လံရွာေဖြသည့္ အေၾကာင္းကို ဇာတ္လမ္း၊ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေရးသားထားႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

စံပယ္ျဖဴႏုသည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူဘဝ ကတည္းက ဝတၳဳတိုႏွင့္ ကဗ်ာမ်ားကို စတင္ေရးသားခဲ့ၿပီး ေရႊအျမဳေတ၊ ကလ်ာ၊ ရနံ႔သစ္ စသည့္ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ စာမူမ်ား ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ စံပယ္ျဖဴႏု ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စာေပေလာကကို စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေျမာက္ဖ်ားက အလြမ္းရာသီ၊ ေခတ္ရယ္အခ်စ္ရယ္၊ ေရွးေရွးတုန္းက ကံ့ေကာ္ပြင့္ေတြ၊ လွပ္၍ လြင့္ေသာကမာၻ စသည့္ လုံးခ်င္းဝတၳဳရွည္ ေလးအုပ္၊ မဂၢဇင္းဝတၳဳတိုမ်ား စုစည္းမႈ တစ္အုပ္ႏွင့္ ကေလးစာေပ အမ်ဳိးအစား တစ္အုပ္တို႔ကို ေရးသားထုတ္ေဝထားၿပီး ျဖစ္သည္။

စံပယ္ျဖဴႏုသည္ သတင္းမီဒီယာေလာကတြင္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ က်င္လည္ ခဲ့ၿပီးမွ စာေပေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းၿပီး ငယ္စဥ္ကပင္ စာေရးဆရာ ျဖစ္ခ်င္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ စာေရး၊ စာဖတ္ လုပ္ေနရသည့္ အလုပ္တစ္ခုကိုသာ လုပ္ခ်င္သည့္အတြက္ သတင္းေထာက္အလုပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရးသားမည့္ အေၾကာင္းအရာကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ ရွိေစရန္ ႀကဳိတင္ေလ့လာ စူးစမ္းေလ့ရွိၿပီး ေျမာက္ဖ်ားက အလြမ္းရာသီဝတၳဳ ေရးဖြဲ႔ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေလ့လာေရးသားခဲ့ျခင္း၊ စာေရးသက္ ႏုနယ္ေသးလင့္ကစား သူေရးသားသည့္ ဝတၳဳအနည္းငယ္အနက္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရ ဝတၳဳရွည္ ျဖစ္သည့္ ‘ေျမာက္ဖ်ားက အလြမ္းရာသီ’ ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ထြက္ရွိထားသည့္ ‘လွပ္၍လြင့္ေသာကမာၻ’ ဝတၳဳရွည္တို႔ကို ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိျခင္း၊ ျမန္မာ့စာေပေလာကအတြက္ အား ကာင္းသည့္ ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။            

Sources; The Voice

No comments:

Post a Comment