Latest News

Saturday, October 8, 2016

ပေယာဂ ဆိုတာဘာလဲ


ဗုဒၶဘာသာကိုပူးရင္ ေျမဖုတ္ဘီလူး။ ခရစ္ယာန္ကိုပူးရင္ စာတန္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ေျပာင္းသြားတာလဲ။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လူကို ပူးရင္ ဘာ့ေၾကာင့္ ပေယာဂဆရာ ပဲႏိုင္ရတာလဲ။ အေမရိကန္မွာ ရွိတဲ့လူကို ပူးရင္ေရာ ဘာ့ေၾကာင့္ Exorcist ဆရာ ပဲႏိုင္ရတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတူတူ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

(၁) Exorcism ႏွင့္ အေမွာင့္ ပေယာဂ

ပေယာဂ၊ ေယာေဂ၊ ယုဇ္ အေခၚကြဲျပားေပမယ့္ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ တစ္ခုထဲသာ ျဖစ္သည္။ အားထုတ္ျခင္း ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။ အျပင္မွ အတြင္းသို႔ သက္ေရာက္ေအာင္ ျဖစ္ေစ၊ အတြင္းမွ အျပင္သို႔ တြန္းလွန္၍ ျဖစ္ပါေစ လံု႔လျပဳျခင္းကို ပေယာဂဟု ေခၚသည္။

Exorcism ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကေတာ့ ဂရိစကား Exorkismos - က်မ္းက်ိန္၍ ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးကို မေကာင္းဆိုးဝါး ဝင္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္သည္ဟု ထင္ျမင္လွ်င္ လက္မွတ္ရ ခရစ္ယာန္ ဖာသာ က သက္ဆိုင္ရာ က်မ္းအေစာင့္ အေရွာက္ ကိုယူ၍ ေယရႈသခင္၏ နာမေတာ္အား တိုင္တည္၍ ဖမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

(၁.၁) ဘယ္ကစလာသလဲ။

မေကာင္းဆိုးဝါး ဝင္ေရာက္သည္။ ပူးဝင္သည္။ ေႏွာင့္ယွက္သည္ ဟူေသာ အယူအဆမွာ ေရွးယခင္ သမိုင္း မတင္ခင္ကထဲက ရွိလာခဲ့သည့္ အယူအဆတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၈ ရာစု ေႏွာင္းကာလမွ စတင္ကာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား နည္းပါးလာေသာ္လည္း ၂၀ ရာစု အလယ္ပိုင္းတြင္ ႐ုတ္တရက္ျပန္လည္ မ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ တိတိ က်က် ဟုဆိုလွ်င္ ၁၉၆၀ ကာလမွ ၁၉၇၀ ဝန္းက်င္အတြင္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လာနႈန္းမွာ ၅၀% ခန္႔ ျဖစ္လာသည္ ဟု ဆိုသည္။

(၁.၁.၁) သမိုင္းေၾကာင္း - (spirit possession) အေႏွာင့္အယွက္ ဝင္ပူးျခင္း

ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ အေႏွာင့္အယွက္ဝင္ပူးသည့္ ပံုစံသည္ ဘာသာမ်ိဳးစံု တူညီမႈ ရွိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ က႑ခြဲၾကည့္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

(၁) တိရိစၧာန္/ၿပိတၱာအဆင့္
(၂) သရဲ/ တေစၧအဆင့္
(၃) မိစၧာ/ နတ္ဆိုးအဆင့္
(၄) နတ္ဘုရားမ်ား
(၅) ဝိညာဥ္မ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္ၾကသည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ National Institute of Mental Health မွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ အေႏွာင့္အယွက္ ဝင္ပူးခံရသည္ ဟူေသာ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ာတြင္ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

(၁.၁.၂) အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ Exorcism ျပဳလုပ္ျခင္း

ခရစ္ယာန္ အယူအဆတြင္ Exorcism သည္ နတ္ဆိုးမ်ားကို တိုက္ထုတ္ျခင္း အက်င့္ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။ ထိုသို႔ တိုက္ထုတ္ႏိုင္သူကိုမူ Exorcist ဟု ေခၚသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္မူ ထိုသို႔တိုက္ထုတ္ သူသည္ ဘုရားေက်ာင္းတို႔ႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိေလ့ ရွိၾကသည္သာ။ ဒါမွမဟုတ္လည္း စြမ္းအား တစ္စံုတစ္ရာ ရွိသူဟု လူအမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည့္ ဘုရားေက်ာင္း ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ လူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ထုတ္သူတိုင္း၏ တူညီခ်က္တစ္ခုမွာမူ က်မ္းစာမွ တရားေတာ္တို႔ကို ေရရြတ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး အေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း၊ Set Formula ဟု ေခၚသည့္ ျဖစ္ရပ္ အလိုက္ လိုသလို ေပါင္းစပ္၍ စီမံျခင္းတို႔ကို လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ား၊ သေကၤတမ်ား၊ တံဆိပ္ေတာ္မ်ား၊ အေဆာင္ဆြဲႀကိဳးမ်ား စသျဖင့္ အသံုးခ်၍ တိုက္ထုတ္ျခင္း အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။

တိုက္ထုတ္သူတိုင္း၏ ခံယူခ်က္အရ ၎တို႔ကိုယ္စီတြင္ ရွိေနသည့္ တိုက္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းအားသည္ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဟူသည့္ သံုးပါး တစ္ဆူ ဘုရားက ေပးသနားေတာ္မူသည္ ဟု ခံယူထားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

(၁.၁.၃) ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပေယာဂကုထံုး

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပေယာဂဆရာတို႔၏ အဆိုအရ ပေယာဂ (၇) မ်ိဳး ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ (၁) ေျခစုန္း - ရြာသူ (၂) ေခါင္းစုန္း - နပဒက္ (၃) ေမာက္လံုးစုန္း - ကိုယ္စုန္း (၄) ေမာက္ျပားစုန္း - ရြာ၏သမီး (၅) ကိုယ္စုန္း - ဆင္ကြန္း (၆) အိမ့္တလိမ့္စုန္း - ေဇာ္ဂနီ (၇) ကေဝေျမာက္စုန္း ဟူ၍ ျဖစ္ၾကသည္။

၎အျပင္ ဝမ္းတြင္းကို မုဆိုးဟု သမုတ္သည္။ ေမွာ္ဝင္ကို တံငါဟု သမုတ္သည္။ ဘီလူး၊ သဘက္ကို ေတာသူဟု သမုတ္သည္။ တေစၧ၊ ၿပိတၱာကို ဘုတ္ဟု သမုတ္သည္။ သရဲအေပါင္းကို နတ္စိမ္း၊ နတ္ဝါးဟု သမုတ္သည္။ စသျဖင့္ အျပားမ်ိဳးစံုသည္ ကြဲျပားၾကသည္ ဆိုသည္။

စုန္းႏွင့္ ပေယာဂတို႔ကို အားထုတ္ျပဳလုပ္သူတို႔ကိုမူ ပညာသည္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္လမ္းဆရာဟု ေခၚေဝၚၾကၿပီး ႏိုင္နင္းသူတို႔ကိုမူ အထက္လမ္း ဆရာမ်ား၊ ဗိေႏၷာဆရာမ်ား၊ ေဆးဆရာမ်ားဟု အသီးသီး ေခၚဆိုၾကသည္။

အသံုးအေဆာင္အေနျဖင့္ မႏၲန္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ရာတြင္ သံုးသည္။ ႀကိမ္လံုး၊ ဓာတ္လံုး တို႔ကို အာဏာႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစရန္ သံုးသည္။ အင္း၊ စမစသည္တို႔ကို ေဆာင္ေစျခင္း၊ ျပာခ်ၿမိဳေစျခင္းျဖင့္ ကုသည္။ ဤသည္မွာ အက်ဥ္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။

(၁.၁.၄) အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ စဟရ္ ပေယာဂပညာ

အရဗီအဘိဓာန္၌ စဟရ္ဆိုသည့္ ေဝါဟာရ ရွိသည္။ ဖံုးကြယ္ေနေသာအရာ ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္။ တစ္နည္း အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ အေၾကာင္းခံကို လႊတ္၍ ဖံုးကြယ္ေနေသာ (အျခား) အေၾကာင္းခံ မ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ထူးဆန္း အံ့ၾသ ေလာက္သည့္ ျဖစ္ရပ္ကိစၥမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ဖန္တီးေစျခင္းကို စဟရ္ ဟု ေခၚသည္။

အစၥလာမ့္ ပညာရွင္အားလံုး၏ အဆိုအရ စဟရ္ အေမွာင့္ပေယာဂပညာသည္ ပေယာဂလုပ္ခံရသူ၊ ျပဳစားခံရသူတို႔တြင္ ဆုတ္ယုတ္နစ္နာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ထိေရာက္ေစႏိုင္ေသာစြမ္းပကားကို ထည့္သြင္းေပးထားေတာ္မူသည္။ ဥပမာ အဆိပ္ အေတာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစြမ္းသတိၱရွိသကဲ့သို႔ စဟရ္ ပေယာဂ၌လည္း ဤသို႔ စူးရွမႈႏွင့္ အစြမ္းမ်ား ရွိေနေပသည္။ စဟရ္ အေမွာင့္ပေယာဂဟူသည္ကား သီးသန္႔စနစ္တက် သင္ယူျပသမွ ရရွိႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာျဖစ္သည္။

စဟရ္၏ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ႐ႈိက္သြာန္မ်ား၊ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ား၊ မေကာင္းေသာ ဝိဉာဥ္မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူၾကသည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ ရွရစ္က္လုပ္ရပ္ႏွင့္ တူညီေသာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္သူသည္ ကာဖိရ္ျဖစ္သည္။

(၁.၂) ကုသသူဆရာတို႔သံုးေလ့ရွိေသာ နည္းစနစ္မ်ား

(၁.၂.၁) Placebo (ဆီမန္း၊ ေရမန္း၊ မႏၲာန္)

အသံုးမ်ားသည့္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ကုသေပးသည့္ဆရာသည္ ဆီမန္း သို႔မဟုတ္ ေရမန္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ဂါထာစုပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္တည္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဝဒနာရွင္ ျမင္သာေအာင္ ျပဳလုပ္ ျပၿပီးမွ သူ႔အေပၚတြင္ ပက္ဖ်န္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေသာက္သံုးေစျခင္း ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကုသေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤ ျဖစ္စဥ္တြင္ လူနာ၏ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီး လာသည္။ ထို အရည္သည္ အစြမ္း ထက္သည္ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္တကြ စီရင္ထားပါသည္ ဟူေသာ အျမင္သည္ လူနာ၏ ခႏၶာကိုယ္ ဓာတုျဖစ္စဥ္တို႔ အေပၚတြင္ ၾကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္လာေစသည္။

ဥပမာဆိုရလွ်င္ေရႏွင့္ထိလိုက္သည္ႏွင့္ အစြမ္းျပၿပီဟု သံုးသပ္မိျခင္းေၾကာင့္ ထိရာေနရာ တေလွ်ာက္ ပူလာျခင္း၊ ေအးသြားျခင္း၊ ေခါင္းထဲတြင္ မူးမိုက္သြားျခင္း၊ မူးေနာက္လာျခင္း၊ စသည္ တို႔သည္ ဆက္ကာ ဆက္ကာ ျဖစ္လာေလ့ ရွိသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကို Placebo Effect ဟု ေခၚသည္။

(၁.၂.၂) Suggestion, Auto-suggestion (အမိန္႔၊ အာဏာ၊ ၫွိဳ႕ျခင္း)

ဆာဂ်က္ရွင္း ဆိုသည္မွာ သူတပါးကုိညွဳိ႕ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ နားေထာင္ေနသူသည္ ေျပာဆိုေနသူအား ၾသဇာအာဏာ ရွိသူဟု ထင္ျမင္လာေစရန္ အတြက္ ပံုပန္သ႑ာန္ အဆင္အယင္၊ အေျပာအဆို၊ ကိုယ္ဟန္ အေနအထား စသျဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္သည့္ ရႈေထာင့္ ေပါင္းစံုျဖင့္ ၫွိဳ႕ယူ လာ ခဲ့သည့္အခါ အမိန္႔ဆို႔သည္ သက္ေရာက္ လာခဲ့သည္။

ဆာဂ်က္ရွင္း ျဖစ္လာသည္ႏွင့္မွ် ေအာ္တုိဆာဂ်က္ရွင္း သည္လည္း လူနာ၏ စိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚ လာ သည္။ အမိန္႔အတိုင္း လိုက္လုပ္ခ်င္စိတ္၊ လိုက္လံ ျဖစ္ေပၚလိုစိတ္ စသျဖင့္ ရလာသည့္ အမိန္႔ ကိုလိုက္လံ၍ ဇီဝျဖစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲေအာင္ မသိစိတ္မွ အားထုတ္လာျခင္းသည္ ေအာ္တို ဆာဂ်က္ရွင္း ပင္ ျဖစ္သည္။

(၁.၂.၃) Direct Authority (ေသနတ္၊ ႀကိမ္တုတ္)

တေလာက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္၍ မေကာင္းဆိုးဝါး ရွင္းရသည့္ သတင္း ၾကားလိုက္မိသည္။ ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးသည္ အလယ္ေခတ္က ျပင္သစ္တြင္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ ဖူးသည္။ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ သီလရွင္တို႔သည္ တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စ ေၾကာင္ကဲ့သို႔ ေအာ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

နာရီပိုင္းအတြင္း ေက်ာင္းလံုးအႏွံ႔မွ သီလရွင္တို႔ ေၾကာင္ကဲ့သို႔ ေအာ္လာၾကသည့္အခါတြင္ေတာ့ အနီးအနားရြာတို႔မွ ေၾကာက္လန္႔ကုန္ၾကၿပီး စစ္သားတို႔ကို သြားေခၚၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္မွ စစ္သားတို႔ ေရာက္လာၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ေဖာက္လိုက္ေသာအခါတြင္ အားလံုးသည္ အသိျပန္ဝင္လာၾကသည္။

ႀကိမ္တုတ္အသံုးသည္လည္း ထို႔အတူပင္။ အသားကို နာက်င္ေစျခင္း၊ အာရံုကို လြန္ကဲေစျခင္း စသည့္ ပရိယာယ္သံုးၿပီး သတိျပန္ကပ္ေစျခင္းသည္ Direct Authority နည္း စနစ္ကို အသံုးခ်လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

(၂) ယေန႔ေခတ္ စိတ္ပညာ႐ႈေထာင့္

ယေန႔ေခတ္စိတ္ပညာ႐ႈေထာင့္မွ Exocism ကို ၾကည့္လွ်င္ ၂ ပိုင္းခြဲၾကည့္ေလ့ ရွိၾကသည္။ (၁) Entity တစ္စံုတစ္ခု က Host ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ခႏၶာကို ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ (၂) စိတ္ေရာဂါႏွင့္ကုထံုး ျဖစ္စဥ္ ဟူ၍ ျဖစ္ၾကသည္။

တိက်သည့္ သံုးသပ္ခ်က္ တစ္ခုကို ထုတ္ပါမည္။

"ျဖစ္စဥ္ (၁) ကို လံုးဝ လက္ခံစဥ္းစား၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။"

သို႔ေသာ္ ျဖစ္စဥ္ (၂) ကို ေထာက္ဆ၍သာ အေနာက္တိုင္းမွ ပညာရွင္တို႔သည္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေျပာၾကေလ့ ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူနာတို႔သည္ အေျခခံအားျဖင့္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အားနည္းၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ သူ႔တြင္ မေကာင္းဆိုးဝါး စြဲကပ္ေနပါသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဤစြဲကပ္ေနေသာ မေကာင္းဆိုးဝါး ေပ်ာက္ေစရန္ ဆရာလိုအပ္သည္ဟု ခံယူထား၍ လည္းေကာင္း စသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ဆရာ့ထံသို႔ မအပ္ႏွံခင္ ႀကိဳတင္၍ ေအာ္တိုဆာဂ်က္ရွင္းနည္းျဖင့္ ၫွိဳ႕ထားၿပီးသား ျဖစ္ေနေလ့ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာ Exorcism ဓေလ့သည္ ယေန႔တိုင္ တိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ရွိေနေသးသည္။

(၂.၁) DSM-5

DSM-5 သည္ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ဆိုသည့္ ဦးေႏွာက္ ေရာဂါမ်ား အားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ လမ္းၫႊန္ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာေပၚရွိ စိတ္ေရာဂါ ကု ဆရာဝန္တိုင္း၏ လက္စြဲစာအုပ္လည္း ျဖစ္သလို ယေန႔ေနာက္ဆံုးေပၚ သိလာခဲ့သည့္ စိတ္ေရာဂါ ေဝဒနာ တို႔သည္ပင္ ပါရွိေသာေၾကာင့္ ေလ့လာႏိုင္သာ။

၎စာအုပ္၏ မည္သည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္မွ် မေကာင္းဆိုးဝါးပူးသျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ ရသည့္ ေရာဂါ တစ္ခုမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကမ႓ာအရပ္ရပ္ရွိ ေႏွာင့္ယွက္ခံရသည့္ လူနာမ်ားအားလံုးကို ေရာဂါ လကၡဏာ တိုက္ၾကည့္ေသာအခါတြင္ ရွင္းလင္းစြာသိလာရသည္၊

(၂.၃) Hysteria (စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း)

တကယ္ေတာ့ ပေယာဂႏွင့္ Exocism တို႔သည္ Hysteria ဟူသည့္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း ေခါင္းစဥ္ႀကီး ေအာက္တြင္ ပါဝင္သည္။ ၎ေအာက္တြင္ရွိေသာ ေခါင္းစဥ္ငယ္တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ၾကသည္။

(၂.၄) အမ်ိဳးသမီးထုႏွင့္ ပေယာဂ ဆက္ႏြယ္ျခင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကေမ႓ာဒီးယားရွိ စက္ရံုအလုပ္သမ အေယာက္ ၂၀၀၀ နီးပါးလုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ေမ့လဲဖူးသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကလည္း တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းလံုး ရက္ဆက္ အရယ္မရပ္သည့္ ကိစၥသည္ မိန္းကေလးထု အတြင္းတြင္ပင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ဖူးသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည့္ အခယ္ေခတ္ ဘုရားေက်ာင္းမွ ခရစ္ယာန္ သီလရွင္ကိစၥတြင္ေရာ မိန္းမသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္မ်ားလဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြသည္ Hysteria ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဘာ့ေၾကာင့္ ပိုမ်ားၾကရတာလဲ။

တကယ္ေတာ့ Hysteria ဆိုသည္မွာ ဂရိစကား Hystera မွဆင္းသက္လာသည္။ သားအိမ္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

Female Hysteria (အမ်ဳိးသမီး ဓမၼတာမမွန္ျခင္း) ဟု ေခၚဆိုလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္မည္ ထင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ဓမၼတာ မမွန္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း စိတ္ဂေယာက္ဂယက္ျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

(၂.၅) Mass Hysteria (အုပ္လိုက္ မခ်ဳပ္တည္းႏုိင္ေအာင္ စိတ္လႈပ္ရွားထၾကြျခင္း)

ဤျဖစ္စဥ္တြင္ေတာ့ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးတို႔ သည္သာပင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္ၾကားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ Mass Hysteria တြင္ ရွိေသာ ထူးျခားခ်က္မွာ ျဖစ္လာေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ တို႔ရွိၾကသည္။ ထိုလႈံ႔ေဆာ္မႈတို႔သည္ ကား စိတ္ဖိစီးမႈကြန္ကဲျခင္း ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခံရျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

(၃) ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ Hysteria ျပႆနာ

အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း Mass Hysteria တို႔တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားမွာ စိတ္ ဖိစီးမႈ လြန္ကဲျခင္း ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခံရျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ဤ ၂ ခ်က္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေနရာတို႔မွာ စက္ရံု၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ ေက်ာင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

ဤ ၃ ေနရာတြင္မွ Hysteria ျဖစ္လာေစရန္ အသက္အရြယ္ လိုအပ္ခ်က္ အရ ေက်ာင္းတို႔သည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာသည္။

(၄) သံုးသပ္၊ အေျဖရွာျခင္း (နိဂံုး)

(၄.၁) လြဲမွားမႈမ်ား

ေဝဖန္ပါမည္။ ခြင့္ျပဳၾကေစလိုပါသည္။ ယေန႔အထိ လြဲမွားစြာ ပေယာဂ ဟု ယူဆေနၾကသည့္ ေခတ္ သည္ က်န္ခဲ့ သင့္ၿပီ ဟု ကၽြႏ္ုပ္ထင္သည္။ ကိုယ့္မွာ မရွိတဲ့ ပညာကို အရွိလုပ္ေနမယ့္ အစား တကယ့္ ယံုၾကည္မႈစစ္စစ္ျဖင့္ ကုစားေပးျခင္းကို အားေပးပါသည္။ ကုစားေပးၿပီးလို႔ တစ္ဖက္ လူနာ ေပ်ာက္ကင္းသြားလွ်င္ ျဖစ္စဥ္စစ္စစ္ကို ထုတ္ေျပာျပေစလိုပါသည္။

သူ၏ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ သာ ေပ်ာက္ကင္းသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏွင့္ မည္သို႔မွ်မသင္ဆိုင္ေၾကာင္း။ မဟုတ္ပဲ မိမိတြင္ရွိသည့္ အတတ္ပညာတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ တစ္ဖက္သား ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟု စိတ္အထင္ ေရာက္ေနလွ်င္ ဤ အစြဲသည္ ေရွ႕သို႔သာ ဆက္ဖို႔ ရွိေတာ့သည္။

(၄.၂) ထိခိုက္မႈမ်ား

ေရွ႕ဆက္လွ်င္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးပါလိမ့္မည္။ ယံုၾကည္မႈ လြန္ကဲျခင္း ျဖစ္စဥ္တို႔၏ ထံုးစံအတိုင္း အရာရာကို ဆန္းစစ္ျခင္း အားနည္း ၿမဲ အားနည္း ေနၾကမည္ သာ။ ဘယ္မလဲ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ ကိုယ့္ အားကိုယ္ ကိုးခ်င္စိတ္။ဘယ္မလဲ လြတ္လပ္ ေဖာက္ေတြးႏိုင္ခြင့္။ အားလံုးဆံုးရႈံးၿမဲ ဆံုးရႈံးေနၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

(၄.၃) အသိပညာေပးေရး

အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ဤသို႔ သရဲပူးျခင္း၊ တေစၧ ပူးျခင္းတို႔ကို စိတ္မဝင္စားေသာ္ ဤသို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳစရာ မလိုေတာ့ဘူးလား။ ေမးစရာရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

မွားပါသည္။ အေၾကာင္းအရာ၊ အေနအထိုင္၊ အေတြ႕အၾကံဳတို႔ တိုက္ဆိုင္ပါက ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ပေယာဂဟု ေခၚစရာမလိုေတာ့။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ားအတြက္ DSM-5 /Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®) လမ္းၫႊန္ စာအုပ္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားႏွင့္ ကုထံုးမ်ား ပါရွိသည္။ ထို စိတ္ေရာဂါကု ဆရာဝန္တို႔၏ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ အေျဖပါရွိပါသည္။ ရွာဖတ္ၾကေစလိုပါသည္။

(၄.၄) ကေလးငယ္တို႔၏ အနာဂတ္

ကေလးသူငယ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို ပေယာဂတို႔မစီရင္ႏိုင္။ စီရင္ခြင့္မရွိေစရပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ယံုၾကည္မႈ အေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပေယာဂသမားက ကိုယ့္ ပေယာဂ ကို ကိုယ္ ခြာေပးမွ ျဖစ္လိမ့္ မည္။ မိမိတို႔အလုပ္လုပ္ပံုကို ေသခ်ာမသိေသးသည့္ ပေယာဂ ဆရာမ်ားလည္း ဤပို႔စ္ပါ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ေလ့လာၾကပါ။ ရွာဖတ္ၾကပါ။ သိလာလွ်င္လည္း မကြယ္မဝွက္ ရွင္းၾကၾကပါလို႔ အနာဂတ္ သာယာေရး ေရွးရႈ၍ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ကိုးကားမ်ား -
(၁) Exorcism ႏွင့္ အေမွာင့္ ပေယာဂ - (ကိုးကား - ဆ႒သိဂႌတိပိဋက- အဘိဓာန)
(၁.၁) ဘယ္ကစလာသလဲ။ - ကိုးကား - Martin, M (1992). Hostage to the Devil: The Possession and Exorcism of Five Contemporary Americans. San Francisco: Harper San Francisco. p. 120.
(၁.၁.၁) သမိုင္းေၾကာင္း - (spirit possession) အေႏွာင့္အယွက္ ဝင္ပူးျခင္း - Lewis, I.M. 1966 Spirit Possession and Deprivation Cults. Man, New Series: 1 (3): 307-329.
(၁.၁.၂) ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ Exorcism - Mohr, M. D., & Royal, K. D. (2012). "Investigating the Practice of Christian Exorcism and the Methods Used to Cast out Demons", Journal of Christian Ministry, 4, p. 35.
(၁.၁.၃) ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပေယာဂကုထံုး - ေတာင္တြင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ ေရးသား စီရင္ သည့္ ပထမဆရာသင္လက္စြဲ (ကေဝသာရက်မ္း - ပထမတြဲ)
(၁.၁.၄) အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ စဟရ္ ပေယာဂပညာ - http://aaitee.blogspot.com/2015/07/blog-post_15.html?m=1 [http://aaitee.blogspot.com/2015/07/blog-post_15.html%3fm%3d1&h=6aqgz_icfaqf1k_-jsrvzf2hxvrm0lyndzvieyww8kw922g&enc=azo7sr73ktwy7pmser1wiet-otwbr0ubkz2dddzx_ti774mwmjbddbkheaspjk0zyiobmmq-tzucveyvr7lpiqsc8a5chuz45vngyri16gk640lnxg-gtafo92ftytqxo7wliesicz0_-ngslun7p5ojcm7cpgqx5aiw74enjwzt3n0ks2983ipfjyiekddzukh72jyffdjv8bcmmw13dr6b&s=1_green]


(၁.၂.၁) Placebo (ဆီမန္း၊ ေရမန္း၊ မႏၲာန္) - http://www.m.webmd.com/pain-mana…/what-is-the-placebo-effect [http://www.m.webmd.com/pain-management/what-is-the-placebo-effect&h=haqhuadbiaqhsfmd7bejzmk6rhxum3wf1sk3hyxxopvvilq&enc=azmp-9wzphuabfdy3k_uk6cyhc4jatrzm2_0dsabza-jnr7hda5f9uqkbe9rp-hup2vcxlvrza_kicrbrb1rb-xrlz3sdzycdcu607ekzb45-1-sqg20eaqcvajal387qbowhxz3azcygwgu_ztumqrnsxedfz_0fabvts3nlvfpvjh_z3i2bk9eflswoea6xb67jljzugslege2pt7gwyuu&s=1_green]


(၁.၂.၂) Suggestion, Auto-suggestion (အမိန္႔၊ အာဏာ၊ ၫွိဳ႕ျခင္း) - http://www.tools-for-abundance.com/Autosuggestion.html [http://www.tools-for-abundance.com/autosuggestion.html/&h=6aqgz_icfaqga6nyrapt31ke9boyvyx4xzqqtfrtxdzzm_a&enc=azmtcruh4l5uo38-3ve553snr04oihvejq9wjvwogm2cflskau1cmg9vzn5ckv4x-6y22-smtchcgko2jieazp37gqacho65dgd2mm8lme6inqk4ufsx-onrwnp3ilrvcusmtibn5mv0ssthwq5cbmcl92mkh_6t2pctkbrl_2firavznzxanyqgetydmmilymmrf7syb8fqq1sjcolyetil&s=1_green]


(၂.၁) DSM-5 - https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/dsm-5 [https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/dsm-5&h=raqe5gcrjaqhmcxurkfh3gf0ci6josb3fpr2s6jdjdobkdq&enc=azpyhq0iygewtdoo9nzjbgsinzujsqm3uznc-w-ndvccci0brqxptkmwgdkwndjeqvbfugdcnwupkejcs3mjsichjh6ctx-vlg21httmpxlf8itnxcxr5hvyzdg1zrcvpqsy_6zqjiupwxdkowct3m_zbnnpgnrz88sv4vu85x1iosbfesqmbpsmbky3zhmocgpzpgjpibrdyhcbdzgclrui&s=1_green]


(၂.၃) Hysteria (စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း) - http://www.sciencemuseum.org.uk/brought…/techniques/hysteria [http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/techniques/hysteria&h=aaqeyrpwqaqfy93t71w43mj6pjathphjr63dlbra924r9qq&enc=azmkd6mjcfhhsk4ppmli7ao49cl78ixwxueje0h_bgtbpr5fm_tzpmnk0nzmbrhlgt6kjdkiklsuprajzkg3mvcdvzznutotp4ymd6fdnpfd1lna0yn9p6invrl3uvmwjyqexdgx1sm9ciwymy0cg1kqdsl05nehd2nwmtkosxpyuhirs_67fdlzpyisodxuigfbow90fph-dfbnnqrifgvq&s=1_green]


(၂.၄) အမ်ိဳးသမီးထုႏွင့္ ပေယာဂ ဆက္ႏြယ္ျခင္း - http://m.nautil.us/…/why-does-mass-hysteria-affect-mostly-w… [http://m.nautil.us/blog/why-does-mass-hysteria-affect-mostly-women&h=1aqf9rflpaqg9bezk0xork6woa3fgba121rsp83mtxf_nqw&enc=azpq-vvibl4crg-psqsnhizrfotoz72r5eadppzyiortpmhklzyqarjoljf8pbf08drcifzr8gygbepubbn-z_3u-vws4nmna4djcltnj_xmvfwy5zlzpo1z5oyyg1ogsnx3yccvgrmcikoao4lwnd0ekanolehmgiltdow20a3jiiybq2js1gky90jnxmlnawoyg5oz2dts-wjj18u20otu&s=1_green]


(၃) ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ Hysteria ျပႆနာ - http://www.vice.com/…/how-does-mass-hysteria-take-over-a-sc… [http://www.vice.com/read/how-does-mass-hysteria-take-over-a-school&h=laqg7dubqaqg_fiwcq0twirzswhga9u9xqnvky-yfipd7na&enc=azo1chgaidfkk0mspvu7qtvllfq8xb6twhyl3hu2puf1heuywrbwi_8si5-zy_9hfo1qeyo8lrfdwz4a8c0vmnxbmjg7jufkfloqff8kvcinx1iaiw0drqilhrxny_p1npv40e2z8qsormkb8csgz5opaybje8emtvqq93lbdktoqo8dymsujim8n9cunfloqxhgdvus83xool0so3msmu9r&s=1_green]


- မွတ္စုၾကမ္း #kyawnge

No comments:

Post a Comment