Latest News

Sunday, December 18, 2016

စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား

စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား သီတင္းပတ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာျခင္း၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေနျခင္းတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမည့္ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ဟူေသာ လူအခ်ဳိ႕၏ ယူဆမႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္ေနသည္ ဟူေသာ မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားသူတို႔၏ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ NLD ပါတီအတြင္းမွ တင္းမာမႈမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူမေသေသာ ဗုံးခြဲမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္ဝမႈ အစရွိေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ၏ အာဏာတည္ၿမဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ အာဏာသိမ္းရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ ျပႆနာမ်ားကို ဖန္တီးေလ့ ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အကဲခတ္အမ်ားစုက ယခင္ကပင္ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုလည္း ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေျခခံဥပေဒ စည္းကမ္းအရ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာမႈ အေၾကာင္းအရာကို ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္႐ြယ္ေနသလား ဟူေသာ မွန္းဆမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီႏွင့္ အျခားပါတီ ၁၂ ခုတို႔က သမၼတအား အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး ေခၚယူရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ NLD အစိုးရသစ္ အာဏာရလာသည့္ ဧၿပီလ ေနာက္ပိုင္း သမၼတက ၎ေကာင္စီကို ေခၚယူစည္းေဝးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားက အာဏာျပန္သိမ္းရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ဖန္တီးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းကမ္းတစ္ခုကို ဖြင့္ဆိုေျပာၾကားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ၏ အေရးႀကီးေသာ ပုဒ္မမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ၆ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားက ၎အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒကို တစ္သမတ္တည္း ဆုပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသလ်က္ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ ေဘာင္ဝင္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းမည့္ ၎၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ျပန္လွည့္သည့္ ကိစၥမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေသာ အရာဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အေျခခံဥပေဒအရ အကယ္၍ အရပ္ဘက္အစိုးရက ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဟု သမၼတက ဆုံးျဖတ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရႏွင့္ စစ္ဘက္တြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာမႈအရ နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စစ္ေဆးၾကားနာမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေနေသာ္လည္း ဒုကၡပတ္လည္ ဝိုင္းေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလူထုကို အကာအကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို NLD အစိုးရက လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္းသည္ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မွန္းဆမႈမ်ားကို ႀကီးထြားလာေစခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ တိတ္ဆိတ္မႈသည္ တိုင္းရင္းသားလူထုကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ လုံၿခံဳေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ေလတည္း (တစ္ပုံစံတည္း) ျဖစ္ေနသည္။

အစိုးရသည္ အေျခခံဥပေဒမွ အေရးေပၚအေျခအေနစာပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ကန္႔သတ္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာ ျဖစ္ေနပုံရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ေမာင္ေတာတစ္ၿမဳိ႕တည္းမွာပင္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေနာက္ပိုင္း သံသယရွိသူ ၅၇၅ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၆ ဦးမွာ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း ေသဆုံးခဲ့ျခင္းသည္ မည္သည့္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမွ ေျဖရွင္းလိုျခင္း မရွိသည့္ အေရးေပၚအေျခအေန၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈကို ရွင္းလင္းျပသျခင္းဟု ႐ႈျမင္ရေပလိမ့္မည္။

လက္ရွိမွန္းဆမႈမ်ားသည္ အေျခအေန လြဲမွားအကဲခတ္ျခင္းကို ထင္ဟပ္ေန

အာဏာသိမ္းမည့္ အလားအလာကို အခ်ဳိ႕က စိုးရိမ္ေနၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ အာဏာသိမ္းမည့္ အရိပ္အေယာင္ မေတြ႔ရပါ။ အာဏာသိမ္းရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ စစ္တပ္မ်ား ခ်ီတက္လာျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ရန္ အရာရွိမ်ားကို ရာထူး အေရႊ႕အေျပာင္း လုပ္ျခင္းလည္း မရွိပါ။ လူထုကို ဟန္႔တားရန္ လုံၿခံဳမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္မ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္ထားသည္ကိုလည္း မေတြ႔ရပါ။ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဝါရင့္သမာၻရင့္ သူပုန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္တြင္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကဳိးစားပါက တပ္မေတာ္အတြက္ ရင္နာစရာ အလြမ္းဇာတ္ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ခက္ခဲနက္နဲ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၊ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေပါင္းစုံသည္ ယခုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လိုခ်င္မည့္ အရာမ်ား မဟုတ္ေပ။

ေၾကညာခ်က္မ်ားကို လြဲမွားေကာက္ယူျခင္း

အာဏာသိမ္းမည့္ အေရးကို မီဒီယာႏွင့္ အကဲခတ္အခ်ဳိ႕က ေတြးပူျခင္းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ႏိုဝင္ဘာလ မိန္႔ခြန္းႏွစ္ခုႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒတို႔ကို လြဲမွားေကာက္ယူရာမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမမိန္႔ခြန္းမွာ မႀကံဳစဖူး ဖိတ္ၾကားခံရေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ ဘရပ္ဆဲလ္စ္တြင္ က်င္းပသည့္ ဥေရာပသမဂၢ စစ္ေရးေကာ္မတီ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းျဖင့္ အစခ်ီေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ၎က တပ္မေတာ္သည္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တိုင္းျပည္ကို တပ္မေတာ္က ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ထိန္းေက်ာင္းေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၁ တြင္ ပါဝင္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာမႈ စည္းကမ္းမ်ားကို ကိုးကားေျပာဆိုရာတြင္ အေျခခံဥပေဒကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အလြယ္တကူ မသိမ္းေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သိမ္းမထားေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ စည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ၎က ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယမိန္႔ခြန္းမွာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ သင္တန္းသားမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီး မသြားမီ မွာၾကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းမိန္႔ခြန္းကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ မီဒီယာက လြဲမွားေကာက္ယူ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိန္႔ခြန္းတြင္ အာဏာသိမ္းရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ မပါဝင္ဘဲ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယခင္ေျပာဆိုေနက် သေဘာထား အျမင္မ်ားကိုသာ ထပ္မံေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္မူ “တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး က႑မွ ဆက္လက္ပါဝင္ေနမည္ ျဖစ္ၿပီး ပါတီစြဲႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိ” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ေျပာၾကားေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုးကားမႈသည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ပါတီႏိုင္ငံေရးထက္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကို ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားကို သတိေပးရန္ ေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚ အေျခအေန

အျငင္းပြားဖြယ္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ၏ နားလည္ရန္ အခက္ဆုံးအပိုင္းမွာ အေရးေပၚအေျခအေန အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္း ၁၁ ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ ယခင္အေျခခံဥပေဒထက္ အခ်က္သုံးခ်က္ ထပ္တိုးထားသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ေဒသႏၲရအဆင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား အၾကား ခြဲျခားထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္အစားထိုးျခင္းျဖင့္ နယ္ေျမကန္႔သတ္၍ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပထမဆုံး ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာသည့္ ကာလကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္က စိတ္ကူးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ ျဖစ္လာသည့္ အေျခအေနတြင္ အေျခခံဥပေဒကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္စရာ မလိုေတာ့ဘဲ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပဋိပကၡ အက်ပ္အတည္း ႀကံဳလာသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က အစိုးရအေပၚ အကန္႔အသတ္မရွိ ျပန္လည္လႊမ္းမိုးလာႏိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိသည္ဟု မၾကာခဏ လြဲမွားစြာ ေကာက္ယူေနၾကသည့္ အေျခခံဥပေဒ၏ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းတိက်မႈ မရွိပါ။

ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာမႈသုံးႀကိမ္ (၂ဝ၁၂ တြင္ ရခိုင္၊ ၂ဝ၁၃ တြင္ မိတၴီလာ၊ ၂ဝ၁၅ တြင္ ေလာက္ကိုင္) ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မေရွးမေႏွာင္း ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ပထမႏွစ္ႀကိမ္မွာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္း၍ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ ရွိၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်င့္သုံးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ အေထာက္အကူေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအႀကိမ္ ေလာက္ကိုင္တြင္မူ တ႐ုတ္နယ္စပ္ အနီးမွ ျပည္ပအားကိုး ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု ႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရပ္ဆိုင္းကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့သည္။

အဆိုပါ နယ္ေျမမ်ားမွ ေဒသခံလူထုက တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ေသာ္လည္း သုံးႀကိမ္စလုံးတြင္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ နယ္ေျမကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေဘာင္ေက်ာ္၍ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ စြက္ဖက္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ သုံးႀကိမ္စလုံးကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ အနာဂတ္တြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္သည္ဟု စဥ္းစားရန္ အေၾကာင္းရင္း မရွိခဲ့ပါ။ ႏွစ္ႀကိမ္ကို လႊတ္ေတာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သက္တမ္းတိုးခဲ့ေသာ္လည္း သုံးႀကိမ္စလုံးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယခင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ဟုလည္း ယူဆစရာ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုမွ မရွိပါ။

အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈ မဟုတ္လွ်င္ ဘာမ်ားျဖစ္ေနသလဲ

အာဏာသိမ္းမည္ဟု မွန္းဆမႈမ်ားသည္ အယူအဆ သုံးမ်ဳိးအေပၚတြင္ အေျခခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးခြင္မွ ထြက္မသြားေသးေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအေပၚ ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ား ရွိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ဆက္လက္ဖိအားေပးေနၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း အေျခခံဥပေဒကို အေလာတႀကီး ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳသင့္ဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဖက္တြယ္ထားရာ ယင္းကြဲလြဲမႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္စရာ မရွိေသာ္လည္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနေသာ အေျခအေနမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ ထိုအခ်က္သည္ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အဆင္မေခ်ာလွေသာ္လည္း အျပဳသေဘာ ယွဥ္တြဲရပ္တည္မႈကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစသည္။

တတိယအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းမွ လက္ရွိပဋိပကၡမ်ားအေပၚ တူညီေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနၾကေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အၾကား ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းလာပုံရျခင္း ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာလေပါင္း အတန္ၾကာက ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား ျပသခဲ့ေသာ သင့္ျမတ္မႈသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ တုံ႔ျပန္မႈ မရွိေသာ စီမံပုံကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ Facebook တြင္ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း အဆင့္သို႔ ေလ်ာ့က်သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိ အခိုက္အတန္႔၏ အေရးေပၚအေျခအေန လိုအပ္မႈကို မသိနားမလည္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အမ်ားမသိႏိုင္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ မတုံ႔ျပန္ဘဲ ေတာင့္ခံထိန္းသိမ္းေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘဝသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သူမအေနႏွင့္ ဗမာတို႔၏ ေျမျပန္႔မွ အလွမ္းေဝးေသာ တိုင္းရင္းသား အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အေတြ႔အႀကံဳအခ်ဳိ႕ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

SOURCES THE VOICE : Nikkei Asia Review ပါ ေဆာင္းပါးကုိ NLM ဘာသာျပန္သည္။

No comments:

Post a Comment